Ekonomija - Turk, Turk

of 94/94
EKONOMIJA MIRKO TURK KSENIJA TURK
 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Ekonomija - Turk, Turk

 • EKONOMIJA

  MIRKO TURK

  KSENIJA TURK

 • Vijeolski strokovni program: Ekonomist

  Ubenik: Ekonomija

  Gradivo za 1. letnik

  Avtorja:

  Mirko Turk, univ. dipl. ekon.

  Izobraevalni center Memory

  Vija strokovna ola

  mag. Ksenija Turk, univ. dipl. ekon.

  Izobraevalni center Memory

  Vija strokovna ola

  Strokovni recenzent:

  mag. Peter Martini, univ. dipl. in.

  Lektorica:

  Sabina igon, prof. slov.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  33(075.034.2)

  TURK, Mirko, 1954-

  Ekonomija [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Mirko Turk,

  Ksenija Turk. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2010. -

  (Vijeolski strokovni program Ekonomist / Zavod IRC)

  Nain dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/

  Ekonomija-Turk_Turk.pdf. - Projekt Impletum

  ISBN 978-961-6824-50-7

  1. Turk, Ksenija, 1950-

  252001792

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM

  Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana.

  Ljubljana, 2010

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji 126. seji dne 26. 11. 2010 na podlagi 26.

  lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in

  58/09) sprejel sklep t. 01301-6/2010 / 11-3 o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem izobraevanju.

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega

  izobraevanja v obdobju 200811.

  Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov in

  vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • i

  KAZALO VSEBINE

  1 EKONOMSKI PROBLEM ............................................................................................... 5 1.1 UVOD ........................................................................................................................... 5

  1.2 EKONOMSKE POTREBE .......................................................................................... 5

  1.3 EKONOMSKE DOBRINE .......................................................................................... 6

  1.4 EKONOMSKI PROBLEM .......................................................................................... 6

  1.5 PROCES IN UINKOVITOST GOSPODARJENJA ................................................. 7

  1.6 POVZETEK ................................................................................................................. 9

  1.7 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA ............................................................ 9

  2 EKONOMSKI PROBLEM POSAMEZNIKA IN DRUBE ....................................... 10 2.1 UVOD ......................................................................................................................... 10

  2.2 KORISTNOST DOBRINE......................................................................................... 10

  2.3 ODLOANJE POSAMEZNIKA PRI NAKUPIH ..................................................... 11

  2.4 IZBIRA DRUBE PRI PROIZVAJANJU ................................................................ 13

  2.5 POVZETEK ............................................................................................................... 16

  2.6 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 16

  3 PROIZVODNJA ............................................................................................................... 17 3.1 UVOD ......................................................................................................................... 17

  3.2 OPREDELITEV PROIZVODNJE ............................................................................. 17

  3.3 STROKI ................................................................................................................... 18

  3.3.1 Stalni, spremenljivi in skupni stroki ................................................................. 19

  3.3.2 Povpreni in mejni stroki .................................................................................. 20

  3.3.3 Stroki v dolgem obdobju ................................................................................... 23

  3.4 POVZETEK ............................................................................................................... 24

  3.5 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 24

  4 TRG IN KONKURENCA ................................................................................................ 25 4.1 UVOD ......................................................................................................................... 25

  4.2 OPREDELITEV TRGA ............................................................................................. 25

  4.3 POVPRAEVANJE ................................................................................................... 26

  4.3.1 Sploni zakon povpraevanja ............................................................................. 26

  4.3.2 Cenovna elastinost povpraevanja .................................................................... 28

  4.3.3 Dohodkovna elastinost povpraevanja ............................................................ 30

  4.3.4 Krina elastinost povpraevanja ....................................................................... 31

  4.4 PONUDBA ................................................................................................................. 32

  4.4.1 Sploni zakon ponudbe ....................................................................................... 32

  4.4.2 Elastinost ponudbe ............................................................................................ 33

  4.5 TRNO RAVNOTEJE ............................................................................................ 35

  4.5.1 Oblikovanje trnega ravnoteja .......................................................................... 35

  4.6 KONKURENCA ........................................................................................................ 38

  4.6.1 Popolna konkurenca ........................................................................................... 39

  4.6.2 Nepopolna konkurenca ....................................................................................... 39

  4.6.3 Monopol ............................................................................................................. 40

  4.6.4 Monopolistina konkurenca ............................................................................... 40

  4.6.5 Oligopol .............................................................................................................. 41

  4.6.6 Primerjava trnih struktur ................................................................................... 42

  4.7 POVZETEK ............................................................................................................... 43

  4.8 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 44

  5 MAKROEKONOMIJA ................................................................................................... 45 5.1 UVOD ......................................................................................................................... 45

  5.2 EKONOMSKI SISTEM ............................................................................................. 45

  5.3 EKONOMSKA POLITIKA ....................................................................................... 46

 • ii

  5.4 NARODNOGOSPODARSKI CILJI ......................................................................... 48

  5.4.1 Visoka gospodarska rast..................................................................................... 48

  5.4.2 Nizka brezposelnost ........................................................................................... 48

  5.4.3 Stabilne cene nizka inflacija ........................................................................... 49

  5.4.4 Ravnoteje plailne bilance ............................................................................... 50

  5.4.5 Varovanje okolja ................................................................................................ 50

  5.5 POVZETEK ............................................................................................................... 51

  5.6 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 51

  6 BRUTO DOMAI PROIZVOD (BDP) ......................................................................... 52 6.1 UVOD ........................................................................................................................ 52

  6.1.1 Opredelitev bruto domaega proizvoda ............................................................. 52

  6.2 METODE MERJENJA BDP ..................................................................................... 53

  6.3 GOSPODARSKA RAST ........................................................................................... 54

  6.3.1 Kaj ni zajeto v BDP ........................................................................................... 55

  6.4 MEDNARODNA PRIMERJAVA BDP .................................................................... 56

  6.5 PROIZVODNA STRUKTURA BDP ........................................................................ 57

  6.6 POVZETEK ............................................................................................................... 58

  6.7 VRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA ............................................................ 58

  7 PORABA BRUTO DOMAEGA PROIZVODA ......................................................... 59 7.1 UVOD ........................................................................................................................ 59

  7.2 DOMAA ZASEBNA PORABA ............................................................................. 60

  7.2.1 Varevanje in potronja ..................................................................................... 60

  7.3 INVESTICIJE ............................................................................................................ 61

  7.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na investicije .................................................................. 61

  7.3.2 Rast in uinkovitost investicij ............................................................................ 62

  7.4 DRAVNA PORABA ............................................................................................... 64

  7.5 EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO ......................................................................... 65

  7.5.1 Plailna bilanca .................................................................................................. 66

  7.5.2 Zunanji dolg ....................................................................................................... 68

  7.6 POVZETEK ............................................................................................................... 69

  7.7 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 70

  8 FISKALNA POLITIKA .................................................................................................. 71 8.1 UVOD ........................................................................................................................ 71

  8.2 TEMELJNE FUNKCIJE FISKALNE POLITIKE .................................................... 71

  8.3 JAVNOFINANNI PRIHODKI ............................................................................... 72

  8.4 JAVNOFINANNI ODHODKI ................................................................................ 73

  8.5 FINANCIRANJE PRORAUNSKEGA PRIMANJKLJAJA .................................. 74

  8.5.1 Davki .................................................................................................................. 75

  8.5.2 Zadolevanje drave .......................................................................................... 75

  8.5.3 Prodaja dravnega premoenja .......................................................................... 75

  8.6 FISKALNI SISTEM EU ............................................................................................ 76

  8.7 POVZETEK ............................................................................................................... 77

  8.8 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 77

  9 DENARNA POLITIKA ................................................................................................... 78 9.1 UVOD ........................................................................................................................ 78

  9.2 BANNI SISTEM ..................................................................................................... 78

  9.2.1 Cilji denarne politike .......................................................................................... 79

  9.3 POTREBNA KOLIINA DENARJA V OBTOKU ................................................. 79

  9.4 POVZETEK ............................................................................................................... 80

  9.5 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA .......................................................... 80

  10 ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA ........................................................................ 81 10.1 UVOD ........................................................................................................................ 81

 • iii

  10.2 KORISTI ZUNANJE TRGOVINE ............................................................................. 81

  10.3 INSTRUMENTI ZAITNE POLITIKE ................................................................... 82

  10.3.1 Carine .................................................................................................................. 82

  10.3.2 Ostale oblike necarinske zaite .......................................................................... 83

  10.4 DEVIZNI TEAJ IN TEAJNA POLITIKA............................................................. 83

  10.4.1 Trdni devizni teaj ............................................................................................... 84

  10.4.2 Drsei devizni teaj ............................................................................................. 84

  10.5 POVZETEK ................................................................................................................ 85

  10.6 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA ........................................................... 85

  11 LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 86

  KAZALO TABEL

  Tabela 2.1: Celotna in mejna koristnost ...................................................................................... 10

  Tabela 2.2: Alternativne monosti potronje ............................................................................... 12

  Tabela 2.3: Proizvodne monosti drube .................................................................................... 13

  Tabela 3.1: Stalni, spremenljivi, povpreni in mejni stroki ....................................................... 20

  Tabela 3.2: Vpliv strokov na koliino proizvodnje in dobiek .................................................. 22

  Tabela 4.1: Povpraevanje po jabolkah ....................................................................................... 27

  Tabela 4.2: Lestvica ponudbe (S) Supply ................................................................................. 32

  Tabela 4.3: Nastanek trnega ravnoteja .................................................................................... 36

  Tabela 4.4: Nekatere znailnosti trnih struktur .......................................................................... 42

  Tabela 6.1: Primer izrauna dodane vrednosti ............................................................................ 54

  Tabela 6.2: Primer pretvorbe nominalnega BDP v realni BDP ................................................... 54

  Tabela 6.3: Letne stopnje realne rasti BDP v Sloveniji ............................................................... 55

  Tabela 6.4: Primerjava BDP na prebivalca v nekaterih lanicah EU-27 po standardu kupne

  moi (SKM) Purchasing Power Standards (PPS) za leto 2008. ....................................... 57

  Tabela 6.5: BDP na prebivalca v nekaterih revnih dravah za leto 2008 .................................... 57

  Tabela 7.1: Izdatkovna struktura BDP Slovenije po tekoih cenah v letu 2008 ......................... 59

  Tabela 7.2: Slovenski izvoz in uvoz blaga v milijonih EUR ...................................................... 66

  Tabela 8.1: Bilanca javno finannih prihodkov za leto 2008 ...................................................... 73

