AQUARIUS KINCSEI

Click here to load reader

 • date post

  18-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AQUARIUS KINCSEI

AQUARIUS KINCSEI
AQUARIUS KINCSEI
LECTORI SALUTEM – avagy a szív közepébe cseppent ambrózia –
…e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai. Egy üzenet kísérletei, egy dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palack- postában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi part felé, várva arra, hogy egyszer kikött érjenek. …e sorok itt a mában szándékuk szerint jelet kívánnak hagyni. Jelet, mely a létezés örök forrásához vezet, jelet, mely rávilágít mindarra, mi ezen az úton túlmutat ön- magán, azaz a Lét egyetlen, igazi értelmét keresi. Igen: a Választ. …mert a helyzet oly mértékben nivellálódott, hogy mindazzal kapcsolatban mi itt apo- kalipszis gyanánt zajlik, melynek lelki, szellemi egzisztenciánk érintettségénél fogva részesei vagyunk választ kell adni, s ez a válasz a felelsség. De nem, ez nem az Írás­ tudó felelssége, mert az apokalipszis következmény – nélküliségében írni ma már bármit lehet. Nem, ­ ez a felelsség más. Ez több, ez mélyebb – és következményekkel jár. Ez a felelsség a keres ember felelssége, vagyis azé, kinek a kehelybl a szíve közepébe cseppent egy korty a forrásból. Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízönt­kor apokalipszisében az egyet­ len adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Keres ember alapállása. A Keres emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mi isteni eredetét hordozta.
…ennek az emlékezésnek az aurájában születik a vágy, a visszatérés lehetségének vágya. Ezek a sorok tehát a visszatérés lehetségének sorai. So- rok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel ezeltt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban, a Duna­kanyarban, vagy egy hvös hajnalon egy német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az apokalipszis dübörg örömhírében születtek. Mert az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik. Sorok tehát, más szóval: válaszok. …a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai.
2 AQUARIUS KINCSEI
Tartalom Program Meselabirintus – Szívbéli választás 4 Szellemi kincsek Karl von Eckarthausen: felh a szentély fölött 6 Gondolkodtató Bakos József: Hermetikus feljegyzések 10 Szabad polc Mayer Zsolt Simon:A fehér kasztni 12 Süt Zsolt:Lélekzet-nemzetség 13 Barbelo:Nyomor a köbön 14 Grócz Attila: …az utóhang 16 Grócz Attila: Dobbanások 18 Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levele Smirnához 19 Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – So strong so bright 22 A Most nemzedéke ifjúsági rovat 24 Mozgó Hoszai Macuo: Scorsese: Némaság 38 Arc-könyv 41 Hangoló William Goldsmith:Örömadú Beethoven IX. szimfóniája 42 Lapozó Gustav Meyrink: A fehér dominikánus 46 Nita Abbestee: Ifjúsági biblia 47
Impresszum Aquarius Kulturális Alapítvány
2528 Úny, Újtelep 094/5. mobil: + 36 30 779 5573 aquariuskincsei.hu www.facebook.com/aquariuskincsei
2018/2
Aquarius Találkozó
a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra.” Szeretettel várunk április 20-án 17 órától Miskolcon a városi
könyvtárba, ahol Weöres Sándortól hallhatsz rövid idézeteket Gál Katalin és Várhegyi Gergely tolmácsolásában. Ezek után pedig közös beszélgetésre hívunk minden jelenlévt, földi
és égi szerelem, – élet és halál rejtelmeinek, mélységének közös végiggondolására.
