ზოგადი ვალდებულებითი სამართალი ... 4...

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ზოგადი ვალდებულებითი სამართალი ... 4...

 • ზოგადი ვალდებულებითი

  სამართალი

  კაზუსების კრებული

  გიორგი რუსიაშვილი

  თორნიკე დარჯანია

  დავით მაისურაძე

  ზ ო

  გ ა დ

  ი ვ

  ა ლ

  დ ე ბ უ ლ

  ე ბ ი თ

  ი ს

  ა მ ა რ

  თ ა ლ

  ი გი

  ო რ

  გი რ

  უ სი

  აშ ვი

  ლ ი

  თ ო

  რ ნი

  კე დ

  არ ჯ

  ან ია

  დ ავ

  ით მ

  აი სუ

  რ აძ

 • ზოგადი ვალდებულებითი სამართალი კაზუსების კრებული

  თბილისი, 2020

 • წინამდებარე გამოცემა შექმნილია GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft für Internationale

  Zusammenarbeit) ფინანსური მხარდაჭერით. 1993 წლიდან GIZ-ი საქართველოში

  ხელს უწყობს სამართლისა და იუსტიციის რეფორმების გატარებას. სხვა ღონის-

  ძიებებთან ერთად GIZ-ი ზრუნავს იურიდიული ლიტერატურის შექმნასა და სამარ-

  თლის პოპულარიზაციაზე. GIZ-ი არ იღებს პასუხისმგებლობას ნაშრომის შინაარ-

  სობრივი მხარის სისწორეზე.

  ავტორები:

  გიორგი რუსიაშვილი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული

  პროფესორი, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინს-

  ტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

  თორნიკე დარჯანია – GIZ-ის სამართლის პროგრამის სამართლებრივი მრჩეველი,

  ადვოკატი

  დავით მაისურაძე – თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართ-

  ლის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

  ტეტის მოწვეული ლექტორი

  შინაარსობრივი რედაქტორი:

  შალვა პაპუაშვილი – GIZ-ის სამართლის პროგრამის საქართველოს ჯგუფის ხელ-

  მძღვანელი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

  ენობრივი რედაქტორი თამარ გაბელაია

  ტექნიკური რედაქტორი გვანცა მახათაძე

  ISBN 978-9941-8-2051-9

  © შესაბამისი კაზუსების ავტორები, 2020

  © გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 2020

  გამოცემის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე:

  lawlibrary.info/ge

 • სარჩევი

  კაზუსი 1. ნუგზარი და სახურავი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან წარმოშობილი ვალდებულების დარღვევა; კონკურენცია ნაკლისათვის პასუხისმგებლობასთან; falsa demonstratio non nocet – პრინციპი)

  კაზუსი 2. ჩაშლილი მოლაპარაკებები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (ზიანის ანაზღაურება წინასახელშეკრულებო ბრალის გამო, სკ-ის 317-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 316-ე მუხლის თანახმად)

  კაზუსი 3. აკო, თაკო, ცხვირი და ლევანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან წარმომდგარი დამცავი ვალდებულებები; დაზრალებულის თანაბრალეულობა ზიანის დადგომაში; შოკის ზიანი; ამაო დანახარჯების ანაზღაურება; „წინასწარგანწყობილი” პირის დაზიანება; ზიანის ანაზღაურება ამაოდ გაცდენილი დროისათვის

  კაზუსი 4. ინვესტორი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 მესამე პირის პასუხისმგებლობა წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან; ხელშეკრულება მესამე პირის მიმართ დამცავი ეფექტით

  კაზუსი 5. სასმელი წყალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (ძირითადი და დამატებითი ვალდებულებები, პირველადი და მეორეული მოთხოვნები)

  კაზუსი 6. საქორწინო საჩუქარი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 (მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების დარღვევა, მესამე პირის მეორეული მოთხოვნები)

  კაზუსი 7. დამტვრეული „მერსედესი” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 (ვალდებულების შესრულების ფაქტობრივი შეუძლებლობა, მოთხოვნის შეწყვეტა შეუძლებლობის გამო, საპასუხო მოთხოვნის შეწყვეტა, გვაროვნული ნივთი, ინდივიდუალური ნიშნით განსაზღვრული ნივთი)

  კაზუსი 8. კატალოგიდან შერჩეული მობილური . . . . . . . . . . . . . . 68 (ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა, გვაროვნული ნივთი, გვაროვნული ნივთის დაკონკრეტება)

 • 4 სარჩევი

  კაზუსი 9. მაცივრის ამოწურული მარაგი . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 (ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა, გვაროვნული ნივთის დაკონკრეტება)

  კაზუსი 10. დიდთოვლობა ბაკურიანში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 (მიზნის თავისით მიღწევა, მიზნის გაქრობა, ვალდებულების შესრულების ნაწილობრივი შეუძლებლობა)

  კაზუსი 11. ყურძენი ალაზნის ველიდან . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 (ვალდებულების შესრულების სამართლებრივი შეუძლებლობა)

  კაზუსი 12. ლაშას საქორწინო ბეჭედი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 (ვალდებულების შესრულების პრაქტიკული შეუძლებლობა, ეკონომიკური შეუძლებლობა, ზიანის ანაზღაურება ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისას, ზიანის ანაზღაურების საფუძველი)