BIDV bb1 ngayJ,1 · PDF file 2017-04-26 · BIDV• NGAN HANG TMCP BAu TU...

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BIDV bb1 ngayJ,1 · PDF file 2017-04-26 · BIDV• NGAN HANG TMCP BAu TU...

 • •,

  •BIDV NGAN HANG TMCP BAu TUVApHATTRffiNV~TNAM 86: bb1 INQ-BIDV

  CONG HOA xA HOI CHiT NGHlA VIET NAM. . . . BQc l~p - TV do - H~nh phuc

  Ha N9i, ngayJ,1 thdng 4 ndm 2017

  NGHIQUYET V/v: bAu nhan S1}' phu trach di~u hanh hoat dQng ciia HQi dAng Quan tr] BIDV nhi~m kY 2017 - 2022

  H(H DONG QuAN TRJ NGAN lIANG TMCP DAu TITvA pHAT TRIEN VI~T NAM

  - Can cu Ludt cac T6 chuc tin dung s8 4712010lQH12 duac Qu8c h9i marc CHXHCN Vi¢t Nam thong qua ngay 1610612010 v4 cac van ban huang dan thi hanh;

  - Can cu Ludt Doanh nghi?ps8 68120141QH13duoc Qu8c hdi marc CHXHCN Vi?tNam thong qua ngay 2611112014va cdc vdn ban huang dan thi hanh;

  - Can cu fJiJu l¢ vJ T6 chuc va hoat d9ng cua Ngdn hang TMCP fJdu tu va Phdt triin Vi?t Nam;

  - Can cu Quy chi vJ t6 chuc va hoat d9ng cua Hf}i dang Quem tri Ngdn hang TMCP fJau tu va Phdt trien Vi¢t Nam;

  - Can cu van ban s8 28131NHNN-TCCB ngay 2114/2017cua Ngdn hang Nha nuac Vi¢tNam v/v cMp thz4n nMn S1!d1! !din bauH9i dang quim triJ Ban Kfim soat;

  - Tren ca sa y !din nhcit tri cila cac thimh vien H9i dang Quan trt, QUYETNGHl:

  Di~u 1.mAt tri b~u ang Tr§.nAnh Tuk, Thanh vien HQi dang Quan tri NHTMCP f)~u tu va Phat tri@nVi~t Nam nhi~m kY--2017 - 2022, ph\! trach- di@u hanh l}.o~tdQng eua HQi dang Quan tri NHTMCP f)~u tu va Phat tri@nVi~t Nam nhi~m kY2017 - 2022.

  Di~u 2. Qng Tr~ Anh TuAil dam nhi~m chuc trach, nhi~m V\l va quy@n h~ clla Chu tich HQi dang Quan tri NHTMCP f)~u tu va Phat tri@nVi~t Nam.

  Di~u 3. Nghi quySt nay co hi~u h;rckS illngay kY. Di~u 4. Cac thanh vien HQi dang Quan tri, ~an Tang Gifun d6c va cac

  don vi, ca nhan ~olien quan ~i BIDV chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay.p_

  Noinb~n: - NHNN (dBhie) - HDQT; - Ban TGD, KIT; - Ban KiBm soat; - Ban KT&GS, ~QT; - Luu:VT.

  HQI DONG QUANTRJ THANHvIEN

  HQI DONG QuAN TRf. vIEN

  .. TRJ

  ~ ..

  Phan Duc To

 • TIlANHVIEN nor DONG QuANTRJ

  ;-;::.>: TlIANHvIEN

  H(n DONG QuANTRJ

  Bui Quang 'I'ien Trin Thanh Van

  TIlANHVIEN HQI DONG QuANTRJ

  .. "THANHVIEN . I D{)N~Q. uAN TRI. ~.

  Le Thj Kim Khuyen

  TIlANHVIEN HQI DONG QuANTRJ

  TIlANHVIEN HQI DONG QuANTRJ

  Ngo Van Dung

  TIlANHVIEN HQI ONG QuANTRJ

  .. "THANHVIEN HQI DONG QU~ TRJ DQC L~

  Nguy~n Van LQc

 • S6: b6Z IQD - BillV

  CQNG HOA xA HQI CHUNGHIA ~T NAM DQc l~p - Tl}.'do - H~nh plnic

  HaN9i, ngay 021 thdng 4 nam 2017 QUYETDlNH

  V~ vi~c bA nhi~m TAng Giam dBc BIDV

  HOI DONG QuANTRJ NGANHANGTMCPDAuTuvApHATTRffiN~TNAM - Can ctr Lu~t cac T6 chirc tin dung s8 47/2010/QH12 duoc Quoc hQimroc

