Invent Arie Re

of 73 /73
Universitatea Romano-Americana Facultatea de Relatii Comerciale Financiar-Bancare Interne si Internationale Specializarea Finante si Banci Controlul prin inventariere (Studiu de caz) SC ELECTRO SRL

Embed Size (px)

Transcript of Invent Arie Re

Page 1: Invent Arie Re

Universitatea Romano-AmericanaFacultatea de Relatii Comerciale Financiar-Bancare Interne si InternationaleSpecializarea Finante si Banci

Controlul prin inventariere(Studiu de caz)

SC ELECTRO SRL

Student :Bidian CristinaGrupa 432

Page 2: Invent Arie Re

- CUPRINS -

Cap.I.ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA

1.1. Definitia inventarierii...............................................................................................3

1.2. Clasificarea si functiile inventarierii........................................................................4

1.3. Metode de inventariere.............................................................................................6

1.4. Organizarea

inventarierii………………………………………………………………....7

1.4.1. Responsabilitati privind organizarea si desfasurarea lucrarilor de

inventariere...........................................................................................................................7

1.4.2. Masuri organizatorice, modul de efectuare a inventarierii, documentele în care se

consemneaza rezultatele inventarierii..................................................................................8

1.5. Evaluarea elementelor patrimoniale inventariate.......................................................9

1.6. Documente utilizate pentru inventariere...........................................................................9

1.7. Solutionarea si regularizarea rezultatelor inventarierii.............................................10

1.8. Proceduri si tehnici de control financiar..................................................................11

1.9. Etapele de efectuare a controlului financiar contabil............................................13

Cap.II.PREZENTAREA SOCIETATII

2.1. Forma juridica, sediul societatii, si durata de functionare.....................................14

2.2. Obiectul de activitate.............................................................................................14

2.3. Capitalul social.......................................................................................................14

2.4. Conducerea societatii.............................................................................................15

2.5. Personalul societatii...............................................................................................16

2.6. Compartimentul financiar contabil........................................................................16

Cap.III.STUDIU DE CAZ

3.1. Inventarierea patrimoniului....................................................................................17

3.2. Valorificarea rezultatelor inventarierii...................................................................34

Cap.IV.CONCLUZII SI PROPUNERI

4.1. Concluzii................................................................................................................43

4.2. Propuneri................................................................................................................44

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................45

2

Page 3: Invent Arie Re

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA

1.1. Definitia inventarierii

Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un procedeu de autocontrol, prin

care datele contabile sunt aduse periodic la nivelul realitatii

În sistemul de organizare a contabilitatii pe baza de norme legale, inventarierea este

obligatorie pentru toti agenti economici si este definita ca ansamblul operatiunilor prin care se

constata existenta elementelor de activ si pasiv, cantitativ si valoric dupa caz prezente în

patrimoniul societatii la data la care aceasta se efectueaza, în vederea stabilirii situatiei reale a

patrimoniului fiecarei unitati, inclusiv a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând

altor persoane juridice sau fizice, cu scopul întocmirii bilantului contabil care se asigure o

imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Inventarierea nu este necesara doar elaborarii bilantului ci în reluarea manierei în care este

gestionat patrimoniul, a situatiei acestuia la un moment dat în ansamblu sau numai a unor elemente

de patrimoniu.

Pe lânga stabilirea situatiei reale, prin inventariere se mai verifica daca sistemul de evidenta

a functionat în mod corespunzator, precum si calitatile profesionale si morale ale persoanelor

carora li s-a incredintat gestionarea patrimoniului. De asemenea, se determina gradul de utilizare

a unor bunuri (uzura fizica, morala) stadiile de fabricatie (produse finite, semifrabicate, produse

în curs de executie) cheltuielile efectuate în avans, veniturile încasate în avans, gradul de

solubilitate a unor titluri de creanta, realizarea obligatiilor fata de persoane fizice sau juridice.

Inventarierea patrimoniului se afla într-o strânsa legatura cu celelalte proceduri ale

metodei contabile si constituie procedura de constatare, descriere si evaluare a existentei fizice a

elementelor patrimoniale, pe care trebuie sa se fundamenteze imaginea fidela a informatiei

contabile privind situatia patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu utilizat de mai multe discipline economice. Astfel

inventarierea este o tehnica indispensabila al controlului financiar si cea mai importanta modalitate

de a efectua un control faptic. Ea se foloseste atunci când se verifica realitatea informatiilor cu

privire la elementele patrimoniale consumate în documente, în raport cu integritatea si existenta

lor în realitate. Prin excelenta inventarierea constituie un demers faptic cuprinzând elemente de

observatie directa

si inspectie fizica. Spre deosebire de acestea inventarierea se desfasoara dupa reguli prestabilite

impuse de actele normative. Controlul financiar poate efectua sau dispune efectuarea inventarierii

când se considera necesara aceasta operatiune, sau în situatiile prevazute de lege. Ca urmare este

necesar sa se delimiteze inventarierea patrimoniala asa cum este ea definita de normele

3

Page 4: Invent Arie Re

contabile, de inventarierea de control, ca modalitate principala a controlului finaciar faptic.

Aceasta delimitare se poate face dupa caracterul mai larg sau mai restrâns al elementelor care

sunt supuse inventarierii si dupa felul în care se declanseaza, dar fara deosebiri de ordin tehnic.

Deci inventarierea patrimoniala (generala) este un procedeu al metodei contabilitatii, prin

care se constata existenta faptica (fizica), se descriu si se evalueaza elementele patrimoniale, si

extrapatrimoniale cu scopul de a se stabili situatia reala, cantitativa si valorica a elementelor

respective .

1.2.Clasificarea si functiile inventarierii

Clasificarea inventarierii va fi abordata prin prisma mai multor criterii:

a) dupa sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale si extrapatrimoniale inventarierea

poate fi:

- completa (generala sau integrala);

- partiala;

b) dupa apartenenta bunurilor, creantelor, datoriilor si disponibilitatilor avem:

-inventarierea structurilor patrimoniale

-inventarierea structurilor extrapatrimoniale

c) dupa perioadele la care se efectueaza, inventarierea poate fi:

- initiala;

- ocazionala;

- periodica;

d) dupa reglementarea legala inventarierile pot fi :

- inventariere obligatorie (cea prevazuta de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 si de

Regulamentul de aplicare a legii contabilitatii);

- inventariere facultativa (cea dispusa de conducerea întreprinderii atunci când este

necesara în afara prevederilor legii);

e) dupa modalitatea de efectuare a inventarierii sunt:

- inventarierea totala

- inventariere prin sondaj;

f) în functie de conditiile în care se desfasoara avem:

- inventariere ordinara care are de regula un caracter normat, planificat;

- inventariere extraordinara care este impusa de anumite situatii de exceptie;

g) dupa scopul urmarit inventarierea îmbraca mai multe forme:

- inventariere pentru controlul gestionarilor;

- inventariere pentru schimbare de pret;

- inventariere statistica;

4

Page 5: Invent Arie Re

Scopurile principale pentru care se efectueaza inventarierea sunt:

1) stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati, prin aplicarea principiului

prudentei, în vederea întocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine

fidela, clara si completa a patrimoniului,stabilirea situatiei financiare si a rezultatelor

obtinute.

2) verificarea realitatii bunurilor primite în gestiune, stabilirea eventualelor lipsuri si a

persoanelor vinovate de acest lucru si luarea masurilor în vederea recuperarii pagubelor.

Inventarierea îndeplineste mai multe functii dintre care cele mai semnificative

sunt:

1) functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si

realitate;

2) functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatului exercitiului;

3) functia de calcul si evidenta a stocurilor, consumurilor si a vânzarilor.

Aceste functii sunt prezentate sistematic în schema urmatoare:

1) functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si

realitate are rolul de a asigura integritatea bunurilor materiale de orice fel, si a valorilor banesti la

locurile de depozitare si pastrare. Desi presupune ca activitatea de receptie si depozitare, pastrare

si manipulare a bunurilor materiale este corect organizata si se desfasoara conform normelor

legale, totusi din motive obiective între soldurile scriptice si cele faptice pot sa apara diferente în

plus sau în minus. Deci prin functia de control se urmareste în principal determinarea

diferentelor dintre stocurile scriptice si cele reale, apoi cauzele care le-au generat, precum si

persoanele implicate în producerea lor.

5

Functia de control dintre informatiile furnizate de contabilitate si realitate

INVENTARIERE

Functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatelor exercitiului

Functia de calcul si evidenta a stocurilor consumurilor si vânzarilor

Page 6: Invent Arie Re

2) Functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatului exercitiului. Inventarierea împreuna cu

balanta de verificare, constituie procedeu al metodei contabilitatii care permite atât începerea

exercitiului contabil cât si încheierea acestuia.Pe baza inventarierii si respectiv a balantei de

verificare în care rezultatele inventarierii se regasesc în conturile contabile se deschid la

începutul exercitiului si tot pe baza lor se încheie si se definitiveaza bilantul.

3) Functia de calcul si evidenta a stocurilor, consumurilor si vânzarilor. Exista anumite situatii

în care stabilirea stocurilor nu se poate face decât prin efectuarea în prealabil a inventarierii.

Unitatile patrimoniale care folosesc pentru evidenta stocurilor metoda inventarului

intermitent, sau metoda global valorica (de regula în comert) pentru a fi în posesia informatiilor

referitoare la situatia stocurilor, a cheltuielilor, generate de consumul anumitor stocuri nu au alta

cale decât procedând la inventarierea gestiunilor.

Principalele conturi folosite în contabilizarea operatiunilor cu marfuri sunt: ct. 371 "

Marfuri ", ct. 607 "Cheltuieli privind marfurile" si ct. 707 "Venituri din vânzarea marfurilor". Alte

conturi ce pot interveni în operatiunile cu marfuri sunt: ct. 401 "Furnizori", ct. 4426 "TVA

deductibila" - la operatiunile de achizitie a bunurilor si ct. 4111 "Clienti", ct. 4427 "TVA

colectata", conturi care intervin în contabilizarea vânzarii marfurilor.