  Tabela 8.2: Bilanca javno finannih odhodkov za leto 2008 ...................................................... 74

  Tabela 8.3: Preseek oziroma primanjkljaj sektorja drave za leti 2007 in 2008 ....................... 74

  KAZALO SLIK

  Slika 1.1: Potrebe glede na razsenost zadovoljevanja ................................................................. 5

  Slika 1.2: Dobrine po namenu uporabe ......................................................................................... 6

  Slika 1.3: Razmerje med dobrinami in potrebami ......................................................................... 7

  Slika 1.4: Proces poteka gospodarske dejavnosti .......................................................................... 7

  Slika 1.5: Naelo gospodarjenja mini-max naelo ..................................................................... 8

  Slika 2.1: Grafa celotne in mejne koristnosti .............................................................................. 11

  Slika 2.2: Premica alternativnih monosti potronje ali premica cene ........................................ 12

  Slika 2.3: Primeri spremembe premice cene ............................................................................... 12

  Slika 2.4: Transformacijska krivulja. .......................................................................................... 14

  Slika 2.5: Primeri spremembe transformacijske krivulje. ........................................................... 15

 • iv

  Slika 3.1: Preprost prikaz proizvodnega procesa izdelave omare ................................................ 17

  Slika 3.2: Grafini prikaz stalnih, spremenljivih in skupnih strokov ......................................... 20

  Slika 3.3: Znailne krivulje povprenih in mejnih strokov ........................................................ 21

  Slika 3.4: Ekonomija obsega in krivulja strokov na enoto proizvoda ........................................ 23

  Slika 4.1: Krivulja povpraevanja (D) - demand ......................................................................... 27

  Slika 4.2: Zmanjanje in poveanje povpraevanja zaradi spremembe dohodka ........................ 27

  Slika 4.3: Znailne krivulje elastinosti povpraevanja ............................................................... 29

  Slika 4.4: Krivulja trne ponudbe ................................................................................................ 32

  Slika 4.5: a) sprememba obsega ponudbe, b) sprememba ponudbe zaradi znianja strokov .... 33

  Slika 4.6: Razline krivulje, ki prikazujejo znailne oblike cenovne elastinosti ponudbe ........ 34

  Slika 4.7: Grafini prikaz nastanka trnega ravnoteja ................................................................ 36

  Slika 4.8: Primeri spremembe trnega ravnoteja zaradi vpliva razlinih dejavnikov. ............... 37

  Slika 4.9: Dejavniki, ki oblikujejo konkurenco ........................................................................... 38

  Slika 5.1: Makroekonomski cilji drave ...................................................................................... 48

  Slika 7.1: Zunanji dolg ................................................................................................................. 68

  Slika 8.1: Prihodki prorauna Evropske unije ............................................................................. 76

  Slika 8.2: Poraba sredstev iz evropskega prorauna .................................................................... 76

 • Ekonomija

  3

  PREDGOVOR

  Obzorje potreb posameznika in drube je neskonno, viri s katerimi jih zadovoljujejo pa so

  omejeni. Od tu izhaja poslanstvo ekonomije, ki nas ui gospodariti z relativno redkimi

  dobrinami s ciljem, zadovoljiti lovekove potrebe.

  Ubenik Ekonomija je namenjen tudentom vijih strokovnih ol, program Ekonomist. Z njim

  bodo osvojili osnovna znanja o ekonomiji in ekonomskih zakonitostih. Pripravljen je v skladu

  s programom in vsebuje teoretine in praktine vsebine s podroja ekonomije. Pridobljena

  znanja in razumevanje ekonomskih zakonitosti jim bodo v pomo pri vsakdanjem delu in

  reevanju praktinih in drugih problemov s katerimi se bodo sreevali v poslovnem in

  osebnem ivljenju. V njem so vsebine, ki tudenta usmerjajo k razmiljanju in presoji kljunih

  problemov s katerimi se danes ukvarja cel svet. Gospodarska kriza nas je postavila na realna

  tla. Prili smo do spoznanja, da ni vse v tekmovalnosti in pohlepu po vse vejem dobiku

  ampak, da so vrednote in skupne koristi predvsem v zmernejemu izkorianju naravnih

  virov, enakomerneji porazdelitvi dohodka, humanemu delu v istem in zdravem okolju,

  sodelovanju in pomoi revnim in manj razvitim.

  Vsebinsko je ubenik razdeljen na deset poglavij, ki zajemajo podroja mikroekonomije in

  makroekonomije. Izhodie zaetnega poglavja je v opredelitvi in spoznavanju temeljnega

  ekonomskega problema. Z njim se sreuje vsak posameznik in tudi celotna druba.

  Uinkovito gospodarjenje je nain s katerim ekonomski subjekti reujejo oziroma zmanjujejo

  ekonomski problem. Temeljnemu ekonomskemu problemu sledi spoznavanje proizvodnje,

  proizvodnih zakonitosti in proizvodnih dejavnikov. Posebna pozornost je namenjena

  strokom, ki nastajajo v poslovnem sistemu, in njihovemu vplivu na odloitve podjetnikov. V

  etrtem poglavju je temeljni poudarek na spoznavanju trgov in njihovih znailnosti,

  razloevanju trgov in trnih struktur, delovanju konkurence in temeljnih zakonitosti trnega

  mehanizma, ki izhajajo iz ponudbe in povpraevanja.

  Poglavja pet do deset so namenjena podroju makroekonomije. Osnovni poudarek

  makroekonomskega dela ubenika je v poglavju o bruto domaem proizvodu, dejavnikih, ki

  vplivajo na njegovo velikost in rast, metodah s katerimi ga izkazujemo in primerjamo. Prav

  tako je pomemben del ubenika uporaba bruto domaega proizvoda. Prikazana je v izdatkovni

  strukturi bruto domaega proizvoda. Z njo drava v veliki meri odloa o temeljnih vpraanjih,

  kot so: gospodarski razvoj, ivljenjski standard ljudi, nalobena politika itd. Zadnji del

  ubenika je namenjen spoznavanju ekonomskih politik s katerimi lahko drava, s pomojo

  razlinih instrumentov ekonomske politike, zagotavlja uresnievanje temeljnih ekonomskih

  ciljev.

  Teko se je prebiti skozi nova znanja, strokovno izrazoslovje, nepoznane snovi, vendar je trud

  vedno poplaan.

  Uspeen tudij in veliko uitkov ob zavedanju,

  da ivimo v asu, ko dodana vrednost ni v tehnologiji in ne v proizvodnji,

  ampak v znanju!

  Mirko Turk

 • Ekonomija Ekonomski problem

  5

  1 EKONOMSKI PROBLEM

  1.1 UVOD

  Cilj zaetnega poglavja je spoznati bistvo temeljnega ekonomskega problema. ivimo v

  svetu, ki nam na razline naine ponuja netete prilonosti, ki v nas sproajo eljo po vedno

  novih in druganih potrebah. Nemalokrat pa smo razoarani, ko spoznamo, da vsega in v

  neomejenih koliinah enostavno ne moremo imeti. Postavljeni smo pred dejstvo, ko moramo

  izbirati in se odloati za tisto dobrino, ki jo v danem trenutku najbolj potrebujemo.

  1.2 EKONOMSKE POTREBE

  So znailna lastnost vsakega ivega bitja. Zaznamo jih kot nezadovoljstvo ali obutek

  pomanjkanja, ki sproi eljo po dobrini, ki bi nezadovoljstvo odpravila. Z ekonomskega

  vidika so potrebe pomembne kot usmerjevalec razvoja posameznika in celotne drube.

  Nekaj znailnosti potreb:

  - so subjektivne ljudje se razlikujejo po spolu, starosti, znaaju, obiajih, navadah, izobrazbi,

  - so neomejene zadovoljevanje potreb odpira nove elje po veji kakovosti. Spreminjanje potreb narekuje tudi tehnoloki razvoj, razvoj novih, vedno boljih in privlanejih

  izdelkov, storitev itd.,

  - se obnavljajo zadovoljitev nekaterih potreb je le zaasna (hrana, pijaa), druge potrebe pa so trajne in jih zadovoljujemo na dalji as (stanovanje, pohitvo,).

  Slika 1.1: Potrebe glede na razsenost zadovoljevanja

  Potrebe

  Osebne

  Odvisne so od posameznikovih potreb.

  (potovanja, zabava, port)

  Skupne

  (izobraevanje, varstvo)

  Splone

  (obramba, dravna uprava)

  Drubene

  Imajo jih ljudje kot organizirana in socialna

  skupnost. Zdruujejo skupne in splone.

  Izredni tudent vijeolskega tudija je zaposlen na delovnem mestu komercialnega

  direktorja manje gospodarske drube. Delo opravlja zelo uspeno in zato prejema

  primeren dohodek. Mladostna energija ga ene v smele narte v poslovnem in

  privatnem ivljenju. Z dohodkom, ki ga prejema, si eli e v letonjem letu kupiti

  nov avto, dokonati tudij, nikakor ne namerava zamuditi ogleda nogometne

  tekme v Juni Afriki, dokonal bi izgradnjo hie in e kaj. Ko je vse skupaj setel je

  ugotovil, da za vse nima dovolj denarja. Kaj naj naredi? Nekaterim eljam in

  potrebam se bo moral odpovedati, saj v njegovem proraunu preprosto ni denarja

  za vse. Odloil se je, da bo na nov avto e nekoliko poakal.

 • Ekonomski problem Ekonomija

  6

  Potrebe delimo e na:

  - osnovne ali primarne so najbolj nujne (potreba po hrani, pijai, obleki), - sekundarne so manj nujne (umetnike, verske, politine), vendar so bolj raznovrstne.

  1.3 EKONOMSKE DOBRINE

  Dobrina je vsako dosegljivo sredstvo, ki lahko zadovolji neko potrebo. S tem, ko dobrina

  zadovolji potrebo, dobi uporabno vrednost in postane koristna.

  V naravi najdemo dobrine v taknih oblikah, da jih lahko takoj uporabimo (voda, gobe).

  Pravimo jim tudi naravne dobrine. Najvekrat pa je potrebno dobrine predelati ali obdelati, da

  dobijo ustrezno, uporabno vrednost. Tako nastanejo proizvodi, ki so rezultat lovekovega dela

  in proizvodnih dejavnikov. Blago pa je del proizvedenih dobrin, ki ustreza potrebam kupcev

  in se pojavlja na trgu v menjavi ali prodaji (raunalniki, avtomobili itd.).

