Biz.development kyiv

23
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У М.КИЄВІ У М.КИЄВІ

Transcript of Biz.development kyiv

Page 1: Biz.development kyiv

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У М.КИЄВІУ М.КИЄВІ

Page 2: Biz.development kyiv

Київ є лідером серед регіонів України з підтримки таКиїв є лідером серед регіонів України з підтримки та розвитку підприємництварозвитку підприємництва

за період 2006-І квартал 2010 року, за період 2006-І квартал 2010 року, з з часу обрання Л.М. Черновецького часу обрання Л.М. Черновецького Київським міським головою, досягнуто значних позитивних змін у сфері Київським міським головою, досягнуто значних позитивних змін у сфері розвитку підприємництва, реалізації державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, реалізації державної регуляторної політики та дозвільної системидозвільної системи

за рейтинговою оцінкою, яку щорічно здійснює за рейтинговою оцінкою, яку щорічно здійснює Держкомпідприємництва, Київ з 2006 по 2008 рік стабільно займав Держкомпідприємництва, Київ з 2006 по 2008 рік стабільно займав перше місцеперше місце

загальна кількість суб'єктів підприємництва, які сплачують податки, загальна кількість суб'єктів підприємництва, які сплачують податки, зросла у 2009 році порівняно з 2005 роком майже у 1,5 рази та зросла у 2009 році порівняно з 2005 роком майже у 1,5 рази та становила 334,7 тис. суб'єктів, з них 130,9 тис. юридичних осіб та 184,9 становила 334,7 тис. суб'єктів, з них 130,9 тис. юридичних осіб та 184,9 тис. фізичних осіб-підприємцівтис. фізичних осіб-підприємців

до Зведеного бюджету від них надійшло у 2009 році 39,6 млрд. грн., до Зведеного бюджету від них надійшло у 2009 році 39,6 млрд. грн., що в 1,7 рази більше, ніж у 2005 році що в 1,7 рази більше, ніж у 2005 році

у у 2008 році у Києві на 10 тис. осіб наявного населення припадало 243 2008 році у Києві на 10 тис. осіб наявного населення припадало 243 малих підприємства, що у 3,4 рази більше, ніж в середньому по Українімалих підприємства, що у 3,4 рази більше, ніж в середньому по Україні

Page 3: Biz.development kyiv

232,6253,5

282,1315,8

334,7

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м.Києва, які сплачують податки, тис.од.

За даними Державної податкової адміністрації в м.Києві

2006 2007 20082005 2009

9,0%11,3%

12,0%

6,0%

Page 4: Biz.development kyiv

30862,134295,9

44471,7

39605,1

Динаміка надходжень до Зведеного бюджету від суб'єктів підприємництва у м.Києві, млн.грн.

За даними Державної податкової адміністрації в м.Києві

2006 2007 2008 2009 наслідки кризових явищ

Page 5: Biz.development kyiv

501

795

561

873

609

915

2006 2007 2008

Кількість суб'єктів малого підприємництва (малих підприємств та фізичних осіб-підприємців)

на 10 тис. осіб наявного населення

Україна Київ За даними Держкомстату України

Page 6: Biz.development kyiv

Здійснювалась реалізація дворічних Здійснювалась реалізація дворічних міських програм розвитку малого та міських програм розвитку малого та

середнього підприємництвасереднього підприємництва успішно виконано Київську міську програму підтримки успішно виконано Київську міську програму підтримки

малого та середнього підприємництва на 2007-2008 роки малого та середнього підприємництва на 2007-2008 роки за висновком Держкомпідприємництва в питаннях за висновком Держкомпідприємництва в питаннях

фінансування програм розвитку підприємництва столиця є фінансування програм розвитку підприємництва столиця є прикладом для решти регіонів: обсяги бюджетного прикладом для решти регіонів: обсяги бюджетного фінансування міської програми на 2007-2008 роки фінансування міської програми на 2007-2008 роки становили 80% загальних обсягів фінансування всіх становили 80% загальних обсягів фінансування всіх регіональних програмрегіональних програм

