Atanasije-Liturgija i Duhovnost

of 15

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Atanasije-Liturgija i Duhovnost

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  1/15

  L I T U R G I J A I D U H O V N O S T . . . ( 9 9 - 1 2 7 )

  99

  LITURGIJA I DUHOVNOST*)

  1.Liturgija1)se nalazi u samom centru ivota, iskustvai saznawa Pravoslavne Katoli~anske (=Saborne) Crkve Bo-`ije, dakle u centru pravoslavne teologije. Jer Liturgijasa~iwava, ali i izra`ava, smo bi}e i sm `ivot Pravo-

  slavne Crkve, zato {to je smo bi}e Crkve Hristoveliturgi~no i sam wen `ivot evharisti~an i evharistijski.

  *) Re~ na 2. Kongresu Pravoslavnih Teolo{kih {kola u Atini, 1976.1) Re~Liturgija upotrebqava se ovde pre svega u zna~ewu pravoslav-

  nog crkvenog sabrawa vernih na jedno mesto (obi~no u hramu) radi svr{a-vawa Svete Eharistije, i sm taj akt svr{avawa Sv. Evharistije. Liturgi-

  ja, dakle, ozna~ava samu Sv. Evharistiju Crkve na delu. Daqe, izraz liturgija upotrebqava se i u {irem zna~ewu: u smislu pravoslavnog bogo-slu`ewa uop{te, bogoslu`benog (liturgi~kog) `ivota (ili kulta) Crkve,koji i prvona~alno izvire i kona~no uvire i rekapitulira se sav u Sv.Liturgiji Crkve. Na kraju, upotrebqavamo re~liturgija i u jo{ {iremzna~ewu (a takvu nam upotrebu dozvoqavaju i same evharistijske, crkveno-ko-smi~ke dimenzije Bo`anske Liturgije), to jest u smislu prave i pravilne,normalne funkcije svakog tvarnog bi}a, pravog funkcionisawa (slu-`ewa) svakog ivog organizma, svake tvari, celokupne tvorevine Bo`ije(jer prvobitno zna~ewe gr~ke re~i liturgia (leit-orga) i jeste: javno delo,

  delawe (delovawe), rad, funkcija, funkcionisawe, op{ti i javni rad za narod(tj. na korist svih), vr{ewe op{tekorisne funkcije isl.). S druge strane, iizrazduhovnost (iako bismo u naslovu ove teme pre o~ekivali izrazduhovni`ivot, za razliku od zapadwa~kih shvatawa duhovnosti, spiritualnosti)upotrebqavamo shodno pravoslavnom crkvenom blagodatno-asketskomiskustvu: u smislu svojstva (=kvaliteta, vrline) nastalog u tvarnim bi}i-ma, i pre svega u ~oveku, od dejstva (=energije) blagodati Duha Bo`ijeg,Duha Svetoga, to jest u smislu oblagoda}enog stawa, oblagoda}enog `ivo-ta (oDuh-ovqenog ili Duh-ovnog `ivota) koji je u ~oveku uvek plod DuhaSvetoga (sr. npr. Gal.5,22-23), plod i rezultat prisustva i dejstva duhovne

  blagodati Duha Svetoga u ~ovekovom bi}u i ivotu, uz, naravno, ~ovekovuslobodnu i u qubavi saradwu i sinergizam sa Duhom Svetim.

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  2/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  3/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  4/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  5/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  6/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  7/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  8/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  9/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  10/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  11/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  12/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  13/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  14/15

 • 8/8/2019 Atanasije-Liturgija i Duhovnost

  15/15