  Prepoznavanje dobrin:

  Po namenu uporabe:

  potrone dobrine intermediarne dobrine kapitalne dobrine

  - zadovoljujejo neposredno - iz njih pridobivamo - so nalobe v

  lovekove potrebe proizvode proizvodne zmogljivosti

  Slika 1.2: Dobrine po namenu uporabe

  Dobrine lahko delimo e na:

  - materialne dobrine (knjige, hrana, pohitvo, razline naprave itd.), - storitve (banne, zavarovalnike, transportne itd.).

  Glede na omejenost loimo:

  - relativno redke ali ekonomske dobrine jih je manj kot potreb po njih. Z njimi ekonomski osebki gospodarijo.

  - proste ali neekonomske dobrine najdemo jih okoli nas v neomejenih koliinah, in niso predmet gospodarjenja, raznega omejevanja, in nimajo cene. Npr.: zrak, sonna toplota in

  svetloba, morska voda.

  1.4 EKONOMSKI PROBLEM

  Ekonomski problem izhaja iz neravnoteja med ekonomskimi potrebami oziroma eljami in

  omejenimi dobrinami, ki so na razpolago ekonomskim subjektom. Ekonomskih dobrin je

  vedno premalo, da bi z njimi zadovoljili vse svoje potrebe. Neravnoteno razmerje predstavlja

  ekonomski problem. S skrbnim in uinkovitim gospodarjenjem se intenzivnost problema

  zmanjuje, ne more se ga pa v celoti odpraviti.

  Kljub splonemu izboljanju gospodarskih razmer v dravah po celem svetu, ki so posledica

  tehnino-tehnolokega napredka, uinkov ekonomske globalizacije ter veje koliine

  materialnih in nematerialni dobrin, ki so prebivalstvu na razpolago, ekonomski problem e

  potrone dobrine intermediarne dobrine kapitalne dobrine

  - zadovoljujejo neposredno - iz njih pridobivamo - so nalobe v

  lovekove potrebe proizvode proizvodne zmogljivosti

 • Ekonomija Ekonomski problem

  7

  vedno obstaja. Velik korak v razvoju, tenja po im hitreji rasti gospodarstev in doseganju

  visokih dobikov, niso uspeli reiti temeljnih problemov dananje drube. Pojavile so se e

  veje razvojne razlike med dravami in med ivljenjem ljudi v njih. Nastali so novi problemi

  povezani z onesnaevanjem okolja, pomanjkanjem surovin, visokimi cenami, pomanjkanjem

  hrane itd. Veliko tevilo ljudi ogroa lakota, ivijo pod pragom revine, mnogi so celo

  ivljenjsko ogroeni in obsojeni na propad. Svetovno gospodarstvo je zalo v veliko

  gospodarsko krizo, ki bo po napovedih ekonomistov trdoiva in dolgotrajna.

  Iz tega lahko zakljuimo, da je ekonomski problem e vedno prisoten. Zato je poslanstvo

  ekonomije tudi v bodoe, da prispeva k reevanju temeljnega ekonomskega vpraanja: kako

  neomejene potrebe in elje ekonomskih osebkov im uinkoviteje zadovoljiti z omejenimi

  proizvodnimi dejavniki in dobrinami.

  e je obseg dobrin manji od potreb po njih, imamo relativno redke ali ekonomske dobrine

  razpololjiva

  koliina

  dobrin

  <

  potrebe

  po dobrinah

  e je obseg dobrin veji od potreb po njih, imamo proste ali neekonomske dobrine

  razpololjiva

  koliina

  dobrin

  >

  potrebe

  po dobrinah

  Slika 1.3: Razmerje med dobrinami in potrebami

  V razmislek

  Razmislite, kaj je va ekonomski problem. S kaknim ekonomskim problemom se sooa

  podjetje v katerem ste zaposleni, ali kjer ste opravljali prakso? Ali se z ekonomskim

  problemom sooa tudi svetovno gospodarstvo? Kaj bi predlagali, da bi ga zmanjali?

  1.5 PROCES IN UINKOVITOST GOSPODARJENJA

  Bistvo procesa gospodarjenja je zadovoljevanje potreb ljudi. Potrebe zadovoljujemo z

  dobrinami in storitvami. Dobrine so sorazmerno redke, zato moramo z njimi razumno

  gospodariti. To pomeni, da moramo sredstva im bolj uinkovito porazdeliti in uporabiti, s

  ciljem, da bi dosegli kar najboljo zadovoljitev potreb.

  Celotna gospodarska dejavnost izvira iz potreb ljudi in torej pomeni proces pridobivanja

  dobrin za zadovoljevanje potreb. Proces poteka preko tirih faz, ki so medsebojno povezane.

  V normalnih razmerah se proces gospodarjenja nenehno ponavlja, zato govorimo tudi o

  reprodukciji.

  Slika 1.4: Proces poteka gospodarske dejavnosti

  RAZDELITEV

  MENJAVA

  POTRONJA

  PROIZVODNJA

 • Ekonomski problem Ekonomija

  8

  Temeljna faza gospodarskega procesa je proizvodnja. Proizvedeno je predmet gospodarjenja v

  nadaljnjih fazah. Razdelitev je odvisna od proizvodnje in je z njo doloena. Razdelitev

  dohodkov je le posledica predhodne razdelitve (lastnine, drubene delitve dela). V trnem

  gospodarstvu je menjava vmesni len med proizvodnjo in potronjo. Proizvajalci ponujajo

  blago, potroniki ga kupujejo, da zadovoljujejo svoje potrebe. Proces poteka z delovanjem

  trnega mehanizma, mehanizma cen. V fazi potronje dobrine porabimo, zato jih moramo

  ponovno proizvesti.

  Vseh potreb ne moremo istoasno zadovoljiti, ker imamo na razpolago le omejena sredstva.

  Zato bomo izbrali potrebe, ki so najbolj nujne in jih elimo najprej zadovoljiti. Izbira

  doloenih potreb pomeni odrekanje nekim drugim potrebam. Odpoved doloenim potrebam je

  istoasno odpoved doloenim dobrinam s katerimi te potrebe zadovoljujemo. rtvovana

  koliina druge dobrine predstavlja alternativni oziroma oportunitetni stroek. Pri odloitvah

  je potrebno te stroke upotevati in jih ovrednotiti. Vsaka alternativa ima svoje posledice,

  odgovornost zanje pa praviloma prevzema tisti, ki odloitve sprejema.

  V razmislek

  Kako alternativni stroki vplivajo na vae odloitve pri ravnanju z osebnimi financami? Ste e

  kdaj bili v dilemi, ko ste morali v podjetju ali kot zasebnik izbirati med posameznimi

  alternativami? Kaj ste pri tem upotevali?

  Uinkovitost gospodarjenja velja enako tudi za podjetja. Tudi podjetja se sreujejo z relativno

  redkostjo dobrin. Zato morajo sredstva uinkovito porabljati, e elijo z njimi dosei

  maksimalni uinek oziroma, da nartovani uinek doseejo z minimalnimi sredstvi.

  Z danimi sredstvi doseen maksimalni uinek (prihodek, koliina proizvodov)

  Nartovani maksimalni uinek doseen z minimalnimi sredstvi

  Slika 1.5: Naelo gospodarjenja mini-max naelo

  Vir: Hrovatin, 2004, 17

  Ekonomski problem se kae kot pomanjkanje dobrin v primerjavi s potrebami. Kratkorono

  ga lahko reujemo z razdelitvijo. V daljem asovnem obdobju pa druba reuje oziroma

  zmanjuje ekonomski problem s proizvodnjo.

  Za materialni tok reprodukcije je bistven razvoj tehnologije, saj je od njene razvitosti odvisno,

  kaj in kako bomo neko dobrino proizvajali.

  V sodobnem trnem gospodarstvu se podjetja sama odloajo o dejavnosti, ki jo bodo

  opravljala. Pri tem prevzemajo vsa tveganja v primeru neuspenosti. Za uspeno poslovanje

  pa jim pripada nagrada v obliki dobika. Pri odloanju o opravljanju dejavnosti morajo, ker so

  omejena s proizvodnimi dejavniki, upotevati tri temeljna ekonomska vpraanja.

  Dana sredstva

  Doloen uinek Minimalna sredstva

  Maksimalni uinek

 • Ekonomija Ekonomski problem

  9

  1) Kaj bodo v neki drubi proizvajala in v kaknih koliinah izbirajo med razlinimi monimi dobrinami in storitvami ter konkretnimi koliinami (hrana, bela tehnika,

  obleke,). Pomembno je, da se prilagodijo potrebam potronikov.

  2) Kako bodo podjetja dobrine proizvajala, s kaknimi proizvajalnimi sredstvi ter po kaknem tehnolokem postopku. Vsak proizvod lahko proizvajajo z uporabo razlinih

  kombinacij proizvodnih dejavnikov in z razlinimi tehnolokimi postopki. Upotevati pa

  morajo naelo racionalnosti in izbrati kombinacijo, ki bo zagotavljala najmanjo porabo

  sredstev.

  3) Za koga bodo proizvedene dobrine, kdo in koliko jih bo sodelovalo v razdelitvi koristi od proizvodnih dobrin ali storitev (delavci, lastniki, drava,).

  Iskanje odgovorov na gornja vpraanja pomeni reevanje ekonomskega problema. Pomeni

  odloanje, kako uporabiti omejene proizvodne dejavnike in kako jih razporediti med razline

  oblike porabe.

  Ekonomska vpraanja reujejo podjetja na razline naine odvisno od drubenoekonomskih

  sistemov, razpololjivosti proizvodnih dejavnikov in potreb trga.

  1.6 POVZETEK

  Ekonomski subjekti delujejo v nenehnem neravnoteju med njihovimi potrebami in sredstvi,

  ki jih imajo na razpolago. Pomanjkanje sredstev predstavlja ekonomski problem. Ker sredstev

  ni na razpolago v zadostnih koliinah, so prisiljeni izbirati. Pri svoji izbiri morajo ravnati

  racionalno in izbrati tiste dobrine, ki jim trenutno dajejo najvejo koristnost. S tem se morajo

  odpovedati neki drugi dobrini, kar se kae kot alternativni stroek izbire.

  Potrebe so znailnost vsakega ivega bitja, zato so tudi zelo razline. Z dobrinami

  zadovoljujemo razline potrebe. Glede na to jih tudi delimo na potrone, kapitalne in

  intermediarne. V najirem smislu pa tudi na ekonomske in neekonomske.

  Dolgorono ekonomski problem reujemo s proizvodnjo oziroma z reprodukcijskim

  procesom. Proizvodnja mora biti organizirana tako, da upoteva naelo racionalnosti (mini-

  max).

  Celotna gospodarska dejavnost izvira iz potreb ljudi. Organizirana je preko procesa

  gospodarjenja, ki je sestavljen iz tirih faz: proizvodnje, razdelitve, menjave in potronje.

  Pri proizvodnih odloitvah so podjetja samostojna, vendar morajo pri organiziranju

  proizvodnje upotevati tri temeljna ekonomska vpraanja, kaj in koliko, kako in za koga bodo

  proizvajala.

  1.7 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA

  1. Ali ste, iz prebranega spoznali va ekonomski problem? Kako menite, da ga boste kdaj odpravili?

  2. Iz svojega ali vam blijega poslovnega okolja navedite po tri vrste dobrin. 3. Katera so tri temeljna ekonomska vpraanja? 4. Opredelite faze gospodarskega procesa. 5. Pojasnite naelo gospodarjenja. Kako bi ga prikazali na praktinem primeru? 6. Opredelite oportunitetne stroke, navedite primer zanje. 7. Kako bi opredelili potrebe in vrste potreb, navedite primere posameznih potreb? 8. Z drubenoekonomskim razvojem se irijo tudi nove potrebe. Jih lahko nekaj navedete?

 • Ekonomski problem posameznika in drube Ekonomija

  10

  2 EKONOMSKI PROBLEM POSAMEZNIKA IN DRUBE

  2.1 UVOD

  Takno ravnanje potronika lahko pojasnimo, e se spomnimo ekonomskega problema iz

  prvega poglavja. Tako kot vsi ekonomski subjekti se tudi potronik sreuje z ekonomskim

  problemom. Ta se kae v omejenosti njegovih razpololjivih sredstev. Zato bo pripravljen

  kupiti samo dobrino, ki mu v skladu z njegovimi potrebami prinaa najvejo korist.

  Zaetna ugotovitev o relativni redkosti proizvodnih dejavnikov velja tudi za drubo ali

  celotno gospodarstvo. Tudi druba ima na razpolago samo doloene vrste in koliine

  proizvodnih virov. Zaradi tega se tudi ona sreuje z vpraanji, kakno dejavnost naj

  organizira, v kaknih koliinah in kako uinkovita bo pri proizvajanju dobrin.

  2.2 KORISTNOST DOBRINE

  Koristnost oznauje, kako potroniki vrednotijo razline dobrine in storitve

  (Samuelson in Nordhaus, 2002, 80).

  Dobrina ima koristnost, e zadovolji doloeno potrebo. Veja kot je elja po doloeni dobrini,

  vejo koristnost ima in ve smo zanjo pripravljen plaati. Koristnost dobrine je izrazito

  subjektivna znailnost, in se je ne da izmeriti s standardizirano enoto, na primer metrom,

  kilogramom, ampak predstavlja neko zadovoljstvo, ki jo da dobrina posamezniku ob porabi.

  Zakon padajoe mejne koristnosti pojasnjuje ravnanje potronika pri nakupih in porabi

  blaga. Skupno zadovoljstvo pri nakupu vseh enot dobrine daje potroniku celotno koristnost,

  prirast, ki mu jo daje vsaka dodatna enota pa je mejna (dodatna) koristnost. Mejna

  koristnost se pri nakupu vsake nadaljnje enote zniuje. Koristnost je odvisna od intenzivnosti

  potrebe in porabljene koliine dobrin.

  Tabela 2.1: Celotna in mejna koristnost

  Koliina

  (izlet na Kubo)

  Celotna koristnost

  TU

  Mejna koristnost

  MU

  1 4 4

  2 7 3

  3 9 2

  4 10 1

  5 10 0

  Vir: Lasten

  TU = MU1 + MU2 ++ MUn

  TU = celotna koristnost

  MU = mejna koristnost

  Ko se je tudent v prejnjem poglavju odloal o nakupu avtomobila, dokonanju

  olanja, ogledu nogometne tekme, dokonanju hie, je ves as presojal koristi, ki

  mu jih bo posamezna dobrina prinesla, v primerjavi z denarjem, ki ga bo moral

  plaati zanjo. Rad bi imel vse, vendar za vse ni imel dovolj denarja. Po temeljiti

  presoji, se je odloil za nakup tistih dobrin, ki jih v danem trenutku najbolj

  potrebuje in mu prinaajo najvejo koristnost in zadovoljstvo.

  Razmislite, zakaj se podobno dogaja tudi v gospodarstvih posameznih drav!

 • Ekonomija Ekonomski problem posameznika in drube

  11

  0

  5

  10

  15

  0 1 2 3 4 5

  Koliina

  Celo

  tna k

  ori

  stn

  ost

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1 2 3 4 5Koliina

  Mejn

  a k

  ori

  tno

  st

  Slika 2.1: Grafa celotne in mejne koristnosti

  Vir: Tabela 2.1

  Primer

  Nekdo, ki rad potuje in raziskuje, eli obiskati Kubo, kjer e ni bil. Prvi izlet na Kubo mu

  predstavlja najveje zadovoljstvo in izziv, in mu zato daje najvejo korist, 4 enote mejne

  koristnosti, istoasno je celotna koristnost enaka 4. Drugi izlet je e manj zanimiv, nima ve

  takih priakovanj in elja videti to deelo, zato je mejna koristnost tega izleta manja, 3 enote,

  s tem je tudi celotna koristnost obeh izletov 7 enot. Pri tretjem obisku je mejna koristnost le 2

  in celotna koristnost 9. Pri zadnjem potovanju je mejna koristnost 0 in skupna koristnost 10.

  Verjetno se za to potovanje ne bi ve odloil, oziroma bi od potovanj, ki so sledila prvemu ali

  drugemu, odstopil oz. izbral kakno drugo deelo. Iz primera, ki smo ga navedli, lahko

  sklepamo o ravnanju potronikov pri nakupnih odloitvah. Svoj dohodek bodo porabili v

  skladu s priakovanji in koristnostjo, ki jim jo dajejo posamezne dobrine.

  2.3 ODLOANJE POSAMEZNIKA PRI NAKUPIH

  Za zadovoljevanje svojih potreb, kupuje posameznik razline vrste dobrin. Pri nakupu eli

  dosei najvejo celotno koristnost, in s tem najveje zadovoljstvo. Razpololjiva sredstva za

  nakup potronih dobrin porabi tako, da kupi toliko posameznih dobrin v okviru danih

  sredstev, da so koristnosti dobrin sorazmerne njihovim cenam.

  Potronik je pri nakupu omejen:

  - z denarnim dohodkom in ceno (kaj in koliko lahko kupi), - z njegovimi potrebami (te so lahko zelo razline).

  Primer

  Potronik ima 1.000 EUR dohodka. eli ga v celoti porabiti za nakup portne opreme in

  potovanj. Enota portne opreme stane 200 EUR, potovanje pa 400 EUR. V skladu z njegovo

  potrebo, se mora odloiti, koliko enot portne opreme in potovanj bo kupil, in pri tem porabil

  ves denar. V primeru, da kupi pet enot portne opreme (200 5 = 1.000), mu za potovanja ne

  ostane ni denarja. Lahko pa se odloi drugae in kupi na primer tri enote portne opreme

  (200 3 = 600) in eno potovanje (400 1 = 400), in pri tem porabi ves denar. Lahko pa

  potronik izbere neko drugo monost. Katero kombinacijo bo izbral, je odvisno od njegove

  osebne presoje oziroma potrebe.

 • Ekonomski problem posameznika in drube Ekonomija

  12

  Tabela 2.2: Alternativne monosti potronje

  Alternativne

  monosti

  portna

  oprema

  Potovanja

  1 5 0

  2 4 0,5

  3 3 1

  4 2 1,5

  5 1 2

  6 0 2,5

  Vir: Lasten

  0

  1

  2

  3

  0 1 2 3 4 5

  portna oprema

  Po

  tova

  nja

  Slika 2.2: Premica alternativnih monosti potronje ali premica cene

  Vir: Tabela 2.2

  Monosti nakupa dveh dobrin ob danem dohodku, lahko ponazorimo tudi grafino, s premico

  alternativnih monosti potronje. Na abscisno os vnesemo tevilo portne opreme, na ordinato

  pa potovanja. S povezavo vseh tok dobimo premico. Padajoa oblika premice pove, da gre za

  rtvovanje ene dobrine (portne opreme) zaradi nakupa druge dobrine (potovanja). To

  rtvovano koliino imenujemo alternativni stroek nakupa druge dobrine. Za katero

  kombinacijo se bo odloil potronik, je odvisno od njegovih potreb. V vsaki toki na premici

  obstaja ena od monih kombinacij za katero se potronik odloa za nakup.

  Na premico vplivajo cene, ki se neprestano spreminjajo. Nagib premice je zato odvisen od

  razmerja cen obeh dobrin, zato vasih govorimo tudi o premici cene.

  Premica cene pa se lahko spremeni, e se spremeni viina dohodka, e pride do inflacije, e se

  spremenijo cene samo eni dobrini, ali eni dobrini bolj kot drugi itd.

  Slika 2.3: Primeri spremembe premice cene

  Zvianje denarnega dohodka Inflacija ob nespremenjenem dohodku Znianje cen blagu B blago B blago B blago B

  0 blago A 0 blago A 0 blago A

 • Ekonomija Ekonomski problem posameznika in drube

  13

  Znailnosti premice cene veljajo za vse ekonomske subjekte in ne zgolj za potronika.

  Podjetja se v okviru svojega razpololjivega dohodka ravno tako odloajo za nakup

  proizvodnih dejavnikov po razlinih cenah, ki se praviloma formirajo na trgu na osnovi

  ponudbe in povpraevanja.

  2.4 IZBIRA DRUBE PRI PROIZVAJANJU

  Vsaka puka, ki so jo naredili, vsaka splavljena vojna ladja, vsaka izstreljena raketa, je

  za tiste, ki so lani in nimajo hrane, v konnem smislu kraja.

  (predsednik Dwight D. Eisenhower)

  Ekonomski problem vsake drube je njena omejenost s proizvodnimi dejavniki. Nobena

  druba ne more imeti vseh proizvodnih dejavnikov in tudi ne v neomejenih koliinah.

  Proizvodni dejavniki posamezne drube se pojavljajo v razlinih oblikah, obiajno pa jih

  delimo na zemljo, delo in kapital. Porazdeljeni so med razlina proizvajalna podjetja

  celotnega gospodarstva in predstavljajo doloen potencial za razline vrste proizvodnje. Zato

  se mora druba vedno odloati, koliko omejenih proizvodnih dejavnikov bo namenila za

  proizvodnjo razlinih vrst dobrin in storitev. Te so lahko namenjene potronji ali pa nadaljnji

  proizvodnji. Izbira je odvisna od potreb posamezne drube.

