BAN CONG BO THONG TIN - bvsc.com.vn . CTY DULICH...¢  BAN LONG BO THONG TIN MVC LVC PHAN...

download BAN CONG BO THONG TIN - bvsc.com.vn . CTY DULICH...¢  BAN LONG BO THONG TIN MVC LVC PHAN I: THONG TIN

of 49

 • date post

  06-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BAN CONG BO THONG TIN - bvsc.com.vn . CTY DULICH...¢  BAN LONG BO THONG TIN MVC LVC PHAN...

 • iT1 BAN NHAN DAN TLNH KEEN GIANG

  Dia chi: SO 06 Nguyen Cong Trir - With Thanh - Rach Gia - Klett Giang

  DiOn thoai: (077) 3860 022 - Fax: (077) 3862 687

  -9X:=MaaMEaSOMINESIISI

  BAN CONG BO THONG TIN BAN DAU GIA CO PHAN LAN DAU RA CONG CHTJNG

  A

  De dam bao quyen Ica ctia cac nhh dau ttr, Ban dm gia ban co pi din Ong ty TNFIII MTV Du Ijch Throng mai Kien Clang khuyen cao cac nha ttr tiem rang nen tham khan tai iigu nay trtrtrc khi quyet djnh Ong kir tham d (tau gia.

  atIOVIET T.1.2 KAN a:A0 vit.!

  TO CHIC THUt B4N DAU GIA

  So CIAO DfCH CHONG KHOAN TP. HCM Dia chi: 16 V6 VAn Ki0t, Q.1, Tp.HCM

  Website: www.hsx.vn

  TO ClitiC TU. VAN

  CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAO VItT Dia chi: 8 Le Thai TS, Han Klein, Ha NOi.

  CHI NHANH THANH PH6 HO CHI MINH

  Dia chi: 233 D6ng Kheri, Quin 1, Tp. HCM

  Website: www.bvsc.corn.vn

  Kien Giang, Mang 02 mint 2017

 • BAN LONG BO THONG TIN

  MVC LVC

  PHAN I: THONG TIN CHUNG VE DOT BAN DAU GIA 4 1. Cin cir phi') Iy cua dqt chio bin a plan lin diu ra ding thong cia Cling Ty TNHH MTV Du Lich -

  Thuling n41 Men Giang 4

  2. Nheng ngtrii chin trich nhi?ni chinh d61 vii Ban ding b6 thiing tin: 5

  2.1. Ban chi duo a plan boa 5 2.2. T6 chic phit blab 5

  • 3. Cic thult nge vat tat

  PHAN II: TiNH HINH VE DOANH NGI-11P TRUOC CO PHAN HO.- 8 1. Gild thigu ve C8ng ty 8

  4

  2. Nginh ngla kinh doanh 8

  3. Qui trinh hinh thinh ye phit trial) 12

  4. San phAm va dich vu chit yeti 13

  5. Ca cAu to chic ye lao ding 13

  6. Gia Er! doanh nghigp tui thin diem a plilin boa 16 7. Tai sin chit yeu cfia doanh nghie'p 18

  8. Danh such Cling ty me. Cling ty con va Cling ty lien ket cua to chic phut hanh 26

  9. Tinh hinh host ding situ xuAt kinh doanh cfia Cling ty trong tir nfim 2013 den khi co phan hoa 27

  10. Vi the cita Cling ty so viri cac doanh nghiep khac trong ding nganh 33

  PHAN III: THONG TIN VE DOANH NGH1$P SAU CO PHAN HOA 35 1. Gioi thqu ve doanh nglap sau co [Atm hoa 35

  hooch sin xuit kinh doanh trong 3 num lien ke sau khi a phin hoa .i6 3. Vtin dieu Ig va ca ciiu von dieu to 38

  4. Rid ro do. kin 39

  PHAN IV: THONG TIN YE DOT CIIAO BAN 41 1. Phtrang thin ban ye thank toan tien mua co phis 41

  2. Kt h(wh stk dung tien th u tir co phan hoa 46 4

  3. Ket lu8n 47

  BAOVIE-1. :4., Securities iqiem " < . . . ' . .

