BÁO CÁO 2O18 - BIDV

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BÁO CÁO 2O18 - BIDV

BAN IU HÀNH
06. Thông ip Hi ng qun tr 08. Ch s hot ng c bn 10. Mt s ghi nhn và gii thng tiêu biu 2018
79. ánh giá ca Hi ng qun tr v các mt hot ng ca BIDV 82. ánh giá ca Hi ng qun tr v hot ng ca Ban iu hành 82. nh hng hot ng ca Hi ng qun tr nm 2019
42. Tình hình hot ng sn xut kinh doanh 47. T chc nhân s 51. Tình hình u t, tình hình thc hin các d án 62. Tình hình tài chính 63. C cu c ông, thay i vn u t ca ch s hu
66. Môi trng hot ng và kt qu hot ng kinh doanh nm 2018
67. Tình hình tài chính 68. Nhng i mi trong qun tr iu hành, c cu t chc
và chính sách qun lý 72. nh hng k hoch nhim v nm 2019 74. ánh giá ca Ban iu hành v trách nhim doanh nghip vi môi trng, xã hi và ngi lao ng
TNG QUAN BIDV
QUN TR
M C L C
14. Thông tin khái quát và nh hng tín nhim 16. Quá trình hình thành và phát trin 18. Ngành ngh và a bàn kinh doanh 20. C cu t chc và b máy qun lý 22. Hi ng qun tr 26. Ban iu hành 30. Ban Kim soát 31. nh hng phát trin n nm 2020 33. Các ri ro bên ngoài và ri ro bên trong 39. Kt qu trin khai Basel II ti BIDV, ni dung chun b áp dng
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 82
BÁO CÁO PHÁT TRIN BN VNG
146. Mng li
100. Tng quan v Báo cáo phát trin bn vng 103. Gn kt phát trin bn vng trong qun tr doanh nghip 107. Tng trng bn vng v kinh t 108. u t phát trin cng ng 120. óng góp ci thin môi trng 128. Bng tuân th các tiêu chí bn vng GRI Standards
86. Hot ng ca Hi ng qun tr nm 2018 92. Hot ng ca Ban Kim soát nm 2018 94. Các giao dch, thù lao và các khon li ích ca HQT,
Ban iu hành và Ban Kim soát
131. Báo cáo tài chính
QUN TR DOANH NGHIP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH MNG LI
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 3
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 84
THÔNG IP HI NG QUN TR
CH S HOT NG C BN
MT S GHI NHN VÀ GII THNG TIÊU BIU 2018
TIÊU IM
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 5
TIÊU IM
THÔNG IP CA HI NG QUN TR Tha Quý v,
Kinh t th gii duy trì à tng trng khá trong na u nm 2018, sau ó có du hiu tng chm li. Trong bi cnh ó, kinh t Vit Nam t c nhng kt qu tích cc, toàn din, t và vt toàn b 12
ch tiêu kinh t xã hi Quc hi ra: GDP t 7,08%, cao nht trong 11 nm tr li ây. CPI bình quân c kim soát mc 3,54%, duy trì 5 nm liên tip kim soát di 4%. Cán cân thanh toán thng d 7,2 t USD. Vn FDI gii ngân t k lc mi vi 19,1 t USD; N công gim so vi nm 2017.
Kt qu trên có s óng góp quan trng, trc tip ca h thng ngân hàng, vi vic iu hành chính sách tin t có hiu qu, m bo mc tiêu kim soát lm phát, duy trì n nh kinh t v mô, và m bo an toàn hot ng ca h thng. Tín dng tng trng 14% phù hp vi cân i v mô; mt bng lãi sut c duy trì n nh. T giá có xu hng gia tng, c bit là thi im cui nm nhng vn trong tm kim soát. N xu ã x lý c mt bc quan trng, t l n xu ni bng ca h thng t chc tín dng (TCTD) gim v mc 1,89%.
