Istoria Românilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

download Istoria Românilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

of 177

Embed Size (px)

Transcript of Istoria Românilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  1/177

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  2/177

  I S T O R I A

  R O M A N I L O R

  P E N T R U

  Q L A S E L E P R I M A R E D E A M B E L E S E X E

  D E

  A . D . X E N O P O L

  D o c t o r i n f i l o s o f i e

  d r e p t , P r o f e s o r d e I s t o r i a R o m d n i l o r

  l a U n i v e r s t t a t e u d i n _ r a p m e m b r u c o r e s p o n d e n t a t A c a d e m i a .

  R o m a n e

  c o l a b o r a t o r l a R e v u e h i s t o r i q u e d i n P a r i s .

  E D I T I U N E A V I I

  R E V A 1 ?

  T A . , C O R E C T A T A 5 } I A D A U S A

  4 0 * 1 1 0

  C a r t e a p r o b a t 5 d e O n o r . M i n i s t e r a l C n i t e l o r i I n s t r u c t i u n e l

  P u b l i c e .

  I A k i I

  E D I T U R A L I B R A R I E I C o A L E L 0 R " F R X T I I

  1 8 9 0

  f i

  y s i

  A R A G A

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  3/177

  T o t e d r e p t u r i l e d e r e p r o d u c t i u n e r e z e r v a t e

  T I P O G R A F I A . D . G I I E O R G H I U , L U C R A T O R I A S O C I A T I .

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  4/177

  P R E C T J V E N T A R E

  . ,

  A c e s t m a n u a l a p a r e i n a e p t e a e d i t i e c u i m -

  b u n a t a t i r l i n s e m n a t e .

  M a i i n t a i a f o s t r e v e z u t a

  t o a t a m a t e r i a d u p a c u r s u l m e u e e l m a r e d e i s -

  t o r i a R o m a n i l o r d i n c a r e a u a p a r u t p a n s a c u m a

  t r e i v o l u m u r i .

  S ' a u a d a o s m a l m u l t e p a -

  r a g r a f e a s u p r a d o m n i e i

  r e g ' e l u i

  C a r o l , p r e c u m

  i s ' a

  p r e f a c u t e n t o t a l

  i s t o r i a , c o n t i m p u r a n a

  a a c a s a d e e o i c o a n a v i e

  i

  v a z u t a a p r o -

  p i i i r e i p o p o r u l u l r o m a n i n d e c u r s u l v e a c u l u l i n

  c a r e t r a i m .

  S u n t f a r a i n d o i a l a o m u l t i m e d e m a n u a l e d e

  i s t o r i a R o m a n i l o r

  p e n t r u s c o a l e l e p r i m a r e ;

  d a r

  p u t i n e , f o a r t e p u t i n e d i n e l e c o r e s p u n d c u c e -

  r i n t e l e u n e i c a r t s a l i t d e i m p o r t a n t e , p r e c u m e s t e

  a c e e a c a r e a r e d e ' s t o p a i n t r o d u c e i n m i n t e a

  t i n e r i m e l

  c u n o t i n t a

  t r e c u t u l u i

  m u l t V i n t u i t a

  a p o i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  5/177

  4

  s A c r i t i c l u c r A r i l e

  a l i g n . .

  c i s A a r A t i n v A t t i t o r i -

  l o r i i n s t i t u t o r i l o r , i n s A r c i n a t l c u p r e d a r e a i s -

  t o r i e i p a t r i e l ,

  p r i n c i p i i l e

  c a r e m ' a u c a l A u z i t l a

  a l c A t u i r e a s c r i e r e l m e l e , p e n t r u c a

  a s t f e l i t i e l

  1 1 1 0 1 , i n s p i r i n d u - s e

  d e t i n t a c e a m u r m A r i t , s r o

  p o a t a c o n l u c r a l a a j u n g e r e a e i p r i n m o d u l p r e -

  d a r e i m a t e r i e l e x p o s e .

  I n i n t r o d u c e r e a m a r A t a t c i t e v a n o t i u n i g e o -

  g r a f i c e i s t a t i s t i c e n e a p a r a t e p e n t r u i n t a l e g e r e a

  i s t o r i e i n e a m u l u i r o m A n e s c .

  C o p i l u l t r e b u e B S

  c u n o a s c a i n t r e a g a l u i i n t i n d e r e , d e t i f a p t e l e

  i s t o r i c e d e s f A s u r a t e I n c o r p u l s c r i e r e l

  s e r e f e r s

  r a f i l m o l t l a p a r t e a c e ' l a t i n g e m a i d e a p r o a p e :

  R o m - * A n i l d i n D a c i a t r a i a n a .

  J m p a r t i r e a i s t o r i e i R o m A n i l o r e s t e n o u a i d e

  n i m e i n c e r c a t a p a n g a c u m a :

  i s t o r i a

  v e c h e m e r -

  g e p i n

  l a i n t e m e i e r e a

  d o m n i i l o r r o m a n e d i n

  M u n t e n i a i

  M o l d o v a ; d e a c o l o i n c e p e i s t o r i a

  m e d i e p a n a l a M a t e i t l

  B a s a r a b i V a s i l e L u p u ,

  c u p r i n z i n d i n e a e p o c a p r e d o m n i r e i s l a v o n i s m u -

  l u i a s u p r a m i n t e i i a g i n d i r e i r o m a n e t i . D e l a

  a c e t i ` d o l d o m n i p A n a l a r e v o l u t i a l u i T u d o r

  V l a d i m i r e s e u ,

  i r A s t u r n a r e a d o m n i e i f a n a r i o t e

  i n t i m p u l p r e d o m n i r e i e l e m e n t u l u i

  g r e c e s c ,

  s e

  c u p r i n d e i s t o r i a m o d e r n a a p o p o r u l u i r o m a n

  ; -

  j a r d e l a

  1 8 2 1 p a p a

  i n

  z i l e l e

  n o a s t r e s e i n -

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  6/177

  5

  L i n d e e p o c a r o m a n i s m u l u i s a u i s t o r i a c o n t i n i -

  p u r a n d

  A m d a t o d e s v o l t a r e m a i m a r e d e c u m s ' i n -

  t i l n e t e i n t o a t e m a n u a l e l e n o a s t r e s c o l a r e , i s -

  t o r i e i c e l e i v e c h i a p o p o r u l u i r o m a n , d i n p r i c i n g

  c a f o r m a r e a n a t i o n a l i t A t e i r o m a n e e s t e u n f a p t

  a t i t d e i n s e m n a t i n c i t

  t r e b u e s a

  f i e

  c u n o s c u t

  d e o n c e u m c a r e a u m b l a t l a s c o a l a

  T o a t a

  d e s v o l t a r e a n o a s t r a a c t u a l g s e b a z e a z a p e i d e e a

  c g s u n t e m u n p o p o r d e v i t a r o m a n s .

  A c e a s t a

  i d e e , c a r e e s t e t e m e l i a i n t r e g e i

  n o a s t r e

  v i e t i ,

  r a t i u n e a p e n t r u c a r e n u p r i m i m c o n t o p i r e a c u

  m e a m u r i l e c e n e i n c u n j u r a ,

  i v o i m s a & o e m

  u u t r a i n p r o p i u s i n e a t i r n a t , o n c e R o m a n t r e -

  b u e s a t i e p e c e s e r a z i m i ) ,

  i a n u m e s a

  t i e

  c a a m f o s t i a m r a m a s R o m a n i , c u t o a n n a -

  p u s t i r e a n e s f i r i t e l o r o a r d e d e b a r b a r i c a r e s ' a u

  . a r u n c a t p e s t e r e g i u n e l e i n c a r e t r a i m .

  T o t d i n

  - a c e s t m o t i v a m a t i n s i c h e s t i u n e a i n s e m n a t i i a

  s t a r u i n t e i D a c o - R o m a n i l o r i n D a c i a c a r e t r e b u e s a

  v i l l a i n m i n t e a o n c g r u i a c a p c u g e t a t o r , d e i n d a t a

  , c e i s e s p u n e c a p e t i m p u l l u i A u r e l i a n D a c i a a u

  l o s t p a r a s i t a d e R o m a n i . S t i n t d e p a r e r e c a i

  4 3 o p i l u l u i t r e b u e a - I s a d e e c a h r a n g i a t e l e c t u a l g

  u n i n t r e g d e c u n o t i n t i ,

  i

  a c e s t e t r e b u e e s

  f i e i n c h e g a t e i n o l o g i c g d i n c e l e m a i s t r i n s e .

  c a

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  7/177

  6

  I s t o r i a m e d i e a f o s t e x p u s i l o m i t i n d u - s e b i n e

  I n t e l e s

  c i r d u r i l e

  a c e l e n e i n s e n i n a t e d e d o m n i i

  e f e m e r e c a r e a r i n g r e u i a n u m a i f a r a n i c i u n f o l o s

  m i n t e a c o p i l u l u i , s i m ' a m o p r i t m a i m u l t a s u p r a

  f i g u r i l o r

  m a r c a n t e a l e t r e c u t u l u l n o s t r u .

  P r e -

  t u t i n d e n e i n s 5 , c h i a r u n d e a m l a s a t a f a r

  u n s i r

  d e d o m n i , a m c a u t a t s p a s t r e z l e g a t u r a i s t o -

  r i c d , . c A c i s u n t c o n v i n s c a n i m i c n u e s t e m a i p r o -

  t i v n i c i n v a t a m i n t u l u i i s t o r i c d e c i t b i o g r a f i l f a r a

  l e g a t u r a i n t r e e l e .

  I s t o r i a a r s , d e s c o p c u n o f -

  t i n f a v i e f e i u m a p o p o r , i o n c a t a r

  f i d e m a r l

  o a r e c a r e i n d i v i d u a l i t a t i c e

  r e s a r d i n s i n u l

  l u i ,

  e l e n u p o t r e z u m a i n s i n e m e r s u l

  i n t r e g u l u i .

  B i n e I n t e l e s c a

  a s u p r a a p z i l m i n t e l o r

  s i a f a p -

  t e l o r c u l t u r a l e n u m ' a m p u t u t i n t i n c l e p r e y m u l t ,

  d e o a r e c e p u t e r e a d e a b s t r a c t i e t r e b u i t o a r e p e n -

  t r u c a m i n t e a s a p o a t a c u p r i n d e a s e m e n e a l u c r u r i

  e s t e I n c a s l a b d e s v o l t a t a l a

  c o p i i l d i n

  s c o a l e l e

  p r i m a r e .

  I n a s t - f e l i u d e s c o l l n u s e p o t p r o -

  p u n e d e c i t c u n o s t i n t i

  e l e m e n t a r e .

  U n c l e o b i -

  c e i u r i , p r e c u m d e o s e b i r i l e

  r i d i c u l e

  d i n t r e r a n -

  g u H d i n v r e m i l e v e c l i i i a u f o . s t , e x p u s e , c a d e l e

  p o t s a l a t e r e s e z e p e c o p i i .

  I n i s t o r i a n o u ' a 1 . i m a i a l e s i n e p o c a f a n a r i -

  o t A o e x p u n e r e a s i r u l u i d o m n i l o r e r a p e s t e p u -

  t i n t i l . D e a c e e a m ' a m m a r g i n i t l a p o v e s t i r e a c i -

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  8/177

  t o r - v a i m p r e j u r r t r i i n s e m n a t e , m a i a l e s a c e l e n e -

  n o r o c i t e a l e p e r d e r e i B u c o v i n e i i B a s a r a b i e i .

  I n e x p u n e r e a r e g e n e r r t r e i r o m a n e s t i , i n c e p u t h d e

  l a 1 8 2 1 i n c o a c e , m ' a m s l i t s A p u n i n l u m i n a

  c u e x e m p l e v i i

  i

  v A z u t e , s t a r e a d e d e g r a d a r e

  i n c a r e s e a f l a s o c i e t a t e a n o a s t r r t l a i n c e p u t u l

  m i s c h e i n a t i o n a l e , i c u m a c e a s t a p A t r u n z i n d

  t o t m a i a d i n c i n i n i m a p o p o r u l u i i i t r e z i c A t r a

  c o n t i i n t a d e m n i f a t e i s a l e .

