H Chuy»ƒn Nh°»£ng Vƒn Ph²ng Diamon Flower

download H Chuy»ƒn Nh°»£ng Vƒn Ph²ng Diamon Flower

of 22

 • date post

  26-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  1

Embed Size (px)

description

1CONG HÒA XÃ HOI CH NGHIA VIET NAMDoc lap – T do – Hnh phúc------o0o------HP DÔNG CHUYEN NH NG VAN PHÒNGTOÀ NHÀ DIAMOND FLOWER(Thi hn 50 nam)Sô: ….C1/HDCNVP/HANDICO6Can c:- Bo luat dân s ngày 14 tháng 06 nam 2005 ca Quôc hoi nư c CHXHCN Viet Nam;- Luat nhà ca Quôc hoi nư c CHXHCN Viet Nam sô 56/2005/QH1 ngày 29 tháng 11nam 2005 và Luat sô 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 nam 2009 ca Quôc hoi vê sadoi, bo sung diêu 126 ca Luat Nhà và Diêu 121 ca Luat Dât dai;- Luat kinh doanh bât dong sn ca Quôc hoi nư c CHXHCN Viet Nam sô63/2006/QH11 ngày 29/6/2006;- Ngh dnh sô 71/2010/ND-CP ngày 23 tháng 06 nam 2010 ca Chính Ph vê quydnh chi tiêt và hư ng dan thi hành Luat Nhà ;- Thông tư sô 16/2010-TTBXD ngày 01 tháng 09 nam 2010 ca Bo Xây dng quydnh c the và hư ng dan thc hien mot sô noi dung ca Ngh dnh sô71/2010/ND-CP ngày 23 tháng 06 nam 2010 ca Chính Ph vê quy dnh chi tiêt vàhư ng dan thi hành Luat Nhà ;- Quyêt dnh 994/QD-UB ngày 25/02/2005 ca UBND Thành phô Hà Noi vê viecchuyen doanh nghiep nhà nư c: Công ty Dâu tư và Phát trien nhà sô 6 Hà Noithành Công ty co phân Dâu tư và Phát trien nhà sô 6 Hà Noi;- Giây chng nhan dang ký doanh nghiep công ty co phân sô 0100383878, dang kýlân dâu ngày 31/3/2005, dang ký thay doi lân 4: ngày 04/5/2011;- Giây chng nhan dâu tư sô 01121000175 ngày 01 tháng 07 nam 2008 ca UBNDThành phô Hà Noi;- Quyêt dnh sô 2262/QD/UBND ngày 26 tháng 11 nam 2008 ca UBND Thànhphô Hà Noi vê viec cho phép Công ty Co Phân Dâu Tư và Phát Trien Nhà sô 6Hà Noi dưc phép chuyen mc dích s dng 5.230m2 dât ti lô C1 sang xâydng Trung Tâm Thương Mi Dch V công cong và nhà cho thuê;- Giây phép xây dng sô 96/GPXD ca S Xây dng câp ngày 09/11/2012;- Quyêt dnh 328/QD-UBND ngày 15/1/2013 vê viec diêu chnh Diêu 1 Quyêt dnh2262/QD-UBND ngày 26/11/2008 ca UBND Thành phô;2- Giây xác nhan giao dch qua sàn ca sàn giao dch bât dongsn ………………………………………………………. ký ngày tháng namHôm nay, ngày ….. tháng...... nam 2014, chúng tôi gôm:BÊN CHUYEN NH NG (sau dây dưc gi tat là Bên A):CÔNG TY CO PHÂN DÂU T VÀ PHÁT TRIEN NHÀ SÔ 6 HÀ NOI (HANDICO6)Da ch: Tâng 1, Nhà N3B, Khu Trung Hòa - Nhân Chính, PhưngNhân Chính, Quan Thanh Xuân, Hà Noi.DKKD sô: 0100383878 do S Kê hoch và Dâu tư Thành Phô Hà Noicâp lân 4 ngày 04/05/2011Dien thoi: 04.7320010; 04.38457630; *Fax: 04.37326348Di dien: Ông Lê Quôc BìnhChc v: Tong Giám dôcTài khon VND: 4.111.102.001.340.704.6688Ti: Ngân hàng Bưu Dien Liên Viet Câu Giây - Hà NoiBÊN NHAN CHUYEN NH NG (sau dây dưc gi tat là Bên B):Sô DKKD:Da ch :Di dien:Sô TK:Ti:Hai bên tha thuan ký Hp Dông này vi nhng diêu khon và diêu kien dưcquy dnh dưi dây:DIÊU I: DNH NGHIA VÀ DIEN GIII. Các Dnh nghia:Trong hp dông này, các t ng dưc in hoa sau dây se có ý nghia như sau:a) “Hp Dông” hoac “ Hp Dông Chuyen Nhưng Van Phòng” có nghia là HpDông Chuyen Nhưng Van Phòng này và toàn bo các Ph lc kèm theo cung như3các sa doi, bo sung bang van bn dưc lap và dưc ký kêt v!i các bên tham giaHp Dông ti tng thi diem;b) “Van Phòng Chuyen Nhưng” có nghia là phân Dien tích sàn van phòng namtrong Toà Nhà v!i chi tiêt và các thông sô ky thuat dưc mô t ti Diêu 2 c$a hpdông và ph lc 1 dính kèm theo Hp Dông này;c) “D! Án” có nghia là D án dâu tư xây dng công trình Khu van phòng thương mivà nhà cao câp ti lô dât C1 do Bên bán làm ch$ dâu tư, dưc xác dnh theo cácbn ve, các ch dan ky thuat và các giây t pháp lý dưc cơ quan Nhà nư!c có thamquyên cho phép;d) “Khu V!c S" H#u Riêng c$a Bên Nhan Chuyen Nhưng”: là phân dien tích vàcác tien ích thuoc s hu riêng c$a Bên Nhan Chuyen Nhưng dưc xác dnh c thetheo Diêu 2 c$a Hp dông này;e) “Khu V!c Chung”: Là toàn bo các khu vc bên trong Tòa nhà dưc dành cho BênNhan Chuyen Nhưng và các Bên Nhan Chuyen Nhưng khác, dưc s dng motcách