у м. Києві вперше в Україні розроблено та затверджено у м. Києві вперше в Україні розроблено та затверджено СтратегіюСтратегію розвитку малого та середнього підприємництва розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2015 року на період до 2015 року

розроблена та реалізується Київська міська програма розроблена та реалізується Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2009 - 2010 роки, спрямована на виконання Стратегії на 2009 - 2010 роки, спрямована на виконання Стратегії

Page 7: Biz.development kyiv

Україна 92,85 м.Київ

59,17

Інші регіони України

33,68

млн.грн.

100%

64%36%

Обсяги фінансування регіональних програм Обсяги фінансування регіональних програм розвитку підприємництва у 2007-2008 роках розвитку підприємництва у 2007-2008 роках

(стаття бюджету "підтримка малого та середнього (стаття бюджету "підтримка малого та середнього підприємництва")підприємництва")

Page 8: Biz.development kyiv

Діє механізм фінансової підтримки Діє механізм фінансової підтримки суб’єктів підприємництва шляхом суб’єктів підприємництва шляхом

часткового відшкодування за рахунок часткового відшкодування за рахунок коштів міського бюджету відсотків по коштів міського бюджету відсотків по

отриманих кредитахотриманих кредитах За таким механізмом підприємцям відшкодовано протягом За таким механізмом підприємцям відшкодовано протягом

2006-2009 років з міського бюджету майже 100,0 млн. грн. 2006-2009 років з міського бюджету майже 100,0 млн. грн.

Не дивлячись на наявність кризових явищ, винайдено Не дивлячись на наявність кризових явищ, винайдено можливість виділення у 2008-2009 роках коштів з міського можливість виділення у 2008-2009 роках коштів з міського бюджету для реалізації програми фінансово-кредитної бюджету для реалізації програми фінансово-кредитної підтримки підприємцівпідтримки підприємців

Результатом такої підтримки є розширення діяльності Результатом такої підтримки є розширення діяльності суб’єктів підприємництва, створення на них протягом суб’єктів підприємництва, створення на них протягом 2006-2009 років майже 3,3 тис. нових робочих місць2006-2009 років майже 3,3 тис. нових робочих місць

Page 9: Biz.development kyiv

Обсяги бюджетних коштів, спрямованих на Обсяги бюджетних коштів, спрямованих на часткове відшкодування відсотків по кредитах, часткове відшкодування відсотків по кредитах,

за 2007-2008 рокиза 2007-2008 роки

Всього по УкраїніВсього по Україні

65,0 млн.грн.; 100%65,0 млн.грн.; 100%

Інші регіони Інші регіони України України 13,3 млн.грн. 13,3 млн.грн. 20,5%20,5%

м. Київ м. Київ 51,7 млн.грн. 51,7 млн.грн. 79,5%79,5%

Page 10: Biz.development kyiv

регуляторні акти приймалися прозоро з регуляторні акти приймалися прозоро з урахуванням зауважень та пропозицій суб'єктів урахуванням зауважень та пропозицій суб'єктів господарювання та громадських об'єднань господарювання та громадських об'єднань підприємців і роботодавцівпідприємців і роботодавців

створено робочу групу за участі представників створено робочу групу за участі представників громадських об’єднань підприємців, якою громадських об’єднань підприємців, якою переглядались регуляторні акти міського рівня переглядались регуляторні акти міського рівня щодо їх відповідності реальним потребам та щодо їх відповідності реальним потребам та вимогам ринку для подальшого внесення змін та вимогам ринку для подальшого внесення змін та доповнень до них або їх скасуваннядоповнень до них або їх скасування

Забезпечувалось виконання вимог Закону Забезпечувалось виконання вимог Закону України „Про засади державної України „Про засади державної регуляторної політики у сфері регуляторної політики у сфері

