Excercicis Nivell 3

35
EXERCICIS NIVELL SUPERIOR BLOC I 1.- Completeu les frases amb les lletres O o bé U: 1. Quan vaig anar a casa seua em va ac_llir molt bé. / Va amb un sac al coll i rec_ll tot el que troba. 2. Parla pels desc_sits. / Ara les dones rec_sen els domassos dels balcons. 3. Li va tirar una esc_pinada a la cara. En un racó de la sala hi havia una esc_pinadora. 4. Galetes i caramels ass_rtits. / Una cosa que s’eleva més que les circumdants, és a dir, que ress_rt. 5. Que per molts anys ho p_gueu veure. / No és que no v_lguem, sinó que no p_dem. 6. La g_la és un dels set pecats capitals. /Com aquell qui res, s’ha eng_lit en un moment deu costelles. 7. Un rellotge de p_lsera. 8. Del bressol a la t_mba. Inscripció t_mbal. 9. Una t_rbera és un jaciment de t_rba. 10. Si el miren mentre treballa, s’atrib_la. Fer les coses atrib_ladament. / Quines trib_lacions! Aquest xic és un autèntic trib_let. 11. “Barb_llar” és un sinònim de “xerrar”. 12. Qui va desc_brir Amèrica? Rec_brirem el paviment amb moqueta. 13. Un m_ntacàrregues. La cadira s’ha desm_ntat. Els cavalls de la rem_nta. 14. P_lsar l’opinió pública. P_lsar una guitarra. 15. Ha fet un estiu molt cal_rós. Comptad_ria de l’exércit. El conservad_risme dels partits de dretes. L’ofici o professió de corredor s’anomena “corred_ria”. La pagad_ria o oficina on es paga. Un jutge rig_rós. Seure en un tamb_ret. Tenid_ria de llibres. 16. Al m_n, hi viu gent m_ndana i gent virtuosa. 17. Els problemes de la n_trició o del n_driment. 18. Un v_lcanòleg visitarà la regió v_lcànica d’Olot. 19. La representació Cons_lar d’un país s’anomena cons_lat. 20. Podríeu haver triat un tít_l millor per a tit_lar aquesta obra. 2.- Substituïu pel pronom feble corresponent els complements en negreta de les frases següents: 1. Iniciaren la festa a les nou de la nit. 2. Poseu-vos a la meua dreta. 3. Untarem la roda de sèu. 4. Trobaràs programes a la sala. 5. Va penedir-se d’haver rigut. 6. Podries llegir la carta a les veïnes. 7. Vinc del cinema. 8. Vaig al teatre. 9. Llença els segells. 10. Agafa allò que t’he dit.

Transcript of Excercicis Nivell 3

Page 1: Excercicis Nivell 3

EXERCICIS NIVELL SUPERIOR BLOC I 1.- Completeu les frases amb les lletres O o bé U: 1. Quan vaig anar a casa seua em va ac_llir molt bé. / Va amb un sac al coll i

rec_ll tot el que troba. 2. Parla pels desc_sits. / Ara les dones rec_sen els domassos dels balcons. 3. Li va tirar una esc_pinada a la cara. En un racó de la sala hi havia una

esc_pinadora. 4. Galetes i caramels ass_rtits. / Una cosa que s’eleva més que les

circumdants, és a dir, que ress_rt. 5. Que per molts anys ho p_gueu veure. / No és que no v_lguem, sinó que no

p_dem. 6. La g_la és un dels set pecats capitals. /Com aquell qui res, s’ha eng_lit en

un moment deu costelles. 7. Un rellotge de p_lsera. 8. Del bressol a la t_mba. Inscripció t_mbal. 9. Una t_rbera és un jaciment de t_rba. 10. Si el miren mentre treballa, s’atrib_la. Fer les coses atrib_ladament. / Quines

trib_lacions! Aquest xic és un autèntic trib_let. 11. “Barb_llar” és un sinònim de “xerrar”. 12. Qui va desc_brir Amèrica? Rec_brirem el paviment amb moqueta. 13. Un m_ntacàrregues. La cadira s’ha desm_ntat. Els cavalls de la rem_nta. 14. P_lsar l’opinió pública. P_lsar una guitarra. 15. Ha fet un estiu molt cal_rós. Comptad_ria de l’exércit. El conservad_risme

dels partits de dretes. L’ofici o professió de corredor s’anomena “corred_ria”. La pagad_ria o oficina on es paga. Un jutge rig_rós. Seure en un tamb_ret. Tenid_ria de llibres.

16. Al m_n, hi viu gent m_ndana i gent virtuosa. 17. Els problemes de la n_trició o del n_driment. 18. Un v_lcanòleg visitarà la regió v_lcànica d’Olot. 19. La representació Cons_lar d’un país s’anomena cons_lat. 20. Podríeu haver triat un tít_l millor per a tit_lar aquesta obra. 2.- Substituïu pel pronom feble corresponent els complements en negreta de les frases següents: 1. Iniciaren la festa a les nou de la nit. 2. Poseu-vos a la meua dreta . 3. Untarem la roda de sèu. 4. Trobaràs programes a la sala. 5. Va penedir-se d’haver rigut . 6. Podries llegir la carta a les veïnes . 7. Vinc del cinema . 8. Vaig al teatre . 9. Llença els segells . 10. Agafa allò que t’he dit .

Page 2: Excercicis Nivell 3

11. La Maria té molta gana . 12. Camina lentament. 13. Demà vindran a presentar-me aquell xicot . 14. He avançat el rellotge unes quantes hores. 15. Vaig haver d’admetre els robatoris . 16. L’Antoni dedica el llibre als pares . 17. Han caigut dues pedres a l’autopista. 18. Dóna-ho a la Miquela . 19. És veritat ? 20. Semblen els teus amics . 21. Està malalt. 3. – De les tres opcions que us oferim, ompliu els espais buits amb la solució normativa. 1. Als artistes, no ________________________ l’horari de l’exposició.

a) els el va agradar b) els hi va agradar c) els va agradar

2. No penseu més en aquest tema, ________________________.

a) oblideu-vos-en b) oblideu-vos c) oblideu-vos-el

3. Si encara no teniu aquest electrodomèstic, feu un esforç i

____________________ com més aviat millor. a) se’l compreu b) compreu-vos-el c) compreu-se’l

4. Les poblacions afectades pels aiguats han demanat a l’administració

mesures urgents a fi de pal·liar el mal sofert, però, fins ara, no ___________________ cap. a) els n’han concedida b) les n’han concedides c) els les han concedides

5. He trobat la sopa salada. –Jo també _____________________.

a) la hi he trobada b) l’hi he trobada c) la n’he trobada

6. Després de l’últim entrenament, l’entrenador va decidir que els dos

estrangers no jugarien, però no ___________________ fins a una hora abans del partit. a) els ho va comunicar b) els hi va comunicar c) els el va comunicar

Page 3: Excercicis Nivell 3

7. Els socis encara no coneixen les decisions que ha pres la junta directiva de

l’entitat; no _________________________ abans de la festa. a) els hi volen comunicar b) els els volen comunicar c) els les volen comunicar

8. Els advocats ja tenen preparat l’informe per a l’alcaldessa i han anunciat

que demà _______________________. a) li lliuraran b) li’l lliuraran c) la hi lliuraran

9. Tot el que ha sobrat, _________________________ després de sopar.

a) lis repartiran b) els ho repartiran c) els en repartiran

10. El full informatiu de la conferència, ____________________ vosaltres

mateixos. a) podeu agafar-se’l b) vos el podeu agafar c) podeu agafar-vos-el

11. Els formularis que ell em va demanar, ____________________ per correu

certificat. a) li’ls b) els els envio c) els n’envio

12. Si els venedors augmenten els preus, és probable que el govern

____________. a) els els controle b) els hi controle c) els en controle

13. No vaig trobar ningú per a dur-li el paquet i ________________________

de dur jo mateix. a) li ho vaig haver b) li’l vaig haver c) li vaig haver

14. Segons tots els indicis, el nen desaparegut havia de ser en aquella casa,

però no ____________. a) li van trobar b) li hi van trobar c) l’hi van trobar

Page 4: Excercicis Nivell 3

15. Dels impresos que em vàreu enviar la setmana passada, _________________ vint exemplars defectuosos. a) us torne b) vos en torne c) us en torne