Transcript of H Chuy»ƒn Nh°»£ng Vƒn Ph²ng Diamon Flower

 • 1

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

  ------o0o------

  HP NG CHUYN NHNG VN PHNG TO NH DIAMOND FLOWER

  (Thi hn 50 nm) S: .C1/HCNVP/HANDICO6

  Cn c:

  - B lut dn s ngy 14 thng 06 nm 2005 ca Quc hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut nh ca Quc hi nc CHXHCN Vit Nam s 56/2005/QH1 ngy 29 thng 11

  nm 2005 v Lut s 34/2009/QH12 ngy 18 thng 6 nm 2009 ca Quc hi v sa i, b sung iu 126 ca Lut Nh v iu 121 ca Lut t ai;

  - Lut kinh doanh bt ng sn ca Quc hi nc CHXHCN Vit Nam s 63/2006/QH11 ngy 29/6/2006;

  - Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23 thng 06 nm 2010 ca Chnh Ph v quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh ;

  - Thng t s 16/2010-TTBXD ngy 01 thng 09 nm 2010 ca B Xy dng quy nh c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23 thng 06 nm 2010 ca Chnh Ph v quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh ;

  - Quyt nh 994/Q-UB ngy 25/02/2005 ca UBND Thnh ph H Ni v vic chuyn doanh nghip nh nc: Cng ty u t v Pht trin nh s 6 H Ni thnh Cng ty c phn u t v Pht trin nh s 6 H Ni;

  - Giy chng nhn ng k doanh nghip cng ty c phn s 0100383878, ng k ln u ngy 31/3/2005, ng k thay i ln 4: ngy 04/5/2011;

  - Giy chng nhn u t s 01121000175 ngy 01 thng 07 nm 2008 ca UBND Thnh ph H Ni;

