CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY - HQid6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; -...

CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY - HQid6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; - Ban
CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY - HQid6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; - Ban
CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY - HQid6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; - Ban
download CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY - HQid6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; - Ban

of 3

 • date post

  01-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY - HQid6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; -...

 • TONG CONG TY CO pHAN XAY DTfNG DI-eN VI-eT NAM

  S6: 23 Z6TBNNECO- TCNSDT

  CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI"¢TNAM BQc Iftp - Tv do - H;;mh phuc

  Do NJng, ngay 28 thong 10 ndm 2016

  CONG no THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)I~N TU CUA UY BAN CHUNG KHOA.N NHA.NUOC vA. SGDCK TPHCM

  Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc - So'Giao djch Chung khoan TP HCM

  Ten Cong ty: TONG CONG TY CP xA Y DVNG BI$N VI$T NAM (VNECO) Mil chirng khoan: VNE Tru so chinh: 344 Phan Chau Trinh, phuong Binh Thuan, quan Hai Chau, Thanh

  ph6 Da Nang; ';:, Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Ngo Van CU'Ong

  Dia chi: 344 Phan Chau Trinh, phuong Binh Thuan, quan Hai Chau, TP Da N~ng; Dien thoai: 051l.3562361 Fax: 051l.3562367 Lo~i thong tin cong b6024 giaD 72 gio D bftt thuong D theo yeu c~u Ddinh ky:

  NQi dung thong tin cong bB: Quyet dinh cua HQi dong quan tri T6ng Cong ty v~ viec thanh l~p Cong ty TNHH mot thanh vien Bftt dong san - Du lich VNECO la Cong ty con cua T6ng Cong ty c6 phan Xay dung Dien Viet Narn (c6 Quyet dinh s6 29 QDIVNECO-HDQT ngay 27110/2016 kern theo);

  Thong tin nay dil duoc cong b6 tren trang thong tin dien nr cua VNECO vao ngay 28 thang 10 nam 2016 tai dia chi website: www.vneco.com.vn;

  Chung toi xin cam ket cac thong tin cong b6 tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truce phap lu~t v~ noi dung cac thong tin dil cong b6.

  Tran tr

 • TONG CONG TY CO PHAN XAY DT/NG DI:E:N VI:E:T NAM

  se 29 QD/VNECO-HDQT

  C

 • Di~u 2. Chit so' hiru Coug ty: T6ng Cong ty c6 phan Xay dung Dien Viet Nam Di~u 3. V5n di~u l~ Cong ty: 100.000.000.000 dong (MQt tram ty d6ng); Di~u 4. Co' c§u t6 chirc Cong ty: - HQi d6ng Thanh vien; - Giam d5c cong ty; - Ban Ki€m soat.

  Di~u 5. Quyet dinh nay c6 hieu 19c tir ngay ky. Thanh vien HQi dong quan tri, "T6ng Giam d5c T6ng Cong ty c6 phan Xay dung

  Dien Viet Nam, Thanh vien HQi dong thanh vien, Giam d5c Cong ty TNHH mot thanh vien B~t dong san - Du lich VNECO va ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay..'.

  NO'i nhtin: - Nhu cii§u 5; - Ban KS; - Luu HDQT.

  TIM HQI DONG QUAN TRI CHU TICH