1.3.Metode de inventariere

Conform normelor contabile din tara noastra unitatile patrimoniale îsi pot organiza

contabilitatea analitica a stocurilor în functie de specificul activitatii, si necesitatile proprii dupa

urmatoarele metode:

1. Metoda cantitativ - valoarica

2. Metoda global valorica

3. Metoda operatiei contabile

1. METODA CANTITATIV - VALORICA

În cazul utilizarii acestei metode la locul de depozitare se tine evidenta cantitativa a

stocurilor pe categorii de bunuri, iar la contabilitate se tine evidenta cantitativ valorica.

Verificarea exactitatii si concordantei înregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din

contabilitate se face prin punctajul perioadei dintre cantitatile înregistrate în fisele din magazie cu

cele din fisele fiscale de cont analitic de la contabilitate.

2. METODA GLOBAL - VALORICA

6

Page 7: Invent Arie Re

Aceasta metoda consta în tinerea evidentei numai valoric, atât la nivelul gestiunii, cât si în

contabilitate.

Potrivit acestei metode, la evidenta operativa a fiecarei gestiuni nu se mai înregistreaza

miscarile de stocuri în fisa de magazie, cantitativ pe fiecare fel sau sortiment de marfa. Fisele de

magazie sunt înlocuite cu Registrul de gestiune, în care zilnic sunt înregistrate.

3. METODA OPERATIV - CONTABILA

În acest caz la locul de depozitare se tine evidenta cantitativa a bunurilor materiale pe

categorii, iar la contabilitate se tine evidenta valorica pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor pe grupe

sau subgrupe de bunuri.

Verificarea exactitatii si concordantei înregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din

contabilitate se face lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie în

registrul stocurilor.

1.4.Organizarea inventarierii

1.4.1.Responsabilitati privind organizarea si desfasurarea lucrarilor de inventariere.

Realizarea lucrarilor de inventariere revine comisiei de inventariere. Comisia de inventariere

este formata din cel putin doua persoane numite prin decizie scrisa (semnata de persoanele

autorizate amintite anterior).

Decizia trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu:

- componenta comisiei;

- numele responsabilului comisiei;

- modul de efectuare a inventarierii;

- gestiunile supuse inventarierii;

- data de începere si terminare a inventarierii;

Din comisia de inventariere nu pot face parte:

- gestionarii depozitelor supuse inventarierii;

- contabilii care tin evidenta gestiunii inventariate;

Unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului:

- la începutul activitatii;

- cel putin o data pe an de regula la sfârsitul anului;

- pe parcursul activitatii;

- în timpul fuzionarii, diminuarii sau încetarii activitatii;

De asemenea inventarierea este obligatorie în urmatoarele cazuri:

7

Page 8: Invent Arie Re

- în cazul modificarii preturilor;

- la cererea organelor de control cu prilejul efectuarii controlului sau a altor organe

prevazute de lege;

- ori de câte ori sunt indicii ca exista plusuri sau minusuri în gestiune care nu pot fi

stabilite valoric sau cantitativ decât prin inventariere;

- ori de câte ori intervine o predare - primire de gestiune;

- cu ocazia reorganizarii gestiunilor;

- ca urmare a calamitatilor naturale;

- în unele cazuri de forta majora;

- alte cazuri prevazute de lege

1.4.2.Masuri organizatorice, modul de efectuare a inventarierii, documentele în care se

consemneaza operatiunea de inventariere.

Inventarierea este o operatiune complexa care se deruleaza pe parcursul mai multor etape:

pregatirea inventarierii, inventarierea propriu-zisa, stabilirea, regularizarea si înregistrarea

rezultatelor inventarierii.

A. Pregatirea inventarierii

Este o etapa premergatoare inventarierii propriu-zise, etapa de care depinde eficienta tuturor

operatiunilor care urmeaza. Pentru o buna desfasurare a operatiunilor de inventariere, trebuie

luate anumite masuri organizatorice care pot fi grupate astfel:

a) masuri care sunt în sarcina administratorilor, ordonatorilor de credit sau a altor persoane

care raspund de administrarea patrimoniului;

b) masuri care trebuiesc a fi luate de catre comisia de inventariere;

B. Desfasurarea inventarierii

Inventarierea propriu-zisa se refera la constatarea si consemnarea existentei faptice prin

urmarire, cântarire, sau alte mijloace a bunurilor, disponibilitatilor, creantelor sau a datoriilor.

Modul de desfasurare a inventarierii depinde de natura bunurilor inventariate (bunuri

materiale, numerar, disponibil din cont, creante, datorii etc.) de starea acestora (normala sau

deteriorata, cu termen de garantie depasit etc.) si de apartenenta acestora (patrimoniale sau

extrapatrimoniale).

1.5.Evaluarea elementelor patrimoniale inventariate

8

Page 9: Invent Arie Re

Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor din fisele de inventariere cu

cele din evidenta tehnico-operativa si din contabilitate.

Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la verificarea minutioasa a

tuturor stocurilor din fisele de magazie si a stocurilor din contabilitate. Eventualele erori se

corecteaza înainte de începerea operatiunilor de stabilire a rezultatelor inventarierii.

În cazul constatarii unor deprecieri relative (reversibile) trebuie constituit un provizion

care sa reflecte situatia reala, indiferent de situatia economica a agentului economic, chiar si atunci

când aceste cheltuieli nu sunt deductibile fiscal.

Atunci când se constata deprecieri definitive (ireversibile) la mijloacele fixe sau obiectele

de inventar se va proceda la constituirea unor provizioane suplimentare în vederea punerii de

acord a valorilor contabile nete, cu valorile stabilite cu ocazia inventarierii, si care este deductibila

din punct de vedere fiscal.

1.6.Documente utilizate pentru inventariere

a) Declaratia de inventariere

b) Fisa de magazie

c) Factura fiscala

d) Nota de receptie si constatare de diferente

e) Bon de consum

f) Registrul stocurilor

g) Registrul inventar

h) Lista de inventariere

i) liste de inventar speciale

j) Decizia de imputare

k) Angajament de plata

l) Procesul verbal

Pentru inventariere mai sunt necesare urmatoarele:

decizia de numire a comisiei de inventariere;

contracte de prestari servicii

raportul de gestiune (al gestionarului unitatilor de vânzare cu amanuntul);

monetarul încasarilor din ziua efectuarii inventarului

înstiintarea în scris a gestionarului

decizia scrisa de numire a altei persoane care sa asiste în lipsa gestionarului la

inventariere;

9

Page 10: Invent Arie Re

înstiintare (cu confirmare si confirmare de nepotriviri de la alte unitati);

adrese cu confirmare (a creantelor cu o vechime mai mare de 6 luni);

procese verbale de consemnare a cauzelor nefolosirii sau deprecierii;

extrasul de cont care serveste la:

1.7.Solutionarea si regularizarea rezultatelor inventarierii

Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a

exactitatii tuturor stocurilor din fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile

inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se

procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitatilor consemnate în

listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie în parte,

urmând ca pozitiile cu diferente sa fie preluate în lista de inventariere centralizatoare.

La inventarierea structurilor patrimoniale pot fi identificate doua categorii de diferente:

- diferente între stocurile faptice si stocurile scriptice, denumite si diferenţe de inventar;

- diferente de evaluare a stocurilor faptice, denumite plusuri si minusuri de valoare;

Toate sortimentele structurilor patrimoniale la care se constata diferente de inventar si

minusuri de valoare, se transpun în liste de inventariere distincte care au coloane destinate

acestui scop.

Solutionarea si regularizarea diferentelor constatate la inventarierea stocurilor

Si în cazul inventarierii stocurilor se pot constata minusuri (lipsuri) sau plusuri în gestiune.

A.Minusuri în gestiune si modul de solutionare a acestora

Compensarea este o operatiune de regularizare, cel putin partial, a minusurilor cu

plusurile constatate la inventariere, operatie care are loc atunci când lipsurile în gestiune nu sunt

considerate infractiuni.

a) Lipsurile în limita normelor legale, considerate normale (perisabilitatile)

b) Lipsurile peste normele legale, neimputabile

c) Lipsuri în gestiune provocate de calamitati naturale

d) Lipsuri imputabile la stocuri si productia în curs

e) Lipsuri în curs de solutionare

B. Plusuri în gestiune si modul de solutionare a acestora.

Plusurile de stocuri la materii prime, materiale consumabile, produse finite,

semifabricate, produse reziduale, marfuri si ambalaje, se pot datora urmatoarelor cauze:

eliberarea unor cantitati mai mici decât cele înscrise pe documentele de iesire; aparatele de

masura nu corespund cu cele cu care au fost masurate bunurile la intrare; intrarea în magazie a

unor produse din productie proprie fara întocmirea actelor necesare.

La marfurile care se cântaresc si sunt ambalate în hârtie, cartoane, pungi (ca de exemplu:

produse de carne, brânzeturi, zahar, biscuiti, cafea, fructe etc.), materialele de ambalat se

10

Page 11: Invent Arie Re

înregistreaza la intrare la valoarea de achizitie, dar se vând la pretul marfurilor. În toate cazurile

pretul marfurilor este mai mare decât cel al materialelor de ambalat.