Az est házigazdája és zenei aláfestje Nagy Gábor, Aquarius Kulturális
Alapítvány http://aquariuskincsei.hu/esemeny/ weores-sandor-est/
Helyszín: Harmónia Palota (Ybl nagyterem) Budapest VIII. ker. Múzeum utca 9. Idpont: 2018. május 9. (szerda) 18.00 óra Információ: http://aquariuskincsei.hu/esemeny www.aquariuskincsei.hu info@aquariuskincsei.hu
Aquarius Találkozó
SZÍV B
É LI
V Á
L A
S Z
T Á
mese segítségével, tárjuk fel önnön sárkánykirályunkat! Ezen a különleges estén
beszélgessünk arról, hogy milyen bels út vezet a jó döntésekhez, életünk kiteljesedéséhez. Mi az oka és
következménye, életünk minden területén, hogy ha nem tudunk dönteni, vagy nem választhatjuk azt, amirl tudjuk, hogy a legjobb lenne? Fedezzük fel együtt, a szívbéli válasz-
tás erejét! Házigazdáink: Adorján Katalin – Mosoly Alapítvány
Vaskor Gréta – meseterapeuta Aczél Zoltán – Pelikán Konferenciahely
Intendánsa – játékkutató és játéktervez
részlet
1. LEVÉL – részlet
Az igazság vezeti el az embert a boldogságához. Tud- játok neki ezt nyújtani? Amit ti igazságnak neveztek, az érzéki, vagyis tartalom nélküli dolgok fogalmának üres formája, melyhez kívülrl az érzékekkel fértek hozzá, és az észlelt viszonyok szintézisét az értelemmel soroljátok be tudománynak vagy rületnek. Anyagi szinten semmi igazságotok nincsen, a szellemi és anyagi princípium számotokra Noumen2. Az erkölcsi igazságot – akár az elméletit, akár a gya- korlatit – az írásokból és a hagyományokból vonjátok ki. Mivel az eszetek princípiuma az önállóság, és az akarat motívuma csak az egoizmus, ezért a kényszerít erkölcsi törvényt vagy nem látjátok a világosságotokkal vagy visszataszítjátok az akaratotokkal. Ennyire jutott a mai felvilágosodás. Az egoizmus a filozófiai képmutatás köntösében a romlás gyermekét szülte a világnak. Ki állíthatná, hogy a Nap delel, ha egyetlen fénysugár sem örvendezteti a környéket, semmilyen meleg sem élteti a növényeket? Ha az emberek bölcsessége nem javul, semmilyen szeretet nem teszi ket boldogabbá, akkor az egészért még nem sok történt. Ó, ha a természet, vagyis az érzékek embere megta- nulná belátni, hogy értelmének alapelve csak önérdek, akarati indítéka csak önzés, s emiatt kell rendkívül nyo- morultnak és boldogtalannak lennie, akkor megkeresné magában a magasabb elvet és közeledne a forráshoz, amely ezt a princípiumot mindennek adni tudja, mert ez a bölcsesség a lényben. Krisztus bölcsesség, igazság és szeretet. Mint bölcses- ség, az értelem princípiuma, a legtisztább ismeret forrása. Mint szeretet, az erkölcs princípiuma, a lé- nyeges, tiszta akarati indíték.
SZELLEMI KINCSEK
KARL VON ECKARTSHAUSEN: A FELH A SZENTÉLY FÖLÖTT részlet 2
Szeretet és bölcsesség kiegészíti az igazság szellemét, a bels világosságot, amely megvilágítja bennünk az érzéken felüli dolgokat, és objektivitást ad nekik. Érthetetlen, milyen mélyre süllyed az ember a tévedés- be, ha elhagyja a hit egyszer igazságait és saját véle- ményét állítja velük szembe. Századunk az értelem és az erkölcs princípiumát, va- gyis az akarat indítékát a fejjel akarja meghatározni, pedig ha a tudós urak figyelmesek lennének, biztos elbb megtalálhatnák azokat a legegyszerbb ember szívében, mint a saját villogó okoskodásukban. A gyakorló keresztény ezt az akarati indítékot, min- den erkölcs princípiumát, ténylegesen és valóságosan a szívében találja meg, és ez a következ formulában fejezdik ki: „Szeresd Istent mindenek fölött, és fele­ barátodat, mint saját magadat”. Isten és a felebarát szeretete a keresztény ember akarati indítéka, és a szeretet lénye, maga Krisztus bennünk. Így az ér- telem princípiuma a bölcsesség bennünk, továbbá a bölcsesség lénye. Az anyagban lev bölcsesség pedig megint Krisztus, a világ világossága. Megtaláljuk tehát Benne az értelem és az erkölcs princípiumát. Mindaz, amit itt mondok, nem hiperfizikai rajongás, hanem valóságos realitás, abszolút igazság, amit min- denki önmaga megvizsgálhat tapasztalat által, amint felveszi magába az értelem és az erkölcs princípiumát, Krisztust, mint bölcsességet és szeretetet. saját ma- gát nevezte igazságnak, és egyedül a bölcsesség és a szeretet. Az érzékek embere egyedül mélységesen el van zár- va minden igaz és érzékfölötti abszolút alapja ell. És pontosan az ész, melyet manapság törvényhozónak akarunk trónra emelni, csupán érzéki ész, melynek
SZELLEMI KINCSEK
A kép forrása: www.pinterest.co.ukAQUARIUS KINCSEI7
KARL VON ECKARTSHAUSEN: A FELH
A SZENTÉLY FÖLÖTT részlet 3
fénye, mint a rothadó fa halvány csillanása, nagyon különbözik a Nap csillogásától. Az érzékek embere számára nincsen abszolút igazság, ez csupán a bels, a szellem-ember számára létezik, akinek saját szenzoriuma, érzékelje van, vagy pon- tosabban bels érzékszerve, mellyel fel tudja fogni az érzékeken felüli világ abszolút igazságát. Ez szellemi érzékszerv, mely a szellemi dolgokat olyan természe- tesen használja a tárgyilagossághoz, mint a küls ér- zékek a küls dolgokat. A szellemembernek e bels érzéke – ez a szenzorium a metafizikai világ észleléséhez – sajnos még ismeretlen azoknak, akik kívül vannak. Ez Isten birodalmának egy titka.
