CONG B THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN B THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU' UY BAN CHtoG

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of CONG B THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN B THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU' UY BAN CHtoG

 • TONG CONG TY XDCT CONG HOA X A HOI CHU NGHIA VIET NATM GIAO THONG 1 - CONG TY CP Boc lap - Tir do - Hanh phuc

  S6: 09 i 2 /TCT-HDQT Ha Noi, ngay 14 thdng 10 nam 2015 V/v: Cong bo thong tin bat ihircmg

  tren cong thong tin dien ii i cua UBCKNN.

  C O N G B 6 T H O N G TIN T R E N C O N G T H O N G T I N D I E N TU' CUA UY BAN CHtoG KHOAN NHA NlTOC

  Kfnh giri: Uy ban Chung khoan Nha nuoc.

  Ten cong ty : Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP

  Tru SO' chi'nh : 623 La Thanh - phuang Thanh Cong - Ba Dinh - Ha Npi

  Dien thoai : 043.8350930 Fax : 043.7721232

  Ngubi thuc hien cong bo thong tin: Can Hong Lai

  Dia chi: So 24A, ngo 84, pho Chua Lang, phuang Lang Thuong, Dong Da, Ha Ngi.

  Dien thoai: 0913203439 - 043.8350099

  Fax: 043.7721232

  Loai thong tin cong bo: 24h 72h Yeu cau Bat thuong Dinh ky

  Ngi dung thong tin cong bo: Nghi quyet s6 0906/2015/NQ-HDQT ngay 10 thang 10 nam 2015 ciia HDQT Tong cong ty XDCTGTl - Cong ty CP, ngi dung gom;

  1. Thong qua kt qua SXKD 9 thang, kb hoach Quy IV/2015.

  2. Mien nhiem chuc vu Chu tich HDQT TCT doi voi ong Nguyen Ngoc Hoa tu ngay 10/10/2015.

  3. Bdu Chu tich, Pho Chu tich HDQT TCT k i t qua nhu sau:

  - Ong Cin H6ng Lai giu chuc vu Chu tich HDQT TCT tir ngay 10/10/2015.

  - Ong Pham Van Diet giu chuc vu Pho Chii tich HDQT TCT tir ngay 10/10/2015.

  4. Bo nhiem ong Quach Ba Vuang giu chirc vu Tong Giam doc TCT tir ngay 10/10/2015.

  5. Bo nliiem chuc vu Pho Tong Giam doc TCT doi vai cac ong:

  - Ong Dao Viet Tien - Giam doc X i nghiep Cau 17 - Chi nhanh TCT.

  - Ong Vuang Due Thg - Truang phong Dau tu - phat trien TCT.

 • 6. Chuyen nhugng toan bp cb phan thuc gop cua TCT tai Cong ty Co phan dau tu ha ting FCC cho Cbng ty FECON.

  7. Mot so cbng viec khac.

  (Chi tiet xin xem file dinh kern) Chung tbi xin cam ket cac thong tin cbng bb tren day la dung su that va hoan toan

  chiu trach nhiem truoc phap lual ve ngi dung cac thong tin da cbng bb.

  Noi nban: Nhu tren;-L-Tong Giam doc;

  - TruAng BKS (b/c); Website Ciencol;

  - Lini; QHCD, VP.

  NGircn THVC H ^ N CONG BO THONG TIN CHU ^ i ^ I l ^ T D O N G QUAN TRI

 • T O N G C O N G T Y X A Y D U N G C O N G T R I N H G I A O T H O N G l - C O N G T Y C P

  Dja chi; Toa nha 623 La Thanh - QuSn Ba Dinh - Ha N$i DT: 38350933 Fax: 37721232 Email: ciencol (Sjhn.vnn.vn Website : www.ciencol.com

  S6: 0903 /2015/NQ-HDQT HdNQi, ngayfO thdng 10 nam 2015

  N G H I Q U Y E T Phien hop ngay 10 thang 10 nam 2015

  H Q I D O N G Q U A N T R I T O N G C O N G T Y X A Y D U N G C O N G T R I N H G I A O T H O N G 1 - C O N G T Y C P

  N H I E M K Y 2014-2019

  Can cii Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13;

  Can cu theo Dieu le Tong cong ty xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP; Can ci i bien ban cuoc hop Ho i dong quan t r i Tong cong ty xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP ngay 10 thang 10 nam 2015;

  Q U Y E T N G H I :

  Dilu I : Ket qua S X K D 9 thang, ke hoach quy 4 nam 2015 1. San luong va doanh thu den het thang 9/2015:

  Dan vi tinh: Trien dong

  I T Ten don vi Ke hoach nam 2015 T.H den hk thang 9 Ty le

  SL /KH Ty le

  DT/SL I T Ten don vi

  S. Iirtrng D. thu S. luyng D. thu Ty le

  SL /KH Ty le

  DT/SL

  1 Cong ty me 4.411.984 3.517.587 3.410.520 3.153.653 77% 92%

  2 t Cong ty con 1.207.100 965.680 942.628 837.138 78% 89%

  a Cong ty L.K 1.754.750 1.403.283 1.389.220 1.276.283 79% 92%

  4 Cong ty QLDB (Cong ty con)

  93.050 75.440 8.580 7.482 9% 87%

  Tong cong toan TCT 7,466.884 5.961.990 5.750,948 5.274.556 77% 92%

  2. Ke hoach quy 4 nam 2015: * Cong ty Me:

  - San lugng: Tren 1.100 ty dong - Doanh thu: Tren 900 ty dong

  * Toan Tong cong ty: - San luong: Tren 1.800 ty dong - Doanh thu: Tren 1.600 ty dong

  3. Cac cong viec trong tam hien nay: Trien khai dong bq cac nhiem vu, cac mat cong tac de hoan thanh nhiem vu

  S X K D da de ra, nhimg can chii trong cac mat cong tac sau:

  Tap trung chi dao quyet liet cac cong viec con ton tai va cong tac thanh quyet

  1/4

  http://www.ciencol.com

 • toan a cac du an da hoan thanh, ban giao dua vao sir dung de c6 von phuc vu SXKD, nhu: Goi thiu CPIA, CPIB, CPlC, CP4 - du an duong sit, PKIC (Ha N6i - Thai Nguyen), A5 (Noi Bai - Lao Cai), nut giao Hoa Lac, cau Dong Tru, niit giao nga ba Hue, goi thau EX5 (Cao toe Ha Npi - Hai Phong), cau Viet Tri, cau C6 Chien, du an duong Phap Van - Cau Gie... - Chi dao quyet liet va huy dong toi da nhan lire, vat tu, thlet hi, tai chinh d6i vdi cac du an phai hoan thanh trong q uy 4 nam 2015 nliu: Goi thiu 12, 13, 14 ~ QLIA doan qua tinh Binh Dinh; Goi thiu LXIB, LX-19A (cao toe Ha Npi - Hai Phong); Goi thau TNI, TN3 (cao toe cau Gie - Ninh Binh); nut giao Long Bien; Goi thau CP3B du an duong sat,; cau Rach Chiec...

  Day manh cong tac dau tu cac cong trinh ha tang giao thong. Tang cuong cong tac thi truong, lien doanh lien ket vol cac doi tac, cac ban hang trong va ngoai nuoc, mb rpng pham vi boat dong nham tao du quy cong viec cho nam 2015 va cac nam tibp theo, mb rpng thi truong sang cac nuoc nhu Lao, Campuchia, Myarunar, Srilahka.... - Doi mbi cong tac quan tri doanh nghiep tir Tong cbng ty den cac don vi thanh vien tren tat ca cac mat, nham nang cao hieu qua SXKD. - ^ Quyet liet trong cbng tac quyet toan cac du an vol Chii dau tu, nha thiu chinh va quyet toan npi bp trong Tong cbng ty. - Bao cao ket qua san xuat kinh doanh quy 4 nam 2015 ciia Tong cbng ty can phai dua ra dupe nhung thbng so tai chinh co ban.

  Ngoai ra, can trien khai dong thbi cac mat cbng tac sau: - Tiep tiic quan ly chat che ve ky thuat, chat lupng va an toan tren toki bp cac du an Tong cbng ty thuc hien; - Tiep tuc sap xep, doi mbi, nang cao chat lupng can bp tai Tong cbng ty va cac don vi true thubc mot each hop ly, khoa hoc; - Tang cubng cac boat dbng quang ba thuong hieu Ciencol va su dung cac giai phap de kinh doanh thuong hieu; Dieu 2: Mien nhiem chirc vu Chu tjch HDQT TCT doi vbi ong Nguyin Ngoc Hoa

  Can cii Don xin tu nhiem chirc vu Chii tich HDQT va chuyen cbng tac ciia ong Nguyen Ngoc Hoa ngay 06/10/2015, Hoi dbng quan tri Tbng cbng ty thbng nhit mibn nhiem chiic vu Chu tich HDQT Tbng cbng ty cua ong Nguyen Ngoc Hoa kk tir ngay 10/10/2015. Ong Nguyen Ngoc Hoa van la uy vien HDQT TCT Dieu 3: Ket qua bin Chu tich, Pho Chu tich HDQT TCT

  Ong Can Hong Lai dupe Hoi dbng quan tri bau giu chiic vu Chu tich HDQT TCT, nhiem ky 2014 ~ 2019, kb tir ngay 10/10/2015;