1.8.Proceduri si tehnici de control financiar

Dintre procedeele de control financiar folosite in practica, mentionam: studiul documentar, controlul contabil, controlul faptic, controlul total sau prin sondaj, analiza economico-financiara etc. 1. Studiul documentar are ca scop cunoasterea elementelor esentiale si specifice ale activitatii ce urmeaza a fi controlate. Documentarea poate fi de ansamblu sau de detaliu cuprinzand structura interna, trepte ierarhice, competente acte normative care reglementeaza domeniul, instructiuni, norme metodologice, ordine. Pe baza studiului documentar se stabilesc obiectivele de control ce urmeaza a fi cuprinse in tematica de control, urmarindu-se: - inlaturarea neregulilor si abaterilor financiare;- solutionarea operativa a unor disfunctionalitati care creeaza probleme in utilizarea fondurilor in cresterea rentabilitatii si eficientei economice;- solutionarea unor nereguli privind perfectionarea activitatilor economice. Ca procedee de control financiar, studiul documentelor are ca principale obiective: - modul de constituire, organizare interna, competente si raspunderi;- modul de organizare si conducere a evidentei contabile si tehnico-operative;- rezultatele activitatii consemnate in darile de seama contabile si factorii care au avut influenta negativa asupra acestora;- incalcarile de lege constatate de organele care au efectuat anterior controlul, mentionate in actele de control incheiate si masurile luate pentru inlaturarea lor;- sarcinile rezultate din normele interne cat si din actele normative in vigoare care reglementeaza domeniile de activitate, a caror cunoastere asigura orientarea organelor de control in stabilirea aspectelor care trebuie verificate. 2. Controlul contabil este procedura de control cel mai des utilizat in practica de organele de control, intrucat aprecierea fenomenelor economice nu se poate realiza decat pornind de la analiza documentelor justificative care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate sau in evidenta tehnico-operativa. Controlul contabil presupune verificarea atat a documentelor de dispozitie care reflecta declansarea operatiunilor economice cat si a documentelor de executie care fac dovada procedurii efective a operatiunii economice. Prin acest procedeu de control se stabileste realitatea, legalitatea, oportunitatea si necesitatea operatiunilor economice precum si eficienta acestor operatiuni. Controlul contabil poate avea un caracter preventiv atunci cand se verifica documentele care se primesc la contabilitate pentru inregistrare, caracter concomitent cand se verifica lucrarile premergatoare intocmirii bilantului contabil sau ulterior cand se verifica bilanturile contabile sau darile de seama contabile. 3. Controlul faptic este un procedeu de control utilizat pentru a stabili exactitatea si existenta mijloacelor materiale si banesti necesare desfasurarii activitatii. Principalele tehnici si instrumente de control faptic sunt: inventarierea, expertiza tehnica si analiza de laborator, observarea directa si inspectia tehnica etc.. Inventarierea constituie modalitatea prin care se stabileste la un moment dat existenta stocurilor si realitatea soldurilor conturilor contabile. Inventarierea ca tehnica de control este diferita sau cel mult coincide partial cu activitatea de inventariere a intregului patrimoniu care se efectueaza cel putin o data p e an si constituie o etapa premergatoare intocmirii bilanturilor contabile. Inventarierea de control presupune compararea soldurilor scriptice si faptice pentru operatiunile care sunt considerate sau exista suspiciuni ca au fost realizate cu incalcarea normelor legale .

11

Page 12: Invent Arie Re

Expertiza tehnica si analiza de laborator sunt modalitati de control utilizate in controlul financiar pentru studierea unui fenomen economic pentru care organul de control nu are pregatirea necesara, aparatura necesara sau nu are competenta legala de a efectua asemenea operatiuni. Rezultatele expertizei tehnice si analizei de control sunt utilizate ca probe in instrumentarea controalelor organelor de control. Observarea directa este o modalitate de control utilizata pentru urmarirea la fata locului a modului de organizare si desfasurarea a muncii din diferite sectoare de activitate. Inspectia fizica este modalitatea de a constata existenta sau inexistenta unui post de activ, a imobilizarilor sau a actelor justificative inregistrate in evidenta. 4. Controlul total sau prin sondaj In practica controlul poate fi exercitat total sau prin sondaj. Controlul total se efectueaza in cazul unitatilor mici si presupune verificarea tuturor operatiunilor economice pe o perioada determinata, de regula un an. Controlul total ofera o imagine completa si clara asupra intregii activitati si da posibilitatea luarii unor masuri care sa duca la eficentizarea acesteia. Controlul prin sondaj, presupune verificarea unor anumite documente si operatiuni care permit formularea unor concluzii cu caracter general asupra obiectivului urmarit. Eficienta controlului prin sondaj depinde de nivelul de pregatire profesionala a controlorului, de experienta acestuia in a alege perioada supusa controlului, operatiunile si documentele ce se controleaza si care dau posibilitatea generalizarii concluziilor si luarea celor mai bune masuri pentru inlaturarea fenomenelor negative. De multe ori controlul prin sondaj se transforma in control total atunci cand pentru a stabili intinderea si amploarea termenului se impune efectuarea unui control complex si atotcuprinzator. Tehnicile si modalitatile de control se intrepatrund in forme multiple si variate cum ar fi:- controlul simultan este acel control care se efectueaza la mai multe obiective similare;- controlul direct este si un control simultan si se efectueaza in timpul executiei activitatilor respective;- controlul propriu este in acelasi timp si simultan si se exercita in timpul executiei lucrarilor cat si pe masura finalizarii lor;- controlul periodic este cel organizat la intervale regulate si cuprinde totalitatea obiectivelor sau a faptelor de controlat care au drept caracteristici principala repetabilitate (controlul balantelor lunare, controlul anual al stocurilor etc.). Controlul periodic include si controlul exceptional, sporadic, ocazional, indicat in cazul cand intervine un risc sau exista amenintarea unui pericol; 5.Analiza economico-financiara Analiza economico-financiara este atat un procedeu de control dar si un instrument metodologic, utilizat de controlul financiar prin care activitatea economica controlata este descompusa pe elemente constitutive si studiaza raporturile existente intre acestea. Tehnica generala de analiza economico-financiara presupune determinarea elementelor structurale a factorilor care influenteaza direct sau indirect fenomenul economic, corelatia dintre acesti factori si fenomen, dintre cauza si efect. Analiza economico-financiara presupune cercetarea activitatii atat aspect calitativ respectiv depistarea legaturilor cauzale intre fenomene, dar si cantitativ prin cuantificarea influentelor asupra fenomenului economico-financiar. Tehnicile utilizate in analiza economico-financiara sunt multiple, printre cele mai des intalnite enumeram:- divizare;- gruparea;- corelatia;- calculul matricial;- cercetarea operationala. Utilizarea unor anumite modalitati, tehnici de control cu analiza economico-financiara a activitatii este in functie de natura surselor de date, de modul lor de culegeri, inregistrare,

12

Page 13: Invent Arie Re

prelucrare si pastrare.Intre analiza economico-financiara si controlul contabil exista o stransa corelatie si interdependenta desi acestea pot fi separate atat din punct de vedere teoretic cat si practic. Analiza presupune utilizarea controlului contabil pentru a se asigura ca informatiile folosite sunt exacte si reale, iar controlul contabil foloseste rezultatele analizei in scopul orientarii generale a activitatii si descoperirii laturii negative ale acesteia. Analiza utilizeaza date sintetice, centralizate, dari de seama contabile pentru a scoate in relief legaturi cauzale dintre diverse fenomene, controlul contabil si cel faptic utilizand date din evidenta analitica si tehnico-operativa.

1.9.Etapele de efectuare a controlului financiar contabil:

Etapele de efectuare a controlului financiar contabil:

1. Etapa programarii activitatii de control financiar contabil;

*     Elaborarea programului de control;

*     Transmiterea programului de control unitatilor cu atributii de control financiar contabil, subordonate;

2. Etapa pregatirii actiunilor de control financiar contabil:

*      Stabilirea temelor controlului;

*      Analiza generala a temelor controlului;

*     Însusirea elementelor teoretice si a prevederilor legale care reglementeaza activitatea ce face obiectul actiunii de control;

*      Cunoasterea generala a principalelor elemente de organizare a tipului de subiect (unitate economica) care urmeaza a fi controlate;

*      Stabilirea principalelor obiective ale controlului. Tematica de control financiar contabil;

3. Etapa efectuarii controlului financiar contabil;

*      Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice ale activitatii subiectului controlat;

*      Stabilirea surselor de informare necesare efectuarii controlului;

*      Selectarea si aplicarea procedeelor si a tehnicilor necesare realizarii controlului;

*      Determinarea abaterilor si a deficientelor;

*      Stabilirea raspunderilor în sarcina persoanelor vinovate.

4. Etapa întocmirii actelor de control financiar – contabil:

*      Înscrierea constatarilor în acele de control.

5. Etapa valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar – contabil:

*      Recuperarea prejudiciilor si a altor sume datorate si stabilirea masurilor de intrare în legalitate.

Cap.II. PREZENTAREA SOCIETATII

13

Page 14: Invent Arie Re

2.1. Forma juridica, sediul societatii, si durata de functionare

SC ELECTRO SRL a fost autorizata sa functioneze de catre Judecatoria Arad prin

sentinta civila nr.165 din data de 01 mai 1998 si înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului

al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, în Registrul pentru înregistrarea

comerciantilor persoana juridica sub nr. J02/622/01.05.1998. Este înregistrata fiscal la Directia

Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat cu nr. R 1702054, operatiunile

bancare derulându-se prin Banca Comerciala Româna - Sucursala Arad, cont

RO49RNCB0080001254780001 .

Forma juridica a societatii este "societate cu raspundere limitata", fiind o persoana

juridica româna ce îsi desfasoara activitatea în conformitate cu propriul statut si legislatia româna

(Legea 31/1991 privind societatile comerciale republicata, Codul comercial s.a.), cu sediul în

Arad, str.Gheorghe Magheru nr.50.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, începând de la data înmatricularii la

Oficiul Registrului Comertului.

