Gia sư Thành Được DAO ĐỘNG CƠ HỌC - PDF fileNhận xét: Vận tốc sớm...

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gia sư Thành Được DAO ĐỘNG CƠ HỌC - PDF fileNhận xét: Vận tốc sớm...

 • Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn

  DAO NG C HC

  1. Dao ng: l nhng chuyn ng qua li quanh v tr cn bng.

  2. Dao ng tun hon: l dao ng m trng thi chuyn ng ca vt lp li nh c sau nhng

  khong thi gian bng nhau. Trng thi chuyn ng bao gm ta , vn tc v gia tc v hng

  v ln.

  3. Dao ng iu ha: l dao ng c m t theo nh lut hnh sin (hoc cosin) theo thi gian

  Phng trnh c dng: x = Asin (t + ) hoc x = Acos (t + )

  Trong , x l li (hay v tr) ca vt; A l bin dao ng hay li cc i, lun l hng

  s dng; l tn s gc (rad/s), lun l hng s dng; (t + ) l pha dao ng (rad), cho php ta

  xc nh trng thi dao ng ca vt ti thi im t; l pha ban u c th dng hoc m ph

  thuc vo cch ta chn mc thi gian.

  4. Chu k v tn s dao ng

  Chu k T l khong thi gian ngn nht sau trng thi dao ng lp li nh c hoc l thi

  gian vt thc hin mt dao ng.

  t 2

  TN

  (t l thi gian vt thc hin c N dao ng)

  Tn s f (Hz) l s chu k hay s dao ng vt thc hin trong mt n v thi gian.

  N 1

  ft T 2

  (n v Hz = dao ng/giy)

  5. Vn tc v gia tc trong dao ng iu ha

  Xt mt vt dao ng iu ha c phng trnh: x = Acos(t +).

  a. Vn tc: v = x = Asin(t +) v = Acos(t + + /2) vmax = A, khi vt qua

  v tr cn bng.

  b. Gia tc: a = v = x = Acos(t + ) = x amax = A, khi vt v tr bin.

  = max

  max

  a

  v v A =

  2

  max

  max

  v

  a

  c. Hp lc F tc dng ln vt dao ng iu ha, cn gi l lc hi phc hay lc ko v l

  lc gy ra dao ng iu ha, c biu thc: F = ma = mx lc ny cng bin thin iu ha vi

  tn s f, c chiu lun hng v v tr cn bng v ngc pha vi li x.

  Nhn xt: Vn tc sm pha /2 so vi li , gia tc ngc pha vi li . Gia tc a tri du vi

  li v lun hng v v tr cn bng.

  6. Tnh nhanh chm v chiu ca chuyn ng trong dao ng iu ha:

  Nu v > 0 vt chuyn ng cng chiu dng; nu v < 0 vt chuyn ng theo chiu m. Nu

  a.v > 0 vt chuyn ng nhanh dn; nu a.v < 0 vt chuyn ng chm dn. Dao ng l loi chuyn

  ng c gia tc a bin thin iu ha nn ta khng th ni dao ng nhanh dn u hay chm dn

  u v chuyn ng nhanh dn u hay chm dn u phi c gia tc a l hng s.

  7. Qung ng i c v tc trung bnh trong chu k

  Qung ng i trong mt chu k lun l 4A; trong na chu k lun l 2A. Qung ng i

  trong l/4 chu k l A nu vt xut pht t VTCB hoc v tr bin. Qung ng i trong thi gian t

  < T/2 s ph thuc v tr ban u v chiu chuyn ng ban u.

  Tc trung bnh vtb = s/t trong mt chu k hay na chu k: vtb = max2v4A

  T

  Vn tc trung bnh v bng bin thin li trong mt n v thi gian: v = 2 1

  2 1

  x x

  t t

  Nn vn tc trung bnh trong mt chu k bng 0 (khng nn nhm tc trung bnh v vn

  tc trung bnh)

  Thi gian i t v tr cn bng ra bin hoc t bin v v tr cn bng lun l T/4.

  8. Trng hp dao ng c phng trnh c bit:

 • Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn

  Nu phng trnh dao ng c dng x = Acos(t + ) + c, vi c l hng s th x l ta , x1

  = Acos(t + ) l li ; A l bin ; tn s gc l , pha ban u ; ta v tr cn bng l c.

  Nu phng trnh dao ng c dng khng ging phng trnh tng qut th phi bin i v

  dng tng qut bng php bin i lng gic thch hp.

