GRAFICK STRNKA JAZYKA

download GRAFICK STRNKA JAZYKA

of 12

 • date post

  20-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  0

Embed Size (px)

description

GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina Mgr. Janka Romanová. VÝVIN PÍSMA. písmo je sústava grafických znakov, ktorou sa zaznamenáva jazykový prejav. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GRAFICK STRNKA JAZYKA

 • GRAFICK STRNKA JAZYKA

  Stredn odborn kola ponohospodrstva a sluieb na vidieku, ilina

  Mgr. Janka Romanov

 • VVIN PSMApsmo je sstava grafickch znakov, ktorou sa zaznamenva jazykov prejav. prvmi pokusmi opsomn zachytenie zvukovej rei bolo obrzkov ie piktografick psmo (napr. egyptsk hieroglyfick psmo). Takto kreslen zznamy sa nazvaj piktogramy.

 • HIEROGLYFY

 • alm krokom vrozvoji psma bolo sylabografick ie slabin psmo (napr. klinov psmo Sumerov, ale aj dnen japonsk psmo) zostaven zo znakov pre jednotliv slabiky.

 • JAPONSK PSMO

 • Najpokrokovejm vak bolo objavenie fonografickho ie hlskovho psma (napr. hlaholika, cyrilika, azbuka, latinka), zaloenho na mylienke, e kad zvuk, ktor m schopnos rozliova vznam, m kdispozcii osobitn grafick znak psmeno (grafma).

 • Slovenina pouva psmen latinskho pvodu latinku. Vpraxi sa pouvaj dva typy psma psan atlaen, priom kad m dva varianty vek psmen (majuskula) amal psmen (miniskula). Slovenina pouva diakritick, rozliovacie znamienka (de, mke, dve bodky avok) a interpunkn, rozdeovacie znamienka (bodka, iarka, apostrof, spojovnk, dvojbodka, vkrink, otznik, vodzovky, pomlka, lomka, tri bodky, ztvorky) .

 • PRAVOPISPravopis je sbor znakov apravidiel na zapisovanie jazykovch prejavov psmenami ainterpunknmi znamienkami. Pravopis sasnej sloveniny je vybudovan na viacerch pravopisnch princpoch, priom prevlda fonematick princp, ktor je doplnen princpom morfematickm aetymologickm, vmalej miere iprincpom gramatickm.

 • Fonematick princp je zaloen na tom, e urit fonma alebo jej konkrtna zvukov realizcia (hlska) sa pe jednm atm istm grafickm znakom (psmenom).Morfematick princp je zaloen na tom, e sa zachovva pvodn podoba morfmy bez ohadu na vslovnos, a teda sa vpsme nerepektuje znelostn spodobovanie. Zrove sa dodruje jednotn psanie spoluhlsky (spoluhlsok) vo vetkch tvaroch slov ajeho odvodeninch.

 • Etymologick (historick) princp sa tka psania slov domceho aj cudzieho pvodu. Ide opsanie poda stavu vstarom jazyku alebo pri prevzatch slovch poda stavu vcudzch jazykoch. Pravopisne zdomcnen slov sa pu vzhode sustlenou slovenskou vslovnosou Gramatick princp je zaloen na vyuit psmen na rozliovanie tvarov. Napr. psmen y, ai, sa pouvaj na rozlenie tvarov N sg. aN pl. prdavnch mien vzoru pekn, napr. pekn chlapec pekn chlapci.

 • akujem za pozornos

  Vypracovala: Mgr. Martina Demeterov

  POUIT LITERATRA:HINCOV, K. aHSKOV, A. Slovensk jazyk pre 1. 4. ronk strednch kl. Bratislava: SPN, 2007, 367 s. ISBN 978-80-10-00690-8