  Ong Pham Van Diet dupe Hbi dbng quan tri bau giu chiic vu Phb Chii tich HDQT TCT, nhiem ky 2014 - 2019, kb tir ngay 10/10/2015. Dieu 4: Phan cbng nhiem vu trong HDQT:

  Cac thanh vien HDQT deu c6 day du cac quyen ban va nhiem vu dupe ghi trong dieu 25, 26, 27, 28 ciia Dibu lb TCT va quy che hoat dbng ciia HDQT.' 1. Ong can Hbng Lai - Chu tjeh HDQT:

  Thyc hien nhiem vu, quyen ban cua Chii tich HDQT dupe ghi trong Dieu le va Quy che boat dbng cua Tbng cbng ty;

  Theo doi, chi dao va giam sat chien lupc phat trien TCT, cbng tac tb chiic can bp, tai chinh ke toan, thi truong. iruyen thbng, quan he cb dbng;

  2/4

 • 2. Ong Pham Van Diet - Pho chu tich HDQT - Thuc hien nhiem vu, quyen han cua Pho chii tich HDQT.

  Theo doi, chi dao, giam sat cong tac quan ly von dau tu tai chinh; - Theo doi, chi dao, giam sat cong tac quan ly dieu hanh khoi xay dung cau cang; 3. Ong Vuo-ng Dire Tho - UVHDQT:

  Theo doi, chi dao, giam sat cong tac quan ly dieu hanh khoi xay dimg duong bo, duong sat, san bay;

  Phu trach phong Dau tu phat trien ciia TCT. 4. Ong Nguyen Ngoc Hoa - UVHDQT:

  Theo doi, chi dao va giam sat cong tac dau tu phuc vu SXKD, ke hoach, ky thuat cong nghe va an toan lao dong. 5. Ong Pham Viet Khoa - UVHDQT:

  Theo doi, chi dao cong tac nang cao chat lupng nguon nhan luc, hop tac quoc t l ; Theo doi, chi dao mb rpng va phat trien cong nghe xir ly nen mong va cong trinh

  ngam Dieu 5: B6 nhiem 02 Pho Tbng giam dbc TCT - Can cii tb trinh s6 0898/TCT-TCCB-LD ngay 05/10/2015 ciia Tbng giam dbc vb viec "De nghj bb nhiem can bp giu chiic vu Phb Tbng giam dbc TCT", thong nhdt bb nhiem 02 Phb Tbng giam dbc, gbm:

  + Ong Dao Viet Tien - Giam dbc X i nghiep Cau 17 - Chi nhanh Tong cbng ty, giu chiic vu Phb tbng giam dbc Tbng cbng ty;

  + Ong Vuong Diic Tho - Trubng phong Dau tu phat trien Tbng cbng ty, giu chiic vu Phb tbng giam dbc Tbng cbng ty.

  - ^ Giao phong TCCB-LD TCT phbi hop vai Xi nghiep Clu 17 lua chpn can bp, db xuat, lam cac thu tuc bb nhiem Giam dbc Xi nghiep theo diing quy trinh. Dieu 6: Bo nhiem Tbng giam doc Tong cong ty

  Bb nhiem ong Quach Ba Vuang - Phb Tbng giam dbc, giu chiic vu Tbng giam dbc Tbng cbng ty. ke tu ngay 10/10/2015.

  Chii tich HDQT va Tbng giam dbc dbng la ngubi dai dien theo phap luat ciia Tbng cbng ty. Dibu 7: Ban c6 phin thyc gop cua TCT a Cong ty CP dau tu ha tang F C C

  Thbng nhat chuyen nhuong toan bp cb phan thuc gop vol gia 1:1 va cac quybn Ipi, nghia vu ciia cb dbng ClENCOl tai Cbng ty CP dau tu ha ting FCC cho Cbng ty FECON.

  Giao Tbng giam dbc chi dao cac phong nghiep vu trien khai thu tuc chuybn nhuong sb cb phan tren theo diing quy dinh ciia Phap luat. Dieu 8: Cac cong viec khac - Thue Cbng t>' CP Chiing khoan Sai Gbn - Ha Npi (SHS) lam tb chiic tai chinh trung gian thuc hien viec chao ban canh tranh cb phin ciia TCT b cac doanh nghiep. - ^ Hang quy, HDQT se tibn hanh hop it nhit 01 l ln dS danh gia boat dbng quan ly dieu hanh san xuat kinh doanh, hoach dinh chien lupc, dua ra cac glai phap nhim dam bao cho Tbng cbng ty on dinh, phat trien va phat tribn bin vihig.

  3/4

 • Dieu 9: Giao cho Tong Giam doc quyet dinh va thuc hien cac van de Hen quan de t