GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ... ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 166...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ... ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 166...

 • rijsenberg Toelichtingsnota - stedenbouwkundige voorschriften

  Concept - rUP

  nr 166

  GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

 • Stad Gent concept-RUP gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

  NR. 166 – Rijsenberg TOELICHTINGSNOTA

  STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN November 2013 Opmaak: Stad Gent Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ruimtelijk planner: Koen Lepla

  Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 05 DEC. 2013 De stadssecretaris Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 3 januari 2013)

  Tom Balthazar Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

 • Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

  ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr.166 Rijsenberg 2 / 32 Inhoudstafel

  INHOUDSTAFEL

  INLEIDING ............................................................................................................................................... 3 

  DEEL 1   TOELICHTINGSNOTA ........................................................................................................ 4 

  1.  REDENEN TOT OPMAAK ......................................................................................................... 4 

  2.  SITUERING ................................................................................................................................ 4 

  3.  FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND .............................................................................. 6 

  4.  PLANNINGSCONTEXT ............................................................................................................ 14 

  5.  DE RELATIE MET HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT .......................................... 15 

  6.  PROJECTEN IN DE BUURT .................................................................................................... 19 

  7.  VISIE EN KRACHTLIJNEN VOOR DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ............................... 20 

  8.  WATERPARAGRAAF .............................................................................................................. 22 

  9.  OVERZICHT VAN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STRIJDIG MET VOORLIGGEND GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN .......................................................................... 25 

  10.  REGISTER PLANBATEN, PLANSCHADE, KAPITAALSCHADE- EN GEBRUIKERSCOMPENSATIE ............................................................................................................. 26 

  DEEL 2 CONCEPTELEMENTEN (TIJDELIJK) ..................................................................................... 27 

 • ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 166 Rijsenberg 3 / 32 Deel 1 - Toelichtingsnota

  INLEIDING De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering van een ruimtelijk structuurplan.

  Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 09/04/2003) vormt het ruimtelijke kader waarbinnen in Gent een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan tot stand komt.

  Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende onderdelen:

   een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;  de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer;  een weergave van de feitelijke en juridische toestand;  de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waaraan het uitvoering geeft;  in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk

  uitvoeringsplan en die opgeheven worden;  in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende

  beoordeling, het ruimtelijk veiligheidsrapport of andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten;  in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging

  wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaalschadecompensatie, voortvloeiend uit het decreet grond- en pandenbeleid;

   in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die aanleiding kan geven tot gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen.

   eventueel een onteigeningsplan.

  Deze bundel bestaat uit:

   een toelichtingsnota (deel I), waarin onder meer de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Gent is opgenomen, de op te heffen voorschriften limitatief zijn opgesomd en de registers van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd zijn opgenomen;

   de aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften (deel II).

  Enkel het grafisch plan en de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht.

  De toelichtingsnota (deel I), met onder meer de visie en de krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling hebben geen verordenende kracht. Deze toelichting en beschrijving vormen een belangrijk inhoudelijk onderdeel van het geheel van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

  Het onderzoek van de milieueffecten wordt later opgenomen in een aparte nota (zie ‘screeningsnota’).

 • Stad Gent

  ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 166 Rijsenberg Deel 2 – stedenbouwkundige voorschriften

  DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA

  1. REDENEN TOT OPMAAK De Rijsenbergbuurt is vandaag een heel degelijke wijk. De nabijheid van het Sint-Pietersstation, het kwaliteitsvolle woningenbestand, de architectuur en het rustige, groene karakter vormen de grootste troeven voor de bewoners. Voor deze buurt vormt het BPA Rijsenberg momenteel het juridisch kader voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Enerzijds is dit BPA een sterk conserverend plan en biedt het weinig flexibiliteit. Anderzijds voorkomt het speculatie en zorgt het er voor dat aanpassingen aan bestaande noden worden verhinderd. Ter voorbereiding van de herziening van dit BPA is een ruimtelijk onderzoek ‘Ruimtelijk Onderzoek Rijsenbergbuurt – eindrapport juni 2011’ opgestart. Dit ruimtelijk onderzoek zal het toekomstig ruimtelijk kader voor de verdere ontwikkeling van de Rijsenbergbuurt vormen. Uit het ruimtelijk onderzoek komen onder andere volgende inzichten voor een herziening naar voor:

  - de creatie van een groen netwerk in de wijk - het beschermen van waardevol patrimonium - het beschermen van de woonfunctie (en de bestaande eengezinswoningen) - het geven van een toekomstgerichte bestemming aan de Lumat-site en instituut Moderne - het toepassen van een genuanceerde visie op voortuinen - het toepassen van een nieuwe visie op binnengebieden - het oplossen van enkele lokale problemen - het flexibeler opstellen van de voorschriften, evenwel binnen een aantal ruimtelijke kwaliteitscriteria

  Hiervoor is de opmaak van een nieuw RUP noodzakelijk. Voor de bepaling van het plangebied is uitgegaan van het BPA nr. 12 Rijsenberg. Delen die recent herbestemd zijn door middel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters – Koningin Fabiolalaan” en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 155 “Park Duifhuisstraat”, zijn niet meegenomen.

  2. SITUERING Het plangebied ligt ten zuiden van de kernstad en wordt ruwweg omsloten door de Fabiolalaan in het zuiden, de Leie in het westen en noorden en de Albertlaan in het oosten. In ongeveer 70 ha. groot. De Rijsenbergbuurt kan bogen op een aantal bijzondere troeven die de unieke ligging van de wijk bepalen. Vooreerst maakt de Rijsenbergwijk deel uit van een ruimer stadsdeel dat profiteert van de nabijheid van het station Gent Sint- Pieters. Met zijn 51.000 reizigers per dag is dit treinstation vandaag al het grootste van Vlaanderen. De vernieuwing van het station en de omgeving maakt verdere groei mogelijk (tot 60.000 pendelaars / dag). Hoewel het station niet centraal gelegen is in de stad, ontstaat vanuit de dynamiek van de plek een sterke centraliteit. De Rijsenbergbuurt kan daarom niet enkel profiteren van de korte afstand tot het station zelf, maar ook van de regionale openbaar- vervoersknoop (bus en tram) en de nabijheid van centrumfuncties (zoals horeca, scholen,…). Op ruimtelijk vlak valt een zekere grandeur op, die wordt bepaald in de stedenbouwkundige layout rond het station. De Rijsenbergbuurt is bovendien goed ontsloten. Zowel de kleine (R40) als grote ring (R4) van Gent zijn vlot bereikbaar. In tegenstelling tot wat het voorgaande doet vermoeden profiteert de wijk ten slotte van een bijzonder strategische ligging t.o.v. grootschalig groen. Zo wordt de Rijsenbergbuurt aan de westelijke en noordelijke zijde afgeboord door de Leie, die een waardevolle recreatieve as vormt (cfr. pleziervaart richting Sint-Martens-Latem). Aansluitend grenzen het Sport- en Recreatiedomein de Blaarmeersen en de Watersportbaan direct aan de Rijsenbergbuurt. Samen met het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen bepalen ze een belangrijke groenpool voor de stad. Op de topografische

 • Stad Gent

  ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 166 Rijsenberg Deel 2 – stedenbouwkundige voorschriften