16. Als treballadors, el nou conveni _______________________ més estabilitat

laboral. a) els donarà b) els hi donarà c) els en donarà

17. Els habitants de l’illa han demanat avantatges fiscals però no

_________________ cap. a) els hi concediran b) els els concediran c) els en concediran

18. Envia el paquet als avis: _________________ avui mateix.

a) envia’ls-hi b) envia’ls-ho c) envia’ls-el

19. Ofereix vi i pastes als convidats; ______________________ de la millor

qualitat. a) els hi ofereix b) els n’ofereix c) els les ofereix

20. Havia d’enviar els mobles als pares, però encara no he pogut

_______________. a) enviar-los-el b) enviar-los-hi c) enviar-los-los

4.- Accentueu els mots de les clàusules següents: 1. No sap el que vol ni el que li han dit. 2. Val mes un te que dos te dare. 3. Aquelles dones cada dia venen a la plaça i venen tot el que porten. 4. Si el saben pregar be, potser dira que si. 5. No se quin gust tenen els creixens, perque no n’he menjats mai. 6. Ja hi forem si no hagues estat l’avaria de la roda. 7. Hi ha deu deus d’aigua gemada; no deu faltar mai aigua en aquesta

poblacio. 8. Els idolatres antics adoraven diversos deus, i per aixo eren anomenats

politeistes. 9. Deu es complau amb els homes de cor net, sense replecs ni secs traidors. 10. Calçava botes de muntar; d’una corretja en bandola duia penjada una bota.

Page 5: Excercicis Nivell 3

11. Mentre mossen Lluis fa el seu res no vol que li diguen res. 12. Aquesta es la seu del seu poder. 13. Val molt mes comprar el café en gra que no pas molt. 14. De que et parlava el teu cosi? 15. Se’n van a joc a sol post, com les gallines. 16. Estava fora de si; no se pas el que li devia passar. 17. Si carrisqueja, unta’l amb seu. 18. Vens o no vens? Si no et decideixes tot seguit, no t’esperare mes. 19. Diu que no pot arribar al si bemoll, pero jo crec que si. 20. Si vos esforceu, n’eixireu be. 21. Les parets son netes, pero el sol esta fet una desgracia. 22. D’aci estant ho veuras mes be. 23. Va repartir tots els seus bens entre els nets i netes. 24. Ha abocat tot el liquid del cantir per tot. 25. Muntava l’egua rossa a l’empel. 26. Un os va matar tres bens. 27. Aixo tan sec no es sino una rossa; tot son ossos; no li lluu gens el pel. 28. Feu una dissertacio brillantissima; t’hauria agradat molt. 29. Un jornal de terra en aquest pais es compta per dotze porques. 30. Ves a la cambra de l’Agusti, i ves que vol; em pense que t’ha de fer un

encarrec. 31. Les Bordes es massa lluny de Les per a fer-ho d’una tirada. 32. S’ha desvetllat tant amb el joc que ara no te son.

5.- Ompliu els espais buits amb els pronoms febles que corresponga: 1. La Núria ha demanat roses i en David ______________ ha portat un pom. 2. Si els vostres amics no saben encara res de tot això, escriviu

____________. 3. Com que els llogaters no pagaven el pis, ________________ han tret. 4. No sabia si havien tret les copes de l’armari, però sí que ______________

havien tret. 5. No permetes que els xiquets s’acosten al foc. Aparta_____________. 6. Si el café no té prou sucre, poseu ________________ més. 7. L’empresari deu dues mesades als treballadors. Ha dit que

______________ pagarà aquest mes. 8. Si vosaltres no voleu deixar diners a la veïna, jo _______________ deixaré. 9. Haig de desar l’abric a l’armari, ______________ vols desar tu mateix? 10. Es mantingueren serens? Sí, ______________ mantingueren força. 11. Les estovalles són al calaix de dalt. Treu________________. 12. Haig de desar els llibres al prestatge. _____________ vols desar tu? 13. No entenc per què en Joan i en Pere han arribat tard, ____________

preguntaré. 14. Envia aquests paquets a les teues ties. Quan _________________ hages

enviat, truca _______________ per notificar______________. 15. He comprat un pastís per a la meua filla. _____________ donaré un bon

tros. 16. Has trobat en Joan cansat? Sí, ______________ he trobat molt.

Page 6: Excercicis Nivell 3

17. Aquest llibre és per a la teua germana. Dóna _______________ avui mateix.

18. Si vols portar llepolies a les teues filles, porta _____________ ara. 19. M’havien dit que estaven molt tristos, però jo no ___________ vaig trobar

gaire. 6.- Substituïx el sintagma en negreta per un pronom, fent les combinacions adequades: 1. No t’hi poses tanta gomina . 2. Se les enduria a la clínica , si poguera. 3. Després de la gimnàstica se n’anaven a la piscina . 4. Guarda-m’hi la maleta . 5. M’hi vaig trobar la meua germana . 6. Se’ls ha quedat el carnet . 7.- Completeu les cláusules següents amb les COMBINACIONS TERNÀRIES de pronoms febles adequades: 1. Se’m coneix la taca al vestit = ______________ coneix la taca. 2. Va posar-se’t això sense permís = va posar ____________ sense permís. 3. El gat va menjar-se’t la carn = el gat va menjar _______________. 4. Me’l posa allí = _____________ posa. 5. Ens el posa allí = _____________ posa. 6. Va treure-me’l d’allí = va treure _____________. 7. Me’n vaig a Eivissa = ____________ vaig. 8. Us en posen al plat = ___________ posen. 9. Vol dur-se’n això = vol dur ___________. 10. Volia menjar-se’t el pa = volia menjar ____________. 11. Volia menjar-se’ns el pa = volia menjar ____________. 12. Es riu del meu vestit = __________ riu. 13. Es riu dels nostres consells = ____________ riu. 8.- Escriu el femení i un nom abstracte derivat dels adjectius següents: Ex.: continu: contínua, continuïtat. 1. vidu: 2. heterogeni: 3. laic: 4. innocu: 5. espontani: 6. heroic: 7. assidu: 8. oblic:

Page 7: Excercicis Nivell 3

9.- Mireu si els mots en cursiva han estat escrits correctament. En cas contrari, esmeneu la seua grafia: 1. L’han fet secretari a perpetuitat. 2. El nostre agraiment serà etern. 3. L’estil era arcaitzant. 4. Calia que traduissiu el text mot per mot. 5. És una carn molt eixarreida. 6. La seua ingenuitat ens astorava. 7. Celebrarem la festa major amb gran lluiment. 8. Us visiten amb assiduitat. 9. Volien fer entrar una munió de gent en un espai reduidissim. 10. Han presentat el recurs de sobreseiment. 11. Cal europeitzar el pais en molts aspectes. 12. Em va demanar que conduis jo. 13. Caldria que introduissim l’orador amb unes breus paraules. 14. Ja cal que estudiis! 15. M’amoina tanta violència. 16. Tot ho feia amb espontaneitat. 17. El suis ens parlava dels paisos que havia visitat. 18. L’egoisme és un dels seus defectes. 19. Abans d’agafar el revolt reduiré la velocitat. 20. Que ens trobéssiu va ser una coincidència. 21. Ha reingressat a l’hospital. 22. No suis massa que et podries refredar. 23. És el mateix la reina que la resina. 24. El preocupava l’ateisme de molta gent. 25. Aquesta temporada hem produit més. 26. No podia aguantar aquella coissor. 27. Conduia suicidament el cotxe. 28. Deien que la seua mort havia estat heroica. 29. Tot era ruinós. 30. Si no produissim tantes escombraries, no tindríem tants problemes. 10.- Completeu cada una de les frases següents amb totes les formes de relatiu adequades, anteposant-hi , si cal, una preposició: 1. No em referisc a aquesta pel·lícula sinó _______________ van fer ahir al

vespre a la televisió. 2. La noia _____________ hem saludat és la filla de la meua veïna. 3. Això va passar aquell dia ______________ ningú no era a casa. 4. Es tracta d’una persona ____________pense sovint. 5. Es tracta d’un projecte _____________ tots hi hauríem de col·laborar. 6. Anirem en aquell bosc ______________ troben tants bolets. 7. Són uns fets ______________més val oblidar-se. 8. Necessite totes aquelles eines sense _______________ no puc fer res. 9. És un poble tranquil _____________gairebé no hi ha trànsit.