2.2. Obiectul de activitate

Societatea are ca obiect de activitate :

- Productia de emitatoare radio-tv, echipamente si aparate telefon, telegraf;

- Productia de echipamente, aparate de înregistrare si reproducere audio si video;

- Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control;

- Import - export aparatura electronica;

- Activitati de radiocomunicatii.

2.3. Capitalul social

La înfiintarea societatii, capitalul social a fost în suma de 3000 lei. În urma majorarilor de

pe parcursul desfasurarii activitatii, capitalul social a ajuns la 25000 lei si este divizat în

250(douasutecincizeci) de parti sociale a câte 100 lei fiecare parte.

Transmiterea partilor sociale trebuie înscrisa în Registrul Comertului si în Registrul de

asociati ai societatii.

Capitalul social poate fi majorat prin includerea unor parti din beneficiu sau din rezerva

extraordinara precum si prin emiterea de noi parti sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale

asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul

societatii care i s-a repartizat sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii efectuata

conform actului constitutiv.

2.4. Conducerea societatii

14

Page 15: Invent Arie Re

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor (AGA). Atributiile AGA

sunt urmatoarele:

- aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi precum si normativul

de constituire a compartimentelor functionale;

- examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi stabilind

repartizarea beneficiului net;

- numeste administratori, le stabileste salariul, îi descarca de activitate sau îi revoca din

functie;

- aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii, hotaraste la angajarea

împrumuturilor bancare si la constituirea de garantii;

- hotaraste cu privire la comasarea, dizolvarea sau lichidarea societatii;

- hotaraste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si filiale;

- hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, fara a putea reduce

capitalul social la mai putin de minimul legal, la modificarea numarului partilor

sociale sau a valorii lor nominale, precum si la cesiunea de parti sociale si asocierea

cu o alta persoana;

- aproba executarea de reparatii capitale si investitii noi;

- hotaraste la încadrarea si stabilirea salariului pe baza de negociere a personalului de

executie sau a încetarii raportului de munca cu acesta, precum si cu privire la

actionarea în justitie a personalului sau a altor persoane care au produs pagube

societatii;

- alte probleme privind societatea.

Conducerea operativa este asigurata de directorul general, având în subordine directorul

tehnic si contabilul sef.

Directorul general îndeplineste atributiile de administrare a societatii si reprezinta

societatea în relatiile cu tertii asigurând bunul mers prin angajarea si concedierea personalului, a

stabilirii raspunderii acestuia, aproba operatiunile de încasari si plati, cumpararea si vânzarea de

bunuri, încheierea de contracte sau rezilierea lor si rezolva orice alte probleme referitoare la

gestiunea societatii.

Activitatea principala a societatii este condusa de directorul general iar activitatea

financiar contabila este coordonata de directorul economic care are în subordine contabilul sef si

compartimentul financiar-contabil.

2.5. Personalul societatii

15

Page 16: Invent Arie Re

Este angajat având în vedere schema de organizare, în baza hotarârii AGA, prin

încheierea de contracte de munca, prin negocierea salariului si cu respectarea minimului de

salarizare prevazut de lege, contractele individuale de munca înregistrându-se la ITM Arad.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin Regulamentul intern în

conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Structura personalului este urmatoarea:

- 1 director general: Ionescu Mariana

- 1 director tehnic: Popa Raluca

- 1 director economic: Ionita Andreea

- 1 contabil sef: Sandu Nicoleta

- 3 persoane serviciu financiar-contabil

- 1 economist: Oprea Victor

- 1 contabil cu studii medii: Nicolae Cristina

- 1 revizor de gestiune: Popescu Laura

- 2 gestionari

- magazia de materii prime: Cioroaba Carmen

- magazia de produse finite: Bica Marian

- 2 ingineri electronisti si 7 electronisti cu studii medii

- 1 secretara : Manea Ioan

- 1 sofer: Surlea Ionut

2.6. Compartimentul financiar contabil

În cadrul compartimentului financiar contabil se întocmeste bilantul si contul de profit si

pierdere, se calculeaza profitul contabil, profitul impozabil si impozitul pe profit, precum si

obligatiile de plata ale societatii catre bugetul de stat si fonduri speciale.

Întocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere

Societatea întocmeste anual, pe baza ultimei balante de verificare sintetica, bilantul si

contul de profit si pierdere, cu respectarea normelor metodologice si a precizarilor elaborate de

Ministerul Finantelor cu ocazia închiderii exercitiului financiar.

Calculul si valoarea profitului

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de AGA.

Profitul impozabil se stabileste ca diferenta între suma totala a veniturilor încasate si de

încasat si suma totala a cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

În cazul înregistrarii de pierderi partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia

masuri de recuperare.

CAP.III. STUDIU DE CAZ

16

Page 17: Invent Arie Re

3.1.Inventarierea patrimoniului

Numirea prin decizie scrisa a comisiei de inventariere:

Cu ajutorul Dispozitiei de inventariere se stabileste comisia de inventariere care este

formata din presedintele comisiei de inventariere,membru al comisiei de inventariere si secretara

comisiei de inventariere.

Comisia de inventariere solicita declaratii de la gestionari:

17

SC ELECTRO SRL

Arad, str. Gheorghe Magheru nr.50

Dispozitie de inventariere

N r.2/01.12.2009

În vederea inventarierii generale a patrimoniului firmei SC ELECTRO

SRL din data de 01 decembrie 2009 se instituie comisia de inventariere

formata din:

- Popa Raluca - presedintele comisiei de inventariere

- Popescu Laura- membru al comisiei de inventariere

- Ionita Andreea - secretara a comisiei de inventariere

Inventarierea incepe la 15 decembrie 2009 si se va termina la data de

31.12.2009.

Verificarea gestiunilor si încheierea procesului verbal de inventariere se

va efectua de Popescu Laura-revizor de gestiune, pana la data de 31 .12.2009.

Director Economic, Director general,

Ec.Ionita Andreea Ing. Ionescu Mariana

Page 18: Invent Arie Re

a. Declaratia gestionarului Cioroaba Carmen

18

SC ELECTRO SRL

Arad, Str.Gheorghe Magheru nr.50

DECLARATIE DE INVENTAR nr.l/2009

Subsemnata, Cioroaba Carmen gestionar al magaziei de materii prime si

materiale consumabile, numit prin decizia nr. 01/01.07.1998 declar:

1. Toate valorile materiale si banesti aflate în gestiunea subsemnatului

se gasesc în încaperile (locurile): Magazia nr.1 din str.Ghe.

Magheru nr.50.

2. Posed (nu posed) valori materiale si banesti apartinând tertilor:

………………………………………………………………...

3. Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri în valoare (cantitate)

de:……………………………………………………………………..

4. Am (nu am) eliberat valori materiale si banesti cu documente legale,

Beneficiar…………………………………………………………….

Beneficiar,……………………………………………………………

Beneficiar,……………………………………………………………

5. Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie

expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente în cantitate

de:……………………………………………………………………...

6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate

în evidenta operativa sau nu au fost predate la contabilitate

Factura nr.745628/15.12.2009 emisa de S.C.BAMI S.R.L.reprezentând

cumparare materii prime

Nota de receptie nr.79/15.12.2009

Page 19: Invent Arie Re

Din Declaratia de inventar nr1./2009 reiese faptul ca toate valorile materiale si banesti

aflate în gestiunea doamnei Cioroaba Carmen se afla in Magazia nr.1 si ca factura

nr.745628/15.12.2009 nu a fost inregistrata in contabilitate.

19

Detin (nu detin) numerar din vânzarea marfurilor aflate în gestiune,

de lei:……………………………………………………………….…

Ultimele documente de intrare sunt:

Nota de receptie si constatare de diferente nr 162/14.12.2009

Nota de receptie si constatare de diferente nr 163/15.12.2009

Ultimele documente de iesire sunt:

Bon de consum nr.76/12.12.2009

Bon de consum nr.77/14.12.2009

Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data pentru

perioada………………………………………………………………..

Daca mai aveti ceva de adaugat:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Semnaturi

Popa Raluca

Popescu Laura

DATA ÎN FATA NOASTRA GESTIONAR

Data 15.12.2009 ora 9

Page 20: Invent Arie Re

b. Declaratia gestionarului Bica Marian

20

SC ELECTRO SRL

Arad, Str.Ghe. Magheru nr.50

DECLARATIE DE INVENTAR nr.2/2009

Subsemnatul Bica Marian gestionar al magaziei de produse finite si obiecte de

inventar, numit prin decizia nr. 05/25.03.1998 declar:

1. Toate valorile materiale si banesti aflate în gestiunea subsemnatului

se gasesc în încaperile (locurile): Magazia nr.2 din str.Petru Rares

nr.52.

2. Posed (nu posed) valori materiale si banesti apartinând tertilor:

………………………………………………………………..

3. Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri în valoare (cantitate)

de:…………………………………………………………………….

4. Am (nu am) eliberat valori materiale si banesti cu documente legale,

Beneficiar…………………………………………………………….

Beneficiar,……………………………………………………………

Beneficiar,……………………………………………………………

5. Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie

expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente în cantitate

de:……………………………………………………………………...

6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate

în evidenta operativa sau nu au fost predate la contabilitate:

…………………………………………………………...

Page 21: Invent Arie Re

Din Declaratia de inventar nr2./2009 reiese faptul ca toate valorile materiale si banesti

aflate în gestiunea doamnului Bica Marian se afla in Magazia nr.2,toate documentele fiind

inregistrate la timp in contabilitate.

21

Detin (nu detin) numerar din vânzarea marfurilor aflate în gestiune, de lei:

……………………………………………………………….…

Ultimele documente de intrare sunt:

Bon de predare - transfer restituire nr 72/30.11.2009

Bon de predare - transfer restituire nr 73/14.11.2009

Ultimele documente de iesire sunt:

Aviz de însotire a marfii nr.665544/11.12.2009

Aviz de însotire a marfii nr.665545/14.12.2009

Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data pentru

perioada………………………………………………………………..

