Introducci³ econom­a

download Introducci³ econom­a

of 16

 • date post

  20-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Introducci³ econom­a

 • 7/24/2019 Introducci economa

  1/16

  Economia: s un estudi de la forma en que les persones i la societat

  decideixen i elegeixen ls duns recursos escassos que poden tenir fins

  alternatius.

  - Conceptes clau de la definici de leconomia.

  Escassetat i s de recursos alternatius

  Escassetat:Significa que la societat t uns bns i serveis limitats, per tant, no

  pot produir tots els bns i serveis que els individus desitgen tenir. La societat

  no pot proporcionar tot i cada un dels individus el mxim nivell al qual aspiren.

  Elecci

  - Quins bns i serveis produir respecte lelecci

  - Com realitzar la producci. Tecnologia productiva

  - Com efectuar la distribuci: com es reparteixen entre la poblaci el producte.

  - Grau deficincia que sutilitza lelecci.Eficincia: s propietat segons la qual la societat aprofita de la millor manera

  possibles els seus recursos escassos.

  Referncia de lelecci a les persones i la societat

  BNS I SERVEIS(COJUNT LIMITAT)

  NECESSITATS(COJUNT ILLIMITAT)

  Quecom

  per a quiproduir

  Economia desentralizadaEconomia centralitzada

  Economiaplanificada

  Economia demercat

 • 7/24/2019 Introducci economa

  2/16

  Economia planificada: s una economia que tenien els pasos comunistes

  que es basaven en la premisa de que els planificadors centrals del govern eren

  els que estaven millors condicions en dirigir lactivitat econmica. Decidien els

  bns i serveis que es produa, la quantitat que es produa, qui ho consumia. Es

  basava en la teoria de que el govern era lnic que podia organitzar lactivitat

  econmica duna forma que el promogus el benestar econmic del pas.

  Economia de mercat:Economia que assigna els recursos per mitj de les

  decisions desentralitzats de moltes empreses i les llars quan interactuen en el

  mercat de bns i serveis.

  Economia mixta:Sector pblic col!labora amb la iniciativa privada, en la que

  respon les respostes sobre el que, qui, com i per aqu produir el conjunt de la

  societat.

  A partir dels anys 40, leconomia de mercat busca el benestar econmic de la

  societat en conjunt. I leconomia planificada pasa a ser una economia de lliure

  mercat, hi ha molts comprador i venedors de nombrosos bns i serveis, i tots

  estan interessats pel seu propi benestar.

  Leconomia planificada era menys eficient que leconomia de mercat. En quande recursos leconomia de marcat ho decidia leconomia, en canvi, leconomia

  planificada ho decidia el govern.

  10 principis:

  - Primer principi: els individus senfrenten a opci. Pendre decisions s elegir

  entre 2 objectius. La societat tamb senfrenta a una opci entre:

  Eficincia (Explicat anteriorment)

  Equidad: Propietat segons la qual la prosperitat econmica es

  distribueix equitativament entre els membres de la societat i es refereix

  a com es reparteix el pasts.

  - Segon principi: el cost duna cosa es aquell al que es renuncia per

  aconseguir-ho. Els individus han de comparar els costos i pendre decisions i

  els beneficis de les diferents possibilitats. (Cost oportunitat)

 • 7/24/2019 Introducci economa

  3/16

  - Tercer principi: Les persones racionals pensen en terminis marginals. Terme

  canvis marginals s usat pels economistes per descriure els petits ajustos

  addicionals en un pla que ja existia.

  Canvis marginals: Petits ajustaments addicionals dun pla dacci.

  - Quart principi: Els individus responene als incentius. Els individus prenen

  decisions comparant els costos i beneficis, la seva conducta pot canviar

  quan canvia els costos o beneficis. (Ex. Quan puja el preu duna poma,

  decidim comprar ms peres i menys pomes, ja que el cost de comprar

  pomes es major)

  - Cinqu: el comer pot millorar el benestar de tot el mn. Per competncia

  les empreses es veuen beneficiades. El comer entre dos pasos pot millorar

  el benestar dels dos.

  - Sis: els mercats normalment constitueixen un bon mecanisme per

  organitzar lactivitat econmica. (Economia de mercat)

  - Set: Lestat pot millorar a vegades els resultats del mercat. Existeixen dos

  grans raons per les que lestat intervenen en leconomia: per fomentar

  leficincia i la equidad.

  Error de mercat: Es refereix a les situacions en el que el mercat noassigna eficientment els recursos per si sols els recursos eficientment.

  -Causes

  Externalitat: Influncia de les accions de les persones en el benestar

  de laltre.

  Poder de mercat: Capacitat dun nic agent econmic per influir en els

  preus del mercat.

  - Vuit: El nivell de vida dun pas depn de la seva capacitat per produir bns

  i serveis.

  Productivitat: Quantitat de bns i serveis produits amb cada hora de

  treball.