господарської діяльності”господарської діяльності”

Page 11: Biz.development kyiv

Київ – це єдиний регіон України, де Київ – це єдиний регіон України, де запроваджено міську освітню програму запроваджено міську освітню програму

для підприємцівдля підприємців половина вартості освітніх послуг за програмою половина вартості освітніх послуг за програмою

сплачувалась за рахунок міського бюджетусплачувалась за рахунок міського бюджету

Програма спрямована на впровадження сучасних Програма спрямована на впровадження сучасних ефективних методів управління у сфері підприємництва та ефективних методів управління у сфері підприємництва та дозволяє набути практичного досвіду ведення бізнесу. До дозволяє набути практичного досвіду ведення бізнесу. До Програми було залучено понад 1100 підприємців м. КиєваПрограми було залучено понад 1100 підприємців м. Києва

виконувалась Програма заходів з перепідготовки виконувалась Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів у сфері підприємництва “Українська управлінських кадрів у сфері підприємництва “Українська ініціатива”. Протягом 2006-2009 років закінчили програмуініціатива”. Протягом 2006-2009 років закінчили програму з з отриманнямотриманням сертифікатусертифікату 338 338 підприємців, пройшли підприємців, пройшли стажування на підприємствах країн ЄС 196 спеціалістівстажування на підприємствах країн ЄС 196 спеціалістів

впроваджено проект “Київський ресурсний центр”, впроваджено проект “Київський ресурсний центр”, спрямований на оптимізацію доступу підприємців до спрямований на оптимізацію доступу підприємців до ресурсів, в тому числі кадровихресурсів, в тому числі кадрових

Page 12: Biz.development kyiv

Запроваджено в усіх 10 районах міста Запроваджено в усіх 10 районах міста здійснення державної реєстрації суб’єктів здійснення державної реєстрації суб’єктів

підприємництва в режимі он-лайнпідприємництва в режимі он-лайн

державна реєстрація суб’єктів господарювання проводиться в державна реєстрація суб’єктів господарювання проводиться в режимі реального часу. Підприємець отримує Свідоцтво про режимі реального часу. Підприємець отримує Свідоцтво про державну реєстрацію у термін від однієї години до одного державну реєстрацію у термін від однієї години до одного робочого дня в залежності від кількості засновниківробочого дня в залежності від кількості засновників

протягом 2007-2009 років зареєстровано 108 тис. протягом 2007-2009 років зареєстровано 108 тис. новостворених суб’єктів господарювання новостворених суб’єктів господарювання

з метою спрощення процедур започаткування бізнесу створено з метою спрощення процедур започаткування бізнесу створено згідно з рішенням Київради та функціонує Центр по наданню згідно з рішенням Київради та функціонує Центр по наданню послуг суб'єктам підприємництва з районними структурними послуг суб'єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, де підприємці отримують офісні, інформаційно-підрозділами, де підприємці отримують офісні, інформаційно-консультативні та інші послуги консультативні та інші послуги

для удосконалення роботи державних реєстраторів для удосконалення роботи державних реєстраторів проводились семінари-тренінги та круглі столипроводились семінари-тренінги та круглі столи

Page 13: Biz.development kyiv

Динаміка кількості новостворених суб'єктів господарювання в м.Києві

2902

44814624

2224

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

І кв. 2009 І кв. 2010

юридичні особи фізичні особи-підприємці

Page 14: Biz.development kyiv

В усіх 10 районах міста організовані у В усіх 10 районах міста організовані у

2006 році та діють дозвільні центри2006 році та діють дозвільні центри вирішені питання матеріально-технічного забезпечення вирішені питання матеріально-технічного забезпечення

діяльності районних дозвільних центрівдіяльності районних дозвільних центрів

скорочені терміни та спрощені процедури отримання скорочені терміни та спрощені процедури отримання документів дозвільного характеру на районному рівнідокументів дозвільного характеру на районному рівні

