GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 2 /media/geopunt/geowijzer/gdi/... · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 2 /media/geopunt/geowijzer/gdi/... · PDF file...

 • GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 1

  - -

  Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur

 • GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 2

  INHOUD

  1. Inleiding 3

  2. Ondersteuning gemeenten 4

  2.1. Gemeentelijk beleidsplan 4

  2.2. Aanmoedigen van GIS-gebruik 5

  2.3. Overzicht infosessies en opleidingen 5

  2.4. MRB-wegen 6

  2.5. Intergemeentelijk GIS-overleg 7

  3. Toegankelijkheid van data 8

  3.1. Vindbaarheid 8

  3.2. Uitwisselbaarheid 9

  3.2.1. Toevoeging van data aan de GDI 9

  3.2.2. Raadpleegbaarheid en overdraagbaarheid 10

  3.3. Herbruikbaarheid 12

  3.4. Monitoring toegankelijkheid van geografische data 13

  4. Afkortingen 14

  5. Referenties 15

  6. Bijlage 16

  6.1. Prognose toegankelijkheid van data 16

 • GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 3

  1. Inleiding

  De uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur wordt bepaald door de strategische

  doelstellingen die de Vlaamse Regering voor 2011-2015 heeft vastgelegd in het GDI-plan. Met het

  GDI-plan wordt een geografische kruispuntbank beoogd. Het GDI-uitvoeringsplan geeft verdere

  invulling aan het GDI-plan (cf. artikel 10 van het GDI-decreet).

  In het GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 ligt de nadruk op:

  - Het aanmoedigen van het gebruik van GIS bij de gemeenten;

  - Het verhogen van de toegankelijkheid van geografische data voor overheidsinstanties,

  burgers en bedrijven.

  Beide onderdelen komen respectievelijk aan bod in deel twee en drie.

 • GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 4

  2. Ondersteuning gemeenten

  Het gebruik van GIS in de gemeentelijke werking wordt steeds belangrijker en dit zowel voor interne

  processen als voor het nakomen van externe beleidsdoelstellingen1. Er staan meerdere actoren klaar

  om de gemeenten te begeleiden zodat deze hun verplichtingen op het vlak van geografische

  informatie kunnen uitvoeren. Deze actoren zijn de provincies, de VVSG, Vlinter, V-ICT-OR, Flagis en

  AGIV. Naast het ondersteunen van de gemeenten op het vlak van de externe beleidsdoelstellingen,

  leggen deze actoren de nadruk op de meerwaarde die gehaald kan worden door GIS te gebruiken bij

  de uitvoering van de externe beleidsdoelstellingen en bij interne processen.

  Om enige coördinatie in het ondersteuningsaanbod te bekomen, heeft de stuurgroep GDI-

  Vlaanderen de projectgroep Geolokaal opgericht. Het doel van de projectgroep is om een

  gemeenschappelijk aanbod van GIS-ondersteuning aan de gemeenten te kunnen aanbieden. Er

  wordt teruggekoppeld naar de stuurgroep GDI-Vlaanderen en meer bepaald hoe de ondersteuning

  van lokale besturen kan verbeterd worden en welke projecten prioritair en gezamenlijk ondersteund

  kunnen worden.

  In dit GDI-uitvoeringsplan komt aan bod wie welk type van ondersteuning aanbiedt.

  Gemeenten zijn verplicht om te voldoen aan externe beleidsdoelstellingen m.b.t. geografische

  informatie. Met het oog op het gemeentelijk beleidsplan is het voor de gemeenten nuttig om over

  een lijst van deze verplichtingen te beschikken (zie 2.1). Aangezien de uitvoering van de externe

  beleidsdoelstellingen enige GIS-kennis vereist, moeten de gemeentebesturen aangemoedigd worden

  om GIS in te zetten in de gemeentelijke administratie (zie 2.2). Om gemeenten te ondersteunen bij

  het gebruik van GIS worden verschillende infosessies en opleidingen georganiseerd (zie 2.3). Een

  voorbeeld van een project waarvoor ondersteuning vereist is, is het MRB-wegen (zie 2.4). Ten slotte

  is het intergemeentelijk GIS-overleg op streekniveau een zeer waardevol overlegplatform waar

  verder op moet ingezet worden (zie 2.5).

  2.1. Gemeentelijk beleidsplan

  Om bij de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan GIS-prioriteiten en activiteiten te kunnen

  oplijsten, zou het voor de gemeenten nuttig zijn om een inventaris van externe beleidsdoelstellingen

  te hebben met gemeentelijk impact. Voor veel gemeenten is het immers moeilijk om in te schatten

  wat de externe beleidsdoelstellingen zijn op het vlak van geografische informatie.

  Voor elke externe beleidsdoelstelling is er een fiche opgesteld met een generieke beschrijving van

  die doelstelling. Al de fiches worden in één document verzameld zodat er één document aan de

  gemeenten bezorgd kan worden. Aangezien de externe beleidsdoelstellingen kunnen wijzigen, zullen

  de fiches minstens één keer per jaar geëvalueerd en geactualiseerd worden.