  CHXHCNVi~tNam thong quangay 16/06/2010; - Cancir Luat Doanhnghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hQimroc CHXHCN

  Vi~tNamthongquangay26/1112014; - Can cu DiSu l~ vST6 chirc va hoat dQngcua Ngan hang TMCP Ddu tu

  va Phat trien Vi~tNam; - Can cu van ban s6 28131NHNN -TCCB ngay 21/04/2017 cua Ngan

  hang Nha mroc Vi~t Nam vS viec chApthuan nhan su du kiSn bdu HQi dang quan tri, Ban KiSm soat BillV;

  - Tren co sa y kien nhAttri cua cac thanh vien HQidang Quan tri, QUYETDlNH

  Di~u 1. B6 nhiem ong Phan Duc Tri, Thanh vien HQi dang Quan tri Ngan hang TMCP Ddu tu va Phat triSn Vi~t Nam nhiem kY 2017 - 2022 gift clnrc vu T6ng Giam d6c Ngan hang TMCP f>dutu va Phat triSnVi~tNam.

  Tho'ih~ gift chuc V\l: 05 nam. Di~u 2. Ong Phan f>ucTu duQ'chuang luang va cac chSdQkhac theo quy

  diM cua Ngan hang TMCP f>dutu va Phat triSnVi~t Nam. _f)i~u 3. QuySLdinhnay CD hi~u ll,IckS-tlrngay kYo Di~u 4. HQidang quan tri, T6ng Giam d6c, cac Ph6 T6ng Giam d6c, KS

  toan truang, Giam d6c cac Ban/Trung tam t~i TI1,lsa chinh, Giam d6c cac dan vi thanh vien cua Ngan hang TMCP f>du tu va Phat triSn Vi~t Nam chiu trach nhi~mthi hanh quySt diM nay.£,-

  Ndi nh(in: - Nhu Di6u 4; - DUK DNTW (d~h/c); - NHNN (d~h/c); - Luu: Ban TCCB, VP BIDV.

 • ~

  BIDV

  NGANlIANG TMCP DAu TIT VApHATTruENVI$T NAM

  s6:02S"9 INQ-BIDV

  CQNGHOA xA HQI CmJ NGHiA ~T NAM DQcl~p - T1}'do - H~nh plnic

  Hil N9i, ngay;1 thdng Andm 2017

  NGHIQUYET V/v: bAu nhan Sl}'gift chtrc VI}. TruOng Ban Ki~m smit BIDV nhi~m kY2017 - 2022

  BANKIEM SOAT NGAN lIANG TMCP DAu 'rtr vA pHAT TRIEN VI¥T NAM _ Can cu Ludt cdc T6 chuc tin dung s6 4712010lQH12 duac Qu6c h9i

  nuac CHXHCN Vi?t Nam thong qua ngay 1610612010 va cdc van ban huang ddn thi hanh;

  _Can cu LudtDoanh nghi?ps6 68120141QH13duac Qu6c hoi marc CHXHCN Vi?tNam thong qua ngay 2611112014va cdc van ban huang dJn thi hanh;

  _ Can cu niJu I? vJ T6 chuc va hoat tl9ng cua Ngdn hang TMCP ndu tu va Phat triin n«Nam;

  _ Can cu Quy chi vJ t6 chuc va hoat tl9ng cua H9i a6ng Quem tri Ngdn hang TMCP ndu tuva Phdt triin Vi?t Nam;

  _ Can cu van ban s6 2813INHNN -TCCB ngay 2114/2017 cua Ngdn hang Nha marc Vi?t Nam vlv chdp thudn nhdn Sf! du !din bdu H9i tl6ng quan tri, Ban Kiim soat;

  - Tren ca sa y !din nhdt tri cua cac thanh vien Ban Kiim soat, QUYETNGHI:

  f)i~u 1.Nhfit tri bau ba VO Bich Ha, Thanh vien Ban KiSm soat Ngan hang TMCP Dau tu va Phat triSn Vi~t Nam nhi~m ley 2017 - 2022, gift chuc Vl,l TruOng Ban KiSm soat Ngan hang TMCP Dau tu va Phat triSn Vi~t Nam nhi~m ley 2017 - 2022.

  f)i~u 2. Nghi quySt nay co hi~u Ivc kS tir ngay kYo f)i~u 3. Cac thanh vien HQi dang Quan tri, Ban KiSm soat va cac don vi,

  ca nhan co lien quan ~i BIDV chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay.

  Nuinh~n: - NHNN (d8 hIe) - HDQT; - Ban HID, KIT; - Ban Ki~msoat; - BanKT&GS, - Luu:VT.

  BANKIEM SOAT vIEN THANH vIEN THANHvIEN

  ~~ Cao Cl}' Tri Nguy~n Thi Tam