з початку діяльності дозвільних центрів підприємці з початку діяльності дозвільних центрів підприємці отримали в них майже 80 тис. документів дозвільного отримали в них майже 80 тис. документів дозвільного характеру характеру

для удосконалення діяльності дозвільних центрів для удосконалення діяльності дозвільних центрів проводились семінари та круглі столипроводились семінари та круглі столи

Page 15: Biz.development kyiv

З 1 листопада 2007 року розпочав роботу З 1 листопада 2007 року розпочав роботу міський дозвільний центр „Єдиний офіс”міський дозвільний центр „Єдиний офіс”

через неврегульованість в Законі України «Про дозвільну систему у сфері через неврегульованість в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» існування дозвільного центру та адміністратора на господарської діяльності» існування дозвільного центру та адміністратора на рівні міста Києва, здійснено роботу із розробки та прийняття необхідних рішень рівні міста Києва, здійснено роботу із розробки та прийняття необхідних рішень Київської міської влади щодо створення міського дозвільного центру Київської міської влади щодо створення міського дозвільного центру

для започаткування його діяльності підготовлено та прийнято три рішення для започаткування його діяльності підготовлено та прийнято три рішення Київради, розпорядження Київського міського голови та два розпорядження Київради, розпорядження Київського міського голови та два розпорядження Київської міської державної адміністраціїКиївської міської державної адміністрації

затверджено порядок взаємодії „Єдиного офісу” із структурними підрозділами затверджено порядок взаємодії „Єдиного офісу” із структурними підрозділами міськдержадміністрації і комунальними підприємствами, уповноваженими міськдержадміністрації і комунальними підприємствами, уповноваженими надавати документи дозвільного характеру надавати документи дозвільного характеру

розроблено концепцію функціонування Єдиного дозвільного центрурозроблено концепцію функціонування Єдиного дозвільного центру визначено структуру стандартів процедур видачі документів дозвільного визначено структуру стандартів процедур видачі документів дозвільного

характерухарактеру відпрацьовано та подано на обговорення в комісії Київради 8 проектів рішень відпрацьовано та подано на обговорення в комісії Київради 8 проектів рішень

Київської міської радиКиївської міської ради щодо процедур підготовки щодо процедур підготовки та видачі дозволівта видачі дозволів з 1 квітня 2008 року розпочато прийом суб'єктів господарювання в міському з 1 квітня 2008 року розпочато прийом суб'єктів господарювання в міському

“Єдиному офісі”. До роботи залучено 17 міських дозвільних органів. У форматі “Єдиному офісі”. До роботи залучено 17 міських дозвільних органів. У форматі Єдиного офісу видається 47 видів документів дозвільного характеру. Протягом Єдиного офісу видається 47 видів документів дозвільного характеру. Протягом 2009-І кварталу 2010 року підприємці отримали 974 документа дозвільного 2009-І кварталу 2010 року підприємці отримали 974 документа дозвільного характеру характеру

для організації та підвищення ефективності діяльності дозвільного центру з для організації та підвищення ефективності діяльності дозвільного центру з 2007 року проведено 3 семінари, 5 круглих столів, 7 нарад, громадські 2007 року проведено 3 семінари, 5 круглих столів, 7 нарад, громадські слуханняслухання

Page 16: Biz.development kyiv

Здійснено заходи щодо Здійснено заходи щодо впорядкування розміщення МАФ для впорядкування розміщення МАФ для

здійснення підприємницької здійснення підприємницької

діяльності діяльності створено міську робочу групу із перевірки правомірності створено міську робочу групу із перевірки правомірності

розміщення МАФ для здійснення підприємницької розміщення МАФ для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва та десять районних діяльності на території м. Києва та десять районних робочих підгрупробочих підгруп

сформовано базу даних суб’єктів підприємництва, які сформовано базу даних суб’єктів підприємництва, які здійснюють свою діяльність в МАФах (5884 МАФ)здійснюють свою діяльність в МАФах (5884 МАФ)