  D o m n i a r e g e l u i C a -

  r o l c u r a s b o i u l p e n t r u n e a t l r n a r e e s t e i n c o r o n a

  r e a a c e s t o r t e n d i n t i c u o d e p l i n a i z b i n d A .

  C o p i l u l t r e b u e s a

  a i b t i m a c a r o i d e e ,

  f i e e a

  c i t d e r u d i m e n t a r r t ,

  d e s p r e v a l o a r e a p o p o r u ' i d i

  r c a n i s t n i n t r e c u t , d e s p r e d e c a d e r e . a i u i i n d e e m . ;

  s u l t i m p u r i l o r i d e s p i : s i l i n t e l e p u s e d e e l s p r e

  a s e u r e a i a r 5 i i n

  p o p o a r e l o r l i b e r e i

  d e s i n e s t 5 t A t o a r e .

  M a n u a l u l m a i e s t e i n z a t r a t s i e n c i t e - v a p o r -

  t r e t e a l P f i g u r i i c i e c l o v m a i i n s e m n a t e d i n t r e -

  c u t u l p o p o r u l u i r o m a n , p o r t r e t e i n S j i n u f a n t a s

  t i c e , c i ' . ; : a t e ; E n i z v o a r e a n t e n t i c e .

  N u a m p u s

  ' f i g u r a a c e l o r p e r s o n a j e c a r e n u e s t e c u n o s e u t A d i n

  n i s i u n t a b l o u c o n t i m p u r a n .

  P e n t r a a c e a a l u i

  S t e f a n e e l M a r e a m r e o r o d u s p o r t r e t i i l , c e e d r e p t

  m a i m u l t i n c h i p u i t , a l p i c t o r u l u i r o m a n B u c e v s k i ,

  c a r e a a l e a t u i t i n S a c o n c e p t i u n e a l u i d u p 4 p o r -

  r I w i n l

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  9/177

  8

  t r e t u l v e c h i t t a l e r o u l u i p a s t r a t i n e v a n g h e l i a r u l

  d e l a H o m o r a . . A m a d a o s i c t t e - v a h a r t ' , c A c i

  a v o r b i c o p i l u l u i d e D a c i a t r a i a n a , d e M o l d o v a

  i M u n t e n i a , d e p i e r d e r e a B i i c o v i n e i i a B a s a -

  r a b i e t , f a i t a - i a r A t a i i c o a n a v n z u t r i a a c e s t o r

  t A r i , e s t e a ' l l i p s i d e i d e e a p r e u i z A a n o t i u n e l o r

  t n t a t o s a t e .

  I n v A t A t o r i l

  s a u i n s t i t u t o r i l

  c a r i a r

  d o r i s a d o b i n d e a s c A o c u n o t i n t A m a i d e p l i n A a

  i s t o r i e i R o m a n i l o r , p o t s ' o c a p e t e d i n

  s c r i e r e a

  m e a c e a c o m p l e c t A , I s t o r i a - R o m a n i l o r d i n D a c i a

  t r a i a n d , i n 6 v o l u m u r i , d i n c a r e t r e l a u a p a r u t ,

  s a u m a i p e s c u r t d i n m a n u a l u l m e u p e n t r u g i m -

  n a z i l i l i c e e .

  A . D . X e n o p o l .

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  10/177

  I S T O R I A R O M A N I L O R

  I N T R O D U C E R E

  1

  D e f i n i t i n n e a i s t o r i e i n a t i o n a l e . P o p o r u l r o m a n .

  I s t o r i a e s t e c u n o s t i n t a f a p t e l o r i n d e p l i n i t e d e

  o a m e n i .

  I s t o r i a e s t e u n i v e r s a l s c a r d

  s e l n d e l e t n i c e s t e

  c u f a p t e l e t u t u r o r p o p o a r e l o r p a m e n t u l n i .

  E e e s t e n a t i o n a l a p e n t r u t i n p o p o r , c a n d p o -

  v e s t e s t e f a p t e l e a c e s t u i a ; i s t o r i a p o p o r m l u i f r a n -

  c e s , a c e l u l i t a l i a n s a i l a c e l u l r o m a n .

  I s t o r i a n a t i o n a l a p e n t r u n o l R o m a n i i e s t e i s -

  t o r i a p o p o r u l u l n o s t r i l .

  A c e a s t a i s t o r i e e s t e f o a r t e i n s e m n a t a p e n t r u

  n o l ; c a d e a n e i n v a t a a n e c u n o a s t e p o p o r t t l , a

  c e a p n t u t e l i n t r e c u t s i a v e d e a d i n a c e a -

  s t a c e v a p u t e a I n v i i t o r . F a r a a i n V e t a i s t o r i a

  s a , t i n p o p o r e c a s i o r b ; n u c u n o a s t e f a p t e l e

  g t i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  11/177

  1 0

  p a r i n t i l o r , m o s i l o r s i s t r a m o s i l o r s 6 1 . i c e l u c r u

  p o a t e f i m a i i n j o s i t o r d e c i t a n u s t i c i n e s i ( I d

  u n d e e s t i , a n u c u n o a s t e n i c i u n a d i n f a p t e l e

  t r e c u t u l u l e n c a r e t o - a l p u t e a m i n d r i , a n u s t i

  e x p l i c a r e a n i c i a n u m e l u i c e ' l p u r t a m , n i c i a i m -

  p r e j u r a r i l o r c a r e n e - a i l a d u s t a r a c e o l o c u i m ,

  a n u p u t e a r e s p u n d e l a i n t r e b a r i l e c e n e l e - a r

  p a n e u n s t r e i n a s u p r a o r i g i n e l n o a s t r e s i c i t e

  a l l e l e n e n u m e r a t e . M i n t e a a L o s t d a t a o m u l u i p e n -

  t r u a c u n o a s t e , s i e e l i n t a i t i o b i e c t c e s e i n f a t i -

  s a d a c u n o s t i n t e i n o a s t r e s u n t e m i n s u s i 1 1 0 I , p e n t r u

  c a r e s i u n m a r e i n v a t a t a t i m p u r i l o r

  v e c h i p u -

  s e s e c u p r i n d e r e a i n t r e g e i i n t e l e p c i u n l

  i n p r i n c i -

  p i u l :

  c u n o a s t e - t e p e t i n e . C i t a o s t i n t a n o a s t r a d e -

  s p r e n o l i n c i s e t r e b u e i n s a s A n u s e m a r g i n e a . -

  s e a n u m a i l a i n d i v i d u l n o s t r i l , c i t r e b n e s a t r e a c a

  i l a p o p o r u l d i n c a r e f a c e m p a r t e .

  R o m a n i i s t i n t u n p o p e r d e s t u l d e i n t i n s c a r d

  n u l o c u e s t e n u m a i i n t a r a n o a s t r a , R o m a n i a , c i

  s i i n t e r i l e i n v e c i n a t e , i u R u i z . , m i m e i n p a r t e a

  n u m i t a B a s a r a b i a

  i n A u s t r i a , a n u m e i n T h i c o -

  v i n a , T r a n s i l v a n i a , T e m i s i a n a , C r i s i a n a

  i M a -

  r a m u r e s u l . M a r a d e a c e s t i R o m a n i c e l o c u e s c d e

  a s t i n g a D u n d r e i , m a i s t i n t s i a l t i i c a r e l o c u e s c

  d e a d r e a p t a e i . i n t a r a T u r c e a s c a ,

  p a r t e a n u -

  m i t : , M a c e d o n i a , p r e c u m s i i n o t a r i s o a r a s u p u s a

  i n

  ;

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  12/177

  1 1

  i m p A r a t i e i A u s t r i e l n u m i t a

  I s t r i a , i n c a r e

  e s t e -

  o r a u l T r i e s t a e q a t p e m a r e a A d r i a t i c A .

  D a r -

  R o m f t n i i d i n d r e a p t a D u n a r i l s u n t m a i d e p a r t a t i

  p r i n l i m b a i o b i c e i u r i l e f o r d e a c e s c e l o c u e s c

  i m p r e u n a i n s t i n g a a c e s t u i f l u v i i i ,

  i n R o m a n i a ,

  B a s a r a b i a , B u c o v i n a , T r a n s i l v a n i a s . c . N u m e r u l

  R o m a n i l o r d i n a c e s t e d e p e u r m a ' W I s e u r e a a -

  p r o a p e l a 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e l o c u i t o r i ,

  i a n u m e i n

  R o m a n i a l i b e r a 5 , 0 0 0 , 0 0 0 i n B a s a r a b i a 8 0 0 , 0 0 0

  i n B u c o v i n a 3 0 0 , 0 0 0 i n T r a n s i l v a n i a 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ,

  i i n c e l e - l a l t e r e g i u n i 1 , 9 0 0 , 0 0 0 d e l o c u i t o r i .

  I n M a c e d o n i a n u m e r a l R o m a n i ] o r e s t e d e 4 0 0 , 0 0 0 ,

  i n I s t r i a i n s a n u m a l d e v r ' o 5 , 0 0 0 d e l o c u i t o r i .

  2

  T a r a R o m a n i t o r .

  p r i l e l o c u i t e d e R o m a n i d e a s t i n g a D u n a r e t

  s e m a r g i n e s c l a m i a z a - z i e a f l u v i a l . T h t n & e a , l a

  r e ' s a r i t c u f l u v i u l N i s t r u , c a r e a m b e l e s e v a r s a

  i n m a r e a N e a g r a , l a a p u s c u r i t t l T i s a c a r e s e

  v a r s a i n D u n a r e a , i n c i t I n f a t i s a z a u n t r i u n g h i i i

  a l c a t u i t d i n a c e s t e t r e e r i u r i . L a m i r l o c u l a c e s t u i

  t r i u n g h i t i s e i n t i n d m u n t i i C a r p a t i c a - P ? - p a r -

  t e s c T r a n s i l v a n i a d e R o m a n i a l i b e l . a . D i n C a r p a t i

  c u r g c e l e d o u 6 r i u r i c a r e m a r g i n e s c p e R o m i d .

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  13/177

  1 2

  - d e s p r e a p u s s i r e ' s a r i t : T i s a s i N i s t r u . C a r p a t i l

  e n t H i v e m u n t i f o a r t e i n a l t i c a r e i n u n e l e p i s c u r i

  a l e f o r s u n t a c o p e r i t l c u o r a a t ( z a p a d a ) p a n i i s i

  i n t i m p u l v e r e i . A s a b u n s - o a r a i n C i a h l c i i i , c a r e

  v i n e i n M o l d o v a v r ' o p a t r u c e a s u r i d e p a r t e d e

  . o r a s u l P i a t r a . E i s t m t a c o p e r i t i c u ' M u d f o a r t e

  i n t i n s e d e b r a c i i , d i n c a r e s e s c o t m i n t t n a t e c h e -

  r e s t e l e .

  T e r i l e R o m a n i l o r s t i n t f o a r t e b o g a t e i n t o a t e

  p r i v i r i l e .

  P e l i n g a c a e l e p r o d u c g r a n e i n t r ' u n

  m o d f o a r t e i m b e l s u g a t , a p o i a u s i m i n u n a t e p a -

  t 1 1 1 1 , p e c a r e c r e s t n u m e r o a s e v i t e . I n s f i r s i t i n

  s i n u l m u n t i l o r e s t e s u r , c a r e s e g a s e s c e s i i n n i -

  s i p u l u n o r r i u r i , P t e c u m i n O l t ; a p o i a r g i n t , a -

  r a m a , f e r , p l u m b , c o s i t o r , a r g i n t

  v i f t , s a r e s i p e -

  t r o l s a i l ' A c u r a ,

  d i n c a r e s e

  s c o a t e g a z n l c e ' l

  a r d e m i n l a m p e l e n o a s t r e .

