hewal no 389

of 16/16
ðiy ðbï ð‚û†ìŠbi ñüèói òìóäbn†ŠíØ ïÜbïü ì Žñíä ò‹î†bØ óÜ ÛóîòŠbàˆ oŽîìóäbîò† óiy ìó÷ ðäbØóäüØ ìa‹iìbä ðiïy ‹m ðÙŽîŠbu ðØóîòìbšŠó LòìóäóÙjn슆 óiy oŽïäóîó ò‡îaŠ ”îŠa†b b÷ |Üb a‡îó ñŒbjŽîŠ ŠóóÜ óØóïŽîíä ñü‚ ðmbØ õó−bàb÷ ìó÷ ì ðÑíî o슆 óØóiy òìíjîóè òìóäóØò† N oîíîóä óØ Ša†b b÷ ôØóîòìbšŠó ôÜaìóèói oŽî‹Ùi a‹Ù’b÷ õìbä ‡äbîó aŠ BZ ó‚û†ìŠbi ìó÷ õüèói oïÜbïü ôiy õóïbï óÜ ÛóîòŠbàˆ bnŽï÷ òímìóÙïŽïm óiy ìó÷ ôäbÙŽîíä ì çüØ ò‹î†bØ ôiy ‹m ôÙŽîŠbu oŽîìóäbîò† a‡îó õŒbjŽîŠ ŠóóÜ oïÜbïü õó−bàb÷ ìó÷ ì ôÑíî b– õóiy ãó÷ õü‚ ômbØ óØ o슆 ìíiaŠŒóàa† ŠóóÜ òìóäóÙi B óØòìbšŠó L ô“ïmì BZ õòìóäa‡ÜóèŠó õŠbØüè óîòìó÷ ŠóióÜ óîónò† ãó÷ ‡äóš oò†ói ly ômłóò† ìóîòìòìa‹ÙîŠbî† ôÙŽïóØ üi çbïiy õóu†íi a†ìímbèa† óÜ óàó÷ Lìíi†‹Ù‚ŠüÔ çbîü‚ ôbï ôiónØóà õòìóÜ óu ìa‡îó õŒbjŽîŠóÜ ônò† õìaìómói Lòìa†Šói oïÜbïü õŒbjŽîŠ ôäbiŠíÔ æî‡äóš õü‚ ômbØ óØ Žßó óÜ LòìaŠ† a†ìbåŽïqóÜ ômóîaˆ† òŠûŒ ôØóîòìbà a‡’òìó÷ ôäbØóäüØ ó Šóá“Žïq ì‹î†bØ ì oŽî‹Øò† a‡îó õóØòŒbjŽîŠ æŽî‹‚ò†ŽîìaŠóq NB ììŠ ón‚ ô’òìó÷ óØòìbšŠó B bnŽï÷ óØ õóîónò† ìó÷ ôäbàa‡äó÷óÜ fÜóàüØ òìa‹åŽïéÙŽïq ôbï ôiónØóà ì ômóîa†‹ØŠó ônïÜbïü ôiy õbnŽï÷ óîa‡Üó óÜ NB ô“ïmì BZ óØ óîónò† ãó÷ ômbØ ôØóîòíŽï’ói òìa‹åŽïéÙŽïq I çb‚ µàbm H õ†óàó« ôäaŽï‚ ôn’ŠóqŠó †í¼óà ôuby óØ óîóè òìó÷ õŠó ó÷ ì pbØò† †óàó« „Žï’ a†ò‡åîb÷óÜ ìó÷ õ‹Žïm‹Ùói oŽïji ¶óØb’ óiy B óØòìbšŠó L óØ †‹Ø •òìóÜ ‚óu B óu ò‹î†bØóÜ fÜóàüØ •óäaìóÜ oïÜbïü ôiy ôäbØóäüØ õòìó䆋Ùn슆 üi ŠbØ õ‡uói óäaìóÜ LçóØò† óiy ìó÷ I LßüÙ›i ¶óÈ LÚïnäóà çaŠóàbØ ‹m ôَbØ æî‡äóš H L ôn‚óu òìbšŠó çbàóè õòìbäóè ãó÷ óØ †‹Ø òìó÷ ŠóóÜ óÜ ÛóîŠóè çóîýóÜ óäaŠ†bØ ìó÷ ôäaíïn“q òìóïäaŒŠbi ì ôäbióÜbm çbï䆋ÙîŠbØìbè ôåŽïÜói ìòìa‹ÙŽïÜ òìaŠ‡Žïq N a† ðä†‹Ø ñ‡äòíîóq ðÜìóè Žßaìóè †óàó« „Žï’ óÜ óØóîŠóè ói LòìóÜüÙ›i ¶óÈ ŽßbÄóè ì ¶óØb’ Šóiónò† çbØóî‡äòíîóq ãłói çìíióä N oÜbïü ôiy óîòˆbàb÷ ôŽïu ôÜb çbn†ŠíØ ôma‹Øíº† QYWX ôÑíî b– a‡îó ônò† ŠóóÜ ŽßíòŠ ì ôäaŠü †í¼óà ì ‹m ôَbØ ‡äóš ì ‡äóàbà òìaŠŒóàa† N www.hewalnews.com ðäaŒŠbi ì ðäbióÜbm ôäaíïn“q ói L ôÑíî |Üb a‡îó õóØòŒbjŽîŠóÜ oïÜbïü ôiy ôäa†ý õüèói òìóäóØò‡n슆 eíä ônïÜbïü óiy ìó÷ ôäüØ ôäa‹î†bØ دةرﻳﺪةﻛﺎت رؤذﻧﺎﻣﺔواﻧﻲ واﻃﺔﻳﺎﻧﺪنِ ر ﺑﺆَ ﻫﺔوال دةزﻃﺎى ﻫﺔﻓﺘﺎﻧﺔﻳﺔ ﻃﺸﺘﻰﻨﺎﻣﺔﻳﺔﻛﻰَ ﻫﺔواﻟãóîüä ô Üb W ôib÷ õ RPQP †ŠíØ ŽîíÜóè öçbmłì õó’òŠóè ‡ïuóà ‹Øó’ NN ß V †óàó« ça†b’ Z òìa‹ƒÙŽîŠ õóu†íi ôåî‹i NGO ìòìóm‹ ôäbáŽïÝ béäóm çbØ NN NN ß U çbØóäbƒåîäói Šó ómòìbmíÙäbïÜóè òìó›äbàò† ói oŽî† ñŠó õóÔóm ”ïïÜüq ì çóØò† ŽßûäüØ ÛíØŠóØ ðäbØóäbƒåîäói çbØóbšbÔ J ñŠíäóàóy bäaím ñˆûŠ óÜ ñòìó÷ ñaì† SQ O Q O RPPY ð䆊a‰jÜóè ðäóàí−ó÷ QT ×a‹ŽïÈ óÜ b ŽîŠbq ðäbØó䆊a‰jÜóè LìíšòíŽîŠói óÜ La‹‚aì† ÛíØŠóØ ðäóàí−ó÷ pìóy ì ÚŽïÜb ñóÙîä a‡’bnŽï÷ çbØòŠbØ òíîŠórŽïm a†Šóói ðäbà [çó‚ò†Šò† òìó÷ çbØónaŠb÷ ì ÛíØŠóØ ðäóàí−ó÷ ðäbØó䆊a‰jÜóè üi oŽïiò† Žßb ìì† ói îíŽïq oŽîŠ‡jàb−ó÷ oŽî‹äaíni ñòìó÷ N ðàa‡äó÷ µàó÷ †óàó« paìb÷ üi ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ ðmì Žßaìóè BZ ðäbØó䆊a‰jÜóè ïè ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ LòìómbØ ì ò†aì ói óïïä ñ‡äòíîóq ñóïäbàóÜŠóq óä‰ïÜ ìó÷ íÙÜói ñò†bà RS óÜ Šbq ðÜb óØ La‹åŽïéÙŽïq çaŠóåŽîíä ðäóàí−ó÷ óîóä‰ïÜ ìó÷ a‡îü‚ ðmbØ óÜ Šó ó÷ Lòìómóîa†‹ÙiŒŠói ñóØómŠüqaŠ ðäbØó䆊a‰jÜóè üi Ûóîbbî ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ ”ïäbØó䆊a‰jÜóè Lìíšò†Šò† òŒbm ðäbàóÜŠóq ãłói LaŠ†ò‡àb−ó÷ ñò†bà óÜ ŠbØ I RS H òìómbØò† óØò†bà ðŽïqói óÙäíš L_‹m ðÙŽîŠbu ómb óä óØóä‰ïÜ Šó ó÷ ðäbàóÜŠóq ómbØìó÷ LÚŽïàb−ó÷Šò† ñóäaìòŠ çbØòŠbØ ×a‹ŽïÈ ì oŽî‹Øò† çbØóïmóîbØûŠó LpbØò†Šò† üi ðîbbî Žîí’íŽîŠ ðäbØó䆊a‰jÜóè a†bnŽï÷ óÜ óîüi a†óåŽîí’ ìóÜ b ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ òìínói ðÔóš B ð“ïmì L Z B óÜ ŠbØ ×a‹ŽïÈ ðäbàóÜŠóq ónîíŽïq ñó ‹i V M ñò†bà ñ RS óØ çóÙi çbàóÜŠóq pbØò†òìói òˆbàb÷ ñaì† LpbÙiŠò† Ûóîbbî ðäbØó䆊a‰jÜóè WOS üi óØ ónîíŽïq La‹Ø çaŠóåŽîíä ðäóàí−ó÷ óÜ óØ oŽîŠ†óä óîbbî ìóÜ óäbm ñóŽîŠ I UP H çbîüi òìòŠbnäbàóÜŠóq Šó ó÷ çò‡i óØbbî óÜ óäbm óîóè ïè ‹m ðÙŽïÜb bm òìó÷ òìa‹Ø òìó÷ oŽî‹Øbä ÚŽï䆊a‰jÜóè B ðŽïqói L ñò†ŠíØ óàa‡äó÷ ìó÷ ïj“Žïq ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ B ðÜbóÜ RPQP ðäbØó䆊a‰jÜóè ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ ðÜb oŽïšò‡Žïq LoŽîŠ†båàb−ó÷ RPQQ pbÙi òìó÷ ð’ói béäóm LoŽî‹Ùi ñŠbî† bbî ì æŽîí’íŽîŠ ðÜb óÜ oŽïšò‡Žïq óîüi RPQQ M a‡’ ÛíØŠóØ çóàí−ó÷ ðäbØó䆊a‰jÜóè a‡móÜby ÛóîóÜ béäóm LoŽîŠ†óåàb−ó÷ ñbmüØ óÜ çbØóïÙî‹àó÷ óØ oŽïióä ðÜb RPQQ M çbîòìóäb“Ø ”Žïq a† Šóè ói çóÙi òìó÷ üi ÚŽîŠbØ üi ÚŽï䆊a‰jÜóè oŽïi ÛóîòíŽï’ çóƒjÙŽîŠ ÛíØŠóØ ðäóàí−ó÷ B L ð’òìó÷ µàó÷ †óàó« paìb÷ òìò†‹ÙäììŠ B üi ìa‹ÙîŠbî† ñòìbà ãłói LóÜb Šaíš ÚŽïäóàí−ó÷ Šóè ðîbmüØ óÜ Šói óîòìó÷ óáŽï÷ ñó“ŽïØ ðäóàí−ó÷ ðîbbî ñòìbà mbè ðäbà óÜ óØ LÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðÜb ñìì† RPPY Lìíi ñò†aì aì† ñˆûŠ óÜ ‹m ðäbØóäóîý ãłói TOYORPPX üi †‹ØŠò† çbïØóîbbî ÛíØŠóØ óÜ ç†Ša‰jÜóè