створено перелік МАФів, що підлягають демонтажустворено перелік МАФів, що підлягають демонтажу проведено 11 засідань міської робочої групи щодо проведено 11 засідань міської робочої групи щодо

організації роботи із демонтажу МАФ в районах м. Києваорганізації роботи із демонтажу МАФ в районах м. Києва

Page 17: Biz.development kyiv

Підприємці столиці найкраще забезпечені Підприємці столиці найкраще забезпечені інформаційно-консультативними інформаційно-консультативними

послугамипослугами

набули розвитку Інтернет – ресурси: „Столичний діловий набули розвитку Інтернет – ресурси: „Столичний діловий портал”, „МЕТ-ОНЛАЙН”портал”, „МЕТ-ОНЛАЙН”

виходили в ефір спеціалізовані телепрограми – „Бізнес-виходили в ефір спеціалізовані телепрограми – „Бізнес-ситуація”, „Старт”, „Бізнес-лабіринти”, „Бізнес-сектор”ситуація”, „Старт”, „Бізнес-лабіринти”, „Бізнес-сектор”

видавались та безоплатно розповсюджувались брошури з видавались та безоплатно розповсюджувались брошури з актуальних питань підприємництваактуальних питань підприємництва

запроваджено випуск періодичного спеціалізованого запроваджено випуск періодичного спеціалізованого журналу „Підприємець столиці”журналу „Підприємець столиці”

проводились конференції, круглі столи, семінарипроводились конференції, круглі столи, семінари із із залученням підприємцівзалученням підприємців

Page 18: Biz.development kyiv

У Києві зосереджено найбільше, порівняно У Києві зосереджено найбільше, порівняно з іншими регіонами, об’єктів з іншими регіонами, об’єктів інфраструктури підтримки інфраструктури підтримки

підприємництвапідприємництва активно працював КП „Київський міський бізнес-активно працював КП „Київський міський бізнес-

центр”центр”

створені районні центри інформаційно-створені районні центри інформаційно-консультативних послугконсультативних послуг

у Києві зосереджено третину всіх бізнес-центрів та у Києві зосереджено третину всіх бізнес-центрів та інформаційно-консультативних установ, половину інформаційно-консультативних установ, половину лізингових компаній, дві третини інвестиційних та лізингових компаній, дві третини інвестиційних та інноваційних фондів Україниінноваційних фондів України

Page 19: Biz.development kyiv

Питома вага кількості об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва м.Києва у загальній

кількості по Україні3

1,8

%

16

,9%

50

,5%

33

,6%

65

,9%

35

,8%

12

,2%

6,0

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Біз

нес

-цен

три

Біз

нес

-ін

куб

ато

ри

Ліз

ин

гов

іко

мп

анії

Фо

нд

ип

ідтр

им

кип

ідп

ри

ємн

иц

тва

Інв

ести

цій

ні

таін

но

вац

ійн

іф

он

ди

та

ком

пан

ії

Інф

ор

мац

ійн

о-

кон

сул

ьта

ти

вн

іус

тан

ов

и

Кр

еди

тні

спіл

ки

за узагальненими даними Держкомпідприємництва України

Питома вага наявного населення м.Києва у загальній кількості по Україні

Станом на 01.01.2010Станом на 01.01.2010

Page 20: Biz.development kyiv

Спільно з Київською торгово-Спільно з Київською торгово-промисловою палатою реалізовувалась промисловою палатою реалізовувалась

програма „Київська якість”програма „Київська якість”

на підприємствах-дипломантах на підприємствах-дипломантах програми здійснювались заходи із програми здійснювались заходи із залученням коштів міського бюджету з залученням коштів міського бюджету з розробки систем менеджменту якості розробки систем менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000ISO 9000