  D a r d i n t r ' a c e s t e d i n u r m a b o g a t i l , c u d e o s e b i r e

  i n R o m a n i a l i b e r a , a f a r a d e s a r e s i p e t r o l , m a i

  n i c i u n a n u e s t e e x p l o a t a t a , s i p o p o r u l i s : s u s -

  t i n e v i a t a p u m a d i n l u c r a r e a p a m i n t u l u i s i d i n

  , c r e s t e r e a v i t e t o r .

  I n R o m a n i a l o c u e s c m a i m u l t e f e l u r i d e o a m e n l ,

  c a r e v o r b e s c d e o S e b i t e l i m b s s i s e I n d i a , l a d e -

  o s e b i t e r e l i g i u n i . M a r e a m u l t i m e a p o p o r u l u i i n s a

  s t i n t R o m f t n i i , c a r e v o r b e s c l i m b a r o m a n e a s e a , c e

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  14/177

  1 3

  s a m a r a c u l i m b e l e l a t h - 1 5 ,

  f r a n c e z a

  i

  i t a l i a n a , _

  s i c a r e R o m a n i s e t i l l d e b i s e r i c a f e s a r i t u l u i c e ' i

  a r e p r e o t u l

  e e l m a i m a r e , . n u m i t P a t r i a r h , i n

  C o n s t a n t i n o p o l e . R o m a n i a l i b e r a e s t e a R o m a n i

  l o r , c a c i e i a u c i t i g a t a c e a s t 5 t a r a p r i n c u c e r i r e -

  i a u p i l s t r a t ' o v e ' r s i n d u - 1 a d e s e a o r l s h i g e l e p e n -

  t r u e a . C e l e - l ' a l t e p o p o a r e c a r e l o c u e s c

  i n R o -

  m a n i a s t i n t p r i m i t e d e R o m a n i n u m a l c a m o s - I f i r l , _

  i n ' a t a l t e d r e p t u r i d e e f t a c e l e c e R o m a u i i v o -

  e s c s a l e d e e . N o l R o m a n i ' n e t r a g e m d i n v e c h i L

  R o m a n i c a r e a u d o m n i t o d a t a m a i p e s t e I n t r e a g a

  l u m e . P e t i m p u l t I m p e r a t u l u i T r a i a n v e n i n d e l

  i p r i n a c e s t e O r , c a r e e r a t l o c u i t e d e u n p o

  p o r i i u m i t

  c u c e r i t s i s u p u s . T r a i a n

  a u a e z a t a i d o m u l t i m e d e - R o m a n i s a t L a t i n i , . _

  l u n t i p a r t e ( t i n I t a l i a , p a r t e d i n a l t e t e r a l e i m -

  p e r i u l u l R o m a n . D a c i i a m e s t e c i n d u - s e c u R o m a -

  n i l a l l i n c e p u t a v o r b i l i m b a l a t i n e a s c a ,

  s c h i m -

  b a n d c u I n c e t u l f o r m e l e s ' o r b i r e i ,

  a s t - f e l t c a a t

  d a t d a t n a s c e r e u n u l n o t p o p o r ,

  e e l R o m a n e s c .

  3

  i m p i i r t i r e a i s t o r i e l R o m a n i t o r .

  I s t o r i a R o m a n i l o r v a c u p r i n d e i s t o r i a a c e s t u l

  p o p o r d i n t i m p u r i l e c e l e m a i v e c h i a l e t e ' r i l o r

  D a c i i , l e - a t . i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  15/177

  1 4

  r l o c u i t e d e

  e i p a n t % i n

  z i l e l e n o a s t r e .

  E a s e v a

  r i m p a r t i i n p a t r u p e r i o a d e i a n u m e :

  I . l s t o r i a v e c h e c a r e s e I n t i n d e d e l a t i m p n -

  ' r i l e c e l e m a i v e a l p a n s l a I n t e m e i e r e a p r i n c i p a -

  ' t e l o r ( 5 1 3 i n . d e H r . - 1 2 9 0 d . H r . ) .

  I I . l s t o r i a m e d i e d e l a i n t e m e i e r e a p r i n c i p a t e -

  l o r M u n t e n i a i M o l d o v a O n g , l a M a t e i t i . B a s a -

  r a b i V a s i l e L u p u ( 1 2 9 0

  1 6 3 3 ) .

  I I I . l s t o r i a n o u a d e l a M a t e l l i B a s a r a b g i V a -

  - s i l o L u p u l i a n a l a r e s c o a l a h i T u d o r V l a d i m i -

  r e s c u ( 1 6 3 8 - - 1 8 2 1 ) .

  I V . l s t o r i a c o n t i m p u r a n d d e l a r e s c o a l a

  l u i

  A r l a d i m i r e s c u p a n a i n V e l e n o a s t r e ( 1 8 2 1 - 1 8 8 1 ) .

  H A R T A

  T E R 1 L O R R O M I N E

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  16/177

  P A R T E A I .

  I S T O R I A V E C H E

  ( 5 1 3 i n . d e H r . - 1 2 9 0 d . H r . )

  C A P . I

  B I N T I M P U R I L E C E L E M A I T E M P A N A L A C U C E R I B E A R O M A N I L O R

  4

  s c i t i l

  A g a t i r O i .

  I n t i m p u r i l e c e l e m a i v e c h i , d e s p r e c a r e n e - a

  r t m a s v r e - o p o m e n i r e , t e r i l e a s t a - E l i o c u p a t e d e

  R o m a n i e r a s

  l o c u i t e d e m a i m u l t e p o p o a r e

  d e

  a c e l a n e a m c a r e p u r t a t . l u s h ' n u m i r i d e o s e b i t e ,

  d u p a p a r t e a d e C a r a

  c e o a v e a t i i n

  s t a p i n i r e .

  A c e s t e p o p o a r e e r a s l

  d e d o u 6 s o i u r i :

  n o m a d e ,

  a d e c a f a d .

  l o c u i n t i s t a t o r n i c e ,

  c a r e u m b l a i l i n

  - e a r e l e f o r i n t o t e p a r t i t e c a s a t r e l e d e T i g a r f i ,

  i a f e c l a t e , c a r e s e i n d e l e t n i c e a A c u c u l t u r a p a -

  m e n t u l u i . A c e l e p o m a d e e r a f t & J i g c a r e c u t r i e r a t

  i n c a l a t o r i i l e f o r n e c o n t e n i t e p a r t e a p l a n a ' a t 6 -

  g i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  17/177

  1 6

  m e n t c e s e I n t i n d e l a p o a l e l e C a r p a t i l o r , a d e c a

  R o m a n i a l i b e r A . _ C e l a e q a t i e r a t i . A g a t i r g i c e l o -

  c u i a t . i n T r a n s i l v a n i a d e a s t A - q l .

  S c i t i i s i A t e a t i

  m a i c u s o m a i n t a r a c a r e s e i n t i n d e l a r e s a r i t u l

  R o m a n i e l , a d e c a R u s i a d e a s t a - 0 1 ; c u t r i e r a t i i n s a

  c u t u r m e l e f o r

  i

  t e r i l e

  n o a s t r e . P e l a n o r -

  d u l M o l d o v e l ,

  p r i n B u c o v i n a ,

  l o c u i a t

  1 1 % e u r i i

  c a r e p a r a

  f i

  f o s t n o m a q i c a i S c i t i i ; i a r s p r e

  a p u s d e T r a n s i l v a n i a , p r i n B a n a t s i m a l I n c o l o

  l o c u i a u S i g i n i i u n p o p o r c e a v e a n i t e c a l m i d

  i 0 1 . 0 0 .

  S A v e - d e m a c u m a c e f e l d e o a m e n i

  e r a i l S c i t i i i A g a t i r z i i ,

  c a r e m a l a l e s

  l o c u i a t i

  i n O d l e n o a s t r e .

  S c i t i i c a u n p o p o r v e c i n i c i n c a l e t o r i e , t r e b u i a u

  s a d e e a d e s e p e s t e a l t e p o p o a r e ,

  c a r e t e m i n d u -

  s e a n u f i d e s p o i e t e d e a c e t i o a m e n i , s e o p u n e a i i

  c u p u t e r e a l a H A

  l o r . S c i t i l t r e b u i a i l d e c i

  s A s e b a t s n e c o n t e n i t ; d e a c e e a e r a i l f o a r t e r f i s -

  b o i n i c I . E i a v e a t i o b i c c i u l d e a h e a i n

  t o t - d e a -

  u n a s i n g e l e ( m i n i i n t a i d u s m a n c A z u t i n l u p t a ;

  j u p o i a i i p i e l e a c a p u l u i d e

  l a c e i

  n c i s i s p r e a

  i m p o d o b i c u e a e l e l e t a i l o r ; t o t a a

  f a c e a t i i

  c u p i e l e a n e p e m i n a d r e a p t a a d u m a n u l u i p e n -

  t r u a ' i a c o p e r i t o l b e l e s a g e t i l o r . E i s e l u p t a t i

  c u

  t o t i i

  d ' a c A l a r e l e

  c u a r c u l

  i

  c u s e c u r e a .

  I l l o r a v u r i l e f o r b a r b a r e s e v e d s i d i n a l t e i m p r e -

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  18/177

  1 7

  j u r A r i : a a b u n s ( q u a , c a n d r e g e l e

  o s i n d e a p e

  u n S c i t l a m o a r t e , c o p i i i l u i d e p a r t e b A r b a t e a -

  s e a t r e b n i a i i s i p i a r a i m p r e u n a e n e l ;

  c a n d

  r e -

  \ g e l e S c i t i l o r m u r i a , s e

  g i t u i a i i

  i s e i n g r o p a i l

  i m p r e u n A a n d e n s u l u n a d i n s o t i i l e s a l e

  ( t a c t

  a v e a m a i m u l t e ) , u n b u c a t a r , u n p a h a r n i c , u n

  v i z i t i f i ,

  u n u i e r , u n s e c r e t a r ,

  c a l

  i a l t e

  f i i n t l

  c a r e 1 1 s l u j i s e r a i n v i a t a ;

  c a d S c i t i l p r e s u p u -

  p e a r l c a p o a t e s A a i b A n e v o e d e s l u j b e l e f o r i

  d u i : 4 m o a r t e . E 1 s c o t e a i l o c h i l s c l a v i l o r p e c a r e

  I I i n t r e b u i n t a i l l a p r e g A t i r e a l p t a r i i l o r , s p r e

  t m p e d e c a d e a s e u i t a l a a l t e l u c r u r i c a n d e r a t i

  l a t r e a b A . S c i t i l n u a v e a t t n i c l o r a e , n i c i s a t e ,

  n i c i m a c a r c a s e . E l t r A i a u i n c o r t u r i m i c a t o a r e

  p e c a r e l e d u c e a t i d i n l o c i n l o t ,

  t i r i t e d e c a l ,

  i t r A i a i l d i n l a p t e l e i d i n c a r n e a i e p e l o r i t a i -

  l o r l o r . E l c u n o t e a t i c a n e p a i f e m e i l e f o r l e

  f A c e a u v e s t m i n t e d i n e a .

  A g a t i r i i d i n c o n t r a e r a i i u n p o p o r a e c l a t , e n -

  n o s c a n d c u l t u r a v i e r i a r e t e r e a a l b i n e l o r ;

  l u -

  c r a t a p e ] b o g a t e l e m i n e - a l e

  T r a n s i l v a n i e l d i n

  c a r e s c o t e a d a u r u l P T f a c e a i l o m u l t i m e d e p o -

  d o a b e . E l 1 1 v A p s e a t t f a t s i t r u p u l f i . L e g i l e f o r

  l e s c r i e a t i n v e r s u r i i l e i n v e t a u p e d e r o s t ,

  c a n t a n d u - 1 e .

  S c i t i l , t r a i n d c a p o p o r n o m a d , t r e c e a t m a l p e

  '

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  19/177

  1 8

  f i e - c a r e a n i n A s i a s i p r a d a i l i m p a r a t i i l e d e a c o l o

  s i c u d e o s e b i r e p e a c e a a P e r s i l o r .