2. Noumenon: a jelenségek mögötti szubsztancia vagy valóság (maga a dolog, idea), gondolkodás vagy intuíció által felfogható. Ellentéte: Phainomenon, a jelenség, empirikus dolog.
Forrás: Karl Von Eckartshausen: A Felh A Szentély Fölött, Kiadó: Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület, 2015SZELLEMI
KINCSEK
„Higgy abban, amit látsz, és hallgass Isten benned él igéjére.
Óh, milyen nemes az az elme, amely az igaz bölcsesség irányítása alatt, az élet s a fény által megnyitott lelki szemekkel látja önmagát. Így ajánlja fel Isten a boldogságot
nekünk, hogy az igaz lelki eszközöket mködtetve, híven térhessünk vissza hozzá, akibl kezdetben származtunk.”
Robert Fludd
Forrás: Isteni bölcsesség – Isteni természet cím könyv http://aquariuskincsei.hu/termek/isteni-bolcsesseg-isteni-termeszet/
Robert Fludd, De praeternaturali utriusque mundi historia, 1621
„Higgy abban, amit látsz, és hallgass Isten
benned él igéjére.
Óh, milyen nemes az az elme, amely az igaz
bölcsesség irányítása alatt, az élet s a fény által megnyitott lelki szemekkel látja ön-
magát.
hogy az igaz lelki eszközöket mköd-
tetve, híven térhessünk vissza hozzá, akibl kezdetben származ-
tunk.”
AQUARIUS KINCSEI9
feljegyzések
A hermetikus út tehát ahol kezddik, ott végzdik; egyszerre halad a világ labirintusán át és a tudat- ban „befelé”, de el sem mozdul az a hermetikusan lezárt edénytl – melyben a transzmutáció zajlik hisz az em be ri tudat az „edény”, a filozofikus tojás (a mate ria prima jelképe), mely szoláris és lunáris félre oszlott, ha tetszik analógiás és logikus funkciókra, „gondolkodásra”. Ezzel a nagy vallásos polaritás tör- vényének (Herts), de általában is minden dualitás alap jává válik: a Kelet és Nyugat irányára, a fény, élet és jobb kéz útjává, illetve a sötétség, halál irányára, a bal kéz útjává. Eme edényt helyezik most az athanorba (kemence), maga is az Anya szimbóluma, az Anyáé, mely más- részt az svizek tükre, a világ, a hely, ahol a léte- zés alanya, a Király fogva tartatik. Zoszimosz csak meg ersíti ezt, mikor a víz elemet a Venusszal állítja analógiába; ahogy a földet a Saturnusszal, levegt a Jupiterrel, az ég „kék” Jupiterrel, és a tüzet a Marssal. Ezek a labirintusok önmagunk tükrei, de hogy mit látunk meg a M, világ-tudat labirintusának cent- rumában: a „világkirályt”-e vagy önmagunk groteszk „árnyát”, a Minotaurost – nos, éppen ez a tét. Egyszerre kell bolyonganunk saját magunk küls tükrében: hegyek között, barlangok mélyén, alkími- ai mhelyekben, elrejtett si könyvek rejtélyei kö- zött, és saját magunk bels tükrében, a tudatban, pl. az alkímia „bens” értelmezésével felfegyver- kezve, ahol a prima materia, a „zöld”, a reflektálat- lan, naiv világ ba-beleélés minotaurosi szintje. Ennek meg kell halnia, feloldódnia, megrothadnia, majd a reflexiók poklán is átmennie, hogy a legeslegvégén a „hegyek újra hegyek legyenek”… a vörösben. E processzus az alkímiai „Salamon labirintusa”. Atha- nasius Kircher azt mondja, hogy a föld belsejét egy
GONDOL- KODTATÓ
Bakos József: Hermetikus feljegyzések 2
borzalmas, komplex labirintus alkotja. (Ki nem bo- lyongott már járataiban, egynémely hagymázas álmú éjszakán?) A tudat, világ mélyében csakugyan nem más, mint ez a labirintus, de bejárható Hermes Tris- megistos vezetésével.