ñòìó÷ ðäbØb ŽîŠbq Žßó óÜ oŽîŠ†óåàb−ó÷ óÜ Ûóîbbî ðŽïqói bmaì La†‹m æî‹mòŠìó óØ çaŠóåŽîíä ðäóàí−ó÷ L×a‹ŽïÈóÜ óÉî‹’óm ðäóàí−ó÷ ðäbàa‡äó÷ ð䆋؊bØ ðîbmüØ ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ óÜ òìó“î‹m ðØóîýóÜ Lòìa aŠ òŠbàˆ ñbbî I RQ H ñbbî óÜ ðäóàí−ó÷ ðäbØó䆊a‰jÜóè ðäóàí−ó÷ oŽïÜò† LçbØb ŽîŠbq ói ò‰ŽîŠ† LÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ñòìbà óîüi Lpa†ò† ðäbØòŠbØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ ð䆋؊bØ ñóØò†aì òìa‹Øóä ñŠbî† ÛíØŠóØ üi ðäbØòŠbØ †í‚bî Lò‡äóš •óàó÷ LoŽïi ãaìò†Šói ‹m ðÙŽïÜí‚ üi oŽïióè òìó÷ ñŠó ó÷ pbØò†aì ñòìbà I QP H ãó÷ ”î‹m ðÜb oŽïi óàaìò†Šói óäóàí−ó÷ NB òŠóqý üi I R H oŽîìóÙi aì† ‹m ðÜb ìì† üi ÛíØŠóØ ñb ŽîŠbq ðäóàí−ó÷ ðäbØó䆊a‰jÜóè óîóè òìó÷ õŠó ó÷ ì wäŠó ‡äóš ì ÛíØŠóØ ôäaŠóìíä ÚŽîŒbïå“Žïq NNNNNN ÓŠbÈ âîŠóØóàóy NN ß W ŠóàíÈ çaíu Z çbn†ŠíØóÜ ìóîóè ŠûŒ ôÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ Ûóî çbï’íàóè óîóè çbï−bàb÷ òìóØóîói ôšóØ çóØbäŠbØ NN ß T J ñŠíäóàóy bäaím æîäói ðäa‹îóÔ óØóîónÐóè ñòìbà ì óàaìò†Šói ÛíØŠóØ ñŠb’ óÜ ñbïäbràüØ ñŠóiòíŽîŠói ðäbØóïmìóä óàóèŠói ð䆋ْóia† üi óäa‹îóÔ ìó÷ ñŠbØüè ”ïØíØŠóØ ì ïÜüq ð䆋Øóä ñŠbØìbè æîäói ð䆂bšbÔói òìónŽïåŽîŠó ò† N ñŠóiòíŽîŠói ŠóàíÈ Š†bÕÜì‡ióÈ óàóèŠói ð䆋ْóia† ñbïäbràüØ ðmì Žßaìóè üi ÛíØŠóØ ðäbØóïmìóä Z B ðäa‹îóÔ ñó“ŽïØ ð䆋؊óòŠbš ñbïäbràüØ ói ñ‡äòíîóq æîäói íÙÜói Lóïïä òìóäbØóïmìóä óàóèŠói òìóïÜüq ðäbØb Œò† ói ñ‡äòíîóq çaìó÷ Šó ó÷ aŠói óÙäíš Lóîóè ïèói òìó÷ çóÙi çbºŠbØìbè ðÍÜbiòŠóÔ ÛóîòíŽï’ oŽïibån슆 B ð“ïmì L BZ ð›‚bšbÔ ónŽïmíØò‡Üóè ñü‚ ñììŒòŠb÷ ói çbÙïÝuói ì çbØóäbƒåîäói Šó ”ïóØ ì çóiò† …bšbÔói æîäói LpbÙi a‡Üó óÜ çbîóÔ oŽî‹Žîìbä ïè bnŽï÷ bm òìó’óáŽï÷ çóîýóÜ çbáåîäói ð䆋؋q ðØóîónŽîì óáŽï÷ óîüi Lòìómòì‡äaˆíØóä ì µä óäa‹îóÔ ìó÷ ñŠbØüè çbáåîäói ðàaìò†Šóiói çbóØ ì ò솋ْóia† æîäói Žðiói òìómòì‡äaŠó óä B L ò솋ÙäììŠ ð’òìó÷ B ð‚‹ä ‹ŽïÜìóè ðäbØòŠb’ óÜ ðvŽïi îäói ói ðäbáŽïÝ ì I WRU H óîüi LòŠbåî† Šó óÜ ñŠbØaìa† óäbåŽîí’ ìóÜ çóè ÚŽïäbóØ ì óîóè æîäói æîäói ÛíØŠóØ óÜ LçŠbÙŽïi Lòìóå’û‹Ñîò† ì çóØò†‹q ÛíØŠóØ óÜ òìó“î‹m ðØóîýóÜ Šóè ì òìbàóä æîäói ðäŽíiüØ üi a‡ÙŽîˆûŠ óÜ oŽïäaímò† ÚŽïóØ pbÙi‹q æîäói ÚŽîŠbu ‡äóš B L †‹Ù’òìó÷ üi ñòˆbàb÷ B óÜ æm‹ŽîŠ óÜ æîäói ð䆂bšbÔ ói ãò†Šói ìó÷ óÙäíš Lóïïä a†óáŽï÷ ðmłóò† íØòìbm oŽî‹ibä ŠóÙäóm ói óåîäói çbØòŠb’ çaíŽïä ïåÙ“q ðäbØóÜb‚ nò† ì òìóåîóÙi Ša†b b÷ ðáŽîŠóè Žßó óÜ ñŠíåìbè LæŽî‹Ùi ñòìó÷ ñóîbà ómòìíi ”ïäbn†ŠíØ òìóØíØŠóØ óÜ ‹mbîŒ çbØóbšbÔ ‡äóš óîüi LçŠói æîäói a‡äbØónŽîì óÜ çbáÙŽî‹Žî†ìbš ìó÷ ñŠa†b b÷ ñòìó÷ üi òìbäa† ñóŽîŠ óÜ óäaˆûŠ ãłói L³i óîó“ŽïØ òìóåŽî‹Øò† Ša†b b÷ òìóäüÐóÜóm o슆 òìaˆb÷ ìŠó’ ñòìó÷ ŠóóÜ ói ÚŽïäbóØ ‡äóš ì òìòíi Šó ómòìbmíÙäbïÜóè òìó›äbàò† Šó óáŽï÷ æŽïÜò† ì çbØóäbƒåîäói çbáåîäói ì µ‹qŠói óä⁄Ð ói pbÙi •óÔ ñòìó÷ LoŽîìò† çbîò† Læîò†ò‡ÜóéŽïm ðÔó’ ŠaŒóè òì†‹Ø Šb ŽîŠbq üi çbàìa‹íä Šbu Šó ó÷ LpbÙi çbºŠbØìbè ïÜüq óØ çbØóäbƒåîäói oŽïióä aì æîó‚ò†a† NB ñò†bà QTP òìómbÙi ðîbb÷ ÛíØŠóØ oŽïäaímbä oŽîŠ†bä òìóäaŠó ðàŠüÐ ñììŒòŠb÷ ñóäa†Šìbè óiòŠóÈ ìói çóØò† òìóäaŠó ¶óØb’ †óàó« „Žï’ ðÑíî |Üb a‡îó ìíiòŠóÔ ðàŠüÐ ñòìó÷ ñaì†óÜ a‡äbØò†Šìbè óiòŠóÈ Šóói óØ òìímìóØŠò† La‹Ù’óia† ñìbä óäbiòŠóÈ ìóÜ ŠûŒ ðØóîòŠbàˆ oŽîìóäbîbä ì ò솋ØóäŠbàüm çbîü‚ Lçbîü‚ Žîí’ òìóåŽîŠói