EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIDU · PDF file 2018. 6. 5. · Eesti...

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIDU · PDF file 2018. 6. 5. · Eesti...

 • AASTARAAMAT 2016–2017

  EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIDU

 • 22

 • 3

  Head liikmed, koostööpartnerid, töötajad ning metsasektori arengule kaasaelajad!

  Aasta 2017 oli metsa- ja puidutööstusele mitmes mõttes murranguline. Ühest küljest muutub meie metsa- ja puidutööstus rahvusvahelises konku- rentsis järjest tugevamaks, teisalt ei ole sektor iial varem saanud avalikkuses nii palju tähelepanu kui möödunud aastal. Teie käes olev raamat annab ülevaate metsa- ja puidutööstuse kui ühe meie olulisima tööstusharu käekäigust.

  Eestis ei ole ühtegi teist sektorit, mis ühelt poolt annab tööd (sissetulekut) nii paljudele leibkonda- dele ning teiselt poolt põhineb taastuva kohaliku loodusvara väärindamisel.

  Sektor on jõudnud uude arenguetappi. Puit on 21. sajandi materjal – loodushoidlik, taaskasuta- tav, süsinikku siduv. Samas on Eesti osa avatud maailmamajandusest, mis tähendab, et meid ei jäta mõjutamata globaalsed trendid: rahvastiku kasv, kliima soojenemine ning tarbija teadlikkuse pidev suurenemine.

  See muudab omakorda tasakaalu leidmise majan- dusliku kasvu ning säästva toimimise vahel kee- ruliseks ning seab kõrged ootused sektori või- mele pidevalt areneda ja toota lisandväärtust ka

  muutunud oludes. Peame pidevalt otsima uusi võimalusi, et tagada oma sektori jätkusuutlik- kus. See tähendab investeerimist innovatsiooni – uutesse tehnoloogiatesse ning toodetesse. Kui pelgalt mõni kümnend tagasi moodustas puidu- tööstuse toodangust suurema osa saepalk, puit- tooted ning paberipuu, siis viimastel aastatel rää- gitakse aina enam puidukeemiast ning teistest tööstuse kõrvalproduktidest. Kõike, mida me praegu toodame fossiilsetest materjalidest, on peatselt võimalik toota puidukiul põhinevatest materjalidest. See annab meile tohutu võimaluse kaasa rääkida globaalses plaanis ning Eestil kui ühel Euroopa metsarikkaimal riigil panustada kliima soojenemise aeglustamisse.

  Eesti metsa- ja puidutööstusel pole kunagi läinud nii hästi kui praegu. Sektoris tegutsevate ette- võtete, kuid ennekõike seal töötavate inimeste koostöös sünnib väärtus, mille üle saame olla kõik uhked, sest oleme loonud tööstusharu, mis suudab konkureerida valdkonna tipptegijatega maailmas.

  On uhke olla Eesti metsa- ja puidutööstuse traditsioonide edasikandja!

  Marek Kase Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu

  juhatuse esimees

  Me võime olla uhked!

 • 4

  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on 1996. aastal asutatud puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid ühendav mittetulundusühing.

  EMPLi tegevuse eesmärgid on: • rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline

  metsa- ja puidutööstus

  • liikmete ühishuvide eest seismine ja ühiste sihtide saavutamine

  • sektori rolli teadvustamine ühiskonnas

  • kestlik metsakasutus

  • puidukasutuse areng ja kasv

  • innovaatilised lahendused sektoris.

  Missioon Aitame luua heaolu, arendades kohalikul taas- tuval loodusvaral põhinevat tööstust ja ehitust ning keskkonnahoidlikku energeetikat.

  Visioon Tervet elukeskkonda ja väärikat elustandardit toetavad arenenud metsa- ja puidutööstus ning kodumaise puidu väärindamine.

  2002. aastal käivitasime projekti Puuinfo, mille eesmärgiks on tõhustada säästvat puidukasutust.

  EMPL on kaasatud kõigi oluliste sektori tegevust ja arengut puudutavate küsimuste arutellu sek- tori tasandil. EMPL on kaasatud Eesti riigi tasan- dil kõigi sektoriga seonduvate küsimuste arutellu.

  EMPL on kaasatud rahvusvahelise tasandi aru t- eludesse CEI - Bois’ liikmelisuse kaudu.

  EMPLi tegevussuunad on: • LOODUSVARA:

  metsade kestlik majandamine

  • TEADUS JA HARIDUS: oskuslike spetsialistide koolitamine

  • PUIDUKASUTUS: puidu parim väärindamine

  • ARUKAS MAJANDUS: hea ettevõtluskeskkonna tagamine.

  EMPLi väärtused ja eesmärgistatud tegevus

 • 5

  EMPLi liikmete olulisus Eesti inimestele ja majandusele arvude keeles (ilma Eesti Energia ja haridusasutuste osata, 2017. aastal)

  MÜÜGIKÄIVE 1,8 miljardit

  eurot

  TÖÖTAJATE ARV ca 4700

  keskmine BRUTOPALK

  ca 1400 eurot

  MAKSTUD riiklikke MAKSE

  54 miljonit eurot

  EMPLi liikmete KÄIVE moodustab üle

  50% Eesti metsa- ja puidutööstussektori

  kogumahust.

 • 6

  EMPL peab oma ülesandeks aidata kaasa metsade uuenemisele, paremale majan- damisele ja väärtuse suurendamisele. Soo- vime, et Eesti maa eest kantakse hoolt ja võetakse vastutus.