  D a r i u s , u n

  i m p a r a t a l P e r s i l o r , s e h o t a r i s a l p e d e p s a s c a ,

  s i f i i n d - c a d r u m u l

  p r i n A s i a e r a

  f o a r f e g r e A

  p e n t r u a a j u n g e l a S c i t i , e l t r e c u i n c o n t r a f o r

  p e s t e H e l l e s p o n t p r i n E u r o p a , s i a p o i a r u n c a n d

  u n p o d p e s t e D u n a r e , c a m p e m u l e v i n e B r a i l a

  d e a s t a

  p a t r u n s e I n O d l e n o a s t r e .

  g c i t i l I n s a

  s e r e t r i l g e a u n e c o n t e n i t d i n

  n a i n t e a l u l ,

  a s t - f e l

  c a D a r i u s u m b l a d o n e i n n ' d u p a e i f a r A a ' f I n -

  t a l n i . E l p r i m i d e l a S e i t i o s o l i e , c a r e s e R i c a -

  t u i a d i n o p a s e r e , u n c b i l c a n ( g u z g a n ) o b r o a s c a

  s i e i n c i s a g e t i , f a r a a i s e d a n i c i o d e s l e g a r e .

  U n t i l d i n t r e s e r v i i l u l D a r i u s , G o b r i a s , d a d i t a -

  c e s t e l s o l i i s t r a n i e u r m a t o a r e a t a l c u i r e :

  d a c A

  f a c a n d u - v e p a s e r i , n u v e t i s b u r a c a t r a c e r u r l ,

  s a i l s c h i m b A n d u v e i n c h i t c a i t i n u y e v e t i v a r a

  s u b p a m e n t , s a i l p r e f a c e n d u - Y e

  i n b r o a s t e n u

  v e t i d i s p a r e a i n b a l t i , . l o v i t i d e a c e s t e s a g e t i n u

  v e v e t i m a i I n t o a r c e i n a p o i . " D a r i u s , v e c l e n d c a

  n u m a i d a d e d u s m a n i s i t e m e n d u - s e p e d e a l t i

  p a r t e c a n u c u m - y a . S c i t i i s a ' i s t r i c e p o d u l f a c u t

  p e s t e D u n a r e , s e i u t o a r s e i n a p o i , p a r a s i n d e x -

  p e d i t i a .

  A

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  20/177

  1 9

  5

  G e t i i .

  P e t i m p u l c a n d D a r i u s v e n t i n c o n t r a S c i t i l o r ,

  d i n c o l o d e D u n f i r e ,

  p r i n B u l g a r i a d e

  a s t A - 4 1 , n i s t e p o p o a r e n u m i t e G o " , - c a r e e r a i l d e

  u n r e a m a p r o p i e t c u S c i t i l s i c u A g a t i r s i l .

  A -

  c e s t i G e t i e r ' h i c k ' n o m a q i p e a c e l l i m p ;

  d a r

  e l s a t u r a n d u - s e - d e a c e a s t a v i a t a . v o i a t i s f i s e a -

  c e e a c e a f t S i f a c u t m a i t a r z i u

  l a n o r d u l

  u n d e - i g a s i m l o c u i t A d I n c a s e d e b a r n e

  s i i n b o r d e e a s e m e n e a c e l o r a l e t e r a n i l o r n o s t r i l ,

  c a r e p a r a f i m o s t e n i t d e l a e l

  c h i p u l d e a ' s i

  z i d i l o c u i n t e l e . P e l a n g A ' a c e s t e c a s e m a i a v e a i l

  s i n i s t e c n r t u r i a s e c l a t e p e p a t r u _ r o a t e ,

  p e c a r e

  l e p u t e a i l t a r t u n d e

  v o i a t t .

  I m b r A c a m i n t e a f o r

  s a m a n a i n

  u n c l e c u a c e a . a t e r a n i l o r

  n o s t r i l .

  P u r t a t i a n u m e p e r l u n g p e s p e t e , d a r r e t e z a t I n

  f r u n t e ,

  s i b a r b s l u n g e ;

  p a n t a l o n i l u n g l

  p a n A l a g l e z n e , s i i a r n a i m b r f i c a t

  c o j o a c e .

  E l

  p u l l e t a p o i i n t o t - d e a u n a u n c u t i t l a b r a t . D e

  a i t m i n t r e l e a G e t i l e r a '

  s i e l f o a r t e

  s e l b a t e c i :

  e l 1 s T f f i c e a t i c u p e d e b e t a d i n t e a s t a

  t A i a t A d e

  l a d u s m a n l i c o p i i i g l i e b o s I s i s t r i c a t i i i u c i d e o l

  s i u c i d e a t i

  f e m e i l e ( d e c a r e u n G e t p u t e a s i

  s i b s m a i m u l t e ) l a m o a r t e a b a r b a t u l u i .

  G e t i l

  l o c u i a t i

  t 4 e c l e ,

  D u n a r i i ,

  a v e n A

  i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  21/177

  2 0

  e r e d e a t i i n n e m u r i r e a s u f l e t u l u l , d u p a i n v A t A t u r a

  u n u i p r e o t a l f o r n u m i t Z a m o l x i s , c a r e v A z i n d

  c a c o m p a t r i o t i l s A I e r a i l p r e a d e d a t i l a b A u t u r a ,

  1 1 s f A t u i B A s t A r p e a s c h v i l e ,

  s f a t d e c a r e G e t i l

  a s c u l t a r a .

  V r ' o 2 0 0 d e a n i d u p i c e D a r i u s m e r s e i n

  c o n t r a S c i t i l o r , d o m n e a i n M a c e d o n i a , C a r a a c e -

  e a i n c a r e a m s p u r c a a s t A l i l o c u e s e n i s t e R o -

  m a n i , u p r e g e n u m i t F i l i p a l I I - l e a . A c e s t a a v u

  o l u p t a c u G e t i i s i I b A t u f o a r t e t a r e , s i l i n d p e

  e e l m a m u l t i d i n e l s a t r e a d ' l a n o r d u l D u n a -

  r e l . I n c u r i n d i n s a d u p a a c e e a m u r i n d e l , u r m A

  i n s c a u n f i u l s e t t A l e x a n d r u c e l M a r e , c a r e d e

  a s e m e n e a s e b A t u c u G e t i l . A c e s t i a , l o c u i n d p e

  t i m p u l s e t d i n c o a c e d e D u n t i r e , e l t r e c u p e m a -

  l u l s t i n g a l D u n f i r e i , a s c u n q e n d u - s e p e n t r u a n u

  f i v e ' z u t d e G e t i , d u p A t i n

  i n t i n s

  I a n

  d e

  g r a i l .

  A c e s t a d o v e d e s t e c a p e t i m p u l l u i A l e x a n d r a

  e e l M a r e , G e t i l e r a i i u n p o p o r a s e c l a t c a r e e u l -

  t i v a p A m ' e n t u l s i s e h r a n e a d i n r o a d e l e l u i , s a n d

  a t u n c i u n p o p o r n u s e m a i p o a t e s t r A m u t a d i n

  l o c i n l o c .

  D u p . c e A l e x a n d r u I I b A t u l a n g a

  D u n A r e , e l f u g i r a I n t e u n o r a l d e l e m n c e ' l a v e a u

  i n a p r o p i e r e . A l e x a n d r u e e l M a r e i n s & n u a v u s e

  d d s t o p a s u p u n e p e G e V ; e l v o i a n u m a i a ' l

  s p e r i a , p e n t r u a ' i a s t i m p A r a p e c a t t i m p e r a a

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  22/177

  2 1

  f a d o e x p e d i t i e i n c o n t r a P e r s i l o r , i e r a d e c l

  s A l i p s a s c a d i n C a r a s a .

  M u r i n d A l e x a n d r u c e l M a r e , i m p a r a t i a s a ,

  c a r e s e I n t i n d e a a s u p r a m a i i n t r e g e

  l u l u l c u n o -

  a c u t e p e a t u n c i , s e d e s b i n A i n m a i m u l t e p A r t i :

  A l e x a n d r u e e l M a r e .

  T r a c i a , o p a r t e d i n M a c e d o n i a , c A I u l u i L i z i m a c ,

  u n u l d i n t r e g e n e r a l i i I n A l e x a n d r u . A c e s t L i z i -

  m a c v e l e n d C A G e t i l d e v i n t o t m a i s u m e t i i c a - i

  p u s t i e s c t a m , t i e h o t a r t s a p l e c e i n c o n t r a f o r

  p e n t r u a ' i b a t e .

  P e a t u n c i d o m n e a l a G e t r e g e l e D r o m i h e t e .

  A c e s t a t i u s a i n c h i d A p e M a c e d o n e n i a s a d e

  b i n e i n c a t s a l f a c a s a m o a r a d e f o a m e i d e

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  23/177

  2 2

  . e n d p e L i z i m a c i n p u t e r e a s a , n u v o i s a i ' I

  f a c a d u p l a ) , s i ' l t r a t a f o a r t e b i n e .

  E l M u i n

  c i n s t e a l n t u t , p k i n z f o a r t e s t r a l u c i t , i n c a r e p e

  d e n s u l i p e M a c e d o n e n i

  4 i s l u j e a I n v a s e d e

  a u r , a n d u - l e m A n a i r i l e c e l e m a i a l e s e ; e l i n s &

  c u G - e t i l s e i m i i n c a u

  i n v a s e d e l e m n b u c a t e

  f o a r t e p r o a s t e . I n t r e b a n d d u p a a c e e a p e L i z i m a c ,

  c a r e p r i n z 4 i p l a c u s e m a i b i n e , a c e l a a l G e t i l o r

  p e c a r e ' I v e q u s e , s a t a c e l a l M a c e d o n c i i i ; o r u i n

  c a r e

  g u s t a s e , L i z i m a c i i

  r e s p u n s e

  c a a c e l a l

  M a c e d o e n i l o r .

  D r o m i h e t e

  ' I - a r

  f i z i s

  a t u n c i :

  p e n t r u c e d a r c a c t i s a e u c e r e s t i o C a r a c a r e

  h r a n e s t e a a d e _ J i l t p e l o c u i t o r i i e i ? "

  P e l a 2 9 0 i n a i n t e d e I I r i s t o s , d u p i l

  m o a r t e a

  l u i L i z i m a c , n a v h l i r a i n C a r a G e t i l o r , i c u d e o -

  .

  s e b i r e d i n c o l o d e D u n i - i r e ,

  G a t t i ; u n p o p o r c e

  l o c u i a i n t i m p u r i m a i v e c h l i n F r a n c i a d e a s t A -

  E l s t r i c a r a c u t o t u l p u t e r e a G e t i l o r d e d i n c o l o

  d e D u n 6 r e , m a r g i n i n d u ' l n u m a i d i n c o a c e d e a c e s t

  f l u v i t i .

  D a r & i G e t i l d e d i n c o a c e d e D u n a r e

  a v u r i l a s e l u p t a c o n t r a m i n i p o p o r d e n e a m

  g e r m a n , B a s t a r a i l

  U n r e g e g e t

  O r o l e s , f i n d

  b a t u t o d a t a d e B a s t a r n i , o s i n d i p e G e t i e a

  s a

  s e c u l c e c u c a p u l i n l o c u l p i c i o a r e l o r i

  s l u -

  j e a s c a e l p e & m e i

  P e a t u n c i i R o m a n i l s e

  a p r o p i a r i i d e D u a r e , d u p 6 c e s u p u s e s e G r e c i a

  s a

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  24/177

  2 3

  i M a c e d o n i a , s i

  i n c u r a n d s e i n c e p u r a

  c i o c -

  n i r i l e i n t r e G e t

  i R o m a n i c a r e

  i n

  u r n a a i a f t

  c u c e r i t .

  6 .

  D a c i f

  C A t r e a c e s t t i m e i n c e p e a s e i v i . l a

  n o r d u l

  D u n a r i l p o g o r u l D a c i l o r .

  A c e s t p o p o r v e n i i m p r e u n a c u G e t i i d e p e s t e

  D u n A r e , u n d e l o c u i a m a i i n a i n t e i n m u n t e l e

  R o d o p .