  - Quyt nh s 2262/Q/UBND ngy 26 thng 11 nm 2008 ca UBND Thnh ph H Ni v vic cho php Cng ty C Phn u T v Pht Trin Nh s 6 H Ni c php chuyn mc ch s dng 5.230m2 t ti l C1 sang xy dng Trung Tm Thng Mi Dch V cng cng v nh cho thu;

  - Giy php xy dng s 96/GPXD ca S Xy dng cp ngy 09/11/2012; - Quyt nh 328/Q-UBND ngy 15/1/2013 v vic iu chnh iu 1 Quyt nh

  2262/Q-UBND ngy 26/11/2008 ca UBND Thnh ph;

 • 2

  - Giy xc nhn giao dch qua sn ca sn giao dch bt ng sn . k ngy thng nm

  Hm nay, ngy .. thng...... nm 2014, chng ti gm:

  BN CHUYN NHNG (sau y c gi tt l Bn A): CNG TY C PHN U T V PHT TRIN NH S 6 H NI (HANDICO6) a ch: Tng 1, Nh N3B, Khu Trung Ha - Nhn Chnh, Phng

  Nhn Chnh, Qun Thanh Xun, H Ni. KKD s: 0100383878 do S K hoch v u t Thnh Ph H Ni

  cp ln 4 ngy 04/05/2011

  in thoi: 04.7320010; 04.38457630; *Fax: 04.37326348 i din: ng L Quc Bnh Chc v: Tng Gim c Ti khon VND: 4.111.102.001.340.704.6688 Ti: Ngn hng Bu in Lin Vit Cu Giy - H Ni

  BN NHN CHUYN NHNG (sau y c gi tt l Bn B):

  S KKD:

  a ch : i din: S TK: Ti:

  Hai bn tha thun k Hp ng ny vi nhng iu khon v iu kin c quy nh di y:

  IU I: NH NGHA V DIN GII I. Cc nh ngha:

  Trong hp ng ny, cc t ng c in hoa sau y s c ngha nh sau: a) Hp ng hoc Hp ng Chuyn Nhng Vn Phng c ngha l Hp

  ng Chuyn Nhng Vn Phng ny v ton b cc Ph lc km theo cng nh

 • 3

  cc sa i, b sung bng vn bn c lp v c k kt vi cc bn tham gia Hp ng ti tng thi im;

  b) Vn Phng Chuyn Nhng c ngha l phn Din tch sn vn phng nm trong To Nh vi chi tit v cc thng s k thut c m t ti iu 2 ca hp ng v ph lc 1 nh km theo Hp ng ny;

  c) D n c ngha l D n u t xy dng cng trnh Khu vn phng thng mi v nh cao cp ti l t C1 do Bn bn lm ch u t, c xc nh theo cc bn v, cc ch dn k thut v cc giy t php l c c quan Nh nc c thm quyn cho php;

  d) Khu Vc S Hu Ring ca Bn Nhn Chuyn Nhng: l phn din tch v cc tin ch thuc s hu ring ca Bn Nhn Chuyn Nhng c xc nh c th theo iu 2 ca Hp ng ny;

  e) Khu Vc Chung: L ton b cc khu vc bn trong Ta nh c dnh cho Bn Nhn Chuyn Nhng v cc Bn Nhn Chuyn Nhng khc, c s dng mt cch khng c quyn bao gm nhng khng gii hn hnh lang, thang my, thang b, nh v sinh v snh vo Khu Vc Vn Phng ca Khi Vn Phng;

  f) Khu Vc S Hu Ring Ca Ch u T gm h tng k thut xung quanh To Nh, ton b din tch xe t ca 3 tng hm v ton b cc din tch v cng trnh tin ch trong Ta Nh khng thuc s hu ring ca cc Ch S Hu cn h, khng thuc s hu ring ca Bn Nhn Chuyn Nhng Vn Phng v khng thuc s hu chung th thuc quyn s hu ring ca Ch u T;

  g) Ngy Hiu Lc: L ngy k kt Hp ng Chuyn Nhng; h) Ngy Bn Giao l ngy Bn A tin hnh bn giao Vn phng c chuyn