Page 8: Excercicis Nivell 3

10. En aquell barri hi ha algunes cases, molts pisos _____________ són buits. 11. Vam arribar tard al concert, ________________ vam haver d’esperar-nos

fins al descans. 12. Les taronges que ha comprat avui en aquesta fruiteria i _____________

vaig comprar ahir al mercat no tenen res a veure. 13. Estiuejaré en un poblet del Pirineu, el nom _____________ ara no recorde. 14. Finalment vaig poder posar en ordre tots els papers, ___________ em va

alegrar molt. 15. És un indret molt bonic ____________ encara pots trobar pau i tranquil·litat. 16. Té una col·lecció de segells ____________ està molt orgullós. 17. Era una situació ___________tothom lluitava. 18. El xic ____________acabem de visitar va ingressar ahir. 19. Els materials ____________ ha estat edificada aquesta casa no són gaire

bons. 20. Et porte els discos ____________ et vaig parlar la setmana passada. 11.- Completeu els espais buits amb els pronoms relatius adients (en alguns casos hi ha més d’una possibilitat): a) La noia _______________ surts no m’agrada. b) Sempre penses en les persones ______________ no has de confiar. c) L’alumne _____________ dubtaves ha demostrat ser el millor de la classe. d) La seua mare, ___________ vivia a Tortosa, va regalar-li una joia. e) La Roser és aquella noia ______________ parlàvem ahir a la tarda. f) Desconeixem els motius _______________ han arribat tard a l’escola. g) ___________ menja sopes se les pensa totes. h) Tu no coneixes la noia ____________ he escrit? i) El policia _________ t’has adreçat és l’oncle de la Josepa. j) Aquesta novel·la anglesa, ___________ em sembla que vaig llegir l’estiu

passat, és molt entretinguda. k) La classe ____________ estudiem és molt espaiosa. l) Aquesta és la llana ____________ em vaig fer el jersei que duc ara. m) És un vestit ________________ tots els colors semblen esmorteïts. n) Aquest és l’informe ______________ has d’estreure una síntesi. o) Em va assenyalar quin era el camí ______________ havíem de passar per

arribar a l’ermita. 12.- Ompliu els espais buits amb el relatiu en funció de CN: a) Hi havia dues cases les finestres _____________ eren molt menudes. b) El doctor Pasqual, el fill ___________ també era metge, venia a casa meua

sempre que li ho demanava. c) Són uns pintors l’obra ______________no és molt coneguda. d) Em va explicar una pel·lícula l’argument ____________ ja no recorde. e) Va tenir una reacció molt estranya el motiu ______________ encara no he

entés.

Page 9: Excercicis Nivell 3

13.- Esmeneu els pronoms relatius incorrectes que apareixen en aquestes frases: a) El llibre el qual llegeixes és meu. b) No he entés gaire el qual va explicar el professor. c) L’aigua la qual beveu està contaminada. d) No em puc imaginar quin és el tema del que em vol parlar. e) La màquina d’escriure amb la que treballeu és elèctrica? 14.- Dins les oracions següents poseu el relatiu possessiu allà on el que siga incorrecte: (El relatiu possessiu és el relatiu que fa funció de complement del nom. Sovint equival al possessiu castellà cuyo) - És una casa que totes les finestres donen a llevant. - És una senyora que té molts vestits. - Tenim una heura a la galeria que les fulles cobreixen la barana. - Ja saps que no són per a tu. - Fan classes en una escola que la directora és amiga meua. - L’home que no treballa no viu feliç. - El tren que arriba ara és el correu. - És una roba que tots els colors són esmorteïts. 15.- Completeu els espais buits amb les formes de relatiu adients: a) Em va dir que vindria, ______________ em va alegrar molt. b) Últimament fa molta calor, ___________ no és gaire normal per aquestes

dates. c) Es va enfadar sense motiu, ____________ va enutjar els seus amics. d) No ho sabré fins al proper dilluns, ____________ em posa molt nerviós. e) Ha suspés totes les assignatures, ____________ provocarà un daltabaix a

casa seua. 16.- Ompliu els espais en blanc amb totes les formes de relatiu possibles: a) Aquest és el poble ____________ vaig naixer. b) Es va cremar el bosc ___________ jugàvem quan érem menuts. c) El professor _____________ anirem d’excursió és molt simpàtic. d) Preferesc ______________ em vas donar ahir; aquest no m’agrada. e) La causa ______________ lluites és injustificada. f) És un armari_____________tinc desada la roba d’hivern. g) A l’agència encara no m’han dit els països ______________ passarem. h) El llibre d’història ____________has consultat la data ha d’estar equivocat.

Page 10: Excercicis Nivell 3

i) No recorde la secretària _____________ et refereixes. j) Encara no m’ha tornat _____________ li vaig deixar. k) Ha reconegut el lladre _____________ la va atracar. l) Avui ha vingut el senyor _______________ vas vendre el teu cotxe. m) És una casa _____________ tot el dia toca el sol. n) Em sembla que el peix ________________ has comprat no és molt fresc. o) Guanyarà el concursant ______________ porta el jersei blau. p) Es va casar l’any ______________ va nevar tant. q) ________________ ho haja fet que alce la mà. 17.- Esmeneu els pronoms relatius incorrectes que trobeu en aquestes frases: a) L’Esteve, qui coneixia l’assumpte perfectament, no va voler-nos comentar

res. b) És un material que es fan rajoles. c) El senyor que has parlat és parent nostre. d) És una jove la qual té molt d’orgull. e) Això no era el qual més em preocupava. 18.- Entre aquestes oracions n’hi ha de pleonàstiques: corregiu-les: 1. És un mètode que tots sense excepció l’han adoptat. 2. Els nostres han guanyat les eleccions, de la qual cosa me n’alegro. 3. És un riu on s’hi ha ofegat molta gent. 4. Aquests llibres i els que portaran són d’obsequi. 5. Parlarà el mateix orador que ja el sentírem al Centre Cultural. 6. Hi ha uns boscos d’on han tallat tots els pins adults. 7. Han muntat un negoci en el qual hi guanyen tants diners com volen. 8. Portaren una cadira amb la qual pogueren transportar-la còmodament. 19.- Mitjançant l’ús del relatiu adequat, inseriu la segona frase en la primera, i formeu-ne una de composta: 1. Els nostres han guanyat les eleccions. Me n’alegre. 2. Viuen en un carrer molt estret. Amb prou feines hi entra el sol. 3. Tenim un salze al jardí. Les fulles del salze fan una bona ombra. 4. Volen que venga aquesta calaixera. Jo no hi accedesc. 5. Ha suportat amb fermesa la malaltia. Ningú no ho esperava. 6. Ha estat reelegit alcalde. Tot el poble n’estava content. 7. Vam trobar un llogarret molt acollidor. Ens hi vam quedar. 8. Et torne aquest llibre. Només n’he llegit la meitat. 9. Pensava en aquell afer tan desagradable. No me n’oblidaré mai. 10. La casa és enmig del bosc. Les parets de la casa són roses. 11. He conegut l’escriptor. L’any passat li van donar un premi. 12. La meua cosina ha guanyat cinc milions en la primitiva. Te’n parle sovint, de

la meua cosina. 13. M’ha telefonat aquella xica. Te la vaig presentar l’altre dia. 14. Aquests papers, busca’ls al calaix. Hi guarde els rebuts, al calaix.

