DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ - World Energy

Click here to load reader

 • date post

  24-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ - World Energy

DÜNYA MADENCLER GÜNÜFatih PEKDEMR Strateji ve Koordinasyon Bakan V.
EYLÜL 2019 - ANKARA
• Ekonomik ve ticarî deeri olan
• Petrol, doal gaz, jeotermal ve su kaynaklar dnda kalan her türlü madde
Maden Kanuna göre maden olarak tanmlanmtr.
3
ANAYASA’ NIN 168. Maddesi; Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altndadr. Bunlarn
aranmas ve iletilmesi hakk Devlete aittir. Devlet bu hakkn belli bir süre için, gerçek ve tüzelkiilere
devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynan arama ve iletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkiilerle ortak olarak
veya dorudan gerçek ve tüzelkiiler eliyle yaplmas, kanunun açk iznine baldr. Bu durumda gerçek ve
tüzelkiilerin uymas gereken artlar ve Devletçe yaplacak gözetim, denetim usul ve esaslar ve müeyyideler
kanunda gösterilir.
MADEN KANUNU; Madenlerin aranmas, iletilmesi, üzerinde hak sahibi olunmas ve terk edilmesi ile ilgili esas
ve usuller 6592 sayl kanunla deiik 3213 sayl Maden Kanunu ile yürütülmektedir.
Maden Kanunu ile Dorudan ilgili yönetmelikler;
• MADEN YÖNETMEL
• ‘ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV TOPLAMA KOMSYONU (UMREK)’ HAKKINDA YÖNETMELK
• ‘TÜRKYE YERBLMLER VER VE KAROT BLG BANKASI (TÜVEK)’ GÖREVLER, ÇALIMA USUL VE
ESASLARI YÖNETMEL
• 1985-3213 SAYILI MADEN KANUNU
Not; Halen Yürürlükte olan 3213 sayl Maden Kanunu 26/05/2004 tarihinde 5177, 10/06/2010 tarihinde 5995 ve 18/02/2015 tarihinde 6592
sayl Kanun ile deitirilmitir.
yazl Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarna göre kurulmu tüzelkiilii haiz irketlere, bu hususta yetkisi bulunan
kamu iktisadi teebbüsleri ile müesseseleri, bal ortaklklar ve itirakleri ile dier kamu kurum, kurulu ve
idarelerine verilir. Maden haklar gerçek veya tüzel tek kii adna verilir.
• Devlet memurlar, dier kamu görevlileri, Genel Müdürlüün merkez ve tara tekilatnda çalan yevmiyeli ve
mukaveleli personel, arama, (...) ve iletme ruhsat alamaz.
• Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm),(…), arama ruhsatnamesi, buluculuk, (…) ve iletme
ruhsat haklarnn hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulur.
• Maden ruhsatlar ve buluculuk hakk Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi haline Bakanlk
onay ile devredilebilir.
• Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altnda olup, içinde bulunduklar arzn mülkiyetine tabi deildir.
MADEN GRUPLARI
8
I (a) Grubu Madenler; naat ile yol yapmnda kullanlan ve tabiatta doal olarak bulunan kum ve çakl. I (b) Grubu Madenler; Tula-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanlan ve dier gruplarda yer almayan kayaçlar. II (a) Grubu Madenler; Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazr beton ve asfalt yaplarak kullanlan kayaçlar. II (b) Grubu Madenler; Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen talar ile dekoratif amaçla kullanlan doal talar. II (c) Grubu Madenler; Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öütme tesisinde kullanlan kayaçlar. III. Grup Madenler; III. Grup madenler Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gaz (jeotermal, doal gaz ve petrollü alanlar hariç) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayl Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydyla). IV (a) Grubu Madenler; Ksaca endüstriyel mineraller olarak tanmlayabileceimiz Kaolen, Bentonit, Jips, Halit vb. madenler IV (b) Grubu Madenler; Turba, Linyit, Takömürü, kömüre bal metan gaz, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü ist, Bitümlü eyl, (…) Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydyla). IV (c) Grubu Madenler; Ksaca metalik madenler olarak tanmlayabileceimiz Demir, Bakr, Altn, Çinko vb. madenler. IV (ç) Grubu Madenler; Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve dier radyoaktif maddeler. V. Grup Madenler; Ksaca kymetli talar olarak tanmlayabileceimiz Elmas, Safir, Yakut, Zümrüt vb. madenler.
