Jedinstveni bira čki spisak - za korisnike.pdf · PDF fileMinistarstvo za ljudska i...

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Jedinstveni bira čki spisak - za korisnike.pdf · PDF fileMinistarstvo za ljudska i...

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Uputstvo za korisnike

  Jedinstveni biraki spisak

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 2

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 3

  Sadraj1. OPTE INFORMACIJE 5

  1.1 Opis sistema 51.2 Organizacija uputstva 6

  2. PREDUSLOVI KORIENJA 7

  KAKO KORISTITI UPUTSTVO? 8

  AGENDA 9

  NAJEA PITANJA 10

  1. PRIJAVLJIVANJE NA SISTEM 11

  2. ELEMENTI POETNOG EKRANA 15

  3. PRETRAGA BIRAKOG SPISKA PO JMBG-U BIRAA 17

  4. JEDINSTVENI BIRAKI SPISAK 18

  4.1 Rad sa zahtevima 184.1.1 Pristup ekranu Zahtevi i pregled elemenata na formi 184.1.2 Pregled i filtriranje zahteva 234.1.3 Izrada zahteva 264.1.4 Izmena podataka o zahtevu 384.1.5 Ponitavanje zahteva 404.1.6 Donoenje reenja po zahtevu 414.1.7 tampa reenja i zakljuka o ispravci tehnike greke 48

  4.2 Biraki spisak 514.2.1 Pristup ekranu Biraki spisak i pregled delova na ekranu 514.2.2 Pretraga birakog spiska 524.2.3 Pregled podataka o birau 54

  4.3 Statistika 57

  5. ORGANIZACIJA IZBORA 58

  5.1 Izbori 585.1.1 Pristup ekranu Izbori i pregled podatka na ekranu 585.1.2 Upis novog izbora 595.1.3 Izmena podataka o izboru 605.1.4 Izborne liste 61

  5.2 Biraka mesta 655.2.1 Pristup ekranu i pregled delova ekrana Biraka mesta 655.2.2 Pregled i pretraga birakih mesta 665.2.3 Upis birakog mesta 675.2.4 Izmena podataka o birakom mestu 70

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 4

  5.2.5 Brisanje birakog mesta 715.2.6 Adrese 725.2.7 Matini brojevi 79

  6. ADMINISTRACIJA 84

  6.1 Korisnici 846.1.1 Pristup ekranu i pregled delova ekrana Korisnici 846.1.2 Pretraga korisnika 856.1.3 Pregled podataka o korisniku 866.1.4 Unos novog korisnika 886.1.5 Izmena podataka o korisniku 916.1.6 Brisanje korisnika iz sistema 92

  6.2 Korisnike uloge 936.3 Adresni registar 94

  6.3.1 Pristup ekranu i pregled delova ekrana Adresni registar 95

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 5

  Opte informacije1.

  Opis sistema1.1Jedinstvenim birakim spiskom treba urediti celovito, tano i aurno uspostavljanje i voenje evidencije graana koji, saglasno propisima, imaju birako pravo, ime se stvaraju uslovi za nesmetano ostvarivanje tog graanskog prava, kao i racionalno sprovoenje glasanja na izborima. Drugim reima, razlozi za jedinstven biraki spisak i cilj koji se eli postii je stvaranje uslova koji e obezbediti tano, objektivno i celovito ustanovljavanje birakog tela u Republici Srbiji, jer taan i auran biraki spisak predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki za demokratske, zakonite i fer izbore.

  Zakonska osnova za uspostavljanje Sistema jedinstvenog birakog spiska ukljuuje sledea zakonska akta:

  Zakon o jedinstvenom birakom spisku (Slubeni glasnik RS, br. 104/2009)

  Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srbije, (Slubeni glasnik RS, br. 129/2007)

  Uputstvo o auriranju birakih spiskova, (Slubeni glasnik RS, br. 42/2000 i 118/3)

  Zakon o izboru narodnih poslanika, (Slubeni glasnik RS, br. 35/2000 i 18/04)

  Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (Slubeni glasnik RS, br. 129/07)

  Zakon o dravljanstvu Republike Srbije (Slubeni glasnik RS, br. 135/04)

  Zakon o matinim knjigama (Slubeni glasnik RS, br. 20/09).

  Prema Zakonu o jedinstvenom birakom spisku, jedinstveni biraki spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija dravljana Republike Srbije koji imaju birako pravo. Biraki spisak je stalan i redovno se aurira. Upis u biraki spisak je uslov za ostvarivanje birakog prava. Bira moe biti samo jednom upisan u biraki spisak. Biraki spisak vodi se po slubenoj dunosti a vodi ga ministarstvo nadleno za poslove uprave.