  Zaradi omejenosti z razpololjivo koliino proizvodnih dejavnikov in uinkovitostjo le-teh, se

  mora druba pri svojih odloitvah sooati s temeljnimi ekonomskimi vpraanji:

  kaj in katere dobrine bo proizvajala,

  v koliknih koliinah in kako uinkovito jih bo proizvajala.

  Proizvodno izbiro nam prikazuje krivulja alternativnih monosti proizvodnje oziroma

  transformacijska krivulja.

  Krivulja proizvodnih monosti kae maksimalno koliino proizvodnje, ki jo lahko

  doseemo v gospodarstvu ob danem tehnolokem znanju in koliini razpololjivih

  inputov. Krivulja proizvodnih monosti predstavlja izbor dobrin in storitev, ki so na

  voljo kaki drubi (Samuelson in Nordhaus, 2002, 11).

  Tabela 2.3: Proizvodne monosti drube

  Monosti

  tevilo ol

  tevilo

  oklepnikov

  A 0 150

  B 1 140

  C 2 120

  D 3 90

  E 4 50

  F 5 0

  Vir: Samuelson in Nordhaus, 2002, 11

 • Ekonomski problem posameznika in drube Ekonomija

  14

  A

  B

  C

  D

  E

  F0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  0 1 2 3 4 5

  TEVILO OL

  T

  EV

  ILO

  OK

  LE

  PN

  IKO

  V

  Slika 2.4: Transformacijska krivulja.

  Vir: Tabela 2.3

  Nujnost proizvodne izbire je predstavil Paul Samuelson, dobitnik Nobelove nagrade, na

  primeru izbire med topovi in maslom. Krivuljo proizvodnih monosti lahko uporabimo za

  analizo proizvodne izbire katerihkoli parov dobrin. Krivuljo smo nekoliko preuredili in bomo

  z njo v nadaljevanju predstavili proizvodno izbiro drube pri gradnji ol in proizvajanju

  oklepnikov. Krivulja je uporabna tudi za proizvodna podjetja.

  Zakaj je krivulja alternativnih monosti proizvodnje pomembna?

  Transformacijska krivulja prikazuje nekatera pomembna dejstva s katerimi se sreuje druba

  pri proizvajanju:

  - druba je omejena s proizvodnimi dejavniki (kombinacije koliin proizvodov in storitev, ki leijo izven krivulje niso dosegljive),

  - nujnost izbire glede na potrebe drube, - nastanek alternativnih (oportunitetnih) strokov zaradi (opuenih prilonosti) oziroma

  drugane izbire,

  - padajoi mejni donosi, ki se kaejo v konkavni obliki krivulje.

  Primer

  Vzemimo, da druba proizvaja oklepna vozila in gradi ole. Podatke bomo vzeli iz tabele t.

  2.3.

  Z danimi proizvodnimi dejavniki in znanimi tehnolokimi postopki lahko druba, zaradi

  omejenosti, proizvede 150 oklepnih vozil ali zgradi 5 ol, s tem, da vse proizvodne dejavnike

  uporabi najbolj uinkovito. Koliko ol bo zgradila oziroma oklepnikov bo proizvedla, je

  odvisno od samih potreb drube. Druba se lahko odloi, da bo proizvedla 150 oklepnih vozil,

  kar istoasno pomeni, da ne bo gradila ol. Druga skrajnost je, da zgradi 5 ol in se odree

  proizvodnji oklepnih vozil. Lahko pa izbere neko vmesno kombinacijo, na primer, da zgradi 3

  ole in proizvede 90 oklepnikov, ali izbere neko drugo kombinacijo. Izbira med mogoimi

  kombinacijami bo odvisna od strukture drubenih potreb.

  Recimo, da je druba izbrala kombinacijo D (gradi 3 ole in proizvaja 90 oklepnikov). Zaradi

  poveanih potreb po olah je njena nova odloitev, da bo zgradila 4 ole. Ker je omejena s

  proizvodnimi dejavniki pomeni poveanje izgradnje ol iz 3 na 4 istoasno zmanjanje

  OB DANIH

  PROIZVODNIH

  DEJAVNIKIH

  NEDOSEGLJIVO

  PODROJE

  NEIZKORIENI

  PROIZVODNI

  DEJAVNIKI

 • Ekonomija Ekonomski problem posameznika in drube

  15

  proizvodnje oklepnikov. Druba mora, zaradi poveanja izgradnje ol rtvovati doloeno

  koliino oklepnikov. Drugana izbira (kombinacija E (4 ole in 50 oklepnikov) je povzroila

  tudi oportunitetne stroke, ki so v tem primeru 40 oklepnikov. Oportunitetni stroek je izguba

  koristi oziroma vrednosti zaradi drugane izbire (alternative).

  Sprememba izbire proizvodnih dobrin zahteva fizino preusmeritev proizvodnih dejavnikov,

  v naem primeru iz proizvodnje oklepnikov v izgradnjo ol. Zaradi tega govorimo tudi o

  transformacijski krivulji. S poveevanjem izgradnje novih ol postajajo dejavniki, ki so bili

  prej namenjeni proizvodnji oklepnikov, vse manj uinkoviti. To se kae v padajoem mejnem

  donosu in poveevanju oportunitetnih strokov.

  V primeru, da so vsi proizvodni dejavniki v celoti in uinkovito izkorieni, lahko druba

  dosega razline kombinacije, ki leijo na krivulji proizvodnih monosti. Toke pod krivuljo

  pomenijo neizkoriene proizvodne monosti oziroma neuinkovitost pri proizvajanju.

  Podroje nad krivuljo, je ob danih proizvodnih dejavnikih nedosegljivo. To podroje bi lahko

  druba dosegla z nalobami novih proizvodnih dejavnikov oziroma z izboljanjem tehnologije

  oz. tehnolokim razvojem, inovacijami ipd.

  Transformacijska krivulja se v realnosti navadno spreminja. Na njeno spremembo vplivajo

  tevilni dejavniki.

  Nekaj primerov spreminjanja transformacijske krivulje:

  a) krivulja se pomakne navzgor, ko se enakomerno poveujejo razpololjive koliine proizvodnih dejavnikov oz. njihova produktivnost (sodobneji stroji, naprave, oprema,

  vlaganje v raziskave in razvoj itd.),

  b) krivulja se pomakne navzdol, ko se zaradi vojn ali naravnih nesre, izgube trgov ali zaradi gospodarskih kriz, enakomerno unii del proizvodnih dejavnikov oz. zmanja

  izkorienost proizvodnih dejavnikov,

  c) krivulja se pomakne neenakomerno navzgor, ko se bolj povea koliina in uinkovitost proizvodnih dejavnikov pri proizvodnji dobrine B kot pri dobrini A.

  Slika 2.5: Primeri spremembe transformacijske krivulje.

  Vir: Hrovatin, 2004, 33

  V razmislek Kako deluje slovensko pa tudi svetovno gospodarstvo v asu gospodarske recesije? Kakna je

  uinkovitost? Kako bi to prikazali s krivuljo proizvodnih monosti? Kako bi s krivuljo

  prikazali vejo usmerjenost drube k proizvodnji kapitalnih dobrin in manj k proizvodnji

  potronih dobrin?

  a) b) c) B B B

  0 A 0 A 0 A

 • Ekonomski problem posameznika in drube Ekonomija

  16

  2.5 POVZETEK

  Koristnost dobrine se kae v njeni sposobnosti zadovoljiti potrebo. S poveevanjem porabe

  enot dobrine se celotna koristnost poveuje, vendar vedno poasneje, mejna koristnost pa je

  vse manja. S koristnostjo dobrine ponazarjamo odloitve porabnika pri nakupu in porabi.

  Posameznik se pri odloitvah o nakupih ravna po svojih potrebah in v skladu s koristnostjo, ki

  mu jo daje dobrina ter ceno, ki jo mora plaati zanjo. Ker se sreuje s problemom relativne

  redkosti, je pri svojih odloitvah o nakupih prisiljen izbirati. Nakup dobrine nujno pomeni

  zmanjan nakup druge dobrine. Odloitve pri nakupih lahko prikaemo s premico cene.

  Enako kot ostali ekonomski subjekti se tudi druba sooa z ekonomskim problemom.

  Omejena je s koliino in vrsto proizvodnih dejavnikov, ki jih ima na razpolago. Zato vsega ne

  more proizvajati, ampak je prisiljena izbirati glede na njene potrebe. Razmisliti in odgovoriti

  mora na temeljna ekonomska vpraanja, kaj naj proizvaja v kaknih koliinah in kako.

  Kaj in kakne koliine doloenih dobrin bo druba proizvajala, lahko prikaemo na primeru

  proizvodnje dveh dobrin s transformacijsko krivuljo.

  Vaja za samostojno delo

  Iz elektronskih delovnih zvezkov Mala in Velika ola ekonomije (Suli V., Forti H., Likon

  B., adl M.) preverite in dopolnite svoje znanje s podroja Ekonomski problem posameznika

  in gospodinjstva ter Proizvodnja in proizvodne izbire:

  http://www.pia.si/resitve.cfm?p2=pretekli_prod&p3=ostal

  2.6 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA

  1. Pojasnite ekonomski problem z vidika drube transformacijska krivulja in njene lastnosti.

  2. Pojasnite ekonomski problem z vidika posameznika premica cene in njene lastnosti. 3. Druba Prevoznik d. o. o. opravlja prevozne storitve. Vse proizvodne dejavnike ima v

  celoti izkoriene. Prikaite to s transformacijsko krivuljo. Kako se spremeni njihova

  krivulja, e nabavijo nov kamion?

  4. Janez ima 1.000 EUR dohodka. eli ga porabiti v celoti za nakup dobrine A, ki stane 200 EUR in dobrine B, ki stane 100 EUR. Izraunajte njegove monosti porabe in jih

  prikaite s premico cene. Inflacija povea ceno dobrin za 10 %, sorazmerno se povea

  tudi njegov dohodek. Nariite novo premico cene. Kaken je zdaj realni dohodek Janeza?

  5. Kako tehnini napredek vpliva na ponudbo blaga na trgu, prikaite s transformacijsko krivuljo?

  6. Podjetje za svoje potrebe nabavi raunalnike. V tabeli je prikazana mejna koristnost. Izraunajte celotno koristnost, ki jo imajo od nabavljenih raunalnikov.

  tevilo raunalnikov 1 2 3 4 5

  Mejna koristnost 10 8 6 3 0

  Celotna koristnost

  7. Kako ima podjetje izkoriene proizvodne dejavnike, e se nahaja pod transformacijsko krivuljo, na krivulji oziroma pod krivuljo?