Daca mai aveti ceva de adaugat:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Semnaturi

Popa Raluca

Popescu Laura

DATA ÎN FATA NOASTRA GESTIONAR

Data 15.12.2009 ora 9

Page 22: Invent Arie Re

Model FACTURA FISCALA

Furnizor SC BAMI S.R.L Cumparator SC ELECTRO S.R.L Nr.ord.reg.com./an JO2/448/1994 Nr.ord.reg.com/an J02/622/1998CUI 8398441 CUI 1702054Sediul Arad str V.Hugo nr.25 Sediul Arad str Ghe.Magheru nr.50 Judetul ARAD. Judetul ARADCapital social 2.000.000 Cod IBAN RO49RNCB00800001245780001Cod IBAN RO49RNCB00800005630320001 Banca BCR ARADBanca BCR ARAD

FACTURA FISCALANr.745628

Data(ziua,luna,anul)15.12.2009 Nr.avizului de insotire a marfii

(daca este cazul) Cota T.V.A 24 %

Nr crt

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M. Cantitatea Pretul unitar(fara T.V.A)

-lei-

Valoarea -lei-

ValoareT.V.A -lei-

0 1 2 3 4 5(3x4) 6

1

2

Transformator 400wPunte redresoare 20 A

Buc

Buc

1

1

29.42 8.20

29.42

8.20

2.84

1.97

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditiaNumele delegatului:Marin RaduCarte de identitate seria GH,nr.515178Mijlocul transport AUTO,nr AR 03 CICExpediere la data de 15.12.2009,ora 8:15

Total Din care accize

37.62 -

9.03 x

Semnatura de primire

Total de plata 46.65 LEI(col. 5+col.6)

In factura nr 745628 este precizat furnizorul, cumparatorul ,denumirea bunurilor,cantitatea, valoarea bunurilor,semnatura si stampila furnizorului,semnatura cumparatorului si datele privind expeditia.

22

Page 23: Invent Arie Re

SC ELECTRO SRL

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar

document

Data Cod furnizor Cod primitor Nr. Contract

Comanda

Nr. Factura

Aviz de însotire a

marfii

Cont creditor

Zi Luna An

245 15 12 2009 745628 401

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC Compa SRL din Arad cu

vagonul / auto nr. AR-03-MAV documente însotitoare F. 745628 delegat IngPop Camelia. , constatându-se urmatoarele:

Nr crt Denumirea bunurilor receptionate Cont debitor Cod U/M Cantitatea

conform

documente

Receptionat

Cantitate Pret unitar Valoare

1. Transformator 400W 301 buc. 1 1 29,42 29,42

2. Punte redresoare 20A 301 buc. 1 1 8,20 8,20

Comisia de receptie Primit în gestiune

Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Data Semnatura

Manea Ioan 15.12.2009

Mihai Daniela

NIR-ul este un document pentrut receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune.La

receptie nu s-au constatat diferente intre factura si NIR. Comisia vizeaza cele doua documente si dupa înregistrarea lor în evidenta gestiunii se

transmit la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrare. De asemenea se bareaza si semneaza la ultima operatiune fisele de magazie.

23

Page 24: Invent Arie Re

Întrucât inventarierea s-a desfasurat pe parcursul a doua zile, la parasirea gestiunii s-a

întocmit un Proces verbal de sigilare, iar a doua zi, la reluarea lucrarilor de inventariere se

întocmeste Procesul verbal de desigilare. În cursul celei de-a doua zi operatiunile de inventariere

au fost întrerupte si s-a întocmit un Proces verbal de resigilare, urmat la reluarea lucrarilor de

Procesul verbal de desigilare.

SC ELECTRO SRL

Arad, Str.Ghe. Magheru nr.50

Proces verbal de sigilare

din 15 decembrie 2009

În executarea deciziei de inventariere nr. 2/01.12.2009 privind gestiunea

Magazia nr.1 din cadrul firmei SC ELECTRO SRL.

Subsemnata Popescu Laura, revizor de gestiune, în prezenta d-nei

Cioroaba Carmen, gestionar, am procedat la sigilarea urmatoarelor spatii de

depozitare a valorilor materiale aflate în imobilul situat în Arad, str.Ghe.

Magheru nr.50.

Usa de acces în magazia nr.1 -intrare principala

A fost aplicat sigiliul nr. 5000 .(se completeaza cu numarul si caracteristicile sigiliului aplicat)

O data cu sigilarea s-a procedat si la predarea catre revizorul de gestiune

a cheilor de la al doilea rând de încuietoare de la usa de acces sigilata, mai sus

aratata.

Revizor de gestiune, Gestionar, Asistenti,

Popescu Laura Cioroaba Carmen Popa Raluca

Manea Ioan

24

Page 25: Invent Arie Re

SC ELECTRO SRL

Arad, Str.Ghe. Magheru nr.50

Proces verbal de desigilare

din 16 decembrie 2009

În executarea deciziei de inventariere nr. 2/01.12.2009 privind gestiunea

Magazia nr.1 din cadrul firmei SC ELECTRO SRL.

Astazi 16.12.2009 ora 730 s-a procedat la desigilarea urmatoarelor usi de

acces: Magazia nr.l, intrare principala dupa verificarea prealabila a sigiliului

aplicat, care a fost gasit intact.

Revizor de gestiune, Gestionar, Asistenti,

Popescu Laura Cioroaba Carmen Popa Raluca

Manea Ioan

SC ELECTRO SRL

Arad, Str.Ghe. Magheru nr.50

Proces verbal de resigilare

din 16 decembrie 2009

În executarea deciziei de inventariere nr. 2/01.12.2009 privind gestiunea

Magazia nr.1 din cadrul firmei SC ELECTRO SRL.

Astazi 16.12.2009 ora 1200 s-a procedat la resigilarea urmatoarelor usi de

acces: Magazia nr.l, intrare principala.

Revizor de gestiune, Gestionar, Asistenti,

Popescu Laura Cioroaba Carmen Popa Raluca

Manea Ioan

25

Page 26: Invent Arie Re

Se efectueaza inventarierea generala a patrimoniului:

La gestiunea de materii prime si materiale consumabile:

SC ELECTRO SRL

Magazia nr.1

LISTA DE

INVENTARIERE

la16.12.2009

Gestiunea:

Cioroaba Carmen

Pagina

1

Denumire bun inventariat Cod UM Pret

unitar

Stoc Valoarea

contabila

Diferente

Fapt Script

Circuit integrat TDA 2003 1001 Buc 2500 18 29 72500 -27500

Circuit integrat TDA 2005 1002 Buc 2750 11 0 - +30250

Condensatori electrolitici 1003 Buc 475 120 120 57000 -

Condensatori styroflex 1004 Buc 280 210 210 58800 -

Punte redresoare 20 A 1005 Buc 8000 25 25 200000 -

Rezistente 1006 Buc 310 430 470 145700 -12400

Rezistente reglabile 1007 Buc 630 240 210 132300 +18900

Tranzistor PO 201 1008 Buc 2957,8 12 10 29578 -

Tranzistor BU 208B 1009 Buc 3500 20 30 105000 -35000

Tranzistor BU 268D 1010 Buc 2920 10 0 29200 +29200

Transformator 400 W 1011 Buc 36000 10 10 360000 -

Total pagina X X X X X 1190078 +3450

Comisia de inventariere Gestionar Gestionar Contab

Numele si

prenumele

Popa Popescu

Raluca Laura

Cioroaba

Carmen

*) Ion

Mihai

Semnatura

*) se semnaza de catre gestionarul primitor în cazul predarii-primirii gestiunii

Stocul faptic nu corespunde cu cel scriptic,de aici rezultand plus in gestiune de 3450 lei.

26

Page 27: Invent Arie Re

La gestiunea de produse finite si obiecte de inventar:

SC ELECTRO SRL

Magazia nr.2

LISTA DE

INVENTARIERE

La16.12.2009

Gestiunea:

Bica Marian

Pagina

1

Denumire bun inventariat Cod UM Pret

unitar

Stoc Valoarea

contabila

Diferente

Fapt Script

Dulap Hobby Tip A 3211 Buc 2675 6 8 21400 -5350

Dulap scule 3212 Buc 4694 4 5 23470 -4964

Scaune 3213 Buc 1140 11 8 9120 +3420

Sursa stabilizata 3451 Buc 8100 2 1 8100 +8100

Amplificatora 3452 Buc 9900 3 4 3.9600 -9900

Total pagina X X X X X 101690 -8424

Comisia de inventariere Gestionar Gestionar Contab

Numele si

prenumele

Popa Popescu

Raluca Laura

Bica Marian *) Ion

Mihai

Semnatura

*) se semnaza de catre gestionarul primitor în cazul predarii-primirii gestiunii

Stocul faptic nu corespunde cu cel scriptic rezultand minus in gestiune in valoare de

8424lei.

La închiderea operatiunilor de inventariere, dupa întocmirea listelor de inventariere,

soldurile scriptice au fost confirmate de catre compartimentul de contabilitate. Comisia de

inventariere consemneaza rezultatele inventarierii într-un "Proces verbal de inventariere".

Pentru minusurile cauzate de neglijenta în serviciu a gestionarului acesta semneaza un

"Angajament de plata".

27

Page 28: Invent Arie Re

SC ELECTRO S.R.L.