  nhng cho Bn B v cc bn k kt thng qua Bin bn Bn giao. i) Ph Qun L Hng Thng c ngha l cc khon chi ph hng thng m Bn B

  phi thanh ton cho Cng Ty Qun L i vi Dch V Qun L nh c quy nh ti Hp ng ny; Hp ng Cung Cp Dch V v Ni Quy Qun L S Dng Ta Nh nh km ti ph lc 4 ca Hp ng ny;

  j) Li Sut Qu Hn l li sut do thanh ton khng ng hn, tr hn, tnh bng 150% li sut cho vay ngn hn ca Ngn Hng Bu in Lin Vit Cu Giy - H Ni.

  k) Cng Ty Qun L l n v thc hin vic qun l, vn hnh h thng k thut, trang thit b, cung cp cc dch v cho To Nh Diamond Flower; Bo tr To Nh Diamond Flower v thc hin cc cng vic khc theo hp ng qun l k vi Ch u T;

 • 4

  l) Ni Quy Qun L S Dng Ta Nh hoc Ni Quy l quy ch do Bn Bn a ra ti thi im k hp ng qun l, vn hnh Ta Nh hn hp Diamond Flower Tower v D n sau khi hon thnh bn giao theo quy nh ca php lut. Ni Quy Qun L S Dng Ta Nh c ni dung nh c quy nh ti Ph lc 4 ca Hp ng ny;

  m) Ta Nh c ngha l ta nh Diamond Flower ca D n. II. Din gii Tr khi ng cnh hoc cc iu khon ca Hp ng v cc ti liu km theo Hp ng c quy nh khc i:

  - Cc mc hoc tiu ch tham kho v khng nhm din gii hoc gii thch ngha ca Hp ng v/hoc ti liu nh km;

  - Mi tham chiu n cc iu khon v cc Ph lc l cc tham chiu n cc iu khon v cc Ph lc ca Hp ng ny;

  - Cc tham chiu n mt ngi hoc mt bn th ba s c hiu l cc tham chiu n mt c nhn hoc mt php nhn c thnh lp di bt c hnh thc no cng nh nhng ngi tha k hoc nhng ngi thay th cc c nhn v php nhn .

  IU 2: I TNG CA HP NG 2.1 Chuyn Nhng: Bn A chuyn nhng cho Bn B Khu Vc c Chuyn

  Nhng nh sau: Din tch chuyn nhng : Tng : a im: To Nh Diamond Flower - L t C1 Khu Th Trung Ho Nhn Chnh.

  Nm bt u xy dng: nm 2010. D kin hon thnh: Ngy 30 thng 3 nm 2015. Ngy kt thc thi hn chuyn nhng Vn Phng: ngy 01 thng 07 nm 2058.

  2.2 Phng php tnh din tch Chuyn Nhng: Din tch Chuyn Nhng tm tnh trn c s bn v thit k (chi tit ti Ph Lc 1), gi tr thc t s c Hai bn o c khi Hai Bn tin hnh Bn Giao. c im v cc chi tit k thut ca Khu Vc Chuyn Nhng s c lit k c th trong Ph lc 1 nh km theo Hp ng ny.

  2.3 Chuyn Nhng v Cho Thu Li: Trong trng hp Bn B cho thu hoc Chuyn Nhng li ton b hoc mt phn din tch Khu Vc c Chuyn Nhng cho bt k Bn Th Ba no th Bn th Ba u c hng quyn li v phi cam kt thc hin cc ngha v ca Bn B quy nh trong Hp ng ny v trong Ni Quy Qun L S Dng Khu Vn Phng To Nh Diamond Flower .

 • 5

  IU 3: GI CHUYN NHNG V PHNG THC THANH TON 3.1 Gi Chuyn Nhng l:

  ............m2 s dng (x) ..............ng/1m2 s dng=...........................ng. (Bng ch:....................................................................................................................). Tng gi chuyn nhng quy nh ti im ny bao gm gi tr quyn s dng t, thu gi tr gia tng v kinh ph bo tr phn s hu chung trong :

  - Gi bn ( bao gm gi tr quyn s dng t) l: .............................ng (Bng ch: ...................................................................................................................ng)

  - Thu gi tr gia tng: .................ng (Bng ch: ...........................................................................................................ng.)