  9. Cc h thc c lp vi thi gian

  x + v/ = A

  |v| = 2 2 A x ; = 2 2

  | v |

  A x v A =

  2 2 22

  2 4 2

  v a vx

  Tng t 2 2

  max max

  a v( ) ( ) 1a v

  Tm bin A v tn s gc khi bit hai trng thi dao ng ti hai thi im khc nhau;

  tc l bit (x1, v1) v (x2, v2):

  = 2 2

  2 1

  2 2

  1 2

  v v

  x x

  v A =

  2 2 2 2

  1 2 2 1

  2 2

  1 2

  v x v x

  v v

  T biu thc c lp ta suy ra th ph thuc gia cc i lng:

  * x, v, a, F u ph thuc vo thi gian theo th hnh sin.

  * Cc cp gi tr {x v v}; {a v v} vung pha nhau nn ph thuc nhau theo th hnh elip.

  * Cp gi tr {x v a} ph thuc nhau theo th l on thng qua gc ta .

  10. Tm tt cc loi dao ng:

  a. Dao ng tt dn l dao ng c bin gim dn (hay c nng gim dn) theo thi gian.

  Nguyn nhn l do tc dng cn ca lc ma st. Lc cn hay ma st cng ln th qu trnh tt dn

  cng nhanh v ngc li.

  b. Dao ng t do l dao ng c tn s (hay chu k) ch ph vo cc c tnh cu to ca h

  m khng ph thuc vo cc yu t ngoi nh ngoi lc. Trn thc t, dao ng t do tt dn do ma

  st.

  c. Dao ng duy tr l dao ng t do m ngi ta b sung nng lng cho vt sau mi

  chu k dao ng, nng lng b sung ng bng nng lng mt i. Qu trnh b sung nng lng

  l duy tr dao ng ch khng lm thay i c tnh cu to, khng lm thay i bin v chu

  k hay tn s dao ng ca h.

  d. Dao ng cng bc l dao ng chu tc dng ca ngoi lc bin thin tun hon theo

  thi gian.

  + Ban u dao ng ca h l mt dao ng phc tp do s tng hp ca dao ng ring v

  dao ng cng bc sau dao ng ring tt dn vt s dao ng n nh vi tn s ca ngoi lc.

  + Bin ca dao ng cng bc s tng nu bin ngoi lc tng v ngc li.

  + Bin ca dao ng cng bc s gim nu lc cn mi trng tng v ngc li.

  + Bin ca dao ng cng bc tng nu chnh lch gia tn s ca ngoi lc v tn

  s dao ng ring gim.

  e. Hin tng cng hng l hin tng bin dao ng cng bc tng mt cch t ngt

  khi tn s dao ng cng bc bng tn s dao ng ring ca h. Bin ca cng hng ph

  thuc vo lc cn, bin ca cng hng ln khi lc cn nh.

  + Mt vt c chu k dao ng ring l T c treo vo trn xe t, hay tu ha, hay gnh trn

  vai ngi ang chuyn ng trn ng th iu kin vt c bin dao ng ln nht

  (cng hng) khi vn tc chuyn ng ca t hay tu ha, hay ngi gnh l v = d/T vi d l

  khong cch 2 bc chn ca ngi gnh, hay 2 u ni thanh ray ca tu ha hay khong cch 2

  ln xut hin kch thch t bn ngoi.

  f. So snh dao ng tun hon v dao ng iu ha

  * Ging nhau: u c trng thi dao ng lp li nh c sau mi chu k; phi c iu kin l

  khng c lc cn ca mi trng. Mt vt dao ng iu ha th dao ng tun hon.

 • Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn

  * Khc nhau: Mt vt dao ng tun hon cha chc dao ng iu ha. Chng hn con

  lc n dao ng vi bin gc ln (hn 10) khng c ma st s dao ng tun hon m khng

  iu ha.