Arad, str.Ghe. Magheru nr.50

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE

încheiat azi 20 decembrie 2009

Subsemnatii: Popa Raluca- presedintele comisiei de inventariere, Popescu Laura-

membru al comisiei de inventariere si Manea Ioan - secretar al comisiei de inventariere, numiti

prin "Dispozitia de inventariere" nr.2 din data de 01.12.2009, în baza Legii contabilitatii

nr.82/1991, al Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii precum si a Ordinului ministrului

finantelor nr.23885 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii

patrimoniului, am efectuat inventarierea generala a patrimoniului dupa cum urmeaza:

- la gestiunea de materii prime si materiale consumabile în perioada cuprinsa între

15.12 -16.12.2009, gestionar Cioroaba Carmen;

- la gestiunea de produse finite si obiecte de inventar în perioada cuprinsa între 16.12 -

20.12.2009, gestionar Bica Marian

În urma operatiunilor de inventariere au rezultat urmatoarele:

a) Magazia nr.l - materii prime si materiale

Au fost inventariate toate materiile prime si materialele consumabile, în prezenta

gestionarului Cioroaba Carmen. S-au constatat urmatoarele diferente:

- circuit integrat TDA 2003, minus de 11 bucati a 25 lei/bucata, în valoare de 275 lei;

- circuit integrat TDA 2005, plus de 11 bucati a 27,5 lei pe bucata, în valoare de 302,5 lei;

Propunem compensarea minusului de inventar cu plusul de inventar.

- tranzistor BU 208B, minus de 10 bucati a 35 lei/bucata, în valoare totala de 350 lei;

- tranzistor BU 268D, plus de 10 bucati a 29,2 lei/bucata, în valoare de 292lei.

Aceste diferente sunt din vina gestionarului si se accepta compensari pâna la acoperirea

minusurilor cu plusurile de gestiune, diferenta în suma de 5800 lei (35000 lei - 29200 lei) fiind

imputata gestionarului.

- rezistente reglabile, plus 30 bucati a 63 lei/bucata, în valoare de 1890 lei;

Se va înregistra plusul de inventar constatat.

- rezistente deteriorate 40 bucati a 31 lei/bucata, în valoare de 1240 lei;

Aceste diferente provin din spargerea rezistentelor în procesul de aprovizionare-depozitare,

gestionarul prezentând ca proba partile componente si acestea însumeaza peste 75% din produs.

28

Page 29: Invent Arie Re

Ca urmare acestea se vor înregistra ca si pierderi normale, cu încadrarea în normele legale,

diferenta înregistrându-se ca si o cheltuiala exceptionala.

b) Magazia nr.2 -produse finite si obiecte de inventar

În urma operatiunilor de inventariere, efectuate în prezenta gestionarei Bica Marian, s-au

constatat diferente la obiectele de inventar astfel:

- minus 2 buc. "Dulap Hobby ", pret unitar 267,5lei;

- minus 1 buc. "Dulap scule ", pret unitar 469,4 lei;

- plus 3 buc. "Scaune", pret unitar 114lei.

Valoarea obiectelor de inventar constatate lipsa se imputa.

În ce priveste inventarierea produselor finite existente în stoc la data desfasurarii

lucrarilor de inventariere, rezultatele sunt:

- plus la articolul "Sursa stabilizata" 1 bucata x 810 lei/bucata;

- minus la articolul "Amplificator" 1 bucata x 990 lei/bucata.

Ca urmare a celor constatate cu ocazia inventarierii, propunem:

1. compensarea plusurilor cu minusurile la sortimentele asemanatoare (CI TDA

2003 si CI TDA 2005, Tranzistor BU 208 si Tranzistor BU 268);

2. imputarea minusurilor neacoperite;

3. acordarea perisabilitatilor si imputarea minusurilor ce depasesc pierderile

normale

4. înregistrarea plusurilor de inventar.

Pentru minusurile cauzate de neglijenta în serviciu gestionarii vor semna

un "Angajament de plata" pentru acoperirea pagubelor stabilite si dupa întocmirea

"Deciziei de imputare".

Prezentul proces verbal, înregistrat sub nr. 4985/20.12.2009, s-a întocmit în

trei exemplare.

Comisia de inventariere, Gestionari,

Popa Raluca-presedintele comisiei Bica Marian

Popescu Laura- membru Bica Marian

Manea Ioan - secretarul comisiei

29

Page 30: Invent Arie Re

ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul, Bica Marian domiciliat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.30, jud.Arad,

posesor al C.I. seria BK nr.543276 emis de Politia Arad, având functia de gestionar la Magazia

nr.l de materii prime si materiale consumabile a unitatii SC ELECTRO SRL, luând cunostinta de

faptul ca prin inventar s-a constatat ca din vina mea s-a produs o paguba unitatii în suma totala

de 8424 lei, provenita din neglijenta în serviciu, îmi iau angajamentul de a plati unitatii aceasta

suma prin depunere de numerar la casieria unitatii.

Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu legislatia în vigoare, în caz de nerespectare, se

va trece la executarea silita.

Data azi, 20 decembrie 2009.

Semnat în fata comisiei de inventariere, Gestionar,

Popa Raluca Popescu Laura Manea Ioan Bica Marian

30

Page 31: Invent Arie Re

SC ELECTRO SRL

Arad, str.Ghe. Magheru nr.50

DECIZIE DE IMPUTARE

Nr.5 din data de 20.12.2009

Având în vedere "Procesul verbal de inventariere" nr. 5000/15.12.2009 întocmit de

comisia de inventariere compusa din Popa Raluca -presedinte, Popescu Laura-membru si Manea

Ioan -secretar, din care rezulta ca s-a produs o paguba în valoare de 8424 lei reprezentând minus

de inventar la gestiunea de materii prime si materiale.

Paguba s-a produs în perioada 01.01 - 15.12.2009, fiind adusa la cunostinta conducerii

prin actul de constatare susmentionat.

Raspunzatoare pentru producerea pagubei se face persoana care, în perioada analizata, a

lucrat la gestiunea verificata:Bica Marian.

Având în vedere temeiurile de drept si de fapt care determina angajarea raspunderii

materiale, valoarea totala a pagubei de 8424 lei, se suporta de persoana vinovate, dupa cum

urmeaza:

Lei 8424 în totalitate de doamna Bica Marian.

Calculul s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare.

În nota explicativa data cu ocazia constatarii pagubei doamnul Bica Marian a sustinut ca

nu a fâcut fata singur volumului mare de intrari, ceea ce a determinat ca la o receptie de materii

prime si materiale sa se înregistreze cantitatile din factura furnizorului, fara a fi numarate,

minusul provenind de la furnizor.

Sustinerile s-au dovedit a fi neîntemeiate deoarece indiferent de volumul intrarilor

gestionarul a fost ajutat de comisia de receptie care ar fi putut numara produsele receptionate.

31

Page 32: Invent Arie Re

În baza prevederilor legale, conducerea unitatii

DECIDE

Se imputa doamnului Bica Marian, având functia de gestionar locul de munca Magazia

nr.2 din cadrul firmei SC ELECTRO SRL, domiciliata în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.30, suma

de 8424 lei, adica (optmiipatrusutedouazecisipatrulei).

Prezenta decizie de imputare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.

Decizia poate fi contestata în termen de 30 de zile de la data comunicarii la Serviciul

Financiar-Contabil.

DIRECTOR VIZA DE CONTROL VIZA

FINANCIAR PREVENTIV JURIST

M. POPESCU F. IONESCU I. MIHAI

32

Page 33: Invent Arie Re

DOVADA DE COMUNICARE

Subsemnatul, Bica Marian,domiciliat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.30, am primit decizia

de imputare nr.5 din data 15.12.2009 de emisa de SC ELECTRO SRL în valoare de 8424 lei

(optmiipatrusutedouazecisipatrulei).

(în cifre si litere)

Semnatura

Data: 21 decembrie 2009

33

Page 34: Invent Arie Re

3.2. Valorificarea rezultatelor inventarierii

Patrimoniul societatii la data de 31 decembrie 2009, înainte de valorificarea rezultatelor

inventarierii generale, se prezinta astfel:

Simbol

cont

Denumire cont Sume

Debit Credit

1012 Capital social subscris varsat 250000

121 Rezultatul exercitiului-profit 455000

2131 Echipamente tehnologice 318500

214 Mobilier aparatura birotica 104500

2813 Amortizare instalatiilor 91750

2814 Amort. altor imobilizari corporale 52250

301 Materii prime 126500

3028 Alte materiale consumabile 27000

345 Produse finite 113000

371 Marfuri 176000

378 Adaos comercial 29000

401.01 Furnizori interni 400000

401.02 Furnizori externi 249000

4111.01 Clienti interni 255000

4111.02 Clienti externi 877000

421 Personal salarii datorate 308000

4311 Contr. unitatii la asigurari sociale 66536,84

4312 Contr. personalului la asigurari sociale 25800

4313 Contr. angajatorului asig.soc.sanatate 19015,3

4314 Contr. angajatilor asig.soc.sanatate 17652,63

4371 Contr. unitatii la fondul de somaj 17888,88

4372 Contr. personalului la fond de somaj 5111,12

34

Page 35: Invent Arie Re

441 Impozit pe profit 212000

4423 TVA de plata 46900

4428 TVA neexigibila 28100

444 Impozit pe salarii 19000

471 Cheltuieli înregistrate în avans 70000

472 Venituri înregistrate în avans 60000

5121 Disponibil la banca în lei 102000

5124.1 Disponibil la banca în devize 82770

5124.2 Disponibil la banca în devize 70390

5311 Casa în lei 25840

Total general 2348500 2348500

Regularizarea diferentelor constatate la inventarierea mijloacelor fixe

a) Se constata lipsa la inventariere a unui "Osciloscop catodic" din vina gestionarului.

Valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix si valoarea TVA-ului aferent de 24% se imputa

gestionarului în doua rate, prin retinere pe statul de salarii. Mijlocul fix este amortizat în

proportie de 70%, având o valoare de intrare de 580 lei.

Gestionarul semneaza un angajament de plata în patru rate, platind la casierie prima rata:

b) Datorita unui incendiu survenit la biroul aprovizionare, a fost distrus un calculator, cu

o valoare de intrare de 2000 lei, amortizat în proportie de 50%.