Page 11: Excercicis Nivell 3

15. No em recorde de la festa. T’hi refereixes, a aquella festa. 16. És una bona idea. Hi tinc posada tota la confiança. 17. Han augmentat les tarifes. Això comportarà moltes queixes. 20.- Poseu en els espais en blanc PERQUÈ, PER QUÈ, PER A QUÈ i, dins els parèntesis, escriviu una expressió equivalent en cada cas: 1. Vinc __________ (.....................) em dóna la gana. 2. Vinc __________ (.....................) em soluciones un problema. 3. Encara no sé ____________ (..................) han vingut. 4. Les raons ___________ (...................) han fet tal cosa. 5. ___________ (...................) et servirà això? 6. Han tancat les finestres __________ (...................) feia massa fred. 7. Han tancat les finestres __________ (...................) no faça tant de fred. 8. ____________ (...................) fas aquestes coses? 9. Ara ja sé els motius ___________ (....................) han canviat de projecte. 10. ____________ (......................) serveix aquest botó? 11. No sé ___________ (....................) ho vol destinar. 12. Jo tenia ganes de saber ____________ (.....................) s’havia enfadat. 13. T’ho dic _____________ (....................) ho sàpigues. 14. No hem sortit a caçar ____________ (.......................) nevava. 21.- De les cláusules següents, la meitat tenen la forma quin correcta, i l’altra meitat la tenen incorrecta. Separeu aquests dos grups, i feu les esmenes que siguen convenients: 1. Amb quines eines penses fer-ho? 2. Hi ha una perera quines branques s’esqueixen del pes de la fruita. 3. La casa groga és la quina fou heretada. 4. Quines ganes tenia de desfogar-me! 5. Estem molt agraïts a les seues comandes, les quines procurarem de servir-li

ràpidament. 6. Ja em diràs quins són els teus autors preferits. 7. Li deixaré llegir uns documents, quins documents li aclariran els dubtes que

encara té. 8. Digues, quins són els útils del llaurador? 9. Una noia quins cabells són negres com l’atzabeja. 10. Ja saps quin dia tornen els excursionistes? 11. No he pogut saber mai quin tipus de planta és aquest. 12. Pujarem en una tartana la quina fa molts anys que fa aquest servei. 13. De quin color la voleu, blanca o vermella? 14. Amb Miquel, quines idees són tan oposades a les meues, som excel·lents

amics. 15. Tenia molts alumnes de batxillerat, quins alumnes li havia proporcionat el

senyor Roig. 16. Quina bella sort de tenir germana!

Page 12: Excercicis Nivell 3

22.- Inserix els connectors en aquestes frases: Causa : com que, perquè, atés que, per 1. Els van acusar ................. agredir uns vianants. 2. Van marxar de la festa ................... no s’ho passaven bé. 3. ....................... no venia, van marxar sense ella. 4. ....................... el dia escollit no ha agradat gens, l’hem canviat. Finalitat : perquè, per, per tal que, a 1. Van dir-li que ho fera ell ....................... semblava que era la persona més

indicada. 2. Van al futbol ...................... esbargir-se una mica. 3. Cal imposar sancions dures ............................ la gent obeïsca. 4. Ho fan ............................ guanyar-se la seua amistat. Condició : posat que, en cas que, tenint, si 1. .................. vinga abans d’hora, tindrem temps d’acabar-ho. 2. .................. amics, mai et sents sol. 3. .................. algun dia em trobara els meus pares ací, no m’ho creuria. 4. .................. a última hora no vulgues anar-hi, em telefones. Temps : després de, després que, mentre, jugant 1. ....................... llegia, escoltava música. 2. Es van conéixer .................... a tennis. 3. ....................... de fer aquell espectacle, no el vam tornar a veure. 4. ....................... li diguérem que havia d’anar amb compte, va tenir l’accident. Manera : com si, sense, plorant, sense que 1. Explica-li-ho ..................... es pense que ho fas per ell. 2. Actua ........................ fora un entés en la matèria. 3. Entreu ....................... trucar. 4. Es passa el dia ........................ 23. Ompli els buits de les frases següents amb la grafia adient: • En un moment donat, la si...fonia ca...via de ri...e. • La cà...fora es posa a la roba per evitar el trio...f dels corcs. • Ha co...vocat una roda de pre...sa al parani...f de la Universitat. • A...ex trobaràs un co...te escrit pel senyor co...te sobre la mete...sícosi. • El dret d’e...fiteusi sobre els ca...s els ha co...plicat l’assu...te de l’herè...cia. • L’ate...tat va co...oure en poc te...s tota l’opinió pública. • L’i...fant prese...tava sí...tomes d’haver e...alaltit en poc te...s. • Després del seu bie...i de direcció, ha quedat una bona e...pre...ta en

l’e...presa. • Ta...ateix la Susa...a l’havia co...vidat a jugar a te...is. • Hem demanat l’exe...ció de gi...àstica..

Page 13: Excercicis Nivell 3

• L’assu...ció del govern per part del triu...virat ha co...firmat les expectatives. • Quan va veure la circu...ferència a la pa...talla, va esbossar un so...riure

molt a...ple. • En veure el co...te del sopar, va deixar de fer el presu...tuós. • E...ig de la i...pre...ta hi havia en Pere Sa...só e...feinat com mai. • Em te...tava i...vestigar la co...exió del presu...te e...etzinament amb tota

una ga...a de fets i...orals que passaven de feia te...s. 24. Ompli els buits de les frases següents amb la grafia adient: • El tra...via de circu...val·lació ha deixat pas a l’autobús que s’e...fila pertot

arreu. • Els a...fibis viuen en terra i en aigua. • Una bra...ca es co...fonia amb una ni...fa. • E...para grans circu...loquis per dir coses ben pere...tòries. • Barcelona, ciutat co...tal s’ha fet be...ereixent d’unes festes tan su...tuoses

com aquestes. • Amb gran e...fasi ens va co...fessar la i...ocència del co...te de Castellvell. • El van e...ordassar abans que es poguera dese...benar el peu. • Duia una faldilla tota e...idonada que resaltava uns genolls e...orenits pel

sol. • L’A...a s’e...irallava en el reflex de l’aigua com una ni...fa. • És i...oral que hi haja queviures e...agatzemats mentre la gent passa fam. • L’e...sabonada ja t’i...dica la seua i...odèstia. • I...ediatament van e...udir tots. • S’e...otlla a tot amb gran pro...titud. • Com, vols dir que l’accent circu...flex és i...utable? • No deu ser tan i...òbil si es pot e...fo...ar. 25. Escriu el contrari dels mots següents, fent servir el prefix negatiu il .

1. Llegible: 2. Limitat: 3. Lícit: 4. Lògic: 5. Licitud: 6. Legal:

26. Completa els buits de les frases següents amb l o l·l: 1. L’i...ustre conferenciant va fer una a...usió. 2. El conductor, que va resultar i...és, e...udí tota responsabilitat. 3. Han insta..at uns satè...its bè...ics a l’espai este...ar. 4. Els subreto...ats de la pe...ícula foren del tot i...egibles. 5. Hi ha un mi...er de so...icituds d’anu...ació de matrimoni. 6. La reunió de caps d’Estat tindrà lloc a Brusse...es. 7. Va actuar en tot moment amb molta inte...igència i tranqui...itat. 8. El mi...enari va ser ce...ebrat amb molta so...emnitat.

Page 14: Excercicis Nivell 3

27. Subratlleu els verbs de les frases següents indicant si són reflexius o pronominals: 1. La noia es pentina. 2. Es va escapar per la muntanya. 3. El gos es llepa les ferides. 4. Aquell noi s’ha aprimat. 5. Ara em dutxaré. 6. Es recorden de la família. 7. Mira’t al mirall. 8. Es penediran del que han fet. 28. Substituïx els sintagmes subratllats per la combinació de pronoms febles adient: 1. Qui s’encarrega de portar la beguda a la costellada? 2. Pregunta-li si pot acompanyar els xiquets a l’escola. 3. Recorda que encara has de lliurar la participació als veïns del cinqué pis. 4. L’única solució que et queda és vendre el negoci als competidors. 5. Ja m’encarregaré de transmetre la vostra proposta als meus companys. 6. Ja sabràs explicar als socis la raó de la teua dimissió? 7. Treure en Pere d’allí no serà gens fàcil. 8. Cal lliurar urgentment l’informe als caps. 9. Es fàcil trobar la Núria al teatre. 10. Li agrada donar menjar als coloms del terrat. 29. A les frases següents, substituïx el gerundi per una construcció adequada: 1. Totes les proves proposades foren declarades pertinents duent-se a terme

amb el resultat que figura a les actuacions. 2. El demandant esmentà l’oficina que tenia els documents al·legats,

demanant que el tribunal els reclamara. 3. La part actora ha hagut de deixar el domicili conjugal, residint ara en un pis

de lloguer. 4. El 25 de febrer es va comunicar a les parts la data del judici oral, havent-se

realitzat el 3 de maig. 5. Es va fixar el 17 de setembre per a la realització del judici oral, no havent-hi

comparegut el testimoni, havent sol·licitat la part actora (...) 6. El 16 de juliol, la part demandada va adreçar una carta a la part actora

comunicant-li la rescissió del contracte d’arrendament. 7. El president va qualificar la documentació presentada, admetent tot seguit

els licitadors següents: (...)