RUHSAT GRUPLARI, SÜRELER VE ALANLARI
9
b grubu* letme: 10 yl 50 hektar
II. Grup a -c grubu* letme: 10 yl 100 hektar
b grubu Arama: 1+1yl
letme: 10 yl 100 hektar
III. Grup Arama: 1+1 yl
letme:10 yl 500 hektar
letme:10 yl 2.000 hektar
IV. Grup b - c –ç grubu Arama: 1+2+4 yl
Ön Fizibilite :2 yl
letme:10 yl 1.000 hektar
letme:10 yl 5.000 hektar
Denizlerde III ve V. Grup Arama: 1+2+4 yl
letme:10 yl 50.000 hektar
10
• II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için arama ruhsat müracaat yolu,
• III. Grup ve V. Grup madenler için arama ruhsat / sertifikas ihale yolu,
• I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için iletme ruhsat ihale yolu ile dorudan verilir.
Not: II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için yaplan müracaatlarn iletme ruhsat taban bedeli ödenerek yaplmas zorunlu olup
müracaatlarda öncelik hakk esastr.
• Maden ruhsat sahasnn cinsi, rezervi, bulunduu bölge, tenörü, istihdam, yatrm, ülke ihtiyaçlar ve benzeri
hususlar dikkate alnarak artnamelerde açkça belirtmek kaydyla ara ve uç ürün üretme artn içeren
ihaleler yaplabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alnarak ihaleye katlma artlar, taban ihale
bedeli, ihale bedelini ödeme ekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatrm süreleri ve dier hususlar
artnameler ile belirlenebilir.
11
• Bir grup için verilen ruhsat, dier gruptaki madenler için hak salamaz. Ancak ruhsata konu madenin üretilmesi için, iletme faaliyetinin zarurî
neticesi olarak çkarlan dier grup madenler Genel Müdürlükten izin almak sureti ile deerlendirilebilir. letme projesinde belirtilen termin
plânna göre belirtilen süre içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak iletilmemesi halinde, üretilmi olan dier grup madenlerin sat
bedelinin iki kat tutarnda idarî para cezas alnarak bu madenlerin üretimi için verilmi izin iptal edilir.
• Ayn grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanlm haklar korunmak kayd ile ayr grup ruhsatlarn birbiri üzerine verilebilmesine ilikin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
• II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için müracaatlar, 1/25.000 ölçekli toporafik harita koordinatlar esas alnarak tespit edilen noktalarla
snrlandrlm alanlar için Genel Müdürlüe dorudan yaplr. Talep edilen alann müsait olan ksm müracaat tarihinde müracaat edene
bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterlilii de içeren maden
arama projesinin verilmesi, ruhsat bedelinin yatrlmas hâlinde arama ruhsat verilir.
• I. Grup (b), II. Grup (a), (c), III. Grup ve V. Grup madenler için müracaat, ihale yolu ile yaplr. «Maden Sahalar hale Yönetmelii»
çerçevesinde yaplan ihale sonucunda yükümlülüklerini yerine getiren kazanan ilgiliye, III. Grup ruhsatlar için arama ruhsat, V. Grup ruhsatlar
için arama sertifikas, I. Grup (b), II. Grup (a) ve (c) gurubu ruhsatlar için ise iletme ruhsat düzenlenir.
letme Ruhsat Müracaatlar;
I. Grup (b), II Grup (a) ve (c) bendi madenler için dorudan yaplan iletme projesi talepleri ile II. Grup (b) ve IV.
Grup madenler için arama dönemi sonunda yaplan iletme ruhsat müracaatlar;
• Yetkilendirilmi Tüzel Kiilerce maden mühendisi sorumluluunda hazrlanm uygun çevre ile uyum plann
veya taahhüdünü içeren iletme projesi ile yaplr.
• Proje ile birlikte projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliine ilikin belge ve iletme ruhsat
taban bedelinin yatrldna dair belgenin verilmesi zorunludur.