Regularizarea diferentelor constatate la inventarierea stocurilor

a) În urma propunerii comisiei de inventariere de compensare a plusurilor cu minusurile

de inventar la sortimente care pot fi confundate, se calculeaza diferentele si se fac înregistrarile

în contabilitate.

Articolul "Circuit integrat TDA":

- C.I. TDA 2003 pret unitar 250 lei/bucata

- stoc faptic 18 bucati x 250 lei/bucata = 4500 lei

35

Page 36: Invent Arie Re

- stoc scriptic 29 bucati x 250 lei/bucata = 7250 lei

Minus de inventar 11 bucati x 250 lei/bucata = 2750 lei

- C.I. TDA 2005 pret unitar 275 lei/bucata

- stoc faptic 11 bucati x 275 lei/bucata = 3250 lei

- stoc scriptic 0 bucati x 275 lei/bucata = 0 lei

Plus de inventar 11 bucati x 275 lei/bucata = 3250 lei.

Plusul valoric este mai mare decât minusul valoric si, întrucât cele doua sortimente pot fi

confundate, se accepta compensarea.

Diferenta: 3025 lei - 2750 lei = 275 lei, se înregistreaza astfel:

Aceasta diferenta mai poate fi înregistrata:

dar aceasta înregistrare nu este recomandata deoarece denatureaza rulajul contului 601

"Cheltuieli privind materiile prime".

Articolul "Tranzistor BU"

- Tranzistor BU 208B pret unitar 350 lei/bucata

- stoc faptic 20 bucati x 350 lei/bucata = 7000 lei

- stoc scriptic 30 bucati x 350 lei/bucata = 10500 lei

Minus de inventar 10 bucati x 350 lei/bucata = 3500 lei

- Tranzistor BU 268D pret unitar 292 lei/bucata

- stoc faptic 10 bucati x 292 lei/bucata = 2920 lei

- stoc scriptic 0 bucati x 292 lei/bucata = 0 lei

Plus de inventar 10 bucati x 292 lei/bucata = 2920 lei.

Plusul valoric este mai mic decât minusul valoric si, întrucât cele doua sortimente pot fi

confundate, se accepta compensarea pâna la acoperirea minusului cu plusul de gestiune iar

diferenta este imputata gestionarului.

Diferenta: 3500 lei – 2920 lei = 580 lei

Descarcarea gestiunii cu materialele consumabile constatate lipsa la inventariere:

301 "Materii prime" = 601 "Cheltuieli privind 275 materiile prime"

601 "Cheltuieli privind materiile prime" = 301 "Materii prime" 275

6028 "Cheltuieli privind alte materiale = 3028 "Alte materiale consumabile" consumabile" 580

36

Page 37: Invent Arie Re

b) La articolul rezistente, comisia de inventariere propune ca lipsurile constate sa fie

considerate pierderi normale ca urmare a spargerii în procesul de aprovizionare-depozitare. În

acest sens, s-a facut proba prin prezentarea partilor componente si acestea însumeaza peste 75%

din produs.

Coeficientul de perisabilitate, conform HCM 190/1994 si HCM 160/1985 este de 0,15%

din cantitatea totala intrata (10.000 bucati).

Stabilirea rezultatului inventarierii:

Denumire

Materie prima

Plusuri Minusuri

Cantitativ Valoric Cantitativ Valoric

Rezistente - - 40 1240

Rezistente reglabile 30 1890 - -

TotalX 1890 X

1240

Regularizarea rezultatului inventarierii:

Denumire

Materie prima

Perisabilitati calculate Perisabilitati acordate

Cantitativ Valoric Cantitativ Valoric

Rezistente 40 1240 0,15%X10000=15 465

Rezistente reglabile - - - -

Total X 1240 X 465

Determinarea prejudiciului firmei:

Prejudiciu = Minus net x Pret de înregistrare

= (Minus de inventar - Perisabilitate acordata) x Pret de înregistrare.

Prejudiciu = (40 bucati - 15 bucati) x 31 lei/bucata = 775 lei

c) Se constata lipsa obiectelor de inventar dupa cum urmeaza:

- Dulap Hobby Tip A 2 bucati x 267,5 lei/bucata = 535 lei

- Dulap scule 1 bucata x 469.4 lei/bucata = 469,4 lei

TOTAL 1004,4 lei

Persoana vinovata este în incapacitate de plata.

37

Page 38: Invent Arie Re

d) La produse finite s-au înregistrat plusuri ca urmare a neînregistrarii

la timp astfel: Produsul "Sursa stabilizata" 1 bucata x 810 lei (cost

efectiv).

e) Lipsa de inventar privind marfurile din magazinul de marfuri:

- La magazinul propriu de vânzare a produselor finite, evidenta se tine global valoric si se

constata o lipsa de gestiune fata de valoarea reala în suma de 650 lei la pretul de vânzare

cu amanuntul. Aceasta valoare se imputa gestionarului care se face vinovat.

Descarcarea din gestiune a marfurilor presupune determinarea adaosului comercial, dupa

cum urmeaza:

Valoare lipsa: 650 lei

Regularizarea cheltuielilor si veniturilor

S-au constatat cheltuieli cu întretinerea si reparatiile, efectuate în avans, care nu

corespund acestei perioade, în valoare de 1850lei. Acestea se regularizeaza prin înregistrarea:

La nivelul perioadei de referinta se delimiteaza veniturile din chirii aferente acestei

perioade, în suma de 2650ei:

611 "Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile" = 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

1850

472 "Venituri înregistrate în avans" = 706 "Venituri din redevente 2650 locatii de gestiune si chirii

38

Page 39: Invent Arie Re

Pentru creantele de încasat de la clienti se întocmesc "Extrase de cont", confirmate de

unitatea debitoare.

Director Compartimentul financiar-contabil

Calborean Ana Mihnea Nicu

Unitatea creditoare Nr.înregistrare:5001/22.12.2009SC ELECTRO SRL Str.Ghe. Magheru nr.50 CATRE: SC BAMI SRLCUI 1702054 Nr.RC:JO2/622/1998 Loc.Arad, Jud.Arad Cont: RO49RNCB0080001254780001Banca: BCR Arad

EXTRAS DE CONTConform dispozitiilor în vigoare va înstiintam ca în evidentele noastre contabile la data de 20.12.2009

unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele debite în suma de 5500 lei:

Documentul(felul, numărul, data)

Explicatii Suma

Fact.225896/15.12.2009 Livrare marfa 5500 LEI

În termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata iar în caz de refuz, total sau partial, sa ne anexati nota explicativa cuprinzând obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

DIRECTOR, Compartimentul financiar-contabil,Ionescu Mariana Ionita Andreea

Unitatea debitoare Nr.înregistrare 749/24.12.2009SC BAMI SRL

CATRE SC ELECTRO SRL

Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de 5500 lei pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):

a) am depus la banca ordinul de plata nr. . b) am depus la oficiul postal nr. mandatul postal nr. .

Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativa anexata

Compartimentul Iinanciar-contabil, E.GAL

39

Page 40: Invent Arie Re

SC ELECTRO SRL

Arad, str. Ghe. Magheru nr.50

CUI 1702054

Nr.RC: J02/622/1998

REGISTRUL INVENTAR

la data de 31decembrie 2009

Nr.

Crt.

Recapitulatia

elementelor

inventariate

Valoare

contabila

Valoarea

de inventar

Diferente de evaluare

Valoare Cauzele

diferentelor

0 1 2 3 4 5

1 Echipamente tehnol. 4230 2650 1625 Lipsa inventar

2 Materii prime 12650 12742,5 92,5 Plus de inventar

3 Alte materiale cons. 2700 2758 58 Plus de inventar

4 Obiecte de inventar 14500 13387,6 662,4 Lipsa inventar

5 Produse finite 113000 111200 1800 Lipsa inventar

6 Marfuri 176000 170000 6000 Lipsa inventar

Întocm

Semnat

Manea Ioan Verificat Popa

Raluca

Din Registrul inventar reies diferentele dintre valoarea contabila si valoarea de inventar

(plusurile si lipsurile de inventar).

40

Page 41: Invent Arie Re

SC ELECTRO SRLCUI 1702054

REGISTRUL JURNAL ÎN PERIOADA 15-31.12.2009 PAG.1

Nr crt

DATA Docum EXPLICATII CONT DEB

CONT CRED

SUMATip Nr

1 31.12.09 NC 1 VAL.ECHIP.TEHN.AMORTIZATE 2813 2131 406002 NC 1 CHELT.VAL.NEAMORT.ECHIP. 6588 2131 174003 NC 1 SUME.DAT.PERSON.DEVEN.VEN. 4282 7588 1740004 NC 1 TVA COL. AFER.ALTOR DATORII 4282 4427 33065 NC 1 SUME INCAS.DELA PERS.ANTER 5311 4282 517656 NC 1 VAL.ECHIP.TEHN.AMORTIZATE 2814 214 522507 NC 1 CHELT.VAL.NEAMORT.ECHIP. 6583 214 522508 NC 1 VEN.DIN INCASARE ASIGURĂRII 5121 7583 52250