  D a c i l i n c e p u r i l i n c u r a n d a p r e d o m n i a s u p r a

  p o p o a r e l o r d e l a n o r d u l D u n a r i l , m a i a l e s s u b

  d o m n i a l u i B o e r e b i s t e ( 9 0 - 5 7 i n , H r . ) , c a r e r e g e

  p e

  e t i s i p e D a c i I n t r ' u n s i n g u r p o p o r s i

  c a u t l

  c i v i l i z e z e

  m a i a l e s c u

  u n u i

  p r o f e t n t i r n i t D e c e n e u s .

  B o e r e b i s t e I n s t i f u r e s -

  t u r n a t , i i m p a r r i t i a s a s e i m p A r t i i n p a t r u p a r i ,

  c e e a c e o s l a b i

  p e u r m i l

  i n s s u n i n d u - s e d i n

  n o u , r e i n c e p u r a a n e l i n i t i i m p e r i u l r o m a n . I m -

  p A r a t u l C e s a r v o i a s a p u r c e a d a i n c o n t r a

  f o r

  c a n d t o c m a i f u u c i s . P e t i m p u l

  l u i D o m i t i a n ,

  a l t i m p A r a t r o m a n , c a r e t r A i a c a m l a v r ' o 1 5 0

  d e a n i d u p i i C a e s a r , d o m n e a l a

  D a c i u n r e g e

  D u r a s , e w e t r e c u d o m n i a c h t r A u n a l t D a c m a i

  c a p a b i l n u m i t D e c e b a l .

  a j u i , o r a

  u a

  s A ' l

  ;

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  25/177

  2 4

  D e c e b a l c u m a j u n g e l a d o m n i e , s e a p u c h d e

  i n t a r i t p u t e r e a p o p o r u l u i d a c , f a c e n d l e g a t u r i d e

  p r i e t e n i e c u a l t e p o p o a r e g i a t r A g a n d i n t a r a l u i

  D e c e b a l

  m e g t e r i s i s o l d a t i r o m a n i d e z e r t o r i c a r e s A

  v e t e p e D a d m e g t e s u g u l b A t h l i e l d u p a f e l i u l r o -

  m a n g i a r t a d e a l u t a ' i c e t q l . A p o l M a o r i p r o

  v i n c i a r o m a n i M o e s i a ( B u l g a r i a d e a s t a 0 9 , u -

  z .

  i n -

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  26/177

  2 5

  p e a l t g e n e r a l C o r n e l i u s F u s c u s , l u a n d u - 1 m a i

  m u l t e s t e a g u r i .

  V e n i n d u n a l t g e n e r a l r o m a n

  T e t t i u s J u l i a n u s , a c e s t a b a t u p e D e c e b a l s i p o r n i

  c h i a r i n c o n t r a c a p i t a l e i s a l e S a r m i s a g e t u s a , c a n d

  D e c e b a l , M i n d o p a d u r e i n t r e a g a l a I n A l t i m e a

  u n u i s t a t d e o m , i m b r a c a s i M a r i n a t r u n c h i u r i l e

  c o p a c i l o r , I n c a t d e d e p a r t e p 5 r e a a f i o a r m a t a

  n u m e r o a s a .

  D e a c e a s t a s p e r i i n d u - s e g e n e r a l u l

  r o m a n , s e r e t r a s e . F i i n d c a t o t p e a t u n c i s e

  r e v o l t a s e M a r c o m a n i i , p o p o r p u t e r n i c d i n G e r -

  m a n i a , s i D o m i t i a n s e t e m e a a s e b a t e c u

  k l u s m a n i d e o d a t a , a p o i e l i n c h e i e p a c e c u D e -

  c e b a l c u c o n d i t i e c a 1 m p A r a t i a r o m a n s

  s a " p i g -

  t e a s c a D a c i l o r u n t r i b u t p e a n s i

  s a d e e

  l u i

  D e c e b a l m e s t e , 1 s i i n v A t a t i R o m a n i , c a r e e i u r -

  r n e z e i n a i n t e l u c r a r e a i n c e p u t a d e D e c e b a l , i n -

  a r i r e a s i c i v i l i z a r e a D a c i l o r .

  P e a t u n c i

  I n s a m u r i n d D o m i t i a n i m p a r a t u l

  R o m a n i l o r c e l n e v r e d n i c s i s l a b , u r m a T r a i a n .

  u n i m p a r a t p l i n d e i n i m a s i d e v i r t u t e ( 9 4 - 1 1 7

  d u p l . H r . ) c a r e v e d e a c e a m a i m a r e r u s i n e p e n -

  t r u i m p a r a t i a R o m a n i l o r c a s

  p l a t e a s c a t r i b u t

  D a c i l o r , u n p o p o r p a n s a t u n c i a s a d e m i c s i d e

  n e i n s e m n a t . P e n t r u a s t e r g e a c e a s t a r u s i n e , s e

  h o t i i r i d e c i a f a c e o m a r e e x p e d i t i e i n c o n t r a

  ' d o l

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  27/177

  2 6

  D a c i l o r , a ' l i n v i n g e c u t o t u l

  s u p u n e p e

  d a n i i i m p a r A t i e l R o m a n i l o r , c a r e s u p u s e s e

  a t a -

  t e a a l t e p o p o a r e .

  . . . . .

  I t o ,

  T r a i a n

  7

  I s t o r i a p e s e u r t a R o m a n i l o r .

  I n a i n t e d e a a r a t a l u p t a R o m a n i l o r c u D a c i l ,

  s r t v e d e m c l u e a f o s t R o m a n i i . - R o m a n i l e r a t u n

  s i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  28/177

  2 7

  p o p o r d i n I t a l i a , c a r e ' s i t r A g e a n u m e l e d e l a o .

  c e t a t e R o m a i n t e m e i a t a d e e e l i n t A i t i r e g e a l f o r

  R o m u l u s . D u p A d a n s u l u r m a r A a l t i s e s e r e g i s u b ,

  c a r e p o p o r u l r o m a n , v o i n i c s i r e ' s b o i n i c , I n e e , p u

  a s e i n t i n d e p r i n c u c e r i r i . F i i n d i n s

  e a p o p o -

  r u l e r a n e m u l t l i m i t c u d o m n i a r e g i l o r ,

  e l i i a -

  l u n g a p e l a 5 0 9 i n . H r . ( p e t i m p u l e x p e d i t i u n e l

  l u l D a r i u s ) s i i n f i i n t a o c a r m u i r e a l e a s A d e p o -

  p o r

  - 5 . e c a r e a n s i a l c A t n i t a d i n r d o i b a r b a t l

  n u m i t i C o n s u l i .

  S u b r e p u b l i c i l R o m a n i i n e m a i

  f i i n d d e s b i n a t i p r i n c e r t e d i n l A u n t r u , s e a p u c a r a .

  I a l u p t a e n e e l m a i m u l t i d i n v e c i n i l l o r , b A t a n -

  d u - 1 p e t o t 1 s i i n t i n z i n d u - s i n e c o n t e n i t d o m n i a .

  A s a b a t u r a

  p o p o a r e l e d i n I t a l i a : E t r u -

  s c i i , S a m n i j i i i G r e c i i d i n s u d u l

  a c e s t e l

  D u p a a c e e a s e M a l A I a l u p t i l

  e n c e a m a l p u -

  t e r n i c i i c e t a t e d e p e a t u n c i , C a r t a g i n e a , c a r e e r a

  f o a r t e t a r e , m a l a l e s p e m a r e , s i i n t r e i t e s b o a e

  d i n c e l e m a i c / 1 n c e n e ,

  i n c a r e R o m a n i i f u r s I n

  p r i m e j d i a c e a m a i c u m p l i t A , i z b u t i i i i a b a t e c m

  t o t u l p e C a r t a g i n e j i , l e

  s f a r f t m a r A c e t a t e a s i l e

  s u p a s e t a C a r a . D u p a a c e e a m a i s u p u s e r A R o m a n i i

  _ M a c e d o n i a , G r e c i a , S p a n i a s i A s i a . D a r i n a c e s t

  t i m p p o p o r u l d e j o s d i n R o m a , n e m u l t i i m i t f i n d

  c a n o b i l i i i m p A i t i a t i n u m a i i n t r e d a n s i i p A m ' e n t u l

  s p i t , d e l a d u s m a n i s e r e s c u l a r a i n m a i m u l t e

  t a r t _

  i s

  i n t l i n Y e

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  29/177

  2 8

  T a n c l u r i .

  A c e s t e c e r t e d e s p a r t i r a p e R o m a n i i n

  - d o n e p a r t i : b o g a t i l s i s A r a c i i , i n t r e c a r e s e n i i -

  c u I n c u t a n d u n e s b o i t i c i v i l c a r e s l a b i f o a r t e

  m u l t p e R o m a n i . e f i l a c e s t o r p a t i 0 i , a j u n g a n d

  i n s f a r i t a c o n d u c e t r e b i l e , p o p o r u l s e d e p r i n s e

  a a s c u l t a t o t m a i m u l t d e d e n s i i , p a n g c a n d u -

  n t i l , C e s a r , p u n e m a n a p e t o a t a p u t e r e a i n R o m a .

  ' C e s a r s e b t u e n e f u l a r i s t o c r a t i l o r P o m p e i i l ,

  i l l i n v i n s e i v o i s t i s e f a c t i m p a r a t , i n s a a r i s -

  t o c r a t i i i t u c i s e r a . C e s a r m a i m i l l i i m p e r i u l r o -

  m a n g r i n c u c e r i r e a G a l i e i ( F a n t i a , d e a s t a - 0 . 1 ) .

  L u p t e l e r e i n c e p u r a i n t r e O c t a v i a n i

  A n t o n i u s ,

  p a n s c a n d O c t a v i a n b i l t e n d p e A n t o n i u s r a m a s e

  i n g u r s t a p a n i t o r c u n u m e l c d e A u g u s t u s s i c u

  J a i n ' d e I m p A r a . t . D u p a d e n s u l m a i u r m e a c l a a l t i

  i m p a a t i , s u b c a r e R o m a n i i s e i n t i n d

  i m a i

  m u l t , c u c e r i n d B r i t a n i a , P a l e s t i n a

  i

  t e r i l e d i n

  c l r e a p t a D u n a r e i , i n t r e c a r e M o e s i a , ( a d e c a B u l -

  . g a r i a d e a s t a - O ) a j u n g e n d . i m p e r i u l r o m a n a s t -

  . f e l v e c n c u s t a t u l D a c i l o , i n c a t i m p a r a t i a r o -

  m a n s , d e v e n i c e a m a i m a r e d i n l a m e . U n u l d i n

  A c e t i i m p a r a t i e s t e T r a i a n c a r e a v u r e s b o i u l

  c u D a c i i .

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  30/177

  2 9

  8 .

  E x p e d i t i i l e l u l T r a i a n i n D a c i a .

  T r a i a n p o r n i i n c o n t r a D a c i l o r i n a n d 1 0 1

  d u p a H r .

  D u p . c e f A c u u n p o d d e p l u t e p e

  D u r i a r e a , t r e c u . i n D a c i a p e l a V i m i n a c i u m , u n d e

  e s t e a s t A i l s a t u l C o s t o l a t z i n S e r b i a .

  D e c e b a l n u s e o p u s e l a t r e c e r e a D u n a r i l i

  t r i m i s e c A t r e T r a i a n o s o l i e

  d e p a c e ,

  p e c a r e

  a c e s t a n u o p r i m i .

  T r a i a n p u t u p a t r u n d e n u -

  m a i c u m a r e g r e u t a t e i n l A u n t r u l D a c i e l d u p a

  m a i m u l t e l u p t e c r i n c e n e , a a c a i a r n a 1 1 a p u c / i ,

  c a m p e l a j u m A t a t e d e c a l e c A t r a

  C a p i t a l a D a -

  c i e i , s p r e c a r e s e i n d r e p t a . E l s e i n t o a r s e p e n

  t r u a p e t r e c e i a r n a i n

  u n o r a a l P a n o n i e l

  p r i m A - v a r a a n u l u i 1 0 2 r e i n c e p u r 6 s b o i u l , b A -

  r a n d p e D a c i

  i n o

  l u p t h . f o a r t e s i n g e r o a s a l a

  T a p a e .