Page 15: Excercicis Nivell 3

30. Completeu les frases següents amb la forma verbal que corresponga en

cada cas (el condicional compost o el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu) dels verbs entre parèntesis:

1. Si no hagueres demanant ajuda al guarda urbà no (arribar, nosaltres) a

temps. 2. Si us (entrenar-se) amb més ganes, avui no hauríem perdut el partit. 3. Si (trobar) la seva adreça, l’(convidar), a ella. 4. Sense que m’ho (demanar, tu), també li (dir, jo) que vinguera amb nosaltres. 5. Ens (estimbar, nosaltres), si no (frenar, tu) a temps. 31. Traduïu les frases següents: 1. No sabía que pertenecieras a esta comunidad. 2. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en el exilio? 3. Vemos que en esta situación no ha prevalecido tu criterio. 4. ¿Aún permaneces soltero? 5. No sé a quien ha pertenecido este collar. 6. Es cierto que no siempre prevalece la razón. 7. Confío en que mi decisión merecerá tu beneplácito. 8. Nos ha nacido un varón. 9. No había merecido suerte tan adversa. 10. Ha crecido más de lo normal. 11. El río Llobregat nace en Castellar de N’Hug. 12. El eucalipto crece muy rápidamente. 13. La luciérnaga luce tan sólo en la oscuridad. 14. Esta gente luce más de lo que puede. 32. Poseu en pretèrit imperfet d’indicatiu el verb de la frase a) i en imperfet de

subjuntiu el verb de la frase b). 1. a) L’Albert (beure) aigua fresca. b) El pare volia que l’Albert (beure) aigua

fresca. 2. a) Nosaltres (prendre) les claus en sortir de casa. b) No els agradava que

nosaltres (prendre) les claus en sortir de casa. 3. a) Jo (remoure) les cadires. b) No li agradava que jo (remoure) les cadires. 4. a) En Pere i tu (escriure) una carta a la vostra germana. b) Calia que en

Pere i tu (escriure) una carta a la vostra germana. 5. a) Aquells xics (viure) precàriament. b) Els pares no volien que els seus

xics (viure) precàriament.

Page 16: Excercicis Nivell 3

6. a) A la classe de literatura els alumnes (descriure) un paisatge. b) Una de les pràctiques era que els alumnes (descriure) un paisatge.

7. a) Vosaltres no em (deure) res. b) Dubtava que no em (deure) res. 8. a) La modista (embeure) les mànigues del vestit. b) Calia que la modista

(embeure) les mànigues del vestit. 9. a) Els seus cants (commoure) el públic assistent. b) Dubtava que els seus

cants (commoure) el públic assistent. 10. a) El temps (prescriure). b) Ho vàrem fer abans no (prescriure) el temps. 33. Completeu les frases següents: 1. Si (anar) a poc a poc, no t’equivocaries. 2. Tots nosaltres (voler) que tu i els teus amics (venir) a la festa. 3. Aquesta nit elles (tenir) molta gana després de tant d’exercici. 4. Si (estar) més despert, les coses t’ahurien anat d’una altra manera. 5. (fer) el que (veure) que la gent fa. 6. Vosaltres (obtenir) resultats més satisfactoris si (ser) més intuïtius. 7. És possible que tu no (saber) tota la veritat. 8. T’escoltarien més si no (dir) tantes bajanades. 9. Ells (dur) tants penjolls com podien, 10. (córrer) tant com (poder). 11. Si el club (néixer) amb idees, aviat aconseguiria molts socis. 12. (dur) els plats a la cuina! 13. Vosaltres i els vostres amics (vendre) a bon preu. 14. Tots els paquets (cabre) a la baca del cotxe. 15. Ens agradaria que vosaltres ens (acompanyar) a la cursa. 16. No convé que vosaltres (dur) tantes coses a la platja; (anar) massa

carregats. 17. Qui (estar) cansat, que s’assega.

Page 17: Excercicis Nivell 3

18. Pot ser que nosaltres (venir) demà. 19. Si (estar) cansada, no (caldre) que ningú em (dir) que me n’ (anar) a dormir. 20. M’ha dit que tu (fer) el que (voler). 21. Si ho (saber) tot, te’n faries creus. 22. Qui no (ser) a les deu a casa, no podrà venir amb nosaltres. 23. Aviat (néixer) els cadells. 24. Cal que (córrer) si voleu empaitar-los. 25. (anar) a l’estació i demana que et (dir) l’hora d’eixida del tren. 26. No creiem que hi (caber) res més. 27. Molt sovint la xica (veure) la mateixa escena. 28. Ells (malmetre) la seua hisenda. 29. Jo (preveure) un hivern conflictiu. 30. Aquesta setmana la Laura no (saber) res d’En Jordi. 34. Conjuga els verbs següents en la 2a persona del singular de l’imperatiu en

combinació amb el pronom feble que indiquem en cada cas.

Ex. Dir+li > digues-li/ dis-li 1. Atendre + ho 2. Atényer + ho 3. Fer + me 4. Poder + ho 5. Fugir + hi 6. Saber + ho 7. Bullir + lo 8. Compondre + ho 9. Estar + te 10. Prendre + lo 11. Romandre + hi 12. Témer + lo 13. Carvendre + lo 14. Conéixer + me 15. Escupir + ho 16. Rebre + ho 17. Rompre + la 18. Morir + te

Page 18: Excercicis Nivell 3

BLOC II 1.- Fixa’t en les paraules subratllades i fes les combinacions pronominals escaients. La dona volia donar-me la informació de la història, però jo en aquell temps no tenia pressa. Em presentaré; no us he dit que era el cap de la policia de la ciutat de València. Per aquella època jo era jove i treballava amb entusiasme. La dona digué: Ja ho he dit abans. Deixeu-me tranquil·la d’una vegada! Enviava la filla al mercat sempre que es trobava malalta. La Joana és així... Jo pensava posar-me la dona a la butxaca, adulant-la, però allò no donava resultat. La dona continuà: la filla sempre es comprava les millors coses del mercat, es gastava els diners del mercat en quincalla, i açò havia de passar; tard o prompte, però havia de passar! Us he de confessar la veritat del cas digué la dona: Se’m posà la mosca a l’orella quan vaig veure la filla de la Joana amb aquell paio. Es veia venir. Passà el que havia de passar; la filla fugint amb el paio i robant els diners a la mare. La dona continuà parlant amb Gutierrez, el sergent més antic del cos, i jo vaig eixir al carrer pensant en aquest primer cas que calia resoldre... 2.- Fixa’t en l’exemple i fes frases que tinguen sentit. ME-LA-HI ..................................... Maria, posa’m la cartera damunt la taula TE’LS-HI US N’HI LI LES HI L’HI L’EN LI L’EN ‘NS-L’EN N’HI

Page 19: Excercicis Nivell 3

3.- Ompli els espais buits de les frases següents amb les combinacions que cregues correctes de pronoms febles. a. Hi ha una revista a la prestatgeria que m’interessa. ...................... vols

traure? b. Si el rellotge està damunt la taula, és perquè m’agrada. Deixeu ...................

. c. Joan vol vendre el seu pis a bon preu als veïns, però crec que demana

massa i no .................. vendrà. d. Telefonaré a Lluís a l’oficina per recordar-li la festa. Ja ................ telefonaré

demà. e. Aquell és el professor que va venir ahir de viatge. De segur que ...................