  8. Finanna kriza v Ameriki je negativno vplivala na gospodarsko aktivnost podjetij. Kako bi to prikazali s transformacijo krivuljo?

  http://www.pia.si/resitve.cfm?p2=pretekli_prod&p3=ostal

 • Ekonomija Proizvodnja

  17

  3 PROIZVODNJA

  3.1 UVOD

  Na zaetku tega poglavja si oglejmo dva video posnetka proizvodnega procesa. Na

  prvem vidimo prikaz proizvodnega procesa pri izdelavi avtomobila Dacia Duster. Drugi

  pa prikazuje enostaven potek proizvodnih operacij pri proizvodnji stropnih plo

  Armstrong.

  Kratek prikaz proizvodnega procesa avtomobila Dacia Duster si lahko ogledate na:

  http://presretac.com/Osobni-automobili/Dacia-Duster-proizvodnja-video.html

  Enostaven potek procesa proizvodnje stropnih plo si lahko ogledate na:

  http://www.armstrong.si/commclgeu/eu1/sl/si/manufacturing_processes.html

  Vrsta proizvodnje in njena zmogljivost je doloena s koliino in kakovostjo razlinih strojev,

  naprav, proizvodnih prostorov, tehnolokih postopkov in usposobljenih ljudi.

  Proizvodnja kot proces preoblikovanja vhodnih materialov in surovin v konne izdelke ali

  polizdelke je povezana s porabo in obrabo proizvodnih dejavnikov. Zato bomo na koncu tega

  poglavja spoznali stroke in njihove znailnosti glede na obseg proizvodnje in se jih nauili

  raunati.

  3.2 OPREDELITEV PROIZVODNJE

  Proizvodnja je temeljna dejavnost s katero zmanjujemo problem relativne redkosti dobrin. Je

  torej vir novih dobrin potrebnih za zadovoljevanje potreb in poveevanje blagostanja ljudi.

  Preteni del dobrin prihaja iz proizvodnje. Proizvodnja je proces s katerim naravne prvine

  spreminjamo v dobrine oziroma v katerem iz surovin, materialov in polizdelkov (inputov) s

  pomojo strojev, orodij in dela proizvajamo dobrine (outpute), ki lahko zadovoljujejo potrebe.

  Je tudi proces ustvarjanja nove vrednosti proizvodov in storitev.

  Slika 3.1: Preprost prikaz proizvodnega procesa izdelave omare

  Delo fizino in umsko zaposleni, ki sodelujejo v

  proizvodnem procesu

  Predmeti dela iverica,

  lepila, robovi, okovje,

  embalaa, laki

  Delovna sredstva stroji,

  proizvodni prostori

  PROIZVODNI

  DEJAVNIKI VLOKI

  (INPUTI)

  PROIZVODNI

  PROCES

  DOBRINE,

  STORITVE

  IZLOKI

  (OUTPUTI)

  Omare,

  Montaa,

  Obremenjevanje okolja

  Cilj tega poglavja je spoznati proizvodnjo kot temeljno fazo gospodarskega procesa,

  ki zmanjuje ekonomski problem. Zmanjuje ga s tem, ko proizvaja dobrine za

  konno in proizvodno potronjo.

  http://presretac.com/Osobni-automobili/Dacia-Duster-proizvodnja-video.htmlhttp://www.armstrong.si/commclgeu/eu1/sl/si/manufacturing_processes.html

 • Proizvodnja Ekonomija

  18

  Za izvajanje procesa proizvodnje so potrebni razlini proizvodni dejavniki: delo, surovine,

  materiali, razlini stroji, proizvodni prostori, tehnoloki postopki, orodja, skladia in tudi

  posebej usposobljeni ljudje.

  Proces proizvodnje lahko poteka na nivoju primarne dejavnosti (izkop neke rude, sekanje

  lesa), sekundarne dejavnosti (konni proizvodi, sestavni deli, proizvodnja elektrike...) in

  terciarne dejavnosti (transport, bannitvo, zavarovalnitvo,).

  Po tevilu proizvedenih izdelkov lahko proizvodnjo razvrstimo na:

  - posamino proizvodnjo (navadno so to izdelki po naroilu veja jahta), - mnoino proizvodnjo (proizvodnja velikega tevila enakih proizvodov avtomobili), - procesno proizvodnjo (proizvodnja poteka neprekinjeno steklarna).

  Proizvodnja kot proces pridobivanja dobrin je sestavljena iz:

  - naravnega (tehninega) procesa, ki pomeni materialno preoblikovanje naravnih dobrin proizvodnega procesa,

  - drubenega procesa, ki vkljuuje loveko delo. S tem se ustvarjajo drubeni oziroma proizvodni odnosi, ki doloajo udeleence in njihove vloge in odgovornosti, ki jih imajo v

  proizvodnem procesu (lastniki, vodje, delavci, kontrolorji, tehnologi itd.).

  Uinkovit proizvodni proces mora biti organiziran tako, da uporablja tehnologijo in

  tehnoloke postopke, ki omogoajo im boljo izkorienost proizvodnih dejavnikov ob

  najnijih strokih na enoto proizvoda.

  3.3 STROKI

  Stroki so v denarju izraeni potroki proizvodnih dejavnikov.

  Zaostrene gospodarske razmere, vedno veja konkurenca, vse zahtevneji kupci narekujejo

  podjetjem proizvodnjo sodobnejih, uporabnejih in kakovostnejih izdelkov, ki morajo biti

  tudi cenovno sprejemljivi. To pa od podjetij, poleg ostalega, zahteva tudi natanen pregled in

  nadzor nad stroki. Podjetja se morajo vedno znova dokazovati z uinkovito proizvodnjo in

  stalnim znievanjem strokov, e elijo v konkurennem boju obstati, dosegati dobiek in se

  dolgorono razvijati. Vsi nepotrebni ali previsoki stroki pa predstavljajo oviro oziroma

  zmanjujejo monosti za dosego teh ciljev.

  Dobiek podjetja doloajo prihodki in stroki. Stroki so odvisni od:

  - tehnologije, ki doloa porabo proizvodnih dejavnikov za proizvodnjo doloene koliine, - od cen proizvodnih dejavnikov.

  Proizvodni koliina porabljenih proizvodnih dejavnikov cena

  stroki proizvodnih dejavnikov.

  Prihodki koliina prodanih proizvodov njihova cena.

  Dobiek celotni prihodki stroki.

  Za ekonomista je poznavanje strokov in njihov vpliv na poslovanje in poslovne izide zelo

  pomembno. Znanje o strokih lahko koristno uporablja na tevilnih podrojih kot so: vodenje

 • Ekonomija Proizvodnja

  19

  cenovne politike, politike prodaje in nabave, spremljanje in vrednotenje porabe prvin

  poslovnega procesa, odloitvah o nalobah itd.

  Stroke lahko preuujemo z razlinih vidikov, odvisno od namena in potreb, ki jih ima

  podjetje. Rebernik (2008, 289) pravi, da podjetje lahko stroke spremlja in preuuje po:

  naravnih vrstah, njihovi izvirnosti, po strokovnih nosilcih, strokovnih mestih, poslovnih

  funkcijah, neposrednosti (direktni) in posrednosti (indirektni), obsegu poslovanja.

  V nadaljevanju bomo spoznali vrste in znailnosti strokov glede na obseg proizvodnje.

  V vsakem podjetju nastajajo stalni in spremenljivi stroki. Stalni stroki obstajajo v okviru

  danih proizvodnih zmogljivosti, spremenljivi pa se spreminjajo z obsegom poslovanja.

  3.3.1 Stalni, spremenljivi in skupni stroki

  - Stalni ali fiksni stroki (FC Fixed Costs) so stroki, ki jih povzroajo stalni proizvodni dejavniki (npr. najemnine za poslovne prostore, obresti za izposojeni kapital, zavarovanja,

  amortizacija). Znailnost teh strokov je, da ostajajo nespremenjeni ne glede na obseg

  poslovanja, in tudi tedaj, ko proizvodnja ne proizvaja. S poveevanjem proizvodnje pa na

  enoto proizvoda upadajo porazdelijo se na vse vejo koliino proizvodov.

  - Spremenljivi ali variabilni stroki (VC Variable Costs) so stroki, ki jih ima podjetje zaradi delovanja spremenljivih proizvodnih dejavnikov. Se spreminjajo in so v neposredni

  odvisnosti od koliine proizvodov (npr. plae delavcev, material in surovine,).

  Spreminjanje je lahko sorazmerno, kar pomeni, da se poveujejo enako kot obseg

  proizvodnje, napredujoe, stroki naraajo hitreje kot obseg proizvodnje, ali pa padajoe,

  stroki naraajo poasneje kot obseg proizvodnje.

  - Celotni stroki (TC Total Costs) so stalni in spremenljivi. So vsi stroki, ki nastajajo v proizvodnji.

  TC = FC + VC

  Znailnosti krivulj stalnih, spremenljivih in skupnih strokov

  Znailnostih stalnih strokov smo e spoznali. Ker se ti stroki z obsegom proizvodnje ne

  spreminjajo, je tudi krivulja stalnih strokov ravna premica.

  Spremenljivi stroki naraajo z obsegom proizvodnje. Na zaetku je rast poasneja, zaradi

  uinkov zakona padajoih donosov, kasneje pa vse veja. Tudi krivulja na zaetku prikazuje

  poasnejo rast teh strokov, v nadaljevanju pa strmo naraa.

  Skupni stroki so setevek stalnih in spremenljivih, zato je tudi krivulja teh strokov podobna

  krivulji spremenljivih in poteka vzporedno z njo, vendar vije zaradi uinka stalnih strokov.

  Skupni stroki (TC)

  Stalni stroki (FC) Spremenljivi stroki (VC)

 • Proizvodnja Ekonomija

  20

  Tabela 3.1: Stalni, spremenljivi, povpreni in mejni stroki

  Vir: Lastni

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  Koliina

  TC

  , F

  C, V

  C TC

  FC

  VC

  1

  1

  0 32 4 5

  6

  7 86

  Slika 3.2: Grafini prikaz stalnih, spremenljivih in skupnih strokov

  Vir: Tabela 3.2

  V razmislek

  Kateri proizvodni dejavniki v gradbenem podjetju povzroajo nastajanje stalnih in kateri

  spremenljivih strokov?

  Razmislite, kako bi lahko v vaem podjetju zmanjali stalne in spremenljive stroke?