  LOODUSVARA: metsade kestlik majandamine

  Olulisimad tegevused: • koostöös Erametsakeskusega koostame

  iga-aastast puidubilanssi ja puidu- kasutuse prognoosi, mis võrdleb raie- ja kasutusmahtusid;

  • osaleme „Metsanduse arengukava 2030“ probleemide kaardistamises;

  • esindame tööstuse ja metsamajanduse huve FSC ja PEFC standardite juures;

  • panustame aktiivselt Eesti Metsaseltsi töösse;

  • toetame Erametsaliidu püüdlusi lihtsustada füüsilise isiku metsatulu maksustamise süsteemi;

  • metsaseaduse muutmise protsessis toe- tasime liberaalsemaid metsamajanduse õigusakte.

 • 7

  Olulisimad tegevused: • aitame kaasa metsa- ja puidutööstuse õppe-

  kavade arendamisele, osaledes ülikoolide ja kutseõppeasutuste õppekavakomisjonides;

  • korraldame sektorit tutvustava õppeaine andmist Eesti Maaülikoolis ja panustame külalislektoritena teistes õppeasutustes;

  • korraldame kutseeksamite sooritamist met- sandusvaldkonnas töötavatele inimestele;

  • viime ellu tööjõu ja -oskuste vajaduse prog- noosisüsteemi OSKA metsanduse ja puidu- tööstuse raportis püstitatud eesmärke;

  • osaleme metsandusvaldkonna uute kutse- standardite väljatöötamisel ja uuendame olemasolevaid;

  • tunnustame ja premeerime tublimaid lõpu- tööde autoreid.

  EMPL peab oma ülesandeks aidata kaasa metsa- ja puiduhariduse kvaliteedi para- nemisele ja oskus tööjõu ettevalmistusele. Soovime, et järeltulevad põlved tahaksid ja oskaksid viia teadmised ja oskused järg- mistele tasanditele.

  TEADUS JA HARIDUS: oskuslike spetsialistide koolitamine

 • 8

  PUIDUKASUTUS: puidu parim väärindamine

  Olulisimad tegevused: • korraldame igal aastal puitarhitektuuri kon-

  verentsi tutvustamaks ja edendamaks puit- arhitektuuri parimaid praktikaid;

  • anname välja ajalehelisa „Puitarhitektuur ja -disain“;

  • tunnustame Eesti silmapaistvamaid puit- ehitisi aasta puitehitise konkursil;

  • osalesime rahandusministeeriumi puit- hoonete töögrupi töös eesmärgiga analüü- sida puitehitiste ehitamise võimalusi ava- likus sektoris;

  • korraldame puitarhitektuuri õppereise arhi- tektidele ja teistele huvilistele;

  • käivitasime Puuinfo-teemalise Face- booki lehe oma sõnumite lihtsamaks edastamiseks.

  EMPL edendab puidu kui taastuva ja kesk - konnahoidliku materjali kasutamist Eestis. Näeme oma ülesandena ühiskonna teavita- mist puitmaterjali headest tehnilistest oma- dustest ja positiivsest keskkonnamõjust.

 • 9

  Olulisimad tegevused: • käivitasime puidutööstuse konkurentsi võime

  arendamise klastri ja viime ellu klastri tegevusi;

  • osalesime riigi tööstuspoliitika kava koostamises;

  • arendame edasi ja hoiame toimivana e-veose lehe infosüsteemi ELVIS ning algatasime e-veoselehe süsteemi uuendamise projekti ELVIS 2;

  • koostame regulaarseid statistilisi ülevaateid sektori, väliskaubanduse ja tootmismahtude kohta;

  • kaasajastasime välisturule suunatud ja eksporti toetava mitmekeelse kodulehe www.estonian- timber.ee ja arendame seda edasi;

  • töötame efektiivsema väärtusahela nimel, pro- pageerides veoautodele massipiirangut 60 t ja pikemate veoste kasutamist.

  ARUKAS MAJANDUS: hea ettevõtluskeskkonna tagamine EMPL peab oma ülesandeks tagada Eesti metsasektori efektiivsus. Soovime mõtes- tada ja vähendada kulutusi ning piiranguid ja seada need sinna, kus need on vajalikud Eesti arendamiseks.

  ARUKAS MAJANDUS: hea ettevõtluskeskkonna

 • Eesti metsa- ja puidutööstus numbrites

  Statistika näitab, et metsa- ja puidutööstus on üks tähtsamaid Eesti majandussektoreid. Eesti metsade juurdekasv ületab raiemahtusid. Loo- duskaitse all olevate metsade osakaalult ja pind- alalt oleme Euroopas esirinnas. Meie puidutöös- tuse toodang on Eesti väliskaubanduse bilansi peamisi tasakaalustajaid. Metsa- ja puidutööstus on oluline tööandja just maapiirkondades. Meie tootmine liigub üha enam suurema lisandväär- tuse poole. Kõike seda ja rohkematki tõestavad järgnevad väljavõtted statistikast.

  Viimased aastad on möödunud kiirete muutuste ja arengute võtmes. Oleme jõudnud uude aja- järku, mida tihtipeale kirjeldatakse märksõnaga „tõejärgne ajastu“. Informatsiooni levimise kiirus ja hulk on suurem kui kunagi varem. Vastuseid soovitakse kohe ning unustatakse kiiremini, kui vastata suudetakse. Suures infohulgas on kee- ruline orienteeruda ning tõde sõltub tihti vaate- nurgast. Informatsiooni tõesust hinnatakse aga selle järgi, kas see sobib meie seisukohtadega või mitte.

  Statistika on üks neist asjadest, mille üle palju vaieldakse ning mis kunagi ei ole piisavalt täpne. Sellegipoolest on statistika vaieldamatul