és? f. Pren-te les vitamines abans de sopar. Vols prendre ........................! g. Penseu que ens cantarà un poema a la nit, o no ........................ cantarà

cap? h. Carme, trau-te les ulleres de la bossa i posa ..................... altra volta. i. Crec que li editaran els treballs de meteorologia. De veritat creus que

.................. editaran? j. Carla no parava d’escriure cartes al seu nuvi, i ell no .................... escrivia

cap. 4.- Corregeix, si cal, els pronoms febles de les següents frases. a. N’hi ha que sempre estudien mirant la televisió, però jo no puc estudiar així;

sempre em perd. b. Quan vaig anar al cinema vaig trobar la Carme, que justament eixia, i em va

comentar que l’hi havia agradat molt la pel·lícula. c. Devia haver uns 2.000 xiquets en la Trobada d’Escoles en Valencià. d. Maria diu que viu molt bé, però jo crec que no hi viu gens. e. Tinc prou amb tot el que m’has dit. f. El carrer hi era tan estret que l’autobús no hi podia passar. g. Quan portaràs els estudis? Ja els tinc redactats els dos més importants. h. Ja hi ha prou de plorar! i. No em veig gens. Hauré d’anar al oculista. j. Com l’hi ho direm?

Page 20: Excercicis Nivell 3

BLOC III 1. Llig estes frases i torna a escriure-les correctament: • Antoni té la costum de posar-se unes potingues als dents que fan molt mal

olor.

• Com que l’anden de l’estació era a les afores del poble, arribarem tard a l’estreno.

• Quan va estar malalta tots els parents propincus vingueren a veure-la

• Lo menys que podia fer per ell era convidar-lo, ja saps allò de lo cortés no quita lo valiente.

• Desde que l’han nomenat director no permitix que ningú el rebatisca i ens

vol fer tornar qualssevol dia.

• El parlar per parlar és un mal vici, però a vegades relaxa molt.

• Lo que dius és lo mateix que jo he dit sempre, però açò és lo últim. Tenim que fer tot lo possible per animar a este xicot.

• Bogart s’exposava sempre a que pensaren en ell com un home dur. • Us agraïrem ens comuniqueu tota l’informació posible sobre el cine dels 30. • En pocs anys ha amassat un munt de duros, i quant més té més vol. • Parlàvem dels artistes als que tots ençalcen però ningú no entén.

• Ha deixat la faena i se n’ha anat a viure a lo Tarzan, en mig de la naturalesa

agrest.

• Si em dóna carabasses me les pagarà, encara que ja sé que vindrà diguent mentides com a punys.

• Va comprar un disc que el cantant bramava més que cantava

• La seua estratagema és matar les termites amb una regla, però després es

queda un aroma a pudent que no es pot suportar • Al poble n’hi ha alguna que altra casa senyorial, però ningú dels veins

s’encarrega.

• L’obra va estar en cartell molt de temps, però sense entrar en detalls, sols te diré que ha caigut en l’oblit.

Page 21: Excercicis Nivell 3

2. Traduïx les següents frases: • Las vikingas utilizaban el tulipán como afrodisíaco.

• Con esta rubeola que tienes no puedes tocar el saxofón ni poner el magnetofón, te tienes que contentar con un chicle.

• Juan juega muy bien al dominó, pero no gana porque tiene muchas dioptrías y no encuentra las gafas.

• Es un buen pívot, pero tal y como tiene el omoplato no podrá ir a las olimpiadas.

• Hizo una carrera hace mucho tiempo, pero los dioses hace tiempo que lo aislaron de aquel mundo.

• Cuantas más seamos, mejor nos lo pasaremos. • Siendo como es un don nadie, no entiendo por qué le haces caso.los

propios trabajadores boicotearon las propuestas de la patronal. • Me han tocado seiscientas cincuenta y cuatro mil ochocientas doce pesetas

en lotería, pero debo tanto dinero que no tendré bastante para pagar las deudas de juego.

3. Ompli els espais buits de les frases segúents amb les combinacions de

pronoms febles que cregues adequades: • Hi ha una revista a la prestatgeria que m’interessa. .......................... vols

traure? • Si el rellotge està damunt la taula és perquè m’agrada. Deixeu .................. .

• Telefonaré a Lluís a l’oficina per recordar-li la festa. Ja ......................

telefonaré demà.

• Carme, trau-te les ulleres de la bossa i posa ........................ altra volta. • Joan vol vendre el seu pis a bon preu als veïns, però crec que demana

massa i no ........................ vendrà.

Page 22: Excercicis Nivell 3

BLOC IV Corregix, si cal, els errors que trobes en les frases següents: 1. Casi he hagut de fugir de tan amorosa i tendrament com s’ha comportat. 2. L’equip va de derrota en derrota fins a que el derroten definitivament. 3. El regidor volia favoréixer la producció teatral en valencià, però tot solia

permanéixer igual. 4. No he comprés bé el primer i el tercer exercici. 5. El col·lectiu d’actors i actrius acordaren de fer vaga i reivindicar una millora

en les condicions laborals. 6. S’exercita tant com pot en parlar en públic, perquè vol ser política. 7. No creia en l’eficàcia del psicoanàlisis. 8. Per supost que no em disfressaré de maduixa; pot ser ho faré de raïm, però

no de maduixa. 9. El públic va prorrumpir en una gran rialla quan l’actor va omitir part del seu

discurs. 10. Em va saludar amb un moviment del seu cap i es va traure el rellotge de la

butxaca. 11. No hi ha res que fer: ha desaparescut. 12. Aixina no conseguiràs el teu propòsit, jo canviaria de tàctica d’immediat. 13. L’han ingressat en la unitat de cures intensives. 14. Era d’esperar que acabara per descobrir la veritat; hi ha que ser molt fava

per a no assabentar-se’n d’algunes coses. 15. Això de menjar-te tres ous alhora. A que no ho fas! 16. De figues i llimes pots agafarne quantes vulgues. 17. Quan vages al mercat, de pas porta llentilles. Ací solament les venen al per

major. 18. Els que hagen fet un treball col·lectiu i/o individual no hauran de fer

l’examen.

Page 23: Excercicis Nivell 3

19. Duia un sostenidor de randa. 20. No vam poder quedar el dimecres alhora de dinar. 21. Els programes de televisió acabaran amb la meua paciència. 22. El camí era tan estret que el cotxe no podia passar per ell. 23. Serien uns bromistes, sols sé que el cridaren i degué anar-se’n correns. 24. A mitjans de febrer se celebren les Carnestoltes. 25. Aquella dona insisteix en comprar-se un pis. 26. Clar que no m’agrada seure’m en cuclilles; fes el favor de donar-me una

cadira. 27. Després d’allò no està per suportar moltes bromes. 28. Hola, què tal? 29. Si no t’agrada aquest llibre, malament perquè no n’hi ha altre. 30. Ahir vaig somiar amb un amic que fa molts anys ja no veig. 31. Ha traslladat els mobles del menjador, trencant-se un braç. 32. S’ha apropiat de la meua idea; volia obsequiar una flor a la mestra i ja ho ha

fet ell. 33. S’ha deixat, per lo menys, dues finestres obertes de par en par. 34. Sempre es calla per no discutir. 35. No es tracta d’útils e inútils, si no de gent que té ganes i de gent que tot fa

mandra. 36. No va aprovar l’oposició degut a no tenir el títol que li demanaven del grau

superior. 37. Demà va a celebrar-se la reunió del Govern. 38. Ahir vam sopar una sopa molt bona, però hui no ens han donat menjar. 39. Acabarem el mes a dures penes si no ens donen un anticip. 40. Finalment, dir que s’espera un augment de l’IPC.