  - Nov: Els preus puja quan el govern imprimeix massas diners.

  Inflaci: Augment de nivell general de preus de leconomia.

  - Dec: La societat senfronta a una opci a curt termini entre linflaci i atur.

 • 7/24/2019 Introducci economa

  4/16

  Corba Philips: Corba que mostra lopci o intercanvi a curt termini entre

  linflaci i latur.

  Diagrama de fluxos:Model visual de leconomia que mostra com influeix els

  diners pels mercats entre les llar i les empreses

  Aquest model, leconomia t dos agents econmics que prenen decisions les

  llars i les empreses.

  Empreses produeix bns i serveis utilitzant diversos factos, com el capital,

  terra i treball.

  Llars tenen els factors de producci i consumeixen tots els bns i serveis que

  produeixen les empreses.

  Les llars i empreses interactuen en el mercat de bns i serveis, en els quals,

  les llars sn els compradors i les empreses els venedors. Les llars compren

  bns i serveis que produeixen les empreses.

  En el mercat de factors de producci les empreses sn els compradors i les

  llars els venedors. Les llars venen ls del seu treball, capital i terra a les

  empreses.

 • 7/24/2019 Introducci economa

  5/16

  Les fletxes exteriors mostren els fluxos monetaris i linterior els fluxos de

  factors de bns i serveis.

  Frontera de possibilitats de producci (FPP): Grfic que mostra les

  diverses combinacions de productes que poden produir leconomia donats els

  factors de producci i la teconologia de producci existent.

  Els punts que estan en la frontera de possibilitats de producci sn eficients,

  leconomia esta traient ms profit possibles als recursos de que disposa. Elpunt D representa un resultat ineficient, leconomia esta produint menys del

  que podria amb els recursos que disposen. El punt C inviable sn impossibles

  de produir amb els recursos i les teconologies disponibles.

  Microeconomia: Estudi del mode en que les llars i les empreses prenen

  decisions i de la forma que interactuen en els mercats.

  Macroeconomia: Estudi dels fenmens que afecten el cojunt de leconomia,

  inclos linflaci, latur i el creixement econmic.

  Afirmacions positives: Afirmacions que intenten descriure el mn tal i com s.

  Afirmacion normativas: Afirmacions que intenten prescriure com hauria de ser

  el mn.

 • 7/24/2019 Introducci economa

  6/16

  Principis de lavantatge comparativa

  Avantatge absoluta: Comparaci entre els productes dun b dacord amb la

  productivitat. En el cas de lexemple, el ramader t un avantatge absoluta tant

  en la producci de carns com de patates, perqu necessita menys temps que

  lagricultor.

  Cost doportunitat: All que as de renunciar per obtenir una cosa. Ineficient.

  Avantatge comparativa: Comparaci entre els productes dun b dacord amb

  el seu cost doportunitat. En lexemple, el ramader t un cost doportunitat ms

  baix que lagricultor en la producci de carn. I lagricultor t un cost

  doportunitat ms baix que el ramader en la producci de patates. Per tant,

  lagricultor t un avantatge comparativa en la producci de patates, en canvi,

  el ramader t un avantatge comparativa en la producci de carn.

  Importacions:Bns produts a lestranger i venuts en el interior.

  Exportacions:Bns produts a linterior i venuts a lexterior.

  Model econmic: Simplificaci i abstracci de

  Oferta i demanda: Es refereix a la conducta de les persones quan

  sinterrelacionen en el mercat.- Mercat: Grup de comprador i venedors dun b, o dun servei. Els compradors

  determinen conjuntament la demanda i els venedors loferta.

  - Mercat competitiu: Mercat en que hi ha molts comprador i venedors,

  pel qual cada un delles exergeix una influncia insignificant en el preu

  del mercat.

  Caracterstiques

  Bns que ofereixen en la venda sn tots iguals (Homogenis)

  Els compradors i venedors sn molts, per tant, ningun comprador i venedor pot

  influir en el preu del mercat

  Que existeixi perfecta informaci

  Absncia del cost de transport

  - Competncia imperfecta (Monopoli, Oligopoli, competncia monopolstica)

 • 7/24/2019 Introducci economa

  7/16

  Demanda:

  - Quantitat demandada:Quantitat dun b que el comprador volen i poden

  comprar.

  - Factors que influeixen en la decissi de la demanda

  Preu (Lley de la demanda): Mant tot lo dems constant, la qualitat

  demandada dun b disminueix quan puja el preu.

  Renta

  - B normal: Quan la demanda augmenta al augmentar la renta.

  - B inferior: Quan la demanda disminueix al augmentar la renta.

  - B substitutiu: Dos bns sn substitutius quan la pujada del preu dun dells

  provoca un augment de la demanda de laltre.

  - B complementari: Dos bns sn complementaris quan la pujada del preu

  dun dells provoc