ðÜb ñbmòŠóóÜ RPPX ói òìò ñò†bà ñýbi ñóä‰ïÜ ðÙŽîŠbî‹i QTP Šóè ì a aŠ ãŠüÐ ð䆋ْóia† a†bnŽï÷ óÜ ò†Šìbè ðÙŽïiòŠóÈ ðàŠüÐ oŽïióè ñòìóäaŠó ñììŒòŠb÷ ðØóïmłìbè ‡äóš ì oŽîŠ†båŽïq òìóäaŠó ñaìa† •ò†Šìbè ðiòŠóÈ çbîòìóäaŠó ðàŠüÐ ì çóØò† oŽîŠ†båŽïq N ðïÐü÷ ð‹qŠói Öî‡ •òŠóØbØ ñò†bà ð䆋َïuójŽïu QTP óÜ ðmì Žßaìóè üi ÛíØŠóØ Z B ðäìíiŠbØójnò† ñbmòŠóóÜ ñò†bà ðïÐü÷ QTP ÛíØŠóØ óÜ I SP H ò†Šìbè ðiòŠóÈ üi ãŠüÐ ŠaŒóè ÛíØŠóØ ðäbØbïubïu óåŽîí’ óÜ ñòìó÷ ãłói Lòìòìíiì⁄i óáŽï÷ ò† òìón“îó I RX H ŠaŒóè ñˆûŠ bm Lìíi óÜóàbÈíà SQOQ O RPPX óäýóàbÈíà ìó÷ ŠóóÜ çbàŠbØ ói òŠaìŠói ìó÷ ñaì† ãłói L†‹Ø LaŠ† Šbî‹i łbi ñóä‰ïÜ ñŠbî‹i oŽî‹Øóä •óÙ“Žïq ‹m ðmýóàbÈíà B L ð“ïmì BZ ì Šíà ì ãŠüÐ ðšŠóè òìò‡äaŠó çbîìíàóè óîóè pþîbÐ ‘óØ ï÷ ñòìó÷ ñüèói La‡Ìói üi •óÙ“Žïq óÜóàbÈíà óïïä ñüi óÜb ìì† ñòìbà óîüi LpbÙi pýóàbÈíà ð䆋ْóÙ“Žïq òìbnòìaŠ NN òŠóqý üi I R H Žðiói ÛíØŠóØ ðäbØóïmìóä b Œò†íàa† óÜ ç‡äaŠŒóàa† ñóä‰ïÜ oŽî‹åŽïèò‡ÙŽïq †ŠíØ ñŠa‡’ói ñìbäói ðÙŽïnïÜ a†ì솋iaŠ ðäbà ñòìbàóÜ ðÔa‹ŽïÈ ðmìóä ðmòŠaŒòì I VRX H óäbºóq ðäa횊ò† óÜ ‘óØ ìói Šóè L†‹ØŠò† ŠíØbi ðmìóä ñbïäbràüØ ðäbØóïmìóä b Œò†íàa†óÜ çbïä‡äaŠŒóàa† óióàói ðäbØóïmìóä a‹åŽïéÙŽïq æmìóÙŽïqìbš üi óØbïäbràüØ óÜ pójîbm ðØóîóä‰ïÜ •ónóióà N ‘óØ o’óèóÜ óØóä‰ïÜ óîòˆbàb÷ ðŽïu ìíi çbáØŠím ñòìómóäóÜ •óØóä‰ïÜ ñŠóiòíŽîŠói ölòŠóÈ ðàa‡äó÷ pìóy óØ ìíjmbéÙŽïq N òŠbàˆói •óØóä‰ïÜ ðäbåŽïéÙŽïq ñìa‹íä I WXPX H óÜ RW O W O RPQP ŠbîŒa‡äó÷ óØbïäbràüØ “ ñŠóiòíŽîŠói çóîýóÜ ìíia‹Ø aáï÷ òìóî‡ÈbÜó÷ ‡ïàóy N
 • date post

  20-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

description

hewal no 389

Transcript of hewal no 389