Grupa Kapitałowa CD PROJEKT - Wybrane dane finansowe w ... ... Nota 26. Zmiana zobowiązań...

Click here to load reader

 • date post

  29-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Grupa Kapitałowa CD PROJEKT - Wybrane dane finansowe w ... ... Nota 26. Zmiana zobowiązań...

 • 1

  -

 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone informacje stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

  2

  Grupa Kapitałowa CD PROJEKT - Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na euro

  PLN EUR

  01.01.2019 - 30.06.2019

  01.01.2018 - 30.06.2018*

  01.01.2019 - 30.06.2019

  01.01.2018 - 30.06.2018*

  Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

  214 407 168 434 50 002 39 730

  Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów

  66 168 43 829 15 431 10 338

  Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 59 994 61 301 13 991 14 459

  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 64 375 66 590 15 013 15 707

  Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 51 680 52 430 12 052 12 367

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 931 23 989 10 478 5 658

  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 816 41 763 5 554 9 851

  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (104 351) (242) (24 335) (57)

  Przepływy pieniężne netto razem (35 604) 65 510 (8 303) 15 452

  Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120

  Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,54 0,55 0,13 0,13

  Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,51 0,52 0,12 0,12

  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,15 9,78 2,39 2,24

  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

  9,68 9,37 2,28 2,15

  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)

  1,05 - 0,24 -

  * dane przekształcone

  PLN EUR

  30.06.2019 31.12.2018* 30.06.2019 31.12.2018*

  Aktywa razem 1 136 658 1 126 838 267 323 262 055

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)

  77 258 91 464 18 170 21 271

  Zobowiązania długoterminowe 6 678 6 691 1 571 1 556

  Zobowiązania krótkoterminowe 154 650 117 283 36 371 27 275

  Kapitał własny 975 330 1 002 864 229 381 233 224

  Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 606 22 353

  * dane przekształcone

  Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

   Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kursy te wynosiły odpowiednio: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 4,2880 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. 4,2395 EUR/PLN,

   Pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły odpowiednio 4,2520 EUR/PLN na dzień 30 czerwca 2019 r. i 4,3000 EUR/PLN na dzień 31 grudnia 2018 r.

 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone informacje stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

  3

  Spis treści

  Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT ............................................................................................................................... 5 Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat .......................................................................................................................... 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .......................................................................................... 7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej .................................................................................................. 7 Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym .............................................................................. 9 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ...................................................................................... 11

  Informacje objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................................. 13 Informacje ogólne ............................................................................................................................................................................................................. 14 Zasady konsolidacji .......................................................................................................................................................................................................... 14

  Spółki objęte konsolidacją ....................................................................................................................................................................................... 14 Jednostki zależne ....................................................................................................................................................................................................... 15

  Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................................. 15 Założenie kontynuowania działalności ...................................................................................................................................................................... 15 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ........................................................................................... 15

  Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania .................... 16 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji .................................................................................................................................................................. 16

  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji ............................................................................................................................................................ 16 Transakcje i salda ....................................................................................................................................................................................................... 16

  Założenie porównywalności sprawozdań finansowych, zmiany polityk rachunkowości i wartości szacunkowych ........................... 17 Zmiana polityki rachunkowości ............................................................................................................................................................................... 17 Zmiany prezentacyjne ............................................................................................................................................................................................... 19 Zmiany wartości szacunkowej ............................................................................................................................................................................... 20 Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności ............................................................................................................. 20

  Badanie przez biegłego rewidenta ............................................................................................................................................................................ 20 Informacja dodatkowa – segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej CD PROJEKT ............................................................................................ 21

  Segmenty operacyjne .................................................................................................................................................................................................... 22 Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych ............................................................................................................................ 23 Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podziałem na segmenty za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. ......................... 24 Skonsolidowany rachunek zysków i strat z podziałem na segmenty za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. ......................... 25 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podziałem na segmenty na dzień 30.06.2019 r. .................................... 26 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej z podziałem na segmenty na dzień 31.12.2018 r.* ..................................... 28

  Informacja dodatkowa - pozostałe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................................................................................................................................................................................................................ 30

  Nota 1. Opis pozycji