  Za podjetje so pomembni celotni stroki, ker jih mora plaati in vplivajo na poslovni rezultat.

  Pomembni pa so tudi stroki na enoto proizvoda, ker jih primerja neposredno s ceno.

  3.3.2 Povpreni in mejni stroki

  Poleg skupnih, stalnih in spremenljivih strokov bomo v nadaljevanju spoznali e stroke, ki

  jih raunamo na enoto proizvoda. Dobimo jih tako, da stroke, ki se nanaajo na celoten obseg

  poslovanja preraunamo na enoto poslovnega uinka.

  Koliina

  (Q)

  Skupni

  stroki

  (TC)

  Stalni

  stroki

  (FC)

  Spremenlj

  . stroki

  (VC)

  Mejni

  stroki

  (MC)

  Povpreni

  skupni

  stroki (AC)

  Povpreni

  stalni str.

  (AFC)

  Povpre.

  sprem.

  stroki

  (AVC)

  0 100 100 - - - - -

  1 150 100 50 50 150,0 100,0 50,0

  2 184 100 84 34 92,0 50,0 42,0

  3 200 100 100 16 66,6 33,3 33,3

  4 214 100 114 14 53,5 25,0 28,5

  5 244 100 144 30 48,8 20,0 28,5

  6 292 100 192 48 48,6 16,6 32,0

  7 420 100 320 128 60,0 14,3 45,7

  8 600 100 500 180 75,0 12,5 62,5

 • Ekonomija Proizvodnja

  21

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

  Q

  MC

  , A

  C, A

  FC

  , A

  VC

  MC AC AFC AVC

  Slika 3.3: Znailne krivulje povprenih in mejnih strokov

  Vir: Tabela 3.2

  Povpreni stalni stroki (AFC Average Fixed Costs) = FC/Q. Dobimo jih, e celotne stalne stroke delimo s celotno koliino proizvodov. Njihova osnovna

  znailnost je, da z naraanjem proizvodnje upadajo. Zaradi tega je krivulja povprenih

  stalnih strokov padajoa in se pribliujejo vrednosti ni.

  Povpreni spremenljivi stroki (AVC Average Variable Costs) =VC/Q.

  Za te stroke je znailno, da na zaetku najprej padajo, nato pa zanejo naraati in se stalno

  poveujejo. Krivulja povprenih variabilnih strokov je podobna rki U.

  Povpreni celotni stroki (AC Average Total Costs) = TC/Q. So vsi stroki, ki odpadejo na enoto proizvodnje. Dobimo jih kot razmerje celotnih strokov in

  celotne koliine proizvodov ali kot vsoto AFC in AVC. Povpreni celotni stroki pri manjem

  obsegu proizvodnje padajo, zaradi vpliva povprenih fiksnih strokov, ki tudi padajo. Kasneje

  pa zaradi poveanega obsega proizvodnje in vpliva naraajoih povprenih variabilnih

  strokov zanejo naraati. Imajo nepravo sploeno obliko rke U.

  Mejni stroki proizvodnje so dodatni stroki, ki jih povzroi proizvodnja ene dodatne

  enote outputa (Samuelson in Nordhaus, 2002, 118).

  Za podjetje je poznavanje mejnih strokov pomembno zaradi sprejemanja razlinih

  kratkoronih poslovnih odloitev na podroju poveevanja proizvodnje, izrabe prostih

  zmogljivosti, oblikovanja cen za pospeevanje prodaje. Podjetje lahko kratkorono oblikuje

  cene, ki so nije od povprenih celotnih strokov, vendar vije od mejnih strokov in tako z

  dodatno koliino proizvodov zniuje izgubo, ki bi jo imelo, e tega ne bi poelo.

  Mejne stroke izraunamo kot razliko med posameznimi skupnimi stroki.

  MC (Marginal Costs) = TC =TCn TCn-1.

  Primer Izraun MC iz tabele t. 4.2 MC. Pri koliini 2 so: MC = TC2 TC1 = 184 150 = 34.

 • Proizvodnja Ekonomija

  22

  Mejni stroki nastanejo torej zaradi proizvodnje dodatne koliine proizvodov ob e danih

  proizvodnih zmogljivostih. Med mejnimi stroki in povprenimi celotnimi stroki ostaja

  pomembna povezava. Krivulja mejnih strokov seka krivuljo povprenih skupnih strokov v

  toki, kjer so ti najniji. Na tej toki je tudi dobiek na enoto proizvoda najveji.

  Znailnost mejnih strokov je, da se na zaetku zniujejo, zaradi naraajoih donosov

  spremenljivega proizvodnega dejavnika, kasneje pa zanejo naraati. Krivulja MC je na

  zaetku padajoa, v nadaljevanju dosee svoj minimum in zane naraati. Pomembno je

  vedeti, da seka krivulji AVC in AC v tokah, kjer so ti najniji.

  Podjetje, ki ie najnije povprene stroke proizvodnje, poie tisto koliino

  proizvodnje, pri kateri so mejni stroki enaki povprenim (Samuelson in Nordhaus,

  2002, 120).

  Primer

  Podjetje Hrast d. o. o. je druinsko podjetje, ki proizvaja masivne stole. Cena stola na trgu je

  50 EUR. Ker je eno izmed tevilnih podjetij, ki proizvajajo enake stole, na spremembo cene

  ne more vplivati. Na svoj poslovni rezultat pa lahko vpliva z obsegom ponudbe na trgu.

  Poglejmo, kateri obseg proizvodnje dosega z najnijimi stroki in pri kateremu obsegu

  proizvodnje bo imelo podjetje najveji celotni dobiek.

  Tabela 3.2: Vpliv strokov na koliino proizvodnje in dobiek Koli.

  Q

  Cena

  P

  Celotni

  prihodki

  TR

  Celotni

  stroki

  TC

  Povpreni

  skupni

  stroki AC

  Mejni stroki

  MC

  Celotni

  dobiek

  TP

  0 50 0 100 0 0 100

  1 50 50 150 150,0 50 100

  2 50 100 184 92,0 34 84

  3 50 150 200 66,6 16 50

  4 50 200 214 53,5 14 14

  5 50 250 244 48,8 30 6

  6 50 300 292 48,6 48 8

  7 50 350 360 51,4 68 10

  8 50 400 430 53,7 70 30

  Vir: Lasten

  TR = celotni prihodek (Total Revenue) = Q P

  Q = koliina, P = cena (Price)

  TP = celotni dobiek (Total Profit) = TR TC

  Kot vsako podjetje ima tudi Hrast d. o. o., glede na obseg proizvodnje, doloene stroke. V

  primeru, da ne bi proizvajalo, bi bili njihovi stroki v viini stalnih strokov, to je 100 EUR.

  Proizvodnja stolov pa poleg stalnih zahteva e spremenljive stroke, ki s poveanim obsegom

  proizvodnje vse hitreje naraajo. Na zaetku ima podjetje izgubo v viini stalnih strokov.

  Izgubo ima podjetje tudi pri proizvodnji nadaljnjih koliin, vendar je ta vse manja. Dobiek

  dosee podjetje pri proizvodnji petega stola, najveji pa pri proizvodnji estega. Nadaljnje

  poveevanje proizvodnje ponovno prinaa negativen izid.

  Temeljni cilj podjetja pa je doseganje im vejega dobika. e na zaetku smo povedali, da je

  dobiek razlika med celotnim prihodkom in celotnimi stroki. TP = TR TC. V naem

  primeru dosega podjetje najveji dobiek na enoto proizvoda pri proizvodnji 6 stolov. Pri tem

  obsegu so tudi mejni stroki najblie celotnim povprenim strokom.

 • Ekonomija Proizvodnja

  23

  3.3.3 Stroki v dolgem obdobju

  V dolgem obdobju se lahko podjetje v celoti prilagodi spremembam povpraevanja na trgu. Z

  izbranim optimalnim obsegom proizvodnih zmogljivosti in ustrezno tehnologijo, lahko

  proizvaja z najnijimi stroki. Najnije stroke na enoto proizvoda dosega z velikim obsegom

  proizvodnje, specializacijo, avtomatizacijo, nijimi nabavnimi stroki itd. Taknemu nainu

  proizvajanja pravimo ekonomija obsega. Podjetju se splaa poveevati proizvodnjo do meje,

  kjer so stroki na enoto najniji. To mu daje konkurenno prednost pred ostalimi proizvajalci,

  ki taknega obsega proizvodnje ne dosegajo. Poveevanje proizvodnje preko te meje poveuje

  stroke in slaba poslovni rezultat.

  Pri ekonomiji obsega ima podjetje nije povprene stroke. Podjetje deluje na obmoju

  padajoe krivulje mejnih strokov, kar pomeni, da se z veanjem proizvodnje stroki na enoto

  zmanjujejo (Senjur, 2008, 6).

  V primeru, ko se dolgoroni povpreni stroki proizvodnih dejavnikov ob nespremenjenih

  cenah poveujejo, nastopi pojav disekonomije obsega. To se lahko zgodi v primeru vejih

  strojelomov, delovnih nesre, (kot npr. nesrea angleke naftne drube BP pri rpanju nafte v

  Mehikem zalivu), poveanih nabavnih strokih itd.

  Stroki na enoto Minimalni stroki

  proizvoda na enoto proizvoda

  AC

  Ekonomija obsega Disekonomija obsega

  0 Tehnino optimalna Koliina proizvodnje

  koliina proizvodnje

  Slika 3.4: Ekonomija obsega in krivulja strokov na enoto proizvoda

  Vir: Glas, 2000, 70

  Nekateri proizvodni procesi temeljijo na izkorianju inputov, ki so potrebni za proizvodnjo

  enega izdelka, tudi za proizvodnjo nekega drugega izdelka. Pri tem se stroki prvega izdelka

  ne poveajo, stroki drugega izdelka pa so manji kot bi bili, e bi proizvajali samo ta izdelek.

  Taken nain proizvajanja je poznan kot ekonomija razpona. Primeri ekonomije razpona so

  po Reberniku (2008), poznani predvsem:

  - pri proizvodnji ve podobnih izdelkov, ko se uporabljajo skupne proizvodne zmogljivosti in se s tem zniujejo proizvodni stroki (znailno za avtomobilsko industrijo, proizvajalce

  raunalnikov),

  - ko se pri koliinskem poveevanju enega izdelka, povpreni stroki drugega izdelka zmanjujejo. V takem primeru govorimo o komplementarnosti strokov (znailno za

  predelavo nafte, naftnih derivatov).