Tot doc 2463259 31.12.09 NC 2 VAL.MATER.LIPSA INV,PIERD 601 301 -27510 NC 2 SUME.DAT.PERSON.DEVEN.VEN. 4282 758 58011 NC 2 TVA COL. AFER.ALTOR DATORII 4282 4427 11212 NC 2 SUME INCAS.DELA PERS.ANTER 5311 4282 69213 NC 2 VAL.MAT.CONSUM.LIPSA INV. 6028 3028 -58014 NC 2 SUME.DAT.PERSON.DEVEN.VEN. 4282 758 77515 NC 2 TVA COL. AFER.ALTOR DATORII 4282 4427 147,2516 NC 2 VAL.MATER.LIPSA INV,PIERD 601 301 77517 NC 2 VAL.MATER.IESITE,PIER,DON. 6588 301 46518 NC 2 SUME INCAS.DELA PERS.ANTER 5311 4282 922,2519 NC 2 VAL.MATER.LIPSA INV,PIERD 601 301 -1890Tot doc 1719,920 31.12.09 NC 3 VAL.PROD.LIPSA/DET.IMP.TERŢI 461 7588 1440021 NC 3 TVA COL. AFER.DEBITORI DIV 461 4427 1983,622 NC 3 TREC.DEBITOR LA CLIENT INCERT 4118 461 11952,3623 NC 3 VAL.PROV. PT CREANŢE NEINCAS 6814 491 1004424 NC 3 SUME TRECUTE LA PIERD.CLIENTI 654 4118 1440025 NC 3 TVA COL.AFER.CLIENTI INSOLV. 4427 4118 1983,626 NC 3 ANULARE PROVIZ.CREANŢE 491 7814 1004427 NC 3 VAL.OB.INVENT.PLUS INVENTAR 603 303 -3420

Tot doc 52525,828 31.12.09 NC 4 VAL.PRET ÎNRG. PROD.FIN.INTRAT 345 711 810029 NC 4 SUME.DAT.PERSON.DEVEN.VEN. 4282 7588 990030 NC 4 TVA COL. AFER.ALTOR DATORII 4282 4427 188131 NC 4 SUME INCAS.DELA PERS.ANTER 5311 4282 589532 NC 4 VAL.PROD.FIN.VÂND./LIPSA INV. 711 345 9900

41

Page 42: Invent Arie Re

Tot doc 35671,5

Nr.

Data Docum. Explicatii Debit Credit SumeTip Nr

33 31.12.09 NC 5 SUME DATOR.ÎNREG.VENIT 4282 707 5462,18NC 5 34 4427 1037,82

35 NC 5 ALTE DAT./CREANTE LEG.PERSON. 421 4282 650036 NC 5 VAL.MARFURI.VÂND./LIPSA INV. 607 371 4562,1837 NC 5 VAL.ADAOS COM.MARF.PRET.AM. 378 371 90038 NC 5 TVA NEEXIG.MARF.VÂND.AMAN. 4428 371 1037,82Tot Doc 1.950039 31.12.09 NC 6 DIF.PRET.NEFAV.FURN.NEACHIT. 665 401.02 2482540 NC 6 DIF.FAV.CURS VAL ÎNCHID.EX.FIN 411.02 765 60200041 NC 6 DIF.FAV.CURS VAL ÎNCHID.EX.FIN 5124.1 765 12055,18Tot Doc 9781842 31.12.09 NC 7 CHELT.REPART.PER.URMAT. 611 471 -1850043 NC 7 LOC.GEST/CHIRII INCAS. AVANS 472 706 26500Tot Doc 800044 31.12.09 NC 8 TVA DE PLATA DATOR.BUGET. 4427 4423 6482,2745 NC 8 SUME DATOR.CA IMPOZIT PROFIT 691 441 26927,55Tot Doc 33409,82TOTAL 488538,9846 31.12.09 NC 9 CHELT.CU MATERII PRIME 121 601 -139047 NC 9 CHELT.CU ALTE MATER.CONSUM 121 6028 -58048 NC 9 CHELT PRIVIND OB.INVENTAR 121 603 -342049 NC 9 CHELT. PRIVIND MARFURI 121 607 4562,1850 NC 9 CHELT.CU ÎNTRET.SI REPARATII 121 611 -1850051 NC 9 PIERDERI DIN CREANTE 121 654 1440052 NC 9 CHELT.PRIV ACT. CEDATE 121 6583 1786553 NC 9 ALTE CHELT. DE EXPLOATARE 121 6588 52250Tot Doc 60831,1854 31.12.09 NC 10 VEN.DIN REDEV.LOCATII GEST. 706 121 2650055 NC 10 VEN.DIN VANZ. DE MARFURI 707 121 5462,1856 NC 10 VEN.DIN PROD. STOCATA 711 121 -180057 NC 10 VEN.DIN ACT.CEDATE 7583 121 5225058 NC 10 ALTE VEN. DE EXPLOATARE 7588 121 38699Tot Doc 121111,1859 31.12.09 NC 11 CHELT. DIFER. CURS VALUTAR 121 665 24825Tot Doc 2482560 31.12.09 NC 12 VENITURI DIN DIF. CURS VALUTAR 765 121 72255,18Tot Doc 72255,1861 31.12.09 NC 13 CHELT.EXPLOAT.PROV.DEPR.ACT. 121 6814 14400Tot Doc 1440062 31.12.09 NC 14 VEN.PROV. PT DEPREC.ACT.CIRC. 7814 121 14400Tot Doc 1440063 31.12.09 NC 15 CHELT.CU IMP.PE PROF. CURENT 121 6911 2692.755Tot Doc 26927,55

42

Page 43: Invent Arie Re

TOTAL 814577,07

Registrul jurnal document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii patrimoniului unitatii.

CAP.IV.CONCLUZII ŞI PROPUNERI

4.1.Concluzii

Dupa cum reiese din studiul de caz , in cadrul firmei SC ELECTRO SRL personalul este

calificat si are experienta in domeniu.In cazul doamnei Cioroaba Carmen gestionar al magaziei

nr.1 s-a constatat plus in gestiune care ulterior a fost inregistrat in evidenta contabila conform

listei de inventariere pentru magazia nr.1, iar in cazul domnului Bica Marian gestionar al

magaziei nr.2 s-a constatat lipsa in gestiune in valoare de 8424 lei care i s-au imputat.

Doamna Cioroaba Carmen, gestionar al magaziei nr.1, la data efectuarii inventarierii a

avut o factura care nu a fost predata la contabilitate.

Inventarierea s-a produs pe parcursul a doua zile de aceea a fost necesar sa se efectueze

procese verbale de sigilare,desigilare si resigilare.

Putem spune că nu se poate determina situaţia financiară şi rezultatul unei unităţi

patrimoniale, la un moment dat şi pe o anumită perioadă de timp, fără să se efectueze în prealabil

inventarierea elementelor patrimoniale, care să exprime o realitate a substanţei patrimoniului,

respectând astfel principiul imaginii fidele asupra situaţiei reale a firmei.

Cu ocazia inventarierii trebuie să se asigure reflectarea reală atât a cantităţii (mărimii)

faptice a elementelor patrimoniale cât şi a stării fizice şi de utilitate a acestora, în vederea

stabilirii gradului de depreciere în raport de care se efectuează evaluarea lor. Evaluarea actuală

sau de inventar se face în funcţie de valoarea de utilitate stabilită în funcţie de variaţia preţului

pieţei şi de puterea de cumpărare a banilor.

Pentru soluţionarea acestei probleme s-ar impune elaborarea unor metodologii de

actualizare periodică, dar cel puţin la sfârşitul exerciţiului, odata cu inventarierea anuală,

metodologii care să permită agenţilor economici să reevalueze elementele patrimoniale în funcţie

de unele criterii, sub controlul autorităţilor, fără a fi nevoie de un act normativ separat care să

dispună acest lucru.

Astfel, agenţii economici ar avea posibilitatea să-şi creeze fonduri necesare înlocuirii

mijloacelor fixe uzate, cerinţă necesară într-o economie de piaţă şi evident s-ar înregistra

patrimoniul la valoarea sa reală.

43

Page 44: Invent Arie Re

4.2.Propuneri

O prima propunere ar fi aceea ca doamna director Ionescu Mariana sa ia masuri in cazul

plusurilor si minusurilor inregistrate in gestiune si sa determine aparitia acestora.

In cazul domnului gestionar Bica Marian as propune sa fie trecut pe un alt post pentru ca

lipsa pe care a avut-o in gestiune este una semnificativa intr-o perioada atat de scurta.O alta

varianta de a solutiona problema ar fi ca firma sa angajeze inca un gestionar pentru magazia nr.2

si cea mai drastica solutie ar fi desfacerea contractului de munca.

In cazul gestionarei de la magazia nr.1 este obligatoriu sa se determine motivul aparitiei

plusului in gestiune,daca se constata ca a fost o eroare de inregistrare in gestiune as propune ca

doamna Carmen Cioroaba sa fie sanctionata cu 5% din salariu pe urmatoarele 3 luni; iar daca

motivul aparitiei plusului in gestiune ar fi acela ca doamna ar fi vrut sa sustraga acest plus,

propun desfacerea contractului de munca.

O alta propunere pentru firma SC ELECTRO SRL ar fi sa efectueze mai des

inventarierea gestiunilor pentru a putea avea un mai bun control asupra gestiunii.

Contabilul si gestionarii ar putea sa efectueze lunar punctajul fiselor de magazie cu fisele

analitice.

44

Page 45: Invent Arie Re

BIBLIOGRAFIE

1. Cernusca Lucian: Studiu comparativ privind structurile informationale Editura Mirton

Timisoara 2002

2. Dimitrie Camenita, Cristina Nicolaescu, Pavel Belean: Bazele contabilitatii, Editura

Multimedia Arad 1998

3. Mihai Teaciuc, Leonora Caciuc, Dorel Mates: Ghid practic privind inventarier-ca,

solutionarea si regularizarea contabila a diferentelor Editura Euroart 1996

4. Ministerul Finantelor: Sistemul contabil al agentilor economici Editura Economica 2000

5. Munteanu Victor, Marilena Munteanu, Stefan Zuca: Control si audit financiar-contabil,

Editura Sylvi

6. Zuca Stefan, Victor Munteanu, Zuca Marilena: Auditul intern la intreprinderi si institutii

publice. Concepte, metodologie, reglementari, studii de caz , Editura Wolters Kluwer

45