GONDOL- KODTATÓ
Reviczky Gyula Magamról
fénymagok a szíved mélyén sebeiden, vágyaidon át érinthetem ket – éltet
szeretet-cseppek, gyönyör-zuhatag
SZABAD POLC
SZABAD POLC
Egon Trunk a hideg avaron csoszog. Az erkély korlát- ján ücsörg angyalok széttárják alabástrom karjuk,
arany vérük pezsdül a fagyos zivatarban. A vaskorszak dicssége úgy pendült az elmúlt háborúkban, mint a hangok egy szimfóniában, amelyek nem hagyták
széthullani az ertlenné halványodó harmóniát. Egon Trunk kalapjáról smaragd fácán lucskossá ne-
hezed tolla kókadt a lovag vállára. Az oszlopok, ame- lyekre rásimult szerelmesen a köd, sajgó igyekezettel
feszülnek a ósdi tetzet alatt. A kertben löttyedt szamóca bokrok, mezítelen, riadt
táncukba fagyott termre metszett fák, akik korlátoltak és hségesek, mint a kutyák, édes boldogságuk, hogy
alkotójuk lélegzetében ott áramlik az életük is. A hömpölyg átváltozásban ez egy pillanat. Ilsenburg, ezerhétszáznegyvenkettben, böjtölk, gazemberek
kora. A fényt hordozó isten megsuhintja a szekercét, és a megvetemedett rend nagyot reccsen. Jajdul, szakad szét, mint latyakba fordult templomajtó. Azután erre
kap, körbefonja a tavasz, az új beléömleszti halott testébe az élet nedveit, mint a kilkhor, még száz-és
száz esztendkön át emészti majd az emberiség erejét. Handel épphogy elkészül a Messiással.
Megereszkedett az id. Egon Trunk leül a kerti lugasban, a nyirkos padra tapadt levélkét bámulja,
azután mélyet sóhajt. Fönn, a fels szobában, egy fehér kasztniban rizte a
leveleit.
Reviczky Gyula Magamról
az „Éhezk viadala”
A kiindulási pont mindenképp szellemi nyomor. Ez az intelligencia hiánya? Nem, st!
Szokták is mondani, hogy: „nagy ésszel, csak nagyot lehet tévedni!”
Szellemi nyomor az, mikor önteltségünkben és önzségünkben, kizsákmányolói és parazitái vagyunk az
élet áramlatainak. Szélsségesen individualizálódott én-tu- datunk nar cisztikus volta oly krónikus, hogy magán kívül
már mást nem lát, körülötte lév világgal nem foglalkozik. Ennek közvetlen következménye a lélek nyomora
a négy zeten. Ez valami alsóbbrend állatias dolog volna? Nem, st!
Az állatvilág sok esetben harmonikusabb és tisztább lelki életet él, mint mi emberek.
Lelki nyomor az, mikor önteltségünkben azt véljük, hogy a problémát van hatalmunk megoldani. Vagy, hogy a törvényt mi alkotjuk, gonoszságunkban bárkire ezt
rákényszeríthetjük. Vagy a humanizmus oltárán bneinket elfedik valódi belátás nélküli jó(nak tn) cselekedeteink. Nem fedik. Rosszabb. Következményeket csak súlyosbít-
ják, a gyógyulást hátráltatják, a szenvedést fokozzák. Ennek következménye pedig a mérhetetlen testi nyomor a
köbön. Hol?
