Atanasije Jeftić_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

download Atanasije Jeftić_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

of 9

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Atanasije Jeftić_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  1/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  2/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  3/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  4/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  5/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  6/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  7/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  8/9

 • 7/30/2019 Atanasije Jefti_sveta_zemlja_istorija_i_eshatologija

  9/9

  H R I S T O S A L F A I O M E G A

  78

  tawe zemqe i istorije roda Adamovog na woj u svetlostiprisustva (parousa) Gospodweg na toj Zemqi i u istoriji.Tu podrazumevamo i prvu parusiju Hristovu u Palestini i

  onu eshatolo{ku Drugu parusiju Carstva Nebeskog, kakoto isto ali novozavetno potpunije govori i posvedo~uje SmHristos (1Mojs.28,12-18; Jn.1,14 i 49-52). Istu ovu temu op{irnijerazvija veliki Jevrejin i veliki hri{}anin Pavle iz Tarsa,i to ba{ u Poslanici upu}enoj Jevrejima (glava 7-9 i 11-13), gdena eshatolo{ki na~in tuma~i celokupnu sve{tenu istorijui sve{tenu geografiju Starog i Novog Izraela. Za Aposto-lom Pavlom ovo vi|ewe i shvatawe izla`e, i u `ivotno-

  -liturgiskoj praksi pokazuje, sva svetoota~ka teolo{ka mi-sao, egzegeza, himnografija, istoriosofija, teologija, i presvih i svega sama Sveta Liturgija Pravoslavne Crkve.

  Ukratko re~eno: ako spojimo najve}eg jevrejskog Proro-ka Isaiju i najve}eg hri{}anskog Apostola Jovana i ujednopove`emo wihovo izvorno biblijsko, profetsko vi|eweSvete Zemqe i wene istorije, kao simvola celokupne Zem-qe i istorije roda qudskog, onda }e to biti ona jedinstvena

  biblijska, starozavetno-novozavetna vizija, poruka i bla-govest: o Hristocentri~nom pokretu i podvigu preobra-`aja ovog neba i ove zemqe u Novo Nebo i Novu zemqu (Is.65,17;Otkr.21,1-3), {to je ustvari jedna i jedinstvena svesabornaSkinija(=Dom, Crkva) Boga sa qudima i qudi sa Bogom. Nebona Zemqi, i Zemqa na Nebu.

  Sveta Zemqa Izrael i Sveti Grad Jerusalim pripadajusvemu ~ove~anstvu, i u Zemaqskom i u Nebeskom Carstvu.