  - Kinh ph bo tr phn s hu chung 2%: ....................................ng (Tnh bng 2% Gi bn trc thu) (Bng ch: ...........................................................................................................ng.)

  - Tng gi tr hp ng: ..............................ng (Bng ch..................................................................................................................... ng.) Tng Gi Chuyn Nhng cha bao gm cc khon sau: - Cc khon thu trc b, ph, l ph v chi ph theo quy nh ca php lut lin quan n vic thc hin cc th tc cp giy chng nhn quyn s hu vn phng ca Bn B. Cc khon thu, ph, l ph v chi ph ny do Bn B do chu. - Chi ph kt ni lp t cc thit b cung cp cc dch v cho Khu Vc Chuyn Nhng gm: dch v bu chnh, vin thng, truyn hnh, v cc dch v khc m Bn B s dng ring cho Khu Vc Chuyn Nhng. Cc chi ph ny do Bn B trc tip tr cho n v cung ng dch v ph hp vi quy nh ca Hp ng ny. - Chi ph Qun L Hng Thng, khon chi ph ny Bn B c trch nhim thng

  nht v np cho Cng Ty Qun L sau khi nhn bn giao Khu Vc Chuyn Nhng.

  - Cc chi ph khc lin quan n Hp ng ny s do Bn B tr (nu c). - Trong trng hp Nh nc thay i mnh gi ng tin Vit nam th s tin cn li cha thanh ton cho bn A s c quy i gi tr tng ng vi ng la M ti thi im Nh nc thay i mnh gi.

  3.2 Hnh thc thanh ton

 • 6

  Tt c cc khon thanh ton u c thanh ton bng tin ng Vit Nam. Tt c cc khon thanh ton nu trn s c Bn B tr bng tin mt hoc chuyn khon duy nht vo ti khon ngn hng ca Bn A nh nu phn gii thiu v Bn Chuyn Nhng.

  3.3 Phng thc v thi gian thanh ton Bn Mua s thanh ton cho Bn Bn Tng Gi Chuyn Nhng Vn Phng theo cc t thanh ton c quy nh chi tit ti Ph lc 2 nh km hp ng ny.

  IU 4: QUYN V NGHA V CA BN A Theo Hp ng ny, Bn A c nhng quyn v ngha v nh sau:

  4.1 Xy dng v hon thin Khu Vc Chuyn Nhng cng cc tin ch s dng theo ng thit k c cc cp c thm quyn ph duyt, m bo cc yu cu v cht lng v ng theo cc quy nh ca Hp ng ny (Trong trng hp Bn B c s thay i thit k phi c s chp thun bng vn bn ca Bn A).

  4.2 Cung cp cho Bn B (01) b bn v m t tng th Ta Nh cng mt bng s v tr Khu Vc Chuyn Nhng v hng dn Bn B v vic s dng Khu Vc Chuyn Nhng khi bn giao a vo s dng;

  4.3 Bn giao Khu Vc Chuyn Nhng c hon thin sau khi nhn c y tin thanh ton t cui cng theo nh quy nh trong iu 3 ca Hp ng ny (tr trng hp c gia hn bn giao theo quy nh ca Hp ng ny);

  4.4 Bn A c trch nhim cng vi Bn B hon tt cc th tc php l theo quy nh ca Nh Nc cho Bn B. Bn B s thanh ton cc ph, l ph theo quy nh ca Nh nc;

  4.5 Bn A c trch nhim mua bo him cho phn s dng chung ca To Nh. Khng bao gm ni tht, trang thit b, vt dng v hng ho ca Bn B trong Khu Vc Chuyn Nhng;

  4.6 Thc hin trch nhim ca ch u t lin quan n cng tc bo tr Ta Nh theo ng cc quy nh c lin quan ca php lut;

  4.7 Bn A c q