  Gemeentelijk beleidsplan

  Omschrijving

  van de actie

  Er zal een inventaris opgesteld worden bestaande uit fiches waar de externe

  beleidsdoelstellingen met gemeentelijke impact in beschreven staan. Dit stelt de

  gemeenten in staat om de verplichtingen m.b.t. geografische informatie beter in

  1 Externe beleidsdoelstellingen duidt in deze context op de gemeentelijke verplichtingen op het vlak

  van geografische informatie.

 • GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 5

  te schatten.

  Planning Start: tweede kwartaal 2013

  Trekker De projectgroep Geolokaal

  2.2. Aanmoedigen van GIS-gebruik

  Gezien de talrijke externe beleidsdoelstellingen met gemeentelijke impact is het gebruik van GIS

  binnen de gemeentelijke administratie uitermate belangrijk. Studies van de VVSG tonen echter aan

  dat 60% van de werknemers in 2011 aangaf GIS niet in te zetten in de werkingsprocessen van de

  gemeenten. Een kanttekening hierbij is dat het lokale niveau gekenmerkt wordt door een sterke

  differentiatie tussen de gemeenten onderling (GDI-jaarverslag 2011-2012). Om die reden moet het

  belang van het gebruik van GIS aan de gemeenten kenbaar gemaakt worden en moeten de

  gemeenten aangemoedigd worden, rekening houdende met het maturiteitsniveau van de gemeente.

  Er is een actieplan nodig voor gemeenten die nog niet met GIS werken, ten tweede voor gemeenten

  die de intentie hebben om te starten en tenslotte voor gemeenten die reeds actief zijn met GIS.

  Aanmoedigen van GIS-gebruik

  Omschrijving

  van de actie

  Gemeenten moeten aangemoedigd worden om GIS te gebruiken in hun

  gemeentelijke processen. Er is een actieplan nodig voor drie types van

  gemeenten:

  1. Gemeenten die nog niet met GIS werken;

  2. Gemeenten die de intentie hebben om te starten;

  3. Gemeenten die reeds actief zijn met GIS.

  Planning Start: derde kwartaal 2013

  Trekkers V-ICT-OR en GIS-coördinator Lier

  2.3. Overzicht infosessies en opleidingen

  Door de externe beleidsdoelstellingen met betrekking tot geografische informatie is het nodig om de

  gemeenten een kwalitatief aanbod aan infosessies en opleidingen te presenteren. Deze infosessies

  en opleidingen zullen het gebruik van GIS stimuleren. De provincies, het AGIV, Flagis en V-ICT-OR

  organiseren infosessies en opleidingen. Het is belangrijk om dit aanbod te organiseren, met elkaar af

  te stemmen en te communiceren. De afstemming gebeurt d.m.v. een gemeenschappelijke agenda

  van de projectgroep Geolokaal.

  Daarnaast worden de gemeenten wegwijs gemaakt in het aanbod aan infosessies en opleidingen.

  D.m.v. een wegwijzer bekomt een gemeente meer informatie welke types opleidingen nodig zijn

  rekening houdend met het kennisniveau en de functie van de personeelsleden. In de wegwijzer

  wordt m.a.w. rekening gehouden met de diversiteit van de gemeenten op het vlak van GIS-

  gebruik/maturiteit. Er worden opleidingstrajecten voorgesteld voor specifieke doelgroepen. De

 • GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 6

  doelgroepen worden verdeeld in vier classificaties. Voor elke onderverdeling in de classificaties

  wordt beoordeeld of een bepaalde opleiding vereist is.

  Overzicht infosessies en opleidingen

  Omschrijving

  van de actie

  Er worden twee acties omschreven:

  1. Het aanbod aan infosessies en opleidingen zal op elkaar afgestemd

  worden;

  2. Er zal een wegwijzer opgesteld worden om de gemeenten te informeren

  over het opleidingsaanbod m.b.t. het gebruik van geografische

  informatie.

  Planning Start: tweede en derde kwartaal 2013

  Trekkers 1. De projectgroep Geolokaal

  2. GIS-coördinator Lier en provincie Antwerpen

  2.4. MRB-wegen

  MRB-wegen2 is een voorbeeld van een product waarvoor infosessies en opleidingen georganiseerd

  moeten worden om de gemeenten te informeren en begeleiden (zie 2.3). Bovendien is MRB-wegen

  een externe beleidsdoelstelling aangezien de gemeenten verplicht zijn in te staan voor de bijhouding

  van het MRB-wegen.

  MRB-wegen

  Omschrijving

  van de actie

  Het AGIV zal voor het decentraal beheer van het MRB-wegen en voor het gebruik

  van het MRB-wegen een consistent ondersteuningspakket ontwikkelen i.s.m. de

  relevante stakeholders. Dit ondersteuningspakket zal onder meer bestaan uit

  infosessies, opleidingen beheer, opleidingen gebruik, sensibilisering, marketing,

  promotie, enz. Het project ‘trage wegen’ van de provincies is een goed voorbeeld

  om de meerwaarde van