  Vaje za samostojno delo

  Iz elektronskih delovnih zvezkov Mala in Velika ola ekonomije (Suli V., Forti H., Likon

  B., adl M.) preverite in dopolnite svoje znanje s podroja Proizvodnje in proizvodne izbire:

  http://www.pia.si/resitve.cfm?p2=pretekli_prod&p3=ostal

  http://www.pia.si/resitve.cfm?p2=pretekli_prod&p3=ostal

 • Proizvodnja Ekonomija

  24

  3.4 POVZETEK

  Proizvodnja je temeljna faza gospodarske dejavnosti in vir za ustvarjanje novih dobrin za

  zadovoljevanje potreb. Proizvodni proces pomeni materialno spremembo vhodnih dobrin v

  polizdelke in konne izdelke. Med ljudmi, ki v njem sodelujejo pa se oblikujejo proizvodni

  odnosi.

  Stroki so denarno izraena poraba proizvodnih dejavnikov. Delimo jih na stalne ali fiksne, ki

  se z obsegom proizvodnje ne spreminjajo in spremenljive ali variabilne, ki se poveujejo s

  poveevanjem koliine proizvodov.

  Povpreni stroki so stroki na enoto proizvoda. Dobimo jih, e celotne stroke delimo s

  tevilom proizvodov. Mejni stroki so prirastek spremenljivih strokov zaradi proizvodnje

  dodatne enote proizvoda. Med mejnimi stroki in povprenimi skupnimi stroki je pomembna

  povezava. Najniji povpreni stroki proizvodnje so pri tisti koliini, kjer se mejni stroki

  izenaijo s povprenimi.

  V dolgem obdobju se podjetje lahko popolnoma prilagodi trni situaciji in proizvaja koliine,

  ki jih trg potrebuje. Podjetje se v svojem delovanju lahko sreuje s padajoimi, stalnimi ali

  naraajoimi donosi. Naraajoi donosi so pogost pojav v podjetjih, kjer je uveljavljena

  mnoina proizvodnja oziroma ekonomija obsega.

  Ekonomija razpona je proizvodni proces, ki temelji na izkorianju skupnih proizvodnih

  zmogljivosti za proizvodnjo ve podobnih izdelkov. Pri tem se stroki na enoto izdelka

  zniujejo.

  3.5 VPRAANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA

  1. Kateri kljuni proizvodni dejavniki sodelujejo v poslovnem procesu, kjer ste zaposleni? 2. Katere vrste strokov z vidika obsega proizvodnje poznamo v poslovnem sistemu? 3. Tabela prikazuje celotne stroke (TC) pri izdelavi razlinih koliin miz. Izraunajte fiksne, variabilne, povprene in mejne stroke ter jih prikaite s krivuljami.

  Q 0 1 2 3 4 5

  TC 80 120 150 190 240 300

  4. Kakno obliko ima krivulja mejnih strokov in povprenih fiksnih strokov? Pojasnite zakaj?

  5. Kaj je znailno za ekonomijo obsega? Poznate kakno podjetje, ki uveljavlja prednosti ekonomije obsega?

  6. Poznate znailnosti ekonomije razpona? Utemeljite, katero podjetje v Sloveniji uveljavlja prednosti ekonomije razpona?

 • Ekonomija Trg in konkurenca

  25

  4 TRG IN KONKURENCA

  4.1 UVOD

  Vir: http://www.times.si/read/7387125bd0/46a64acf73/index.html

  Trg je igrie na katerem nastopajo prodajalci in kupci, ki na osnovi ponudbe in

  povpraevanja izmenjujejo izdelke in storitve po sprejemljivih cenah in koliinah. Dokler

  poteka izmenjava na osnovi ponudbe in povpraevanja imajo potroniki vpliv na prodajno

  ceno.Teave pa nastopijo, ko imamo na trgu samo enega ponudnika oziroma, ko se nekaj

  podjetij medsebojno dogovarja o usklajenem nastopu na podroju cen, trnih deleev, in

  podobno. V takih primerih pa je konkurenca okrnjena, cene izdelkom in storitvam pa

  praviloma vije.

  V tem poglavju bomo spoznali znailnosti povpraevanja in ponudbe ter dejavnike, ki

  vplivajo nanju. Izraunali in pojasnili bomo odzivanje potronikov in ponudnikov na

  spremembo cene. Konec poglavja je namenjen konkurenci in razloevanju razlinih trnih

  struktur.

  4.2 OPREDELITEV TRGA

  Trg je prostor, kjer se sreujejo ponudniki in povpraevalci, da po doloeni ceni

  prodajo oziroma kupijo doloeno koliino blaga, proizvodov in storitev (Glas, 2002, 7).

  Trgi niso samo prostori ali trnice, ampak predvsem kupoprodajni in drugi poslovni odnosi

  med kupci in prodajalci. Ti se lahko vzpostavljajo po telefonu, telefaksu, elektronski poti,

  internetu. Danes imamo spletna podjetja (eBay, Google, Najdi.si, Ceneje.si itd.), ki na

  virtualen nain povezujejo kupce in prodajalce, s pomojo vse ceneje in dostopneje sodobne

  informacijsko komunikacijske tehnologije.

  Bistvo delovanja trga je v tem, da se na njem opravlja proces menjave. Trge lahko

  razlikujemo:

  trg nepreminin,

  trg kmetijskih izdelkov,

  avtomobilski trg,

  trg delovne sile,

  trg vrednostnih papirjev itd.

  lokalni trgi,

  regionalni trgi,

  nacionalni,

  mednarodni,

  globalni trg.

  Trgi

  glede na vrsto blaga

  Trgi po velikosti

  Osem najvejih slovenskih gradbenih podjetij naj bi se dogovarjalo o izvajanju in

  razdelitvi gradbenih del pri avtocestnem programu. Zaradi kartelnega dogovora

  naj bi bila vrednost izvedbenih del vija za najmanj dve milijardi EUR. Primer

  preiskuje Urad za varstvo konkurence. e bo sum dokazan, jim Urad lahko naloi

  globo v viini deset odstotkov letnega prometa. Razmislite, zakaj taki dogovori niso

  dovoljeni!

  http://www.times.si/read/7387125bd0/46a64acf73/index.html

 • Trg in konkurenca Ekonomija

  26

  Prodajo in nakup je mogoe opraviti le, e se prodajalci in kupci sporazumejo o ceni in

  koliini blaga. Cena se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraevanja in je rezultat

  konkurence med ponudniki in med kupci. Njihove odloitve so prostovoljne in samostojne,

  brez kakrnihkoli zunanjih pritiskov.

  4.3 POVPRAEVANJE

  Na trgu se sreujemo z razlinimi oblikami konkurence. Povpraevanje in ponudba sta

  temeljna dejavnika oziroma trni sili, ki vplivata na oblikovanje konkurence.

  Povpraevanje po neki dobrini, kae kakne koliine dobrine so kupci pripravljeni

  kupiti ob doloeni ravni cen v doloenem asovnem obdobju (Glas, 2000, 36).

  Dejavnik, ki sproi povpraevanje so dejanske potrebe ljudi. To so kupci, ki blago resnino

  potrebujejo in ga lahko kupijo, ker razpolagajo z doloenim dohodkom.

  Na obseg povpraevanja vpliva veliko tevilo dejavnikov, ki vplivajo na posameznika ali pa

  tudi na celotno trno povpraevanje. Dejavniki se stalno spreminjajo zaradi novih

  modernejih sodobnejih in bolj izpopolnjenih proizvodov, naina ivljenja, prehranjevanja,

  spreminjanja dohodkov itd.

  Pri svojih odloitvah pa kupec ne sme pozabiti na ekonomski problem, ki od njega zahteva

  racionalno ravnanje in upotevanje alternativni strokov. e bo kupil ene dobrine ve, mu bo

  za druge ostalo manj denarja.

  Na odloitve kupca pri nakupu vplivajo:

  - Cena dobrine je verjetno najpomembneji dejavnik, ki omejuje kupce pri nakupih. - Subjektivni dejavniki okusi, potrebe, obiaji, navade, intenzivnost potreb, ki so odvisne

  od sestave gospodinjstva, spola, starosti, tevila lanov, ravni razvitosti.

  - Uinek realnega dohodka e se cena blaga znia, se ob nespremenjenem denarnem dohodku povea kupna mo potronikov. Pri poveanju dohodka bodo kupci ob

  nespremenjeni ceni pripravljeni kupiti ve.

  - Uinek substitucije e se cena doloeni dobrini znia, je v primerjavi z drugimi dobrinami (substituti), katerih cene so ostale nespremenjene, ta dobrina postala ceneja, zato jo bodo

  potroniki kupili in z njo nadomestili druge dobrine.

  Povpraevanje lahko razdelimo na individualno, ki pomeni koliko doloene dobrine je

  pripravljen kupiti posamezen kupec ob razlinih cenah in trno povpraevanje, ki je

  povpraevanje vseh kupcev na trgu doloene dobrine po razlinih cenah.

  V razmislek Ste vodja prodaje v tovarni pohitva, ki proizvaja spalnice. Razmislite, kateri dejavniki

  vplivajo na povpraevanje kupcev v Sloveniji. Menite, da so ti dejavniki enako pomembni pri

  odloitvah o nakupu tudi v Iranu, Angliji, ZDA?

  4.3.1 Sploni zakon povpraevanja

  Obseg povpraevanja na danem trgu in v danem asu se spreminja v nasprotni smeri

  od cene tega blaga, ob nespremenjenih okoliinah (Glas, 2002, 41).

  Zakon povpraevanja pojasnjuje obiajno ravnanje kupcev pri nakupih dobrin.

 • Ekonomija Trg in konkurenca

  27

  Primer Kupci so pripravljeni po najviji ceni, v naem primeru, 800 EUR za tono, kupiti 5 ton jabolk.

  Z nianjem cen se koliina povpraevanja poveuje. Pri najniji ceni, 240 EUR za tono so

  kupci pripravljeni kupiti 30 ton tega pridelka.

  Tabela 4.1: Povpraevanje po jabolkah

  Koliina (Q) v t 5 10 15 20 25 30

  Cena (P) v EUR/t 800 680 560 400 300 240

  Vir: Lasten

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  5 10 15 20 25 30

  KOLIINA

  CE

  NA

  Slika 4.1: Krivulja povpraevanja (D) - demand

  Vir: Tabela 4.1

  Vpliv cene na povpraevanje nam prikazuje tudi padajoa krivulja trnega povpraevanja, ki

  potrjuje, da so potroniki pripravljeni kupiti vejo koliino jabolk pri niji ceni, pri viji pa se

  bo obseg povpraevanja zmanjal.

  e se spreminja le cena in ostali pogoji