  Trani; 2

 • BAN LONG BO THONG TIN

  CONG TY TNHH MTV DU LICH - THUVNG MAI MEN GIANG (Gidy cluing nhdn ding ky kinh doanh so 1700523208 do So 1‹.' hooch vet Ddu to tinh Kien

  Giang cdp iOn egu ngay 30/06/2010 va ding ky thay et& kin the( 3 ngay 28/02/2015)

  CHAO BAN DAU GIA CO PHAN LAN DAU RA CONG CHUNG

  T8n co phAn:

  Lott co phan chao ban:

  MOnh gia:

  Gia khai diem:

  St) lucmg co phan ban d'Au gia:

  DAt coc:

  Pink:mg thirc chao ban:

  DOi tuong tham gia:

  TA chirc ban dAu

  Thtri gian to chirc diu gia:

  Dia diem to chirc dAu gia:

  CO PHAN CONG TY TNHH MTV DU LJCH - THUVNG MAI KIEN GIANG

  CO phOn phO thong

  10.000 dOng /1 co phAn

  10.200 dOng/c1 phAn

  5.205.913 co phAn

  10% gia tri king s6 c6 phAn dung ly mua tinh theo khOi diem.

  DAu gia ding khai tai So giao dich chirng khoan Tp.HO Chi Minh.

  Cac to chirc, ca nhan dap Ong dieu kiln theo guy dinh tai Quy the ban dAu gia c6 phan lAn dAu ra cong chung cua Cong ty TNHH MTV Du Itch - Thuang mai Kien Giang.

  So Giao dich Chi:mg khoan Tp. HO Chi Minh.

  Theo Quy the dau gia do SO giao dich Chung khoan Tp.F16 Chi Minh ban hanh

  SO Giao dich Chimg khoan Tp.HO Chi Minh

  16 VA Van Ki0t, Quin 1, Tp.HO Chi Mirth

  BAOVIE1'

  Set';urities

  ,A,s‘K.3 RA:) Vt Trang 3

 • BAN LONG BO THONG TLN 111=1111111EIMICEM.

  PHAN I: THONG TLN CHUNG YE DQT BAN DAU GIA

  1. On dr pita') 1y cua dryt chao ban co phAn lAn dau ra cong chung cua aing Ty TNHH MTV Du Hell - Thtrang mai Men Giang

  Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duric IcS/ hop lAn thir 8, Qu6c HOi khoan XIII thong qua ngay 26/11/2014;

  Nghi dinh so 59/2011/ND-CP ngay 18/07/2011 dm Chinh phu ve viec chuyen doanh

  nghiep 100% von nha nu6c thanh ding ty CO phan;

  Nghi dinh s6 189/2013/ND-CP ngay 20/11/2013 cua Chinh phu ye viec sira d6i, b6 sung mOt s6 dieu cua Nghi dinh s6 59/2011/ND-CP ngay 18/07/2011 dm Chinh phu ve viec chuyen doanh nghiep 100% von nha nuac thanh cong ty co phAn;

  Thong tu s6 196/2011/TT-BTC ngay 26/12/2011 dm BO Tai chinh hung din ban c6

  phA'n Ian dAu va quan1S, sir dung tien thu tir co phan hoa cua cac doanh nghiep 100%

  von Nha ntr6c thuc hien chuyen dOi thanh ding ty co phAn;

  Thong tu s6 127/2014/IT-BIC ngay 05/09/2014 cua B6 Tai chinh huern din xis V tai chinh va xac dinh gia tri doanh nghiep thuc hien chuyen doanh nghiep 100% von

  nha ntr6c thanh ding ty co phan;

  Nghi dinh 116/2015/ND-CP ngay 11/11/2015 cua Chinh Phu ve viec sira d6i, b6 sung mOt s6 dieu cua Nghi dinh 59/2011/ND-CP ngay 18/07/2011 dm Chinh phis ye v* chuyen doanh nghiep 100% von nha nu& thanh cong ty CO phAn;

  Thong to so 115/2016/TT-BTC ngay 30/06/2016 dm BO Tai Chinh ve sira d6i, b6 sung mOt s6 dieu cua Thong tu so 196/2011/TT-BIC ngay 26/12/2011 cua BO -fa' Chinh huong din ban co phAn tan dAu va quart 15,, sir dung tien thu tir co phan h6a cua

  cac doanh nghiep 100% von Nha Mak thuc hien chuyen d6i thanh Cong ty CO phAn;

  KO hoach s6 77/KH-UBND, ngay 13/10/2011 dm Chu tich UBND tinh Kien Giang ;

  Quyet dinh s6 446/QD-UBND ngay 28/02/2014 cua chu tich UBND tinh Kien Giang

  ve viec phe duyet de an Tai co cAu doanh nghiep Cong ty TNHH MTV Du Lich Thong mai Kien giang;

  Quyet dinh s6 979/QD-UBND ngay 27/4/2016 dm Chit tich UBND tinh Kien Giang

  ve viec phe duyet thai diem de thuc hien viec xac dinh gia tri doanh nghiep cua ding ty TNHH MTV Du Lich Thuong mai Kien Giang;