  I m p A r a t u l f u n e v o i t a - i r u p e

  h a i n e l e p e n t r u a l e g a

  r a n i l e , s o l d a t i l o r

  B e i .

  D e c e b a l t r i m i s e a t u n c i o a d o u a s o l i e c a t r e -

  T r a i a n , d i n t r e o a m e n i l e e l m a i i n s e m n a t i a D a -

  c i l o r , p e c a r e T r a i a n d e h s e m e n e a o r e s p i n s e g i

  m a i b a t u o d a t a p e D e c e b a l , c h i a r s u b z i d u r i l e

  o e t A t e l s a l e S a r m i s a g e t u z a , p r i n s e p e o s o y a a

  r e g e l u i i r e l u a s t e a g u r i l e

  p e r d u t e d e F u s c u s . .

  A t u n c l D e c e b a l s e h o t A r i a p r i m l p a c e a d i c t a t i L

  ? n e a p

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  31/177

  3 0

  d e T r a i a n , c a r e c o n s t a

  i n d a r a m a r e a

  t l a r e a i n t r e g u l u i m a t e r i a l d e r a s b o i t , i n a p o i e r e a

  0 1 1 1 1 E L

  S o l d a t R o m a n d i n t i m p u l l n i T r a i a n

  t u t u r o r R o m a n i l o r c e e r a t i i n s l u j b a l a t t ,

  c u f a

  c e t r i t i l o r ,

  : N s

  N

  \ \ N . N k _ \

  " '

  \ \

  7 : 3

  - I T N

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  32/177

  3 1

  g a d u i n t a d e a n u m a i r a i i m l d e a c e t i a p e n t r u

  v i i t o a r e l e n e v o i ,

  i i n

  s f i r i t

  i n

  r e c u n o a t e r e a

  S o l d a t R o m a n d i n t i m p u l l u i T r a i a n

  1 , 1 4 , 1 N 6 W - 6

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  33/177

  3 2

  c a z u i n g e n u n c h I i n a i n t e a l u i T r a i a n i a c e s t a .

  m u l t a m i t i i n c r e q e n d u - s e i n

  c u v a n t u l

  l u i , p i -

  r a s e t e D a c i a , u r m a t d e c a p i t e n i e l e D a c i l o r , c a r e

  m e r g e a t i l a R o m a c a s a s e r o a g e l a

  s f a t u l

  t r a n i l o r p e n t r u p r i m i r e a p a c e l i n c h e i a t e . T r a -

  i a n s e r b e a z a u n t r i u m f i n R o m a i e s t e n u m i t

  D a c i c u l .

  D e c e b a l n u m a i s e p r e f f i c u s e c a s e s u p u n e c e -

  r e r i l o r i m p a r a t u l u i p e n t r u a i n d e p a r t a p r i m e j d i a

  c e a m e n i n t a p e p o p o r u l s e a . D e i n d a t a c e T r a -

  i a n 0 6 . 9 1 D a c i a e l s e a p n e a d e f l o u t l e g f i t u r l

  c u a l t e n e a m u r i i n p o t r i v a R o m a n i l o r ; r e s t a b i -

  l e t e c e t f i t i l e i i n c e p e a b a t e c u r e s b o i t i p o p o a -

  r e l e p r i e t e n e i m p a r f i t i e l .

  A t u n c i T r a i a n s e h o -

  t a r a t e a s u p u n e c u t o t a l D a c i a 1 a o p r e f a c e

  i n p r o v i n c i e r o m a n f i . E l n u m a i a v e a a l t g a n d ,

  i

  a d e s e o n

  ' 1

  a u z e a i j u r a n d u - s e

  a a c u m

  v r e u e I s 5 , p r e f a c D a c i a i n p r o v i n c i e r o m a n s " .

  P e n t r u

  a d u c e l a i n d e p l i n i r e p l a n u l , e l p u s e

  s a s e z i d e a s c a u n p o d s t a t a t o r d e p i a t r a

  p e s t e -

  D u n f i r e p r i n

  a r h i t e c t u l

  g r e c A p o l l o d o r u s d i n .

  D a m a g e , T a n g a T u r n u S e v e r i n u l u i d e a s t r t - O I , a l e

  c a l l a r A m A i t e s e v e d p a n f i a c u m .

  E l e r a a g e -

  z a t p e 2 0 d e s t a l p i , p e c a r e s e

  r e z e m a t i n i t e

  b o l t i d e o d e s c h i d e r e c a l a 1 7 0 d e p i c i o a r e , = ( 5 2 '

  d e m e t r i ) .

  L u n g i m e a i n t r e a g a a p o d u l u i

  e r a .

  b i -

  a - g i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  34/177

  3 3

  d e 3 5 7 0 d e p i c i o a r e = 1 1 0 3 m e t r i . I n

  a n u l 1 0 4

  T r a i a n s t a . i n M o e s i a i p r e g a t e t e t o a t e p e n t r u

  r e s b o i t t .

  D e c e b a L s i m t i n d u - s e a t i l t

  d e g r e u a -

  m e n i n t a t t r i m e t e s o l i l a

  p o p o a r e l e v e c i n e . p e n -

  t r u a l e s t a r n i c o n t r a R o m a n i l o r ; i n s a i n z a d a r .

  V e P n d e i n u p o a t e f a c e n i m i c a s t - f e l , e l i n t r e -

  U i n t a m i j l o a c e n u p r e a

  c i n s t i t e p e n t r u

  a ' i

  s c a p a t a r a .

  E l i n e l a p e u n c o m a n d a n t r o m a n

  f o a r t e i u b i t l u i T r a i a n , L o n g i n u s , s p u n e n d u l & A

  v o q t e s i l - 1 v o r b e a s c A d e p a c e , p u s e m a n a p e

  e l i ' l

  a m e n i n t a e n m o a r t e a , d a t a T r a i a n n u ' i

  v a i n a p o i a t o a t a t a t a p a n a l a D u n a r e i o d e s -

  p a g u b i r e d e r e ' s b o i t t . L o n g i n u s , p e n t r u a s c a p a

  p e d o m n u l s e t i

  d i n g r e a u a p o z i t i e i n c a r e ' l p u -

  s e s e v i c l e n i a l u i D e c e b a l , l u a o t r a v a

  i

  r n u r l ,

  l a s a n d p e T r a i a n i m a i i n f u r i a t c o n t r a l u i D e -

  c e b a l . N e r e n i n d c u L o n g i n u s , p u s e p e m a i

  m u l t i f u g a r i s a o m o a r e p e T r a i a n , c e e a c e i s -

  b u t i i n s A t o t a t a t d e p u t i n .

  D a c i i b a t u t i p r e t u -

  t i n d e n e a , s e r e t r a g e a t p u s t i i n d i a r p n d e l i n -

  i l t o t u l , p e n t r u a n u l a s a i n p u t e r e a R o m a n i l o r

  d e c a t u n d e s e r t .

  V e p n d I n s a e a s i l i n t e l e f o r

  s u n t z a d a r n i c e i

  e a S a s m i s a g e t u z a v a c a d e a

  m f t n e l e i n v i n g a t o r u l u i ,

  c a p i t e n i e l e c a r e l u a s e I n

  a s u p r a f o r a p a i a r e a O r e l ,

  d a f t e l i n i l f o c o r a -

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  35/177

  3 4

  u l u i f o r

  i n c u n j u r a t i d e f l a c a r i p u n s * A f i a r b A

  o t r a v A I n t e u n m a r e v a s , d i n c a r e b e n d c u t o t i T ,

  m o r , s p r e a n u v e d e a p e i r e a i u b i t e i

  f o r

  i a r D e c e b a l e l

  I n s u 1 s e s t r a p u n g e c u s a b i a ,

  d u p a c e i i i i n g r o a p a c o m o r i l e i n p a t u l

  r i u l u i

  S a r g e l i a .

  I n a n u l 1 0 6 d u p A H r .

  D a c i a c a d e

  i u s t a p i n i r e a l u i T r a i a n , c a r e o p r e f a c e i n p r o -

  v i n c i e r o m a n A .

  C A P . I I

  D A C I A S U B D O M N I A R O M A N I

  9 .

  S e r b a r l l e d i n R o m a p o n t r u c u c e r i r e a D a c i e i .

  C u c e r i r e a

  D a c i e l u m p l u i n i m e l e R o m a n i l o r

  d e o b u c u r i e n e s p u s A .

  I n d a t A c e T r a i a n s e i n -

  t o a r s e i n R o m a , e l p r i m i

  f e l i c i t a r i d e l a t o a t e

  p o p o a r e l e d i n l u m e p A n A i d i n d e p 5 r t a t e l e I n d i i .

  J o c u r i l e i s e r i : l a d l e d i n R o m a - t i n u r A

  1 2 3 d e

  4 i l e .

  D i n a i n t e a

  p o p o r u l u i l u p t a r a 1 0 , 0 0 0 d e

  g l a d i a t o r s , n i g t e r o b i f o a r t e v o i n i c i c a r e s e l u a t t

  l a t r a n t e a l A i s e u c i d e a i l u n i i p e a l b s s u b o -

  c h i t p o p o r u l u i , p r e c u m i 1 1 , 0 0 0 d e f l a r e s A l -

  b a t i c e s e s f a i a r A I n t r e e l e s a i t

  p e r i r A i n l u p t e

  i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  36/177

  3 5

  c u g l a d i a t o r i l .

  A c e s t e p e t r e c e r i p l a c e a f t

  f o a r t e

  m u l l R o m a n i l o r ; a s t a - c l i I r m a n u m a i a u n t i n -

  v o i t e , c a u n e l e , c e s u n t A r e a s a n g e r o a s e .

  T r a -

  i a n o r d o n a s a s e b a t s m a i m u l t e m e d a l i l p e c a r e

  s e a m i n t e a p r i u o i n s c r i p t i e i n v i n g e r e a D a c i l o r ,

  d i n c a r e m e d a l i l s e a f l a p a n s a s t a - 0 .

  E l z i d i

  i n a m i n t i r e a a c e s t e i v i c t o r i l u n o r a g

  i n M o e s i a

  p e c a r e ' 1 n u m i N i c o p o l i s , a d e c a c e t a t e a

  v i c t o -

  r i e l , d e l a u n c u v e n t g r e c e s e N i k i c a r e

  i n s e m -

  n e a z a v i c t o t i e , c a r e c e t a t e c e a l l a g i a c u m i n

  f a t a o r a g u l u i n o s t r i l T u r n u - M a g u r e l e .

  S e n a t u l

  r o m a n a d e c a s f a t u l b a t r a n i l o r d i n R o m a , p e n t r u

  a m i n t i r e a v e e i n i c a a f a p t e l o r m a r e l u i i m p a r a t ,

  i n a l t a p e p i a t a d i n R o m a o c o l u m n s ( u n s t a l p )

  d e m a i m u r a , i n a l t a d e 1 2 0

  p i c i o a l e ,

  p e e a r e

  p u s e s s e 6 a p e , m e r g a n d d e j o s i n s u s g i i n -

  e u n j u r a n d c o l u m n a c a o c o r d e a c e a r f i i n l a g u -

  r a t a

  i m p r a j u r u l

  e i ,

  u n

  g i r

  d e t a b l o t i c a r i

  r e p r e z e n t a u

  t o a t e

  f a p t e l e

  c e l e m a i i n s e m n a t e

  a l e

  r e s b o i u l u i ,

  p r e c u m , i n t r e

  a l t e l e n e n u m e -

  r a t e ,

  t r e c e r e a D u n a r e i ,

  l u p t e l e c u D a c i i , c e -

  t a p e a c e s t o r a , o t r a v i r e a f o r g i f u g a f o r

  d i n

  D a c i a .