  Prema l.2 ovog Zakona, deo birakog spiska za podruje jedinice lokalne samouprave aurira optinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao. Auriranje dela birakog spiska za podruje jedinice lokalne samouprave od strane optinske, odnosno gradske uprave obuhvata vrenje promena u birakom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) po slubenoj dunosti ili na zahtev graana do zakljuenja birakog spiska i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom. Lokalni organ uprave aktom o sistematizaciji radnih mesta utvruje broj slubenika, duinu radnog vremena i druga pitanja vezana za voenje birakog spiska na optini. Meutim, postoje sluajevi gde ne postoji slubenik sa punim radnim vremenom na poslovima voenja birakog spiska. U ovim optinama biraki spisak se, po pravilu, vodi u okviru matinih slubi. Odeljenje za optu upravu se najee pojavljuje kao nadleno telo. Pored voenja birakog spiska ove slube su vrlo esto nadlene i za urbanizam, imovinsko-pravne, stambeno-komunalne poslove, pa slubenici zadueni za biraki spisak neretko obavljaju i druge poslove. U veem broju optina, poslove voenja birakog spiska obavlja jedan slubenik sa punim radnim vremenom, dok u ostalim optinama posao obavljaju dva do pet slubenika. Obrazovna struktura zaposlenih je zadovoljavajua. Srednja struna sprema, koja je predviena podzakonskim aktom za ova radna mesta je najzastupljenija. Rukovodioci slubi

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 6

  su lica sa visokom strunom spremom. U veim gradskim sredinama gde je na ovim poslovima angaovano vie slubenika radi se, po pravilu, o licima sa viom i visokom strunom spremom. Meutim, problem koji se ovde javlja je zajedniki za veinu slubenika, a to je slabo informatiko obrazovanje.

  lan 3 Zakona definie da se biraki spisak vodi kao elektronska baza podataka i aurira se po jedinstvenoj metodologiji ministarstva nadlenog za poslove uprave.

  U lanu 22 Zakona, definisan je nadzor nad sprovoenjem ovog Zakona i to u 2 lana:

  Ministarstvo nadleno za poslove uprave preko upravne inspekcije nadzire auriranje birakog spiska i vrenje drugih poslova koji su prema ovom zakonu povereni optinskim , odnosno gradskim upravama.

  Ministarstvo nadleno za poslove uprave pri tome ima sva opta i posebna ovlaenja koja prema zakonu kojim se ureuje dravna uprava ima nadzorni organ dravne uprave kad nadzire rad imalaca javnih ovlaenja.

  Zakon propisuje i podatke koji se vode u jedinstvenom birakom spisku: U biraki spisak upisuje se: ime i prezime biraa, ime jednog od roditelja biraa, biraev jedinstveni matini broj graana, datum i mesto roenja biraa, pol biraa, mesto prebivalita i adresa biraa, jedinica lokalne samouprave u kojoj bira ima mesto prebivalita, strana drava u kojoj bira ima boravite, mesto boravita i adresa biraa u inostranstvu i mesto boravita za interno raseljena lica.

  Uz biraki spisak vodi se posebna evidencija birakih mesta koja sadri broj, adresu, opis i sedite birakog mesta.

  Organizacija uputstva1.2Uputstvo za korienje Sistema za jedinstveni biraki spisak ima za cilj da krajnjim korisnicima sistema prui sve informacije potrebne za jednostavno i efikasno korienje sistema. Uputstvo je organizovano kroz sledea poglavlja:

  Preduslovi korienja, koje ukazuju na sve aspekte pripreme klijentskog okruenja za rad sa sistemom,

  Poetni koraci, koje opisuje nain pristupa sistemu i promenu parametara pristupa,

  Upis biraa u biraki spisak, koje opisuje nain rada pri upisu biraa u biraki spisak,

  Promena podataka o biraima, gde su precizirani postupci pri promeni podataka o biraima,

  Brisanje biraa iz birakog spiska, sa opisom procedura pri brisanju podataka,

  Organizacija izbora, koje sadri opis postupaka pri organizaciji izbora.

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 7

  Preduslovi korienja2.Preduslovi za korienje aplikacije su:

  posedovanje Internet konekcije i raunara sa pretraivaem Interneta

  dodeljena smart kartica za rad sa sistemom

  korisnik je dodat na sistem.

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 8

  Kako koristiti Uputstvo?

  Pri korienju Uputstva, predlozi za to jasnije razumevanje i korienje istog

  Obratiti panju na simbole opisane u delu Agenda. Korisnik Uputstva treba biti upoznat koji simbol ta predstavlja radi lakeg sagledavanja Uputstva

  Pre samog pregleda Uputstva, pogledati deo Najee pitanje jer moda se u tom delu nalazi pitanje ija referenca vodi korisnika na deo Uputstva sa opisom traene funkcionalnosti

  Za svaku opisanu aktivnost, pogledati dodatni info i napomen e postavljene uz opisne korake rada sa aktivnou

 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dravnu upravu i lokalnu samoupravuJedinstveni biraki spisak

  Korisniko uputstvo

  Jedinstveni biraki spisak - Uputstvo za korisnike Strana 9

  AgendaZnaenje simbola korienih u okviru uputstva

  Veza ka delu Uputstva Klik na ovako naznaeni deo teksta prosledjuje korisnika na deo uputstva na koji oznaeni deo pokazuje, odnosno referenca ka dr