Vi phng châm hot ng k cng, trách nhim, hiu qu, nm 2018, BIDV ã hoàn thành toàn din các ch
tiêu K hoch kinh doanh, nâng cao cht lng tài sn, lành mnh hóa tình hình tài chính, ci cách và phát trin th ch. ây là tin vng chc cho vic hoàn thành phng án tái c cu giai on 2016-2020, m bo quyn li ca c ông, khách hàng và ngi lao ng, óng góp tích cc vào Ngân sách nhà nc. tt c các ch s kinh doanh quan trng, BIDV u t kt qu ni bt. C th: (i) Tín dng tng trng theo úng nh hng ca Ngân hàng Nhà nc (NHNN), h tr phát trin nn kinh t, n ht nm d n cho vay khách hàng t 988.739 t ng, tng trng 14%, chim 13% th phn toàn ngành. C cu d n chuyn dch tích cc theo hng gia tng t trng phân khúc bán l, SME, d n ngn hn. Ngun vn huy ng tng trng tt, áp ng nhu cu s dng vn, cân i vn an toàn - hiu qu: Tng tin gi khách hàng t 989.671 t ng, tng 15% so vi u nm, chim 12,3% th phn toàn ngành. Cu trúc tài sn chuyn dch theo hng nâng cao các tài sn cht lng tt, m bo kh nng thanh khon. BIDV tip tc duy trì là Ngân hàng TMCP có quy mô tng tài sn ln nht h thng vi 1.313.038 t ng. Các ch tiêu hiu qu hot ng tng khá so vi nm trc và hoàn thành k hoch mc tiêu (thu dch v ròng tng 20%, chênh lch thu chi tng 21%, li nhun trc thu tng 9% t 9.473 t ng, vt k hoch i hi ng c ông (HC) giao. ROA t 0,6%,
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 86
ROE t 14,6%. Quyt lit x lý n xu, n 31/12/2018, t l n xu mc 1,9%.
Kt qu kinh doanh ni bt không ch dng các ch tiêu tài chính mà các ch s hot ng khác cng có tng trng mnh: (i) Phát trin tt nn khách hàng c bit là khách hàng cá nhân c cng c c v quy mô và cht lng, s lng tng 13% so vi nm 2017, t hn 11 triu khách hàng, chim 12% dân s Vit Nam. BIDV nm th 5 liên tip nhn gii thng “Ngân hàng bán l tt nht Vit Nam” do Tp chí The Asian Banker trao tng, ln th 3 liên tip t danh hiu Ngân hàng bán l tiêu biu ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam, (ii) Cht lng phc v khách hàng c nâng cao qua các kênh phân phi hin i, gia tng t l s dng dch v trên tng khách hàng “active”, s lt khách hàng s dng kênh ngân hàng in t tng 26%/nm, t 9,2 triu lt, lng giao dch qua kênh ngân hàng in t t trên 82 triu giao dch, tng 87%/nm, (iii) Th giá c phiu BID tng trng 35% so vi u nm, thanh khon luôn duy trì mc cao, trung bình 2,7 triu c phiu/phiên, P/E t 21 ln, phn ánh k vng tích cc ca nhà u t vào tim nng phát trin ca BIDV.
t mc tiêu nâng cao nng lc tài chính là yu t then cht trong hot ng, nm 2018 BIDV ã c NHNN chp thun v ch trng i vi Phng án chào bán c phn và tng vn iu l thông qua phát hành riêng l cho nhà u t chin lc nc ngoài vi s lng hn 600 triu c phn tng ng t l phát hành 17,65%. BIDV cng ã phát hành thành công 2 t trái phiu: hn 1.000 t ng trái phiu riêng l và 4.000 t ng trái phiu ra công chúng iu kin tính vào vn t có cp 2.
Gi vng v th là ngân hàng ng dng Công ngh thông tin hàng u trong h thng, nm 2018 là nm BIDV y mnh trin khai d án ngân hàng s, c t chc nh hng tín nhim S&P ánh giá là mt trong nhng ngân hàng tích cc hp tác vi các FinTech thúc y ng dng ngân hàng s c bit trong lnh vc bán l.
Nhng kt qu t c trong 365 ngày qua ã cho thy n lc ca tp th Ban Lãnh o cùng 2,5 vn ngi lao ng
trong h thng cng nh s hp tác khng khít, hiu qu ca i tác và khách hàng. Vic kim soát tng trng và cht lng tín dng, y mnh hot ng bán l, huy ng vn vi chi phí hp lý, m bo thanh khon và an toàn h thng, tit gim chi phí hot ng, tng cng công tác kim tra, giám sát là nhng yu t quan trng kin to thành qu hot ng ca BIDV nm 2018.
Trong bi cnh kinh t th gii nm 2019 d kin din bin khó lng, kinh t v mô trong nc d kin c duy trì n nh, vi phng châm hành ng “K cng – Trách nhim - Hiu qu - Bt phá”, BIDV xác nh nm 2019 là nm to tin thc hin thng li phng án tái c cu và to dng nn tng then cht cho phát trin bn vng, hi nhp quc t, c th: Duy trì tng trng có cht lng, cng c v trí dn u trên các phân khúc th trng ch o, chú trng khách hàng bán l, khách hàng SME; Trin khai mnh m chin lc ngân hàng s, phát trin kênh bán hàng in t, y mnh mô hình kinh doanh a dch v, nâng cao nng lc qun tr theo các tiêu chun quc t.