  A c e s t s t a l p s ' a

  n u m i t d u p a I m p a r a t u t

  p e c a t e ' l s e r b e a i a C o l u m n a l u i 7 r a i a n g i s e a -

  f i a V a u l t

  a s t a - 0 I n R o m a , c a p i t a l a I t a l i e i , c a 0

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  37/177

  3 6

  m A r t u r i s i r e v i e a g l o r i e l l u i T r a i a n . D e p e d a m n

  p u t e r n u r m A r i p a s c u p a s e x p e d i t i a l u i T r a i a n

  c a g i p e o c a r t e s c r i s a , g i m a l a l e s a s u p r a D a ,

  L o e n i t o r i D a d d e p e C o l u m n a l u i T r a i a n .

  c i l o r , a c h i p u l u i , i m b r a c A m i n t e l g i a l o c u i n t e l o r

  f o r c a p a t a m d e s l u g i r l d e m a r e p r e t .

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  38/177

  3 7

  1 0 .

  C o l o n i s a r e a D a c i e i .

  M a i m u l t i d i n t r e D a c i l c e l m a r l c a r e s c A p a s e

  e u v i a t a , n o m a i p u t a n d r e m a n e a I n t a r n d u p l

  c u c e r i r e a e l d e R o m a n i , o p A r A s i r A i I n c A r c a , n -

  t o a t A a v - e r e a i n c a r s ,

  e i r r i c u d e n s a d i n

  D a c i a , d u p A c u m s e p o a t e v e d e a a c e a s t a p e - C o -

  l u m u a l u l T r a i a n , T r a i a n p e n t r u a i n l o o m p o -

  p o r u l d a c , a t a t e e l

  c A c l u t i n

  r ' e s b o i t i

  c a t s i p e

  e e l f u g i t , a d u s e R o m a n i d i n t o a t e p A r t i l e

  i i m p o p o r a o r a l e l e 1 s a t e l e D a c i e i , i n -

  f i i n t a n d o m u l l i m e d e c o l o n i l n o n e .

  A a i n l o c a l

  S a r m i s a g e t u z e l , c a r e

  f u s e s e

  r u i n a t a d e D a d ,

  T r a i a n z i d i c o l o n i a U l p i ' a T r a i c : n a , c a r e d e v e n i

  c a p i t a l a D a c i e l r o m a n e .

  D i n t r e m u l t e l e c e t a t i

  c e R o m a n i l g a s i r A s a r i r e z i d i r A I n D a c i a , s i d i n

  c a r e n i

  p a s t r a t n u m e l e a 8 3 , i n s e m n r i m c a -

  t e - v a d i n

  c e l e m a l d e c A p e t e n i e : P r a e t o r i u m

  l a n g a B r a o v u l d e a s t a - q i ; A p u l u m l a A l b a - I u -

  E a , N a p o c a l a C l u b , A d - m e d i a m l a . M e h a d i a ,

  P o r o l i s s u m l a M o j g r a d , D r o b e t i s l a T u r n u - S e v e -

  r i n u l u i . T r a i a n a d u s e c o l o n i l d i n t o a t e p A r t i l e i m -

  p e r i u l u l r o m a n , m a l a l e s d i n G a l i a , S p a n i a , D i r i a i

  A s i a m i n o a r A , d e u n d e v e n i r A s i u n i t c o l o n i t i c a r e

  v o r b e a t i i l i m b a g r e c e a s c a p e l a n g A c e a l a t i n A .

  i m p t -

  r t t i e l ,

  s ' a t

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  39/177

  3 8

  D i n I t a l i a v e n i r a a s e m e n e a o m u l t i m e u e R o -

  m a n i , a t r a s i p r i n b o g a t e l e m i n e d e o u r a l e D a -

  c i e i , I n c a t n u m e r u l c e t a t e n i l o r r o m a n i i n D a -

  c i a t r e b u e s A f i

  P o s t

  f o a r t e m a r e .

  T r a i a n i n -

  z e s t r a p r o v i n c i a l u l c u o s e l e d e p i a t r A , d i n c a r e

  s e T e d r A m a i t e p r i n O l t e n i a " A n a i n c l i l e l e n o a -

  s t r e ; a p o l c u a p a d u c t e , c a n a l u r i , a m f l t e a t r u r l i n

  c a r e s e d e d e a t i d i f e r i t e j o c u r i , m a i a l e s d e g l a -

  d i a t o r s , t e m p l e , m i n e d e o u r i d e a r g i n t , i f A c u

  d i n D a c i a u n a d i n p r o v i n c i i l e c e l e m a i i n f l o r i -

  t o a r e a l e I m p e r i u l t a r o m a n .

  A m s p u s m a i s u s c a D a c i i , v e q e n d u - s e

  a u p a r A s i t D a c i a .

  D a r e l n u s ' a i l d u s c u t o t i i ,

  c i n u m a i p a r t e d i n p o p o r u l d o m n i t o r a l D a c i l o r

  p o a t e s a s e f i d u s ,

  c a u n u l u r a c u m p l i t p e

  R o m a n i .

  I n C a r a f o r i n s

  e r a i l m a i m u l t e a l t e

  p o p o a r e s t i p u s e , p r e c u m G - e t i l e e l v e c h l i a l t e l e ,

  c a r e t o t e v o r b e a d a c e i a - i l i m b s c u

  D a c i l i

  s a m a n a t i c u e l s i l a m o r a v u r i .

  A c e s t e p o p o a r e ,

  d i n t r e c a r e l e u n c l e

  c h i a r

  f A c u s e p r i e t e n i e

  c u

  R o m a n i s s e l u p t a s e c u

  e l

  c o n t r a D a c i l o r ,

  d e s i g u r c a n u a v u r a n e v o e d e a p a r A s i t a r s .

  C a a u r e m a s D a d i d u p a c o l o n i s a r e a r o m a n s

  n e - o d o v e d e s c m a i k W m u l t e n u m e d e c e t a t t

  d a c e r e m a s e t o t a s t - f e l

  n u m i t e s i s u b d o m n i a

  r o m a n s p r e c u m s i m u l t e n u m e d e r i u r l : P r u t u l

  I n v i n l ,

  i

  c e

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  40/177

  3 9

  S i r e t i u l , A r g e g u l , O l t u l , T i s a , M t i r e g u l , e t c . , g i a

  c i t r o r n u m e A ' a r f i p e r d u t d a t a t o t s D a c i c a r f i

  d i s p a r u t ; a p o l s ' a t g a s i t i n D a c i a m a t m u l t e i n -

  s c r i p t i u n i p e p i e t r e d e m o r m i n t e , p e c a r e a u n t

  s a p a t e i n l i m b a l a t i n a H u m e d a c i c e p r e c u m : M a ,

  N a n d o , A n d r a d a , B i t u a s , B e d a r u s , g i a l l e l e , c a r e

  p o a r t a f a r a i n d o i a l a u n c a r a c t e r D a c .

  A c e s t e i n s c r i p t i u n i d o v e d e s c n u n u n i a l c a D a -

  c i i n ' a t t p a r a s i t D a c i a , d a r e l e l

  a u g i

  p r i m i t

  i n c u r a n d l i m b a l a t i n a ,

  d r e p t a l o r , p u n a n d - o

  c h i a r p e m o r m i n t e l e p a r i n t i l o r .

  R o m a n i l p r i n

  u r m a r e c a r e f u s e s e a d u g i a i c e a d e T r a i a n s e a -

  m e s t e c a r a i n c u r a n d e u D a c i i g i , s e f o r m a d i n a -

  c e s t a m e s t e c u n p o p o r c u s a n g e \ l e

  p a r t e d a c ,

  p a r t e r o m a n .

  L i m b a i n s a c a r e p r e d o m n i i n D a -

  c i a f u a c e a l a t i n a , c a r e i n t u n e c a g i c o v a r g i i n

  c u r a n d i n t r e b u i n t a r e a c e l e i d a c i c e . A s t f e l , g i D a -

  c i l i n c e p u r a a v o r b i s i a

  a e r i e l a t i n e g t e , i n c a t

  l i m b a d a d a n u N a g d e c a t c i t e - v a c u v i n t e i n

  l i m b a r o m a n s p r e c u m : b a r z c i , g h i u j , n e g h i o b , b a -

  c i u , u r d a , b r a n z d , d u l c i u . a .

  1 1 .

  I s t o r i a D o d d s u b R o m a n i

  P r o v i n c i a D a c i a r o m a n s n a c u p r i n d e a t o a t a

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  41/177

  4 0

  c a r e i l c a t u e s c O d l e r o m a n e d e a s t A z i , c i n u m a l

  T r a n s i l v a n i a , o p a r t e d i n T e m i t 4 i a n a i O l t e n i a .

  D a c i a . f u i m p A r t i t a s u b H a d r i a n , u r m a s u l l u i T r a -

  i a n , i n d o u h u n a m u n f o a s a i n T r a n s i l v a n i a d e

  a s t A z i , c e i - l ' a l t 5 , m a i c a m p e a n i i i n M u n t e n i a . S u b u n

  u r m a a I a c e s t u i a A n t o n i n u s P i u s , e a f u i m p A r -

  t i t a i n t r e i p a r t i

  A p u l e n s i s , P o r o l i s s e n s i s i

  M a l -

  v e n s i s , n u m i t e a l a d e l a c a p i t a l e l e l o r : A p u l u m

  P o r o l i s s u m

  s i

  c o l o n i a M a l v a . T o a l e t r e l e l e

  M o l l i e e r a i l o a r m u i t e d e u n s i n g n r m a g i s t r a t

  n u m i t L e g a t u s A u g u s t i .

  M o l d o v a i M u n t e n i a

  M a r e s e t i n e a t i n u m a i c u n u m e l e

  d e D a c i a .

  H A R T A

  D A C I E l R O M A N E

  I N S I N U L O A C I E I L U i O E C E B A L

  A c e a s t A t a i l e r a I n c u n j u r a t a d e o m u l t i m e d e . p o

  p o a r e b a r b a r e , c a r e p A n d e a t i m o m e n t u l p o t r i v i t

  p e n t r u a n a v a l i i n e a v i a p r a c l a p e b o g a t i t e l

  p a r t 5 . ,

  1 4

  /

  :

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  42/177

  4 1

  . c o l o n i t I .

  C a t t i m p v i e t u i T r a i a n , c o l o n i t i l f u e l

  a s a p i n p a c e , c a d c u c e r i t o r u l D a c i a i n s u f l a

  f r i c a a c e l o r p o p o a r e .

  D e i n d a t a i n s a c e e l m u r i

  i n c e p u r a m a i i n t a l S a r m a t i i , u n p o p o r n e a m c u

  R u i i d e a s t a z T , a ' A v a i l i n D a c i a , p r A d a u d s i j e -

  f u i n d . H a d r i a n , u r m a u l l u l T r a i a n , d i n c a u z a

  m a r e l

  g r e u t a t i d e a - a p a r a

  D a c i a b i p e n t r u a

  s c a p a m a c a r M o e s i a d e n a v a l i r i l e

  b a r b a r e , v o i

  s a p a r a s a s c a D a c i a s i s a d a r a m e

  l o d u l c e l z i -

  d i t d e T r a i a n .

  E l f u t u t o r s

  d e l a

  a c e s t g a u d

  p r i n r u g a m i n t e l e p r i e t e n i l o r s e T , c a r e

  I I s p u s e r a

  c i a r f i p a c a t c a s t i l e s e a t a t a m u l t i m e d e R o -

  m a n i i n p r a d a b a r b a r i l o r .

  P e l a a n u l 2 3 8 d . H r . s e n a t e i n s a u n n o n

  p e r i c o l

  p e n t r u D a c i a i n p o p o r u l G o t i l o r c a r e

  i n c e p e a o - p r a d a , i d e c a r e i m p a r a t i i

  r o -

  m a n c a u t a t s a s e s c a p e p r i n d a r u r l W W 1 . A -

  c e 8 t e d a r n e l i n c u r a j a t i p e G o t t ,

  e i i m p r e u n a c u

  a l t i b a r b a r i , t o t d e n e a m g e r m a n c a i ( M O ,

  p r a d a t ' i i n

  f i e - c a r e a n D a c i a .

