Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel,2015.január30. ... 5306/15ADD 1...

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel,2015.január30. ... 5306/15ADD 1...

 • 5306/15 ADD 1 ok/IT/kz 1

  DG G 2A HU

  Az Európai Unió Tanácsa

  Brüsszel, 2015. január 30. (OR. en)

  5306/15 ADD 1

  FIN 28 PE-L 5

  FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ

  Küldi: a Költségvetési Bizottság

  Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács

  Tárgy: A közös vállalkozások mentesítése a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alól

  - Tervezet – A Tanács ajánlásai

  1. MELLÉKLET: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás......................... 2

  2. MELLÉKLET: SESAR közös vállalkozás ............................................................................... 6

  3. MELLÉKLET: ARTEMIS közös vállalkozás .......................................................................... 8

  4. MELLÉKLET: Tiszta Égbolt közös vállalkozás..................................................................... 12

  5. MELLÉKLET: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító

  közös vállalkozás ...................................................................................................................... 16

  6. MELLÉKLET: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ...................... 19

  7. MELLÉKLET: ENIAC közös vállalkozás.............................................................................. 22

 • 5306/15 ADD 1 ok/IT/kz 2

  DG G 2A HU

  1. MELLÉKLET

  Tervezet – A TANÁCS AJÁNLÁSA

  (…)

  a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

  igazgatója részére

  a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

  2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének

  végrehajtására vonatkozóan megadandó mentesítésről

  AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az

  1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i

  966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 208. cikke (2)

  bekezdésére,

  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére

  kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra2 és

  különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai közös vállalkozásra vonatkozó, az

  igazgatótanácsa által 2007. október 22-én elfogadott pénzügyi szabályzatra,

  1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 2 HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

 • 5306/15 ADD 1 ok/IT/kz 3

  DG G 2A HU

  megvizsgálva a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (a továbbiakban:

  közös vállalkozás) 2013-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 2013. december 31-

  i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek a közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves

  beszámolójáról szóló jelentését a közös vállalkozásnak a Számvevőszék észrevételeire adott

  válaszaival együtt1,

  mivel a Tanács szükségesnek tartja, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki

  jelentésben foglalt észrevételekhez bizonyos megjegyzéseket fűzzön, amelyek ezen ajánlás

  mellékletében találhatók; mivel a Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy e megjegyzéseket

  megfelelő intézkedések kövessék;

  mivel a fenti vizsgálat alapján megadható a közös vállalkozás költségvetésének végrehajtására

  vonatkozó mentesítés,

  AZT AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy adja meg a közös vállalkozás igazgatója részére a

  2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítést.

  Kelt Brüsszelben,

  a Tanács részéről

  az elnök

  1 HL C 452., 2014.12.16., 44. o.

 • 5306/15 ADD 1 ok/IT/kz 4

  DG G 2A HU

  A 1. MELLÉKLET melléklete

  A TANÁCSNAK A KÖZÖS VÁLLALKOZÁS MENTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ AJÁNLÁSÁT

  KÍSÉRŐ MEGJEGYZÉSEK

  A Tanács üdvözli a Számvevőszék azon véleményét, mely szerint a közös vállalkozás éves

  beszámolója minden lényegi szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának

  előírásaival, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli

  szabályokkal összhangban tükrözi a közös vállalkozásnak a 2013. december 31-i pénzügyi

  helyzetét, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét, és hogy

  az említett pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és

  szabályszerűek. Szükséges azonban néhány észrevételt tenni.

  A Tanács a Számvevőszék észrevételei alapján felszólítja a közös vállalkozást, hogy az éves

  beszámolójában ismertesse, hogy milyen mértékben haladt előre a folyamatban levő munkával, és

  ezáltal tegye átláthatóvá a közös vállalkozás által az ITER nemzetközi szervezettel aláírt beszerzési

  megállapodások tekintetében eddig elvégzett tevékenységek helyzetét.

  A Tanács felszólítja a közös vállalkozást, hogy az előirányzatok túlzott mértékű átvitelének

  elkerülése érdekében fordítson kellő figyelmet a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok

  helyes felhasználására a költségvetési év folyamán, és szükség esetén – a költségvetés

  évenkéntiségének elvével összhangban – vonja vissza a fel nem használt előirányzatokat.

  A Tanács üdvözli a közös vállalkozás által a belső kontrollrendszerének létrehozása és működtetése

  terén elért eredményeket. Mivel azonban továbbra is tapasztalhatók hiányosságok, a Tanács felkéri

  a közös vállalkozást, hogy a jövőben is fejlessze tovább és tegye hatékonyabbá a belső

  kontrollrendszere különböző részeit.

 • 5306/15 ADD 1 ok/IT/kz 5

  DG G 2A HU

  A Tanács sajnálattal állapítja meg, hogy a Számvevőszék számos problémát tárt fel a közbeszerzési

  és az azt követő szerződéskötési eljárásokkal kapcsolatban. Felszólítja a közös vállalkozást, hogy

  maximalizálja a közbeszerzés és a szerződések elnyerése terén folyó versenyt, továbbá javítsa a

  közbeszerzési és szerződéskötési eljárások különböző szakaszaiban végzett ellenőrzéseket, ezáltal

  csökkentve az uniós alapokat érintő pénzügyi kockázatokat.

  A Tanácsot az ITER-projekt költségeinek meredek emelkedése is aggasztja, amelyet 2013

  novemberében 290 millió euróra becsültek. Mivel a Tanács a 2010. júliusi következtetéseiben azt

  vállalta, hogy az ITER-projektet 6,6 milliárd eurós összeghatárig finanszírozza, felszólítja a közös

  vállalkozást, hogy haladéktalanul kezdje meg a költségtervezetek érvényességének és az esetleges

  költségeltéréseknek a megfelelő eszközökkel történő ellenőrzését, és az éves tevékenységi

  jelentésében számoljon be a műveletek eredményéről és a kapcsolódó kockázatokról. A Tanács

  hangsúlyozza, hogy az ITER-projekt irányításában reális megközelítést kell alkalmazni, amelynek

  része egy reális referencia-ütemterv összeállítása, és a nyersanyagárak alakulásával összefüggő

  kockázatok megelőzése.

  Végezetül a Tanács felkéri a közös vállalkozást, hogy szigorúan kövesse a Számvevőszék

  ajánlásait, és módosítsa pénzügyi szabályzatát annak érdekében, hogy az tükrözze az új

  költségvetési keretrendelet által eredményezett változásokat, hajtson végre konkrét intézkedéseket a

  szellemi tulajdonjogok védelméhez kapcsolódó kockázatok mérséklése érdekében, és fogadja el a

  személyzeti szabályzat megfelelő végrehajtásához szükséges szabályokat.

 • 5306/15 ADD 1 ok/IT/kz 6

  DG G 2A HU

  2. MELLÉKLET

  Tervezet – A TANÁCS AJÁNLÁSA

  (…)

  a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója részére

  a SESAR közös vállalkozás

  2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének

  végrehajtására vonatkozóan megadandó mentesítésről

  AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az

  1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i

  966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 208. cikke (2)

  bekezdésére,

  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása

  érdekében közös vállalkozás alapításáról s