  Cu 1. Trong phng trnh dao ng iu ha x = Acos(t + ),

  A. Bin A, tn s gc v pha ban u u l cc hng s dng.

  B. Bin A, tn s gc v pha ban u u l hng s m.

  C. Bin A, tn s gc u l cc hng s dng.

  D. Bin A, tn s gc v pha ban u u ph thuc vo gc thi gian.

  Cu 2. Chu k dao ng khng phi l

  A. Thi gian vt i c qung ng gp 4 ln bin .

  B. Thi gian ngn nht li dao ng lp li nh c.

  C. Thi gian ngn nht trng thi ca dao ng lp li nh c.

  D. Thi gian vt thc hin mt dao ng.

  Cu 3. Gi T l chu k ca vt dao ng tun hon. Thi im t v thi im t + mT vi m l s

  nguyn th vt

  A. ch c vn tc ging nhau. B. ch c gia tc ging nhau.

  C. ch c li nh nhau. D. c cng trng thi dao ng.

  Cu 4. Chn cu SAI. Tn s ca dao ng tun hon l

  A. S chu k thc hin c trong mt giy.

  B. S ln trng thi dao ng lp li trong mt giy.

  C. S ln vt i t v tr bin ri tr v v tr mi giy.

  D. S ln li dao ng lp li nh c v tr cn bng trong mt giy.

  Cu 5. i lng no sau y khng cho bit dao ng iu ha l nhanh hay chm?

  A. Chu k B. Tn s C. Bin D. Tn s gc.

  Cu 6. Pht biu no sau y l ng khi ni v dao ng iu ha ca mt cht im?

  A. Khi qua v tr cn bng, cht im c tc v ln gia tc u cc i.

  B. Khi qua v tr bin cht im c ln gia tc cc i vn tc bng khng.

  C. Khi qua v tr cn bng, cht im c tc cc tiu, ln gia tc cc i.

  D. Khi qua v tr bin, cht im c tc cc i, gia tc bng khng.

  Cu 7. Trong dao ng iu ha th

  A. khi qua v tr cn bng, tc t cc i, gia tc c ln cc tiu.

  B. khi v tr bin, vn tc t cc i, gia tc bng khng.

  C. khi v tr bin tc v gia tc u bng khng.

  D. cc pht biu trn u ng.

  Cu 8. Mt vt dao ng iu ha c

  A. vect vn tc v gia tc lun hng cng chiu chuyn ng.

  B. vect vn tc lun hng theo chiu chuyn ng, gia tc lun hng v v tr cn bng.

  C. vect vn tc v gia tc lun i chiu khi qua v tr cn bng.

  D. vect vn tc v gia tc l cc vect khng i.

  Cu 9. Nhn xt no sau y ng v s bin thin ca vn tc ca dao ng iu ha

  A. Vn tc ca vt dao ng iu ha gim dn u khi vt i t v tr cn bng ra v tr bin.

  B. Vn tc ca vt dao ng iu ha tng dn u khi vt i t v tr bin v v tr cn bng.

  C. Vn tc ca vt dao ng iu ha bin thin tun han cng tn s gc vi li ca vt.

  D. Vn tc ca vt dao ng iu ha bin thin nhng lng bng nhau sau nhng khong

  thi gian bng nhau.

  Cu 10. Chn p n sai. Trong dao ng iu ha th li , vn tc v gia tc l nhng i lng

  bin i theo hm sin hoc cosin theo thi gian c

  A. cng bin . B. cng tn s.

  C. cng chu k. D. pha khc nhau.

 • Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn

  Cu 11. Hai vt A v B cng bt u dao ng iu ha, chu k dao ng ca vt A l TA, chu k

  dao ng ca vt B l TB. Bit TA = 0,125TB. Hi khi vt A thc hin c 16 dao ng th vt B

  thc hin c bao nhiu dao ng?

  A. 2. B. 4. C. 128. D. 8.

  Cu 12. Mt vt dao ng iu ha vi li x = Acos(t + ) th

  A. li lch pha gc so vi vn tc. B. vn tc sm pha hn li gc .

  C. vn tc dao ng cng pha vi li D. vn tc vung pha vi li .

  Cu 13. Trong dao ng iu ha, gia tc bin i

  A. cng pha vi li . B. lch pha gc so vi li .

  C. vung pha vi li . D. chm pha /2 so vi li .

  Cu 14. Trong dao ng iu ha, gia tc bin i

  A. cng pha vi vn tc. B. lch pha so vi vn tc.

  C. lch pha /2 so vi vn tc. D. tr pha /2 so vi vn tc.

  Cu 15. Trong dao ng iu ha ca vt biu thc no sau y l sai?

  A. 2

  2

  2

  max

  x v( ) 1

  A v B. 2 2

  max max

  a v( ) ( ) 1a v

  C. 2 2

  max max

  F v( ) ( ) 1F v

  D. 2

  2

  2

  max

  x a( ) 1

  A a

  Cu 16. Mt vt dao ng iu ha theo phng trnh x = Acos(t + ). Gi v l vn tc tc thi

  ca vt. Trong cc h thc lin