  F r o v i n c i a d e v e -

  m i n d a s t - f e l t o a r t e g r e i l d e a p a r a t , i d e e a d e a o

  p a r a s i r e v e n i i n m i n t e a u n u i a l t i m p a r a t , c a r e o

  i p u s e i n l u c r a r e , r e t r a g a n d l e g i u n e t e d i n e a

  i l a * k n d ' o i n p r a d a b a r b a r i l o r . A c e s t d i s t r u g 6 t o r

  a l l u c r a r i l i n t T r a i a n a f o s t i m p e r a t u l A u r e l i a n

  i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  43/177

  4 2

  R o m a p i l m i n a v e n i s e

  i n D a c i a a r s

  a e 0 a s e

  i c e a i i n t e m e i a s e o m u l t i m e d e o r a l e , s e a p u -

  c a s e d e c u l t i v a t p A m e n t u l i i n c u r I n d p r i v i r

  a c e a s t A C a r a c a o n o u n

  p a t r i e .

  M i d A u r e l i a n

  d A d u o r d i n c A t r A l e g i u n i c a B A p A r A s a s c a D a c i a ,

  e l p r o p u s e t o t - o d a t a s i l o c u i t o r i l o r

  d i n o r a e

  d e l a C a r a c a s a s e r e t r a g a i m p r e u n A

  l e g i u -

  n i l e i n M o e s i a , d i n c o l o d e D u n a r e , p e n t r u a n u

  f i l A s a t l i n p r a d a b a r b a r i l o r . C e i b o g a t i c a r e

  p u t e a l l t r a i o n

  n u d e , a y e n d b a n i , s e i d u s e r A t

  s a r a c l f r i s k i t o t o d a t a e e l m a l n u m e r o 4 .

  c a r e n u p u t e a t i p a r A s i c a s a i o g o r u l l o r , A r a

  a s e e x p u n e u n e l p e i r l m a i s i g u r e , d e c a t a c e a

  c e ' l a m e n i n t A d i n p a r t e a b a r b a r i l o r , n u v o i r a

  s e d u d . i r A m a s e r a p e l o c .

  U n i i

  s c r i i t o r T ,

  p r e t i n d c a A u r e l i a n c a n d a p A r A s i t D a c i a , a s t r a -

  m u t a t d i n e a p e . - - t o t i c o l o n i f t i i i e a n ' a t i r 6 m a s

  i n D a c i a l u l

  T r a i a n

  n i c i u n R o m a n ; i d a d ,

  a s t a z i s e g a s e t e o a a d e n u m e r o a s a p o p o r a t i e

  r o m a n s i n

  t o a t a D a c i a t r a i a n A ,

  e a . a r

  f i v e n i t

  i n a c e s t e p A r t i f o a r t e M O R I , t o c m a i p e l a 1 2 0 0

  d u p a H r . , d e p e s t e

  D u n A r e a

  u n d e o s t r a m u -

  t a s e A u r e l i a n ; c a p r i c e u r m a r e U n g u r i i i N e m t i l

  c a r e a t i p u s m a i m p e

  T r a n s i l v s n i a i n a i n t e d e -

  1 2 0 0 , a u m a i m u l l d r e p t a s u p r a - a c e s t e i t a i l d e

  c a t R o m a n i i , c a r e a r f i n i t e v e n e t i c l " m a l n o i . .

  t v -

  c r t

  s k _

  i b

  v e t

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  44/177

  4 3

  A c e a s t A p A r e r e e s t e g r e i t A i e d e d a t o r i a

  e a r n R o m a n a t t i p e n t r u c e ; t a c t v 1 t f e l a r p u -

  t e a c r e d e a e l n u e s t e a d e v e r a t s t a p a n I n C a r a

  s a , d e o a r e c e a . f o s t c u p r i n s A d e R o m a n i , d u p t i

  c e p u s e s e m a n a p e d e n s a a l t e p o p o a r e i c A n o t

  s u n t e m

  p r i n u r m a r e

  n i t e

  s t r e i n i i n i n s A 1 a

  n o a s t r A t a r s .

  D i n c o n t r a s e p o a t e d o v e d i f o a r t e -

  t e m e i n i c c A n o t n u n e - a m s t r A m a t a t d i n D a c i a

  d e c a n d n e - a f t a e q a t T r a i a n i n e a p a n A i n 1 i v a

  d e a s t a - 0 1 ; c A a c e a s t A C a r a p e c a r e a t c u c e r i t ' o -

  d e l a D a d s t r a m o i l n o t r i R o m a n i l , a m t i n e s ) ,

  n e c u r m a t , c u t o a t e g r e u t A t i l e v r e m i l o r p r i n c a r &

  a m t r e c u t .

  1 2 .

  D o v a d a c a R o m a n i i W a i t p A r i l s i t D a c i a .

  A f a r s d e i m p r e j u r a r e a a r e t a t A m a i s u s d i R o -

  m a n i f i i n d u n p o p o r

  a t l e c l a t

  p u t u t s e s e -

  s t r A m u t e , m a i y i n I n c a i n s p r i j i n u l p A r e r e l c a

  e l n ' a t i

  p A r A s i t D a c i a u r m A t o a r e l e a r g u m e n t e

  1 .

  C a n d i m p a r a t u l H a d r i a n v r o i s a p A r A s a s c a

  D a c i a , g e n e r a l i i s e l

  i t

  i n t o a r s e r a d e l a a c e s t

  g a n d , s p u n e n d u l c A a r f i . p c i c a t c a s a l e s e a t a t a

  m u l f i m e d e R o m a n i i n p r a d a B a r b a r i l o r .

  P r i n

  u r m a r e g e n e r a l i i r o m a n t i a A c A c u t o a t A r e -

  t r a g e r e a l e g i u n e l o r , p o p o r u l r o m a n

  d i n D a c i a ,

  o r l -

  n a i l

  . -

  .

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  45/177

  4 4

  n u o v a p a r A s i , a p o l d a t a , R o m a n i l n u e r a l i s a

  p a r a s a s c a D a c i a p e t i m p u r i l e l u l A d r i a n , p e n t r u

  - c e a r f i

  p a r a s i t ' o p e a c e l e a l e l u A u r e l i a n ?

  2 .

  R o m a n i i s e I n d e l e t n i c e s e

  s i a s t A - 0 m a i

  a l e s c u p l u g a r i a , c a r e p e n t r u a s e d e s v o l t a c e r e

  n u m a i d e c a t p r o p r i e t a t e a d e p a m a n t . F a p t u l c a

  e i s e d e d a t n u m a I c a t c u m a r e g r e t l a

  a l t e

  t r e b i , d o v e d e t e c a e l i n t o t d ' a u n a a u f o s t p r o -

  p r i e t a r i d e p a m e n t . D a c a a r f i v e n i t m a i t a r q i i i

  I n t e r i l e c e l e l o e u e s c a s t i - z i , a r f i

  g a s i t p a -

  m e n t u l a c e s t o r a I m p a r t i t I n t l e a l t e

  p o p o a r e ,

  i

  e l a r f i t r e b u i t s a i l s a i n t r e s l u g , s a i l s a s ' a p u -

  c e d e n e g o t , p r e c u m a f a c u t ' u b u n s o a r s T i g a n i i

  i E v r e i i c e a u v e n i t m a i p r i n t e r i l e n o a -

  f , t r e .

  T o t

  p r o p r i e t a r i I d e p a m e n t d e u a t i u n e

  s t r a i n s c e s e a f l a I n R o m a n i a I - a t d o b a n d i t

  p r o p r i e t a t e a f o r d e l a u n R o m a n

  I n c a t d e a i d

  s e n a t e c o n v i n g e r e a c a p r o p r i e t a t e a a f o s t I n

  t o t - d ' a u n a I n m a n e l e R o m a n i l o r , c a d e c I e l n ' a t i

  p a r a s i t D i d o d a t a l o c u i n t e l e l o r ,

  c i a t s t e t I n

  e l e d e l a e o l o n i s a r e a l u l T r a i a n , m o t e n i n d d i n

  . t a t a , I n f i l l p l I m e n t u r i l e c e

  l e

  a l l f o s t I m p a r t i t e

  a t u n c i .

  3 . R o m a n i i a t , p g s t r a t p a n a a s t a l l n u m e l e

  m a i m u l l e t . l o c u r i i r I u r i ,

  c a r e s e n n m e a t t o t

  a s t - f e l I n c a I n a i n t e d e a s e a p q a R o m a n i l I n

  t a r c l i t t

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  46/177

  4 5

  P r u t u l

  P y r e t u s , T i s a

  T i s i a , M u r e f u t . M a -

  T e r n e f u l

  T i b i s c u s ,

  A r g e m l

  O r d e s s u s ,

  S i r e t u l S i a r a n t o s , B e r s a v a B e r -

  s o v i a ,

  S o m e y u l S a m u s , M e -

  h a d i a ' A d M e d i a m , O m p o i u l

  . A m p e l u m , L o -

  t r u l

  A r u t e l a , S e v e r i n u l i C a r a c a l u l c a r e y i n ,

  d e l a n u m e l e i m p d r a i l o r r o m a n s S E v e r u s i C a -

  r a c a l l a e t c .

  D a c 5 . R o m a n i i a r f i f o s t f u i d i n C a r a l o r , c i n e

  a r f i p A s t r a t a c e l e d e n u m i r i s t r e m o s e t i

  s i d a a

  W a d t u t o r s i n D a c i a t o c m a i p e s t e 1 0 0 0 d e a n i ,

  c u m d e i - a t p n t u t a d u c e a m i n t e d e e l e ? E i

  t r e b u i t

  r e m ' a n r t p e l o c p e n t r u a p r i m i a c e s t e

  d e n u m i r i d e l a p o p o a r e l e c e l e ( M u s e m a i i n -

  n a i n t e i a l e ' A s t r a p a n s a s t A - 0 .

  4 .

  V o m v e d e a m a i l a v a l e c a s t a t e l e M u n t e -

  n i e i

  a M o l d o v e l a i i f o s t i n t e r n e i a t e d e - n i t e

  e o l o n i i d e R o m a n i v e n i t i d i n F A g A r a ( T r a n s i i -

  T a p i a ) i M a r a m u r e . B a c a R o m a n i i a r f i o c u p a t -

  e x i l e c e l e l o c u e s c a s t a - , t i v e n i n d d e p e s t e D u -

  n d r e , e l s ' a r f i o p r i t d e l a i n c e p u t i n c a l e a l o r -

  f n

  e s u l

  c e s e

  i n t i n d e l a

  p o a l e l e

  C a r p a t i l o r ,

  M u n t e n i a i M o l d o v a , i n u m a t e a t m a i

  t a r z i f t 4

  s ' a r f i u r c a t _ p e s t e m i i n t i i n

  T r a n s i l v a n i a . D i n a

  p o t r i v l s e c o n s t a t a c a R o m a n i i a t 1

  l o c u s t

  m u n t i i T r a n s i l v a n i e i

  i

  a p o i d e a i d s ' a f t c o -

  r i s i a ,

  M o t r u l A m u t r i a ,

  a t e

  T h i n

  J i u l G i l - p i l ,

  e h .

  s i

 • 7/23/2019 Istoria Romnilor Pentru Clasele Primare de Ambe Sexele A.D.XENOPOL

  47/177

  4 6

  ' b o r i t M e i e s i n M u n t e n i a i M o l d o v a .

  P r i n

  u r m a r e e l

  v e n i t d e p e s t e D u n A r e a , c i a t t

  l o c u i t t o t d e a u n a i n c u p r i n s u l v e c h i l D a c i l . r o -

  w a n s .

  C A P . I I I

  D A C I A I N T I M P U L N A V A L I R E I B A R B A R I L O R

  1 3

  M I N I B r e a G o f i l o r .

  C u a n u l 3 7 5 d . C h r . I n c e p e o n o u n e p o c A i n

  i s t o r i a l u m e I , I n s e m n a t a p r i n a c e e a c a o m u l t i =

  d e p o p o a r e b a r b a r e n a v A l e s c I n p r o v i n c i i l e i m p e r i -

  u l u i r o m a n p e n t r u a