Thay mt Hi ng qun tr BIDV, tôi xin gi li cm n chân thành n toàn th Ban Lãnh o và hn 2,5 vn ngi lao ng ang cng hin ht mình ti BIDV. c bit tôi cng xin gi li tri ân sâu sc n Quý Khách hàng, Quý c ông và i tác ã luôn tin tng và ng hành cùng BIDV trong sut chng ng 62 nm xây dng và phát trin, hng n tng lai bn vng, phn vinh và thnh vng !
Chúc Quý v ngày càng phát trin và thành công!
Trân trng!
CH TCH
Phan c Tú
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 7
TIÊU IM
TNG TRNG SO VI NM 2017
2013 2014 2015 2016 2017 2018
39.017 44.483
CH S HOT NG C BN
TNG TÀI SN
48.834 54.551
VN CH S HU
1.202.284 1.313.038
1.006.404 850.748
650.340 548.386
n v: T ng
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 88
n v: % n v: %
2013 2014 2015 2016 2017
6.946 6.1965.901
4.985 4.051
n v: T ng
2013 2014 2015 2016 2017
8.665 7.668 7.473
0,60%
2018
ROA ROE
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 9
TIÊU IM
Ngân hàng bán l tt nht Vit Nam, 5 nm liên tip t 2015 n 2019, do Tp chí The Asian Banker trao tng.
TOP 2.000 Công ty i chúng ln và quyn lc nht th gii; TOP 40 Doanh nghip, TOP 3 Ngân hàng có giá tr thng hiu ln nht Vit Nam, do Tp chí Forbes bình chn.
TOP 2 thng hiu Ngân hàng giá tr nht Vit Nam, xp v trí 307 th gii v giá tr thng hiu (tng 44 bc); TOP 3 Ngân hàng có sc mnh thng hiu thay i nhiu nht trên th gii (tng 22%), do Brand Finance bình chn.
Ngân hàng SME tt nht Vit Nam 2018, do Tp chí Global Banking and Finance Review, Tp chí Alpha Southeast Asia và Tp chí Asian Banking Finance trao tng.
Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB) vinh danh BIDV là “Ngân hàng i tác hàng u ti Vit Nam” trong chng trình TFP Award 2018.
Ngân hàng tt nht trong hot ng kinh doanh trái phiu Vit Nam, do Tp chí Global Banking and Finance Review trao tng.
Ngân hàng có dch v chp nhn th và qun lý dòng tin tt nht Vit Nam, do Tp chí The Asian Banker trao tng.
Th tín dng tt nht Vit Nam nm 2018, do International Finance Magazine trao tng.
Ngân hàng có t l chun chi cao nht; Ngân hàng có n v chp nhn th m mi cao nht và Ngân hàng có doanh s thanh toán th cao nht, do VISA trao tng.
Gii pháp Sn phm dch v khách hàng doanh nghip sáng to nht Vit Nam 2018, do Tp chí Asian Banking Finance trao tng.
“Ngân hàng ca nm, Vit Nam” v qun tr ri ro và kinh doanh các sn phm phái sinh, do Tp chí Asia Risk trao tng.
Ngân hàng cung cp dch v ngoi hi tt nht Vit Nam, do Tp chí Asian Banking and Finance trao tng.
Nhà t vn phát hành trái phiu tt nht Vit Nam, do Tp chí Global Banking and Finance Review trao tng.
Ngân hàng có doanh s giao dch trên sàn giao dch kim loi London ln nht th trng Vit Nam, do Phililp Futures trao tng.
Gii ng, hng mc “Contact Center tt nht” dành cho Contact center quy mô t 20-100 bàn t vn, do Hip Hi Contact Center Singapore (CCAS) trao tng.
Ngân hàng ni a cung cp sn phm tài tr xut nhp khu tt nht Vit Nam, ln th 2, do Tp chí Euromoney bình chn.
i tác hàng u v Tài tr thng mi, do Commerze Bank trao tng.
Ngân hàng có t l thanh toán thng cao - STP, do Ngân hàng JP Morgan Chase, The Bank of New York Mellon, Standard Chartered trao tng hàng nm.