• Talep sonucunda uygun bulunan iletme projelerine Genel Müdürlükçe iletme ruhsat düzenlenir.
13
RUHSAT BEDELLER
• Yürürlükteki ruhsatlar için her yl ocak aynn sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamnn yatrlmas zorunludur.
• letme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabna, %30’u çevre ile uyum plan çalmalarn gerçekletirmek üzere ruhsat veren idarenin muhasebe birimi hesabna aktarlmak üzere Bakanln belirledii bankada açlacak teminat hesabna yatrlr.
• I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükehir belediyesi dndaki illerde il özel idaresi hesabna yatrlr.
14
TÜM
GRUPLAR
ALAN
(HEKTAR)
TABAN KATSAYI TOPLAM TABAN KATSAYI TOPLAM TABAN KATSAYI TOPLAM
0,00 1.000,00 1.255 1 1.255 1.000 2 2.510 1.000 3 3.765
1.000,01 2.000,00 1.255 2 2.510 1.000 3 3.765 1.000 4 5.020
2.000,01 ÜZER 1.255 3 3.765 1.000 4 5.020 1.000 5 6.275
15
MADEN GRUBU ALAN
I(b)
TULA
KREMT,
ÇMENTO
16
MADEN GRUBU ALAN
II(b)
MERMER,
TRAVERTEN
DOALTALAR
17
MADEN GRUBU ALAN
18
MADEN GRUBU ALAN
19
II. Grup (b) Blok vb. % 4
III. Grup
2 <800 <10 <500 <5000 <1000 <1000 <100 <1000 <20
4 801-1250 11-20 501-1000 5001-7500 1001-2000 1001-2500 101-300 1001-2000 20-40
6 1251-1500 21-25 1001-1250 7501-8000 2001-2250 2501-3000 301-500 2001-2350 41-80
8 1501-1750 25-30 1251-1500 8001-8500 2251-2500 3001-3500 501-700 2351-2600 81-110
10 1751-2000 31-35 1501-1750 8501-9000 2501-3000 3501-4000 701-900 2601-2850 111-140
14 2001-2250 36-40 1751-2000 9001-9500 3001-3500 4001-4500 901-1100 2851-3100 141-170
16 >2251 >41 >2001 >9501 >3501 >4501 >1101 >3101 >171
DEVLET HAKKI
DEVLET HAKKI
Maden Kanunu Madde 9
Ürettii madeni yurt içinde ve kendi tesisinde ileyip ek katma deer salayanlardan, bu tesislerde üretimde
deerlendirilen maden miktar için Devlet hakknn % 50'si alnmaz. Bu hüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) ve
(c) bendi madenler ve mcr ile kaba inaat, baraj, gölet, liman, yol ve benzeri yaplarda kullanlan her türlü yap
hammaddesi için uygulanmaz.
Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devam süresince teknik ve mali konularda
yaplan yazl beyanlar ile yetkili kiilerce tanzim edilen raporlar doru kabul edilir.
Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi olduklar konularda beyanda bulunabilirler ve beyanlar
ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dndaki tüm beyanlardan sorumludurlar.
Kaynak tuzlalar hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarndaki iletme faaliyetleri, maden
mühendisi nezaretinde yaplr. Maden ruhsat sahalarndaki iletme faaliyetlerinde asgari bir maden
mühendisi daimi olmak üzere, iletme teknii, büyüklüü ve yapsal durumu göz önüne alnarak dier
meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyal çalan
iletmelerde iletmenin büyüklüü ve nitelii esas alnarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek
maden mühendisi ve görevlendirilecek dier mühendislerin görev, yetki ve sorumluluklar, atanma usul ve
esaslar, eitimi, çalma usul ve esaslar Bakanlkça yürürlüe konulan yönetmelikle belirlenir.
23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, maden haklar ile ilgili bütün faaliyetlerin
yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek
için teknik ve mali konular yerinde incelemek maksadyla ihtisaslam dier Devlet
kurulularndan da yararlanarak inceleme raporu hazrlatr.