Page 24: Excercicis Nivell 3

41. Ha posat una muralla de pedres alrededor de sa casa; sense dubte, s’ha tornat boig.

42. Quan el temps de la República, les dones tingueren més llibertats que en

els anys posteriors. 43. Estarà malalt, ahir ja feia mala cara. 44. Si continues aixina i no renuncies als teus drets, tindrem problemes. 45. Jo em posaré boca baix una estoneta i tu mentres em fas un massatge a

l’esquena. 46. Puc amb això i més. 47. Dalt del meu pis se sent molt de soroll, inclús a la matinada. 48. En quant a aquest llibre, pensem que serà un gran èxit. 49. No té cap d’interés d’aprovar el curs. 50. He engreixat massa aquest estiu; desdejunava molt fort de matí, i després

acabava tot el que em posaven al plat. 51. S’ha marxat perquè la Marta es fumava tot el que trobava, i s’ha posat molt

nerviós. 52. No se sap bé el tema onze. 53. El dèficit de l’estat Espanyol deu ser de l’ordre de tants milions que ni ho

sabem. 54. Ja ho hem acabat, no obstant, encara ens falta fer els últims retocs. 55. Quan te’n vages et trobaré a faltar, però no hi ha cap dubte que

m’acostumaré. 56. De repent ja era per la nit i encara no havia començat a escriure. 57. La pobra s’ha caigut de la cadira i tots ens hem rist com si no passara res. 58. Em sembla que el sopar no m’ha sentat bé. 59. A nivell europeu sembla que som moda. 60. Ens vam albergar en un hostalet i ho vam passar d’allò més bé. 61. Aclara’m per què en la tanca publicitària s’han traït els principis del partit.

Page 25: Excercicis Nivell 3

62. Deu d’estar molt content amb el nou treball, m’ha dit que està per comprar-se una bici per a repartir les cartes mentre va fent deport.

63. La convençuda a base de fer-li la cort. 64. Com continues treballant així més aviat acabaràs fet pols. 65. Ens quedarem a casa sempre i quan t’encabotes a posar-te aquest vestit

tan lleig. 66. Van al·ludir motius de disciplina i el van cessar del seu treball. 67. El propi director s’hi mostrà d’acord. 68. No anirem a l’estrena de Norma de no traure prompte les entrades. 69. A l’objecte de ser la millor de la festa s’ha ficat un vestit que sembla una

llàntia il·luminada. 70. Tots coincideixen en què no destruïsquen el Cabanyal. 71. Ningú no s’esperava que la Marta se soltara a parlar d’aquella manera,

teníem entés que era una persona molt parada. 72. Al fi i al cap sols eren quatre, el gat inclusive. 73. El propi director s’hi mostrà d’acord. 74. S’ho ha aprés de memòria i ara és incapaç de callar-se si algú li pregunta. 75. Si no t’afanyes vas a arribar tard al cinema, portes tota la vesprada fent el

pallasso i ara tens que dutxar-te i vestir-te en deu minuts. 76. Si Elvira tenia res que al·legar, vindria per fer-m’ho saber. 77. No vull prendre’m aquest assumpte en serio, de lo contrari em trobaré mal

demà. 78. No va dubtar ni per un moment que aquella dona parlava en alemany. 79. Hem sopat una truita de creïlles. 80. No deu de ser molt intel·ligent, doncs pensa que Roquefort és el germà de

Henry Ford. 81. Anirem al teatre, donat que no podem veure cap pel·lícula en català al

cinema. 82. Molt bé, a fi de comptes tu n’ets l’ama.

Page 26: Excercicis Nivell 3

83. La carta acababa: València, a 12 de febrer de 1998. 84. Compres massa regals de Nadal. Vols dir que no podré amb tants paquets? 85. No n’hi havia sucre i vaig anar a comprar-ne. 86. A jutjar pel que diu té la raó de part seua.aquest govern no té cap foça en

les seues decisions. 87. Deus estalviar si vols comprar-te una casa. 88. Quan va morir tindria uns vuitanta anys. Traduïx les frases següents: 1. Date prisa. Llevas media hora arreglándote i vamos a llegar tarde. 2. Ni siquiera se guarda la ropa cuando va a dormir. Me tiene frita, porque no

recoge nada, y así y todo lo aguanto porque, ... no sé por qué. 3. El cartel que vimos venía a decir lo que ya íbamos diciendo nosotros desde

hace tiempo. 4. Según la costumbre establecida, los conflictos són resueltos por un tribunal

de vecinos. 5. A decir verdad, me dejas de piedra; eso no me lo esperaba. 6. Tu espera que se suelte a bailar y verás qué pronto se olvida de lo que se

debe o no hacer. 7. El aroma de los tallarines con orégano es la señal del apoteosis. 8. Hay que dejarla o acabarás por enviarla a freir espárragos. 9. No ganaremos las próximas elecciones a no ser que ocurra un milagro. 10. El contemplar este paisaje es muy relajante. 11. Se ha caído debido a la cera que han puesto en el suelo, sin embargo, no

se ha roto nada, o sea, que tiene mucha suerte. 12. Debe de estar un poco escarmentado; lleva renegando mucho tiempo de lo

mal que lo hacían los demás y ahora resulta que él sólo tiene acabada una parte de la obra.

13. Tengo que asumirlo: en lo sucesivo cortar por lo sano.

Page 27: Excercicis Nivell 3

14. Lo hemos buscado por doquier, pero por el momento no quiere dar señales de vida.

15. Vienen cantando como si no pasara nada. 16. El sábado, al salir, dejaremos a los niños al cuidado de los vecinos. 17. De haber sabido que te lo tomarías así no te lo hubiera contado. 18. Suponiendo que vieniera, tampoco sabría qué decirle; así que prefiero no

verlo hasta que se me ocurra algo. 19. El que no quieras venir conmigo me importa tres pepinos. 20. Será que todavia no saben que no estamos por aceptar su propuesta. 21. Acudió piernas para qué os quiero cuando supo que la entrada era gratis. 22. Enviste tres paquetes, sí. No obstante, no nos llegó ninguno. 23. Es una lástima pero se van a llevar una desilusión. 24. Se lo ha tomado a la tremenda; a lo mejor se lo tenías que haver dicho de

otra manera. 25. Se fue la luz y tuvimos que hacer el trabajo a oscuras. 26. Sin duda corría a lo loco, porque del guantazo que se dio todavía le sangra

la nariz. 27. No me cabe la menor duda que nutrirás bien los peces cuando salgamos de

casa. 28. El terremoto, de cuyos efectos pasamos a informarles, ocurrió hace tres

horas. 29. Si no quieres leer el libro, pues no lo leas; sin embargo, creo que te pierdes

mucho, incluso muchísimo. 30. No cuesta, ni por asomo, lo que tú dices. Tirando por lo alto, no costará ni la

mitad. 31. El arroz está en su punto, pero el comer demasiado trae malas

consecuencias. 32. Si quisiera que tejieras una mantate hubiera comprado el material que te

hiciera falta. 33. Si resolvemos pronto estos problemas de matemáticas, presiento que

podremos entretenernos jugando al parchís.

Page 28: Excercicis Nivell 3

34. No lo he podido comprobar, pero estoy seguro de ello. 35. Al atardecer éramos, más o menos, un centenar de personas. 36. Lo primero que se compró fue la olla a presión. 37. Al morir su padre la hacienda pasó a manos de los hijos. 38. Vio como se torcía el palo, pero no supo apartar-se y permaneció quieto

mientras le caía en la cabeza. 39. Clausurad el acto de una vez. No entiendo cómo permitís que se tuerzan las

cosas de tal modo. 40. De haberlo conocido mejor no se lo hubiera mencionado. 41. El pastel hace gusto a quemado. 42. Abrió la puerta sin darse cuenta que entraba en otra habitación, pero, como

se confundía con frecuencia, ni se sofocó. 43. “lo mío es tuyo y lo tuyo mío”, dijeron al casarse por lo civil. 44. Por la mañana duermo poco y por la noche menos todavía. 45. Han probado a convencerlo para que se presente como candidato, pero ha

sido inútil. 46. No sé dónde està el límite que separa lo bueno de lo malo. 47. Según varios testigos, apretó el gatillo de la ametralladora después de que

un empleado del banco se abalanzara sobre él.