Ngân hàng tác nghip xut sc và Ngân hàng kinh doanh xut sc ln 2, do Ngân hàng Wells Fargo trao tng hàng nm.
GHI NHN VÀ GII THNG QUC T
MT S GHI NHN VÀ GII THNG TIÊU BIU 2018
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 810
TOP 10 Doanh nghip ln nht Vit Nam 2 nm liên tip 2017-2018, do Vietnam Report phi hp cùng Báo VietNamNet công b trong Bng xp hng VNR500 - TOP 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam nm 2018.
Ngân hàng bán l tiêu biu nht Vit Nam 3 liên tip (2016, 2017&2018), do VNBA và IDG phi hp trao tng.
Sn phm dch v sáng to tiêu biu BIDV Pay+, do VNBA và IDG trao tng.
Chng trình chm sóc khách hàng tt nht Vit Nam 2018, do Câu lc b Ngành Chm sóc khách hàng Vit Nam trao tng.
TOP 100 sn phm dch v Tin & Dùng 2018 dành cho BIDV Smartbanking, do Thi báo Kinh t Vit Nam trao tng.
GHI NHN VÀ GII THNG TRONG NC
Gii thng Sao Khuê dành cho 02 sn phm: Ngân hàng in t hin i dành cho khách hàng t chc (BIDV iBank) và T ng hóa quy trình ng ký và qun lý ngi dùng (BIDV IDM), do Hip hi Phn mm và Dch v công ngh thông tin Vit Nam (VINASA) trao tng.
Doanh nghip tiêu biu vì Ngi lao ng nm 2018 do Tng Liên oàn Lao ng Vit Nam, B Lao ng - Thng binh và Xã hi, Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam t chc trao tng; TOP 10 doanh nghip xut sc nht c nhn bng khen ca Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam (VCCI).
Và nhiu gii thng khác…
Ngân hàng cung cp dch v thanh toán tt nht Vit Nam, do Tp chí The Asian Banker trao tng.
Ngân hàng giao dch tt nht Vit Nam nm 2018, do Tp chí The Asian Banker trao tng.
i tác ào to t chun ca Vin K toán công chng Anh và x Wales (ICAEW) trao tng.
Và nhiu gii thng khác…
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 11
TIÊU IM
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 812
THÔNG TIN KHÁI QUÁT VÀ NH HNG TÍN NHIM
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN
NGÀNH NGH VÀ A BÀN KINH DOANH
C CU T CHC VÀ B MÁY QUN LÝ
HI NG QUN TR
CÁC RI RO BÊN NGOÀI VÀ RI RO BÊN TRONG
KT QU TRIN KHAI BASEL II TI BIDV, CÁC NI DUNG CHUN B ÁP DNG
TNG QUAN BIDV
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 13
TN G QUAN
NH HNG TÍN NHIM
NH HNG KT QU TRIN VNG nh hng nhà phát hành dài hn BB- n nh
nh hng nhà phát hành ngn hn B n nh
MOODY’S
STANDARD & POOR’S
NH HNG KT QU TRIN VNG nh hng tin gi ni t/ngoi t dài hn Ba3/B1 n nh
nh hng nhà phát hành dài hn Ba3 n nh
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 814
THÔNG TIN KHÁI QUÁT V BIDV • Tên y : Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam • Tên giao dch quc t: Joint Stock Commercial Bank for Investment
and Development of Vietnam • Tên vit tt: BIDV • Mã giao dch SWIFT: BIDVVNVX • Vn iu l: 34.187.153.340.000 ng • a ch tr s chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Qun Hoàn Kim, TP Hà Ni • Ch tch Hi ng qun tr: Ông Phan c Tú • Phó Tng Giám c
ph trách Ban iu hành: Ông Lê Ngc Lâm • in thoi: 024-22205544 • Fax: 024-22200399 • Website: www.bidv.com.vn • Mã s doanh nghip: 0100150619 • Công ty kim toán: Công ty TNHH Ernst & Young Vit Nam • Mã c phiu: BID • Mnh giá c phn: 10.000 ng • Tng s c phn: 3.418.715.334 c phn
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 8 15
TN G QUAN
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN
26 041957 Thành lp vi tên gi Ngân hàng Kin thit Vit Nam, trc thuc B Tài chính. 24 061981 i tên thành Ngân hàng Ðu t và Xây dng Vit Nam, trc thuc Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. 14 11 1990 i tên thành Ngân hàng Ðu t và Phát trin Vit Nam (BIDV).
B Á O C Á O T H N G N I Ê N 2 0 1 816…