Page 21: Biz.development kyiv

Запроваджено проведення щорічного Запроваджено проведення щорічного Київського міського конкурсу „Молодий Київського міського конкурсу „Молодий

підприємець року”підприємець року”

протягом 2006 - 2009 років у конкурсі взяли участь протягом 2006 - 2009 років у конкурсі взяли участь 477 молодих підприємців477 молодих підприємців

на основі досвіду проведення Київського міського на основі досвіду проведення Київського міського конкурсу запроваджено Всеукраїнський конкурс конкурсу запроваджено Всеукраїнський конкурс „Молодий підприємець року” „Молодий підприємець року”

переможці міських конкурсів брали участь та переможці міських конкурсів брали участь та ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу

Page 22: Biz.development kyiv

Легалізація грального бізнесу та захист Легалізація грального бізнесу та захист

соціально-психологічного здоров'я киянсоціально-психологічного здоров'я киян з 2006 року за ініціативою заступника голови Київської міської державної з 2006 року за ініціативою заступника голови Київської міської державної

адміністрації Л.Денисюк розпочато здійснення контролю за сферою адміністрації Л.Денисюк розпочато здійснення контролю за сферою грального бізнесу на території м. Києвагрального бізнесу на території м. Києва

у м. Києві, єдиному з регіонів України, затверджені Ліцензійні умови організації діяльності з у м. Києві, єдиному з регіонів України, затверджені Ліцензійні умови організації діяльності з проведення азартних ігор, які дають можливість легітимізувати гральний бізнеспроведення азартних ігор, які дають можливість легітимізувати гральний бізнес

прийнято рішення прийнято рішення Київської міської ради Київської міської ради від 09.03.2006р. № 167/3258 „Про від 09.03.2006р. № 167/3258 „Про затвердження порядку розміщення закладів грального бізнесу у м. Києві”, що затвердження порядку розміщення закладів грального бізнесу у м. Києві”, що встановлювало заборону розміщення гральних закладів в житлових встановлювало заборону розміщення гральних закладів в житлових приміщеннях та розташування менш ніж 500 метрів від навчальних, приміщеннях та розташування менш ніж 500 метрів від навчальних, медичних закладів та культових спорудмедичних закладів та культових споруд

прийнято рішення Київської міської ради від 22.08.2007 №143/1977 “Про заборону прийнято рішення Київської міської ради від 22.08.2007 №143/1977 “Про заборону несанкціонованого розміщення гральних автоматів, іншого грального обладнання та несанкціонованого розміщення гральних автоматів, іншого грального обладнання та гральних закладів у м. Києві”гральних закладів у м. Києві”

прийнято розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.02.2008 №171 прийнято розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.02.2008 №171 „Про здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження „Про здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері грального бізнесу”. господарської діяльності у сфері грального бізнесу”.

постійно здійснювались перевірки суб'єктів грального бізнесу та вживались заходи щодо постійно здійснювались перевірки суб'єктів грального бізнесу та вживались заходи щодо усунення порушеньусунення порушень

завдяки проведеним заходам по контролю та впорядкуванню грального бізнесу на завдяки проведеним заходам по контролю та впорядкуванню грального бізнесу на території м. Києва додатково залучено до міського бюджету понад 40 млн.грн. території м. Києва додатково залучено до міського бюджету понад 40 млн.грн.

Page 23: Biz.development kyiv

Здійснювалась співпраця з громадськими Здійснювалась співпраця з громадськими об'єднаннями підприємців та об'єднаннями підприємців та

роботодавцівроботодавців

працювала Координаційна рада з питань розвитку працювала Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові підприємництва при Київському міському голові

проведено 2 загальноміські форуми підприємцівпроведено 2 загальноміські форуми підприємців

готувались спільні пропозиції щодо розвитку готувались спільні пропозиції щодо розвитку підприємництва, які направлені Президенту, підприємництва, які направлені Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів УкраїниВерховній Раді, Кабінету Міністрів України