  Quyet dinh se 783/QD-UBND ngay 21/4/2015 dm chit tich UBND tinh Kien Giang

  ve viec kien toan Ban Chi dao co phAn boa Cong ty TN1-11-1 MOt thanh vien Du lich Thuang mai Kien Giang;

  Quyet dinh s6 371/QD-BCDCPEIngay 22/4/2015 cua Chu tich HDTV cong ty TNHH MTV Du Lich Thurong mai Kien Giang ye viec thanh lap 16 giUp viec Ban chi dao co

  BAOVIET Securities

  Trang 4

 • BAN CONG BO THONG TLN

  phan hoa Cong ty TNHH M6t that-1h vien Du lich Thucmg mai Kien Giang;

  Giay chimg nhan dang ly kinh doanh so 1700523208 do S6 Ke hoach va DAu hr tinh Kien Giang cap Ian d&r ngay 30/06/2010 va dang kir thay d6i lAn thir 3 ngay

  28/02/2015;

  Quyet dinh so 2868/QD-UBND ngay 16/12/2016 cua Uy ban Nhan dan tinh Kien Giang ve viec phe duyet gia tri doanh nghiep C8ng ty TNHH MTV Du lich - Thucmg

  mai Kien Giang de thuc hien c6 phAn boa

  Quyet dinh s6 372/QD-UBND ngay 22/02/2016 dm Uy ban Nhan dan tinh Kien Giang ye viec phe duyet phtrang an c6 phAn hoa Cong ty TNHH MTV Du lich - Thucmg mai Kien Giang.

  2. Nh&ng nguiri chit' trach nhiem chinh doi WA Ban cong bo thiing tin:

  2.1. Ban chi don c6 phan hoa

  Can cir Quyet dinh s6 783/QD-UBND ngay 21/4/2015 dm cha tich UBND tinh Kien Giang ve viec kiOn toan Ban Chi dao co phAn hoa Cong ty TNHH M6t thinh vien Du lich Thuang mai Kien Giang; Ban chi dao co phin hoa gOm cac thanh vien sau:

  • Truong Ban chi dao c6 phan h6a: Ong Nguygn Thanh Tang, Chu tich H6i d6ng thanh vien Cong ty TNHH MTV Du lich Thuong mai Men Giang;

  • Pho tnrang ban: Ong Pham Van Hoang, TOng Giam doc Cong ty TNHH MTV Du lich Thuang mai Kien Giang;

  • Cac fly vien ban chi dao g6m:

  o BA Huynh Thanh Nguyen, Ph6 Tang Giam dac, chi! tich Cong down Cong ty TNHH MTV Du lich Thucrng mai Kien Giang;

  o BA Trail Thi Kim Quyet, ke toan trtftg, thanh vien thu6ng true Ban Chi dao;

  o Ong Bui Qu6c Thai, thanh vien H6i dOng thanh vien;

  o Ong Dang Van Lanh, kiem soot vien;

  o Ong Trail Van Them, thanh vien H6i dOng thanh vien;

  o Ong Trail Minh Khoa, thanh vien H6i dong thanh vien;

  o BA Bin Thi Kim Triet, chanh van pheng;

  o BA Tran Thi My Trang, truang phong phong ke hoach kinh doanh;

  o Ong Le Thanh Du6c, ph6 phong phong tai chinh ke toan;

  o Ong Vo Chi C8ng, truong phong phong Quan l du an;

  o Ong Nguyen Thanh Cong, pho phong phong tai chinh ke toan;

  MOWRY Stourities 2.2. TO chric phat hanh exAov>VY

  Trang 5

 • BAN CONG BO THONG TIN

  CONG TY TNHH MTV DU LICH - THUONG M41 KIEN GIANG

  Ong Ph4m VAn Hoang Tong Giam dec

  Ong Dinh HoAi Thanh Ke toan Truing

  Chung Col dam bio rang cac thong tin va se lieu trong Ban cong b6 thong tin nay la chinh xac, pha hqp vQi thuc te, day du va can thiet de nha dim to co the dinh gia ye tinh hinh hoat deng kinh doanh, tinh hinh tai chinh, gia tri doanh nghiep va trien vong phat trien cua Cong ty TNHH MTV Du lich - Thuong mai Kien Giang.

  23 TO cht"rc to van

  CONG TY CO PHAN CHONG KHOAN BAO VItT - CN. TPHCM

  Ong Nguyen Van Ithanh Ph6 Giam dec

  Chin toi dam Ho rang viec phan Lich, danh gia va ltra chon nen to trong Ban cong be thong tin nay dA dtrac thtm hien met cach hqp ly va can tang di,ra tren ca set cac thong tin va s6 lieu do C6ng ty TNHH MTV