Yaplan inceleme sonunda gerçek d ve/veya yanltc beyanda bulunduklar tespit
edilenler hakknda Maden Kanununun 10. maddesi hükümleri uygulanr.
FAALYETLERN DENETM Yaplan denetimler neticesinde;
• Maden Kanununun 7. maddesi kapsamnda alnmas zorunlu izinler olmadan faaliyette bulunan ruhsat sahiplerine 37.646 TL;
• Gerçek d veya yanltc beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasn engelleyen ve haksz surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 62.743 TL ,
• Nisan ay sonuna kadar bir önceki yla ait iletme faaliyet raporunu vermeyen ruhsat sahalarna 37.646 TL; • Sevk fii olmadan maden sevk edildiinin tespit edilmesi halinde söz konusu madenin ocak ba sat bedelinin 5 kat
tutarnda; • Yapt üretim ve sevkiyat bildirmeyen ruhsat sahiplerine ödenmesi gereken Devlet hakkna ilaveten bildirilmeyen
miktar için hesaplanacak Devlet hakknn be kat tutarnda; • letme izin alan dnda faaliyetlerde bulunanlara 25.098 TL tutarnda (Ruhsat olmadan üretim faaliyetinde
bulunanlara üretilen tüm madenin ocak ba sat bedelinin iki kat tutarnda idari para cezas uygulanr) • Ruhsat bedelini yatrmayan ruhsat sahalarna 25.098 TL, (verilen 3 aylk sürede yine tamamlanmamas durumunda
iletme ruhsat iptal edilir) • Projeye aykr faaliyet gösterenlere 62.743 TL, (ayrca aykr faaliyet giderilinceye kadar faaliyetlerin durdurulmasna) • Faaliyetler srasnda Daimi nezaretçi istihdam etmeyen ruhsat sahalarna 37.646 TL, Daimi nezaretçi defterini uygun
tutmayan veya ibraz etmeyen ruhsat sahalarna 25.098 TL idari para cezas uygulanr.
FAALYETLERN DENETM Yaplan denetimler neticesinde;
• Açk letmelerde; i. Basamaklarnda, ocak genelinde düzlemsel/kama tipi/dairesel kayma, devrilme ve zayf zonlar bulunmas veya
mevsimsel koullar haricinde iletme açsndan tehlikeli su geliri olmas veya üretim faaliyeti sürdürülen ocaklarda proje basamak yüksekliinin iki katnn, üretim yaplmayanlarda üç katnn alm olmas,
ii. Basamak geniliklerinin, faaliyette bulunulan ocaklarda projede beyan edilen veya ocakta kullanlan i makinelerinin rahatça manevra yapabilecei genilikte olmamas ya da üretim faaliyeti olmayan ocaklarda projede beyan edilen basamak geniliinin % 50’sinden az olmas,
iii. Genel ev açsnn, projede beyan edilenin %20’sinden fazla olmas veya mevsimsel koullar haricinde su gelirinin iletme açsndan tehlike oluturmas ya da düzlemsel/kama tipi/dairesel kayma, devrilme ve zayf zonlar bulunan ocaklarda, genel ev açsnn projesinde beyan edilenden fazla olmas,
iv. Ocan genelinde heyelan tehdidinin olmas, ters ev olumas veya askda malzeme olmas halinde
FAALYETLERN DENETM • Yeralt iletmelerinde; i. Ocan yer üstüne en az iki ayr yolla balanmamas, ii. Panolarn iki ayr yolla balants yaplmadan üretim yaplmas, havalandrmann projeye uygun tesis edilmemesi ve
bu durumun iletme açsndan tehlike oluturmas, ocak genelinde yeterli tahkimatn yaplmamas ve/veya yanc ve patlayc gaz geliri olan ocaklarda genel havalandrmann mekanik yaplmamas.
Durumlarnda bu ocaklardaki üretim faaliyetleri durdurulur, yalnzca söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik faaliyetlere izin verilir.
Aryca; • 7. Madde kapsamnda alnmas zorunlu izinler olmamas, • Faaliyetlerin iletme projesine aykr olmas durumunda bu sahalarda yaplan faaliyetler eksiklikler giderilinceye
kadar durdurulur.