Megoldás? Van. Tízezer éve van.
Az Élet Szelleme által inspirált lélek, egy dolgot akar: Kap- csolódni. Mert a kapcsolat szeretet.
A szeretet pedig elajándékozza magát, mert ez létének alapja.
SZABAD POLC
SZABAD POLC
A Szellemi ember, az Élet Szellemmel, az Univerzum erejével való kapcsolata alapján felelsséget vállal. Az él ismeretet mindenki számára elérhetvé teszi, ezzel
az élet lehetségét megadja. Az él ismeret igazság. Az igazságot nem kell tanítani,
mert az elme felismeri. Nem kell megérteni, mert szív öröktl fogva tudja már. Csak oda kell tudni
ajándékozni annak aki létállapotánál fogva kéri azt. Biztosan ismered: Ne halat adj, tanítsd meg horgászni!
avagy. Ne segélyt küldj, hanem tanítsd meg a saját kö rülményeiben is boldogan, teljes életet élni.
A kép forrása: www.pinterest.co.ukAQUARIUS KINCSEI15
SZABAD POLC
Grócz Attila: …az utóhang
Ezer arcom van. A titok maga vagyok. Ölelés vagyok, – a tisztaság gyémánt ereje. Egymás felé induló kezek lágy érintése. A vér akarata. Tízezer br. A lélek tízezer tüze és fénye. Mozdulat és a tánc. Sírás és fájdalom.
A gondolat könnye-nevetése, az es utáni harmat üzenete, egy n kötelessége, egy férfi tévedése;
mind-mind én vagyok. Északi szél játéka, égbe maga- sodó hullám ritmusa, – Thalassa, – így mondták ezt
régen. A végtelen tenger vagyok. Ezer hangom van. A hallgatás vagyok.
„…középszerek. Mind tévednek, mind! Nem merik a boldogságot – gyávák! Ócskák ezek, csak látszatok. … Nyitják a kapukat… nem merik… szélcsend van…
engedjetek… fáradt vagyok… …volt az a kett. Igen, – arra a kettre emlékezem. Nagy szenvedéllyel éltek. Er volt bennük és lágyság és ünnep, de leginkább tiszták voltak. Igen – tiszták és szépek. Szépek a mozdulatban, melyben távol-
ról – nagyon régen és nagyon távolról, a hegyek és a tengerek közül – egyszerre nyújtották kezeiket. Szép
kezek voltak, – remegtek a szélben… erre emlékezem.
És tiszták voltak az érintésben, mikor kezeik a csil- lagtávolságból egymáshoz értek. És szép volt a
méltóság tekintetükben, mikor annyi év után ismét egymás szemeibe néztek. A homokos partot láttam,
ahogy a tenger földet ér és feltnt, hogy mezítláb léptek …erre is emlékezem.
Megfigyeltem ezt. Mert a pillanat az élet – egy másfaj- ta élet – ereje és kezdete is volt egyben. Arkhai – így
mondták ezt régen. Szép volt, mert mértéke volt. Akkor, abban a pillanatban legyztek. Igen, – legyz- tek, így mondom ezt, egyszeren. Nincs megrendülés
– ezer csönd van bennem.
A kép forrása: www.pinterest.co.uk
Grócz Attila: …az utóhang
Legyztek az ervel, mellyel éltek. A mértékkel és a méltósággal gyztek. Mert így élt ez a két ember-ün-
nep. Ahogy az én idmben, régen a hsök éltek. Ösztönnel tették, mint hajnali erdn a vadak, mint
harc közben a férfiak, s ölelés közben mind a nk. A tengeren és a hegyen tették ezt. A kiontott vér moraja,
az érzékek felszabaduló sikolya, pajzsok diadala és telt sóhajok visszhangja közt. Hétköznapian. De tették,
ösztönnel tették, tehát a tudattal, – az egyedüliség tudatával –, hogy nincs más. Nincs több, se kevesebb.
Ez mindenük. Megtartották a törvényeket. Legyztek. Nem, nem lettek istenek, hallhatatlanok. Ettl többet tettek. Halandók maradtak, – gyengék, tiszták és szabadok. Legyztek. Reszket kezükben
vagyok. Az igazat mondtam, – most már hallgatok. A többit megírják majd az eposzok. S mert szép, és kell és
hshöz méltón illik, