AvdR Webinar

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Transcript of AvdR Webinar

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0258

  VAKANTIEWETGEVING PER 1 JANUARI 2012

  SPREKER

  MR. C.B.G. DERKS, ADVOCAAT STERC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

  2 APRIL 2013 15:00 16:00 UUR

 • C O L L E G E E N B O E K

  Magna Charta

  Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht

  Mr. P.R.W. Schaink, partner Blix advocaten

  Datum: 10 april 10:00 tot 17.15Locatie: Kasteel Waardenburg

  Testimonial:Het snijvlak tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht is groter dan men vaak beseft. Faillissementen leiden niet zeldentot een 'doorstart'. Daarin manifesteert zich op het scherp van de snede de tegenstelling tussen de belangen van de werknemersen die van de in afgeslankte vorm voortgezette onderneming.

  De rechtspraak geeft de contouren aan van wat in deze kan en niet kan. Dat geldt ook ten aanzien van concurrentiebedingenn voor wat men een lakmoesproef van het insolventierecht zou kunnen noemen: de vraag of een faillissement wegens omzeilingvan werknemersbescherming vernietigbaar is, alsmede of verhaal van schade op derden mogelijk is.

 • C O L L E G E E N B O E K

  Magna Charta

  Het Bindend advies

  mr. P. Ernste, Universitair Docent bij Radboud University Nijmegen

  Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen behandeld worden Onderscheid tussen zuiver/onzuiver bindend advies Bewijs De rechtsverhouding tussen partijen bij bindend advies Tenuitvoerlegging van het bindend advies Toepassingsgebied bindend advies Aansprakelijkheid van de bindend adviseur De beginselen van behoorlijk procesrecht Rol van bindend advies naast andere vormen van ADR De rechtsverhouding tussen partijen en de bindend adviseur bij bindend advies

  Datum: 16 mei 2013 10:00 tot 14:00Locatie: Kasteel Waardenburg

  Testimonial:Bindend advies is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die in het geheel door het overeenkomstenrecht wordt be-heerst. Bindend advies kent, anders dan overheidsrechtspraak en arbitrage, geen formele regeling in het Wetboek van BurgerlijkRechtsvordering.

  Om de rol van bindend advies te bepalen, is in dit proefschrift aan de hand van een interne vergelijking van bindend adviesmet overheidsrechtspraak onderzocht of de wezenlijke regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (in het bijzonderde beginselen van behoorlijk procesrecht en het bewijsrecht) ook gelden in een bindend-adviesprocedure alsmede welke voet-angels en klemmen aan het bindend advies verbonden zijn.

 • C O L L E G E E N B O E K

  Magna Charta

  De overeenkomst in het insolventierecht

  mr. dr. T.T. van Zanten, advocaat Wijn & Stael Advocaten N.V.

  Aan de orde komen onder meer de wisselwerking tussen contractenrecht en insolventierecht, de algemene regeling van art. 37Fw, het recht van de curator op wanprestatie, de geoorloofdheid van een beroep op opschortings- en beindigingsrechtentijdens faillissement en de invloed van faillissement op overeenkomsten waaruit geen verbintenissen voortvloeien. Tot besluitworden enkele veel voorkomende contractuele bedingen langs de meetlat van het faillissementsrecht gelegd.

  Data: 28 mei en 26 juni 2013 op beide dagen van 13:00 tot 16:15Locatie: Kasteel Waardenburg

  Testimonial:Binnen moderne ondernemingen nemen overeenkomsten een steeds belangrijkere plaats in. De waarde van de ondernemingzit niet zelden voor een significant deel opgesloten in het netwerk van contracten waarbij zij partij is. In dit kader kan wordengedacht aan contracten met leveranciers, afnemers, financiers en werknemers, huur- en leasecontracten en licenties. De lotge-vallen van deze contracten tijdens de insolventieprocedure zijn veelal in belangrijke mate bepalend voor de vraag of nog waardekan worden gerealiseerd en of de onderneming kan worden gecontinueerd. In deze cursus staan die lotgevallen centraal.

 • Magna Charta

  Bestuursdwang en dwangsom

  G.T.J.M. (Gerdy) Jurgens is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht

  F.C.M.A. (Lex) Michiels is staatsraad (lid van de Afdeling bestuursrechtspraak) en hoogleraar bestuursrecht, i.h.b. handha-vingsrecht, aan Tilburg University.

  Bestuursdwang en DwangsomIn deze cursus worden de twee belangrijkste herstelsancties, bestuursdwang en dwangsom, behandeld. Ingegaan wordt op deAwb, andere wetten, de rechtspraak en de belangrijkste literatuur. Aan bod komen onder meer Het handhavingstoezicht, voor zover relevant voor de toepassing van de sancties Aan welke (rechts)personen de last onder bestuursdwang of dwangsom kan worden opgelegd Aan welke eisen de last wat voorbereiding en inhoud betreft moet voldoen De beginselplicht tot handhaving, inclusief de uitzonderingen daarop Preventieve handhaving(sbesluiten) Partile handhaving en gedogen Bezwaar en beroep bij (het nemen resp. de weigering van) herstelsanctiebesluiten De in de Awb geregelde tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, inclusief de eisen

  die daaraan in de rechtspraak worden gesteld Het overgangsrecht

  Datum: 13 juni 2013Locatie: Kasteel Waardenburg

  Testimonial:De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn twee belangrijke bestuurlijke sancties. In dit boek worden dezesancties aan alle kanten belicht. Ingegaan wordt op de bevoegdheid tot het opleggen ervan, de voorbereiding, inhoud en adres-sering van de sanctiebesluiten, de grenzen aan de toepassing van deze sancties en de tenuitvoerlegging ervan. Vanzelfsprekendwordt ook aandacht besteed aan de rechtsbescherming alsmede aan de terzake relevante aspecten van het schadevergoedings-recht. Alle belangrijke recente ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de literatuur zijn verwerkt.

  C O L L E G E E N B O E K

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. C.B.G. Derks

  Jurisprudentie

  JAR 2012/154 HvJ EU, 03-05-2012 p. 4

  JAR 2009/271 Hoge Raad 's-Gravenhage, 02-10-2009 p. 14

  NJ 1988, 954, Hoge Raad, 10-06-1988 p. 34

  JAR 2009/163, Hof den Bosch, 19-05-2009 p. 48

  RSV 2009, 294, Hof van Justitie EG, 20-01-2009 p. 62

  LJN:BJ8051, Hof van Justitie EG, 10-09-2009 p. 77

  TRA 2012/41, Hof van Justitie EU, 22-11-2011 p. 84

  EHRC 2012/95 Hof van Justitie EU, 24-01-2012 p. 87

  JAR 2009/280 Kantonrechter Utrecht, 14-10-2009 p. 98

  JAR 2010/13 Gerechtshof Amsterdam, 10-11-2009 p. 106

  JAR 2012/84 Kantonrechter 's-Gravenhage, 06-02-2012 p. 116

  LJN: BX1682, Rechtbank s-Gravenhage, 28-03-2012 p. 130

  JAR 2011/279 Hof van Justitie EU, 15-09-2011 p. 141

  JAR 2012/195 Kantonrechter Amsterdam, 29-06-2012 p. 152

 • 4

  JAR 2012/154 HvJ EU, 03-05-2012, C-337/10

  Richtlijn 2003/88 geldt ook voor ambtenaren, Geen vergoeding voor bovenwettelijke vakantiedagen, Overdrachtsperiode van negen maanden niet toegestaan

  Aflevering 2012 afl. 8

  College Hof van Justitie EU

  Datum 3 mei 2012

  Rolnummer C-337/10

  Rechter(s) mr. Safjan

  mr. Levits

  mr. Borg Barthet

  Partijen Georg Neidel,

  tegen

  Stadt Frankfurt am Main.

  Trefwoorden Richtlijn 2003/88 geldt ook voor ambtenaren, Geen vergoeding voor bovenwettelijke vakantiedagen, Overdrachtsperiode van negen maanden niet toegestaan

  Regelgeving Richtlijn 2003/88/EG - 7

  Richtlijn 89/391/EEG - 2

  Samenvatting

  De werknemer is vanaf 1970 in dienst van de werkgever in de functie van Brandweerman en later in de functie van Hoofdbrandmeester. De werknemer is ambtenaar. Sinds juni 2007 is de werknemer arbeidsongeschikt. Vanaf augustus 2009 is de werknemer met pensioen. De werknemer verzoekt uitbetaling van zijn gedurende het dienstverband niet opgenomen vakantiedagen. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen op grond van het feit dat het Duitse ambtenarenrecht niet voorziet in uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Volgens de werkgever geldt art. 7 lid 2 Richtlijn 2003/88 niet voor ambtenaren. In hoger beroep stelt het Verwaltungsgericht Frankfurt prejudicile vragen aan het HvJ EU, te weten of (i) art. 7 van de richtlijn geldt voor een ambtenaar, (ii) of een ambtenaar recht heeft op een vergoeding van niet-genoten vakantiedagen wegens arbeidsongeschiktheid, (iii) of het niet toekennen van een financile vergoeding voor de bovenwettelijke vakantiedagen in strijd is met de richtlijn, en (iv) of een overdrachtstermijn van negen maanden is toegestaan.

  Het HvJ EU stelt vast dat art. 7 van de richtlijn geldt voor een ambtenaar die onder normale omstandigheden werkzaam is als brandweerman. Art. 7 lid 2 moet aldus worden uitgelegd dat een ambtenaar bij zijn pensionering aanspraak kan maken op een financile vergoeding voor de jaarlijkse vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen omdat hij wegens ziekte niet heeft gewerkt. De richtlijn staat niet in de weg aan nationale bepalingen waarin extra vakantieaanspraken worden toegekend bovenop de aanspraak op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken waarin de richtlijn voorziet, zonder voor deze bovenwettelijke dagen een financile vergoeding uit te betalen. Het HvJ EU overweegt voorts dat art. 7 lid 2 van de richtlijn zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht die de aanspraak van een ambtenaar

 • 5

  die met pensioen gaat, op het cumuleren van de financile vergoedingen voor wegens arbeidsongeschiktheid niet opgenomen jaarlijkse vakanties, beperkt middels een overdrachtsperiode van negen maanden, na afloop waarvan de aanspraak op jaarlijkse vakantie met behoud van loon vervalt. Een dergelijke beperking is in strijd met de richtlijn.

  NB. In KHS/Schulte, JAR 2012/19, achtte het HvJ EU een overdrachtsperiode van 15 maanden na afloop van het kalenderjaar(de referentieperiode) waarin de vakantiedagen waren opgebouwd, voldoende. Een overdr