Page 29: Excercicis Nivell 3

BLOC V Tradueix: 1. Cuando termine este trabajo haremos un viaje. 2. En cuanto lo vea pienso decirle cuatro frescas. 3. Cuando se haya ido te lo contaré todo. 4. Los que lleguen tarde no encontrarán sitio. 5. Los que no hayan hecho el trabajo no podrán presentarse. 6. Si tuviese dinero haría un largo viaje. 7. Si estudiaras más no te suspenderían. 8. Si huebieras hecho lo que te dije, esto no te habría pasado. 9. Si hubiésemos salido antes, nos habríamos evitado este atasco. 10. Si te hubieras preocupado, te hubieses enterado a tiempo. 11. Por poco que te hubieras esforzado hubieras podido salir adelante. 12. No quisiera asustarte, pero debo advertirte de los riesgos que corres. 13. Debiste haverte quedado en casa: hace demasiado frío. 14. Quisiera poder ayudarte, pero no me es posible. 15. Si el gobierno aumenta los impuestos, perderá las elecciones. 16. Si el gobierno aumentara los impuestos perdería las elecciones. 17. Quizá venga más tarde. 18. A lo mejor te hubieras podido eviatar algún disgusto.quizá no sea yo la

persona más adecuada para esta misión. 19. Tal vez fuese mejor así. 20. No sé exactamente cuando se fue; serían las cinco más o menos. 21. Algunos indican que los jugadores se habrían reservado para el partido del

domingo.

Page 30: Excercicis Nivell 3

22. Espero que gane el concurso. 23. Confio en que me concedan la beca que pedí. 24. Esperaba que el curso fuese más interesante. 25. Confiaba en que me hubieran elegido a mí. 26. Tengo miedo de que se haga daño. 27. Temo que no llegue a tiempo. 28. Tenía miedo de que contrajese alguna enfermedad. 29. Temía que, a última hora, no se decidiese a venir. 30. Ojalá no llegue nunca ese momento. 31. Cerrar bien la puerta cuando os vayais. 32. Callaros inmediatamente. 33. ¡A dormir, he dicho! 34. A nivel internacional, destacar que se han producido nuevos

enfrentamientos. 35. El ignorar dónde estaba lo ponía nervioso. 36. Más aliento en el perseverar. 37. Se limitó a darle un euro a un mendigo pidiendo limosna. 38. Estuvo con todos ustedes durante hora y media al micrófono Rosa Soler. 39. Aludió motivos de salud para justificar su ausencia. 40. Le aludió varias veces en su discurso. 41. Las tropas abortaron el golpe de estado. 42. Por mucho que quieran no nos callarán. 43. El presidente ha cesado al consejero de Administración Pública. 44. Orden por la cual la directora general cesa en su cargo. 45. Prepárate que tenemos que correr el maratón. 46. Hemos caminado conco kilómetros.

Page 31: Excercicis Nivell 3

47. Hen dimitido al jefe del gabienete de prensa. 48. Informado favorablemente el proyecto, su aprobación ya depende del

Gobierno. 49. Hemos comido paella. 50. Su discurso emanaba aires de modernidad. 51. Le han obsequiado una pulsera de diamantes. 52. Han recurrido la sentencia. 53. La oposición urge la retirada del proyecto de ley. 54. ¿Cuándo acabarás con este maldito trabajo? 55. El detenido acabó por confesarse autor del delito. 56. Aprovechó la catástrofe para apropiarse de las riquezas de sus vecinos. 57. Dimitió porque no se atrevía con el trabajo. 58. Como era un pobre ingenuo cargó con todas las culpas. 59. Continúa con tus gracias y verás dónde acabas. 60. La noticia ha corrido por toda Valencia. 61. Se ha descuidado de sus obligaciones como padre. 62. No he hecho otra cosa más que decirle lo que debía. 63. Ha dimitido del cargo de tesorero. 64. Creo que ya he dado con la clave. 65. Ahora le ha dado por estudiar alemán. 66. Cuando se lo propuse, lo cierto es que dudó por un momento. 67. El curandero acertó con la enfermedad. 68. Se cruza de brazos durante toda la mañana y no da golpe. 69. Miguel Muñoz entrenaba en el Madrid. 70. Falta por pintar el techo del recibidor.

Page 32: Excercicis Nivell 3

71. Vendiendo cartón, todos los días se hace con un mínimo de mil pesetas. 72. Habla en alemán con mucha soltura. 73. Todo lo que le digo lo toma a mal. 74. Después de tanto pelear, sus enemigos pudieron con él. 75. Queda por saber cuánto nos pedirá. 76. Renunció a sus derechos al título. 77. De pequeño soñaba con ser misionero. 78. El macho tira del arado con fuerza. 79. Se puso tan furiosa, que no se le ocurrió otra cosa que tirarme del pelo. 80. Hay que clarificar este vino. 81. Tenemos que clarificar este asunto. 82. Esta mujer aparenta mucha menos edad. 83. Quiere aparentar que es muy rico. 84. La marea ha bajado. 85. Baja los escalones de dos en dos. 86. Baja el volumen del tocadiscos. 87. Bajan la cabeza en señal de respeto. 88. Esta medicina está compuesta de varias sustancias. 89. Le han puesto una multa arbitrariamente por aparcar en doble fila. 90. No cruces la calle por ahí. 91. Estas dos calles se cruzan a la altura de la plaza. 92. Cruza los brazos. 93. Cruzaremos las dos razas de perros. 94. Siempre cumple su palabra. 95. Han tenido lugar unos hechos lamentables.

Page 33: Excercicis Nivell 3

96. Él no hizo más que ejecutar su trabajo. 97. Les han doblado el sueldo en un año. 98. Dobló la barra como si nada. 99. Cuando tiene alguna preocupación no puede dormir bien. 100. No me he dormido hasta medianoche. 101. Debemos entregar hoy mismo las mercancías. 102. Les libró del yugo de la esclavitud. 103. El águila planeaba majestuosamente. 104. La miseria planeaba sobre aquell pueblo. 105. Planeaba hacer un atraco. 106. Me gusta ver cómo se pone el sol. 107. Pon el florero encima de la mesa. 108. No me gusta subir las escaleras. 109. Hay que subir los muebles al desván. 110. Hay que hacer un esfuerzo por subir la calidad de la enseñanza. 111. Sube el tono de voz que no te oigo bien. 112. Ya hace mucho tiempo que reñimos. 113. Me han reñido sin motivo, porque yo no he tocado nada. 114. Ha engordado tanto que parece una vaca. 115. Te pareces mucho a tu hermano. 116. Dime quien es pero sin señalar con el dedo. 117. Señale la respuesta correcta con una cruz. 118. El pelegrino se albergó en una posada. 119. El barco se fue a pique. 120. En el mes de agosto se ha apreciado una importante subida de la

inflación

Page 34: Excercicis Nivell 3

121. Desde aquí no se aprecian los detalles. 122. Se bajaron del tren en marcha. 123. Si te dice algo es mejor que te calles. 124. Se cayó de la moto por no ir bien cogido. 125. El arroz se ha cocido demasiado. 126. Se conoce el camino como la palma de la mano. 127. Se ha dejado la piel en este asunto. 128. Este trabajo me lo pido para mi. 129. Quiero que te estés quieto. 130. Cuando nos vio se hizo el sueco. 131. Se fuma un cigarrillo tras otro. 132. Se marchó sin decir nada 133. Me huelo que aquí hay algo sucio. 134. Cuando va con su padre aprovecha para llenarse el depósito. 135. Una hora se pasa volando. 136. Quiere aprobar y se pasa el día estudiando. 137. Siéntate hasta que se te pase el mareo. 138. No es preciso que vengas a traerme el libro, ya me pasaré yo por tu

casa. 139. Me parece que te has pasado de la ralla. 140. Vamos a tomarnos un bocadillo y volvemos enseguida. 141. A raiz del accidente se quedó cojo. 142. Se oyó una fuerte explosión y nos quedamos a oscuras. 143. Se ha quedado soltero. 144. El proyecto se apoya en la voluntad de miles de ciudadanos.

Page 35: Excercicis Nivell 3

145. Su teoría se apoya sobre hechos indiscutibles. 146. Se resbaló con una piel de plátano. 147. ¿A qué hora te retiras normalmente? 148. Cuando se lo dije empezó a reirse como un loco. 149. Tu hijo es un descarado que se ríe de todo el mundo. 150. No se sabe bien el tema once. 151. Ha bostezado tan fuerte que se le ha saltado un botón. 152. El taxista se ha saltado el semáforo. 153. Me temo que nos hemos equivocado. 154. A ver si te vienes pronto a casa.