AZwH¢«$ {UH$m - NCP AZwH¢«$ {UH$m - NCP ... n

download AZwH¢«$ {UH$m - NCP 

AZwH¢«$ {UH$m - NCP ... n

of 100

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AZwH¢«$ {UH$m - NCP AZwH¢«$ {UH$m - NCP ... n

 • AZwH«$_{UH$m n KaÀ`m Vwierbm nmUr Kmbm`M§M am{hb§! g§nmXH$s` 6

  n lr. {Xbrn digo nmQ>rb `m§Mm EH$gð>r Jm¡ad g_ma§^, ^mfUo... 1) {Xbrnamdm§H$Sy>Z _hmamï´>mÀ`m {hVmMr OnUyH$ eaX ndma 10 2) {Xbrnamd ho {Zð>mdmZ, g§doXZerb amOH$maUr... {ZVrZ JS>H$ar 17 3) {Xbrnamd ho {~ZS>mJr gX²JwUr amOH$maUr XodoÝÐ \$S>Udrg 21 4) {Xbrnamd ho AË`§V Aä`mgy ‘mUyg am_Xmg AmR>dbo 24 5) amOH$maUmV dmdaVmZm g§`_r ^y{_H$m gwZrb VQ>H$ao 25 6) gdmªÀ`m ào‘mVyZ H$maH$sX© KS>br... {Xbrn digo nmQ>rb 26 7) {Xbrnamdm§À`m _mÜ`_mVyZ bmoH$emhr ‘O~yV H$aÊ`mMo H$m‘ AemoH$ MìhmU 30 8) {Xbrnamd ho H$gbmhr S>mJ Zgbobo ZoVo O`§V nmQ>rb 31 9) {Xbrnamdm§À`m Hw$Qw>§~mer Am_Mo ZmVo {Oìhmù`mMo gw{à`mVmB© gwio 32

  n amï´>dmXr H$m`©H$Vm© _oimdm, M§Ðnya, ^mfUo. 1) M§Ðnya ímha "amîQ´>dmXr‘¶' H$aʶmgmR>r gmW Úm A{OV ndma 34 2) OZVoMr {Xímm^yc H$aUmao gaH$ma hQ>{dʶmMm {ZYm©a H$am gwZrb VQ>H$ao 37 3) bmoH$m§_Ü`o {_giyZ amhm {MÌmVmB© dmK 39

  n ZmoQ>m~§XrMo df© AW©ì`dñWoMo lmÕ J{hZrZmW 40

  n lr. gwZrb VQ>H$ao `m§À`m "g_J«' nwñVH$mMm àH$meZ g_ma§^, ^mfUo... 1) H$V©¥ËdmMr _m{bH$m Jw§\$Umao gwZrb eaX ndma 46 2) ^y{‘Ho$er g‘ag hmoUmam ZoVm M§ÐH$m§V nmQ>rb 51 3) eaX ndmam§Zr hoabo VQ>H$a|Mo ZoV¥ËdJwU gwerbHw$_ma qeXo 52 4) gwZrb VQ>H$ao gmho~m§Mo H$m‘ dmImUÊ`mOmoJo O`§V nmQ>rb 54 5) H$V¥©ËdmMm R>gm C‘Q>{dUmao VQ>H$ao Zmam`U amUo 55 6) ‘ZmZo ‘moR>o Agbobo ZoV¥Ëd åhUOo VQ>H$ao YZ§O` _w§S>o 57 7) gm‘m{OH$ ~m§{YbH$sVyZ ^{dî`mVhr H$m‘ H$aUma gwZrb VQ>H$ao 59

  n MìhmQ>m (hbHo$-\w$bHo$ amOH$s` {H$ñgo) K§Q>mH$U© 70

  n amï´>dmXr H$m±J«og H$m`©H$Vm© _oimdm, ZmJnya, ^mfUo... 1) H$O©‘m’$sÀ¶m ¶mXrVrc 20 cmI ímoVH$ar Hw$R>o Joco? A{OV ndma 76 2) gan§M {ZdS>UwH$sV ^mOnMm \w$Jm Zm§XoS>À`m _hmnm{bHo$V ’w$Q>cm gwZrb VQ>H$ao 80 3) AmVm {ZdoXZo ~mg; cmoH$m§Mm AmdmO ~ZyZ añ˶mda CVam {MÌmVmB© dmK 82 4) ZmoQ>m~§XrZo gd©gm_mÝ` eoVH$ar CX²ÜdñV A{Zb Xoe_wI 83

  n {dYr{ZfoYeyÝ` hmoV Mmbbobo gaH$ma ({X„r dmVm©nÌ) AmH$me 84

  n Amagm gXa (Ñ{ï>H$moZ BÀN>m _aUmH$S>o ~KÊ`mMm) ho_ÝV Q>H$bo 92

  n amï´>dmXrMo àXoemÜ`j gwZrb VQ>H$ao `m§Mr nÌH$ma n[afX 1) amï´>dmXr KmbUma ZmoQ>m~§XrMo df©lmÕ gwZrb VQ>H$ao 94

  n ñd. ^dabmb O¡Z `m§Mo H$m¶© Zmo~ob nwañH$ma {‘iʶmÀ¶m ¶mo½¶VoMo! {dÚmgmJa amd 100

 • n4nZmoìh|~an2017n

  ñ‘mZr Am{U gwbVmZr g§H$Q>m§Mm gVV bmJmonmR> ‘mam hmoV am{hë¶m‘wio eoVH$ar H$O©~mOmar d WH$~mH$sXma ~Zbm Amho. WH$~mH$sXma Pmë¶m‘wio ˶mbm ZdrZ {nH$ H$O© XoIrb {‘iV Zmhr. ˶m‘wio O‘rZ nS>rH$ R>odmdr

  bmJV AgyZ Vmo CËnmXZmÀ¶m ‘yi àdmhmnmgyZ ~mOybm ’o$H$bm Jobm Amho. ˶m eoVH$è¶mbm CËnmXZmÀ¶m åhUOo eoVr H$gʶmÀ¶m ‘mJm©V AmUʶmgmR>r gmV~mam H$moam H$aUo Am{U ˶mgmR>r nyU© H$O© ‘m’$ H$aUo Amdí¶H$ hmoVo. åhUyZ Amåhr amḯ>dmXr H$m±J«og njmÀ¶m dVrZo gmV˶mZo g§nyU© H$O©‘m’$sMr ‘mJUr H$arV Ambmo. ¶m ‘mJUrÀ¶m A§‘b~OmdUrgmR>r amñVm amoH$mo, Oob ^amo Am§XmobZ, VmbwH$m d {Oëô¶m{OëømV ‘moM}, {dYmZ‘§S>imVrb H$m‘H$mOmda ~{hîH$ma ¶mgmaIo bmoH$emhrÀ¶m Mm¡H$Q>rV ~gUmao {Za{Zamio ‘mJ© ¶moOyZ nm{hbo. AJXr ‘m. eaX ndma gmho~m§À¶m ZoV¥ËdmImbr Cñ‘mZm~mXbm ‘moMm©hr H$mT>bm. nU gaH$mabm H$mhr Km‘ ’w$Q>V ZìhVm. eodQ>r eoVH$ar g§nmda Jobo. ˶m§Zr ^mOrnmbm, ’$io, XÿY ¶mgmaIm eooVr‘mb ~mOmamV {dH«$sgmR>r nmR>dm¶Mo ~§X Ho$bo. añ˶mda hm Zmed§V ‘mb ’o$Hy$Z {Xbm. H$O©~mOmarnUm‘wio AJmoXaM hOmamo eoVH$è¶m§Zr AmË‘h˶m Ho$ë¶m AmhoV. AOyZhr ˶m Mmby AmhoV. H$O©‘m’$s hm eoVH$ar AmË‘h˶odaMm A§{V‘ Cnm¶ Zmhr ho Amåhmbmhr H$iVo. nU gaH$ma BVH§$ AmS>‘wR>. ˶mZo bmdyZ Yab§ Amåhmbm {bhÿZ Úm H$s H$O©‘m’$s {Xë¶mZ§Va EH$hr eoVH$ar AmË‘h˶m H$aUma Zmhr. dmñV{dH$ H|$ÐmV H¥${f‘§Ìr AgVmZm 2008 ‘ܶo ‘m. ndma gmho~m§Zr ’$ma ‘moR>o ‘Z XmIdyZ XoemVë¶m 4 H$moQ>r 30 bmI eoVH$è¶m§Mo 71 hOma H$moQ>tMo H$O© gagH$Q> åhUOo g§nyU© ‘m’$ H$ê$Z gmV~mam H$moam Ho$bm hmoVm. Voìhr ˶m§Zr H$moU˶mhr AQ>r KmVë¶m Zìh˶m. ~±H$m§H$Sy>Z eoVH$è¶m§À¶m H$Om©Mr Or ¶mXr gaH$maH$S>o Ambr Vr VerÀ¶m Ver ‘mݶ H$aʶmV Ambr. ˶mdoir ‘hmamḯ>mVë¶m Odinmg 40 bmI eoVH$è¶m§Zm 7700 H$moQ>r ê$n¶m§Mr H$O© ‘m’$s {‘imbr hmoVr. na§Vy ‘m. ‘w»¶‘§Ìr lr. Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb gaH$maZo XmV H$moê$Z nmoQ> ̂ aʶmMm Y§Xm Mmb{dbm Amho. XrS> bmI ê$n¶m§Mr H$O©‘m’$r ˶m§Zr Omhra Ho$br. nU Ëmr e³¶Vmo Hw$UmbmM {‘iy Z¶o åhUyZ ^ma§̂ ma AQ>r ˶mV KmVë¶m. ˶m‘wio eoVH$è¶mMr AdñWm ‘^rH$ ZH$mo Hw$Ìm Amda’ Aer Pmbr. {XdmirÀ¶m AJmoXa gdmªÀ¶m Im˶mV n¡go O‘m H$ê$ Ago åhUmbo. à˶jmV {Xdmir g§nyZ AmVm 15 {Xdg hmoV Ambo Var AOyZ nmM Q>³Ho$ eoVH$è¶m§À¶m Im˶mV gwÕm n¡go O‘m Pmbobo ZmhrV. 35 hOma H$moQ>r én¶o ¶m H$O©‘m’$rnmoQ>r dmQ>mdo bmJVrb Ago gaH$ma gm§JV hmoVo. à˶jmV AmR>-Xhm hOma H$moQ>r én¶m§Mo XoIrb dmQ>n hmoB©b H$m Zmhr Aer e§H$m Amho. ‘ZmZo A˶§V Xi^Ðr d eoVH$è¶m§À¶m {damoYr Amho Ago ho gaH$ma Amho. ˶mbm AmnU naIS> Om~ {dMmabmM nm{hOo. {ZdS>UyH$sV Va Vmo {ZpíMV {dMmabm OmB©b. KmoS>m‘¡XmZ Odi Ambo Amho. `mdoir \$ma bdH$a OZVoMm ^mOn gaH$ma~Ôb Am{U Ë`m§À`m ZoË`m§~Ôb «̂_{Zamg Pmbm. Amnë`mbm \$gdyZ, ImoQ>r AmídmgZo XoD$Z _Vo KoVbr Am{U gÎmoda Amë`mZ§Va dmè`mda gmoSy>Z {Xbo. hr ̂ mdZm eoVH$ar, ì`mnmar, H$m_Jma, CÚmoJnVr, _{hbm, _Oya ̀ m gdmªMrM ~Zbr Amho. amÁ` gaH$mabm gÎmoda òD$Z 31 Am°ŠQ>mo~abm VrZ df} nyU© Pmbr. `m H$mimV {edgoZoZo ^mOnMr OodT>r ~XZm_r H$aVm òB©b, VodT>r Ho$br. AË §̀V XþQ>ßnr dmJUyH$ {edgoZoMr am{hbr. gÎmoMo \$m`Xohr ¿`m`Mo Am{U {damoYH$mÀ`m ŷ{_Ho$Vhr dmdam`Mo. ^mOnZo `m ~m~V ~moQ>Monr ŷ{_H$m KoVbr. Ë`m§À`m MT>mAmoT>rV _hmamḯ> _mÌ {dH$mgmV Iyn _mJo Jobm. gJir H$m_o R>ßn Pmbr. AmVm {dMmam Ë`m§Zm hoM H$m AÀN>o {XZ!

  gwédmVrMo

  A

  H$O©_m\$s gagH$Q>M hdr hmoVr amÁ` gaH$mabm gÎmoda `oD$Z 31 Am°ŠQ>mo~abm VrZ df} nyU© Pmbr. `m

  H$mimV {edgoZoZo ^mOnMr OodT>r ~XZm_r H$aVm `oB©b, VodT>r Ho$br. AË`§V XþQ>ßnr dmJUyH$ {edgoZoMr am{hbr.

  gÎmoMo \$m`Xohr ¿`m`Mo Am{U {damoYH$mÀ`m

  ^y{_Ho$Vhr dmdam`Mo. ^mOnZo `m ~m~V ~moQ>Monr ^y{_H$m KoVbr. Ë`m§À`m MT>mAmoT>rV _hmamï´> _mÌ {dH$mgmV Iyn _mJo Jobm. gJir H$m_o R>ßn Pmbr.

  AmVm {dMmam Ë`m§Zm hoM H$m AÀN>o {XZ!

 • n5nZmoìh|~an2017n

  »`_§Ìr _m. lr. Xod|ÐOr \$S>Udrg `m§À`m ZoV¥ËdmImbr _hmamï´>mV ^maVr` OZVm nmQ>u d {edgoZm `wVrMo gaH$ma gÎmoda Ambo `mbm

  31 Am°ŠQ>mo~a amoOr VrZ df} nyU© Pmbr. n§VàYmZ _m. lr. Za|Ð _moXrOtÀ`m H$ma{H$Xubmhr Odinmg Mma df} AmVm nyU© hmoV Ambr AmhoV. `m XmoKm§À`m H$mimV Oo {ZU©` Pmbo Ë`mVyZ OZVoÀ`m nXar H$m` nS>bo `mMm Ooìhm VQ>ñWnUo {dMma AmnU H$é bmJVmo Voìhm bjm§V ̀ oVo H$s gm_mÝ`, JmoaJar~, H$ï>H$ar, _Oya, g§K{Q>V H$m_Jma, hmVmda nmoQ> AgUmam H$m_H$ar, eoVH$ar, Am{Xdmgr, _{hbm gmamM dJ© H$m ZmamO Amho? EH$hr AmídmgZ gaH$maZo nyU© Ho$bo Zmhr åhUyZ? H$m Ë`mMr amoOr amoQ>rM {hgH$mdyZ KoVbr åhUyZ ! gË` ̂ mH$arÀ`m M§ÐmV XS>bobo Amho. goÝgm `m VÎddoË`mMo \$ma à{gÕ dmŠ` Amho. Vmo åhUVmo, ""^wHo$boë`m nmoQ>r _Zwî` VÎdkmZ EoH$V Zmhr, Ý`m`-AÝ`m`mMm {dMma H$arV Zmhr Am{U àmW©ZogmR>rhr Hw$UmnwT>o dmH$V Zmhr.'' nyduÀ`m gaH$maZo ñdñV XamV Oo JmoaJar~m§Zm aoeZdéZ Jhÿ, Ádmar, ~mOar, Vm§Xÿi `m§Mo dmQ>n Mmb{dbo hmoVo Vr `moOZmM `m ^mOn gaH$maZo ~§X H$éZ Q>mH$br. J°g, IVo ̀ m§À`mdaMo AZwXmZ H$_r H$arV H$arV Odinmg g§nwï>mV AmUbo Am{U noQ´>mob, {S>Pob ̀ m§Mo OJ^amVrb ̂ md H$_r hmoV AgVmZm Amnbo ^md _mÌ MT>o H$go amhVrb hoM nm{hbo. Ë`mgmR>r 150 Q>¸o$ A{Y^mahr bmdbm. bmImo H$moQ>r én`o `mVyZ Xadfu {VOmoarV O_m Ho$bo Am{U AmVm {VOmoarV n¡go Zmhr åhUyZ aS>maS> Mmby Amho. bmoH$m§Zm àíZ nS>bm Amho H$s nmoQ>mbm {M_Q>m KoD$Z H$amÀ`m énmZo Amåhr EdT>m n¡gm gaH$mar {VOmoarV ̂ abm Vmo Hw$R>o Jobm? Ë`mMm {heo~ H$Yr XoUma? _hmJmB© Va JJZmbm {^S>br Amho. ZmoQ>~§XrZo eoVH$ar 8 Zmoìh|~abm Omo _mabm Vmo AOyZ CR>bobm Zmhr. Ë`mÀ`m _mbmbm ^md Zmhr. CËnmXZ IMm©nojm 50 Q>¸o$ OmñV Z\$m hmoB©b Agm h_r^md Xody Ago AmídmgZ {Xbo hmoVo. àË`jmV ^mdM H$m_ nU H$mnyg, gmo`m~rZ `m§Mr IaoXr H|$Ðo gwÕm Mmby ZmhrV. Vwa CËnmXH$ Va _mJÀ`m dfuM _méZ Q>mH$bo. `mdoir nwÝhm Hw$Ur eoVH$è`mZo Vya bmdm`Mo Zmd KoVbo Zmhr. _moR>çm à_mUmda naXoemVyZ Am`mV H$éZ gmIa d H$m§ÚmMo ^md nmSy>Z Q>mH$bo. Vmo hr eoVH$ar H$O©~mOmar Pmbm. hOmamo eoVH$è`m§Zr AmË_hË`m Ho$ë`m. nU gaH$mabm H$mhr Km_ \w$Q>bm Zmhr. gagH$Q> H$O©_m\$s Úmdr åhUyZ Amåhr {damoYH$m§Zr àM§S> g§Kf© Ho$bm. amï´>dmXr H$m±J«ogZo Va _m. lr. eaX ndma gmho~m§À`m ZoV¥ÎdmImbr Cñ_mZm~mXoV _moMm©hr H$mT>bm. `mgmR>r ñdV… ndma gmho~ AZoH$Xm n§VàYmZ Am{U _w»`_§Ìr _hmoX`m§Zm ^oQ>bo. {dYmZ_§S>imMo H$m_H$mO {H$VrVar {Xdg ~§X nmS>bo. g§Kf© `mÌm H$mT>br. eodQ>r n{hë`m§Xm eoVH$ar g§nmda Jobm. _mb añË`mda \o$Hy$Z {Xbm. nU gaH$ma BVHo$ {ZJaJÅ> H$s Ë`mZo g§n \$moS>Ê`mMm à`ËZ Ho$bm. Vmo ̀ eñdr hmoV Zmhr Am{U {damoYH$m§Mo gJi§ ~i EH$dQ>b§̀ . AmVm Amnë`mnwT>o H$O©_m\$s Omhra H$aÊ`m{edm` Xþgam _mJ© Zmhr Ago bjmV Amë`mda "gagH$Q> H$O©_m\$s' Agm eãX _w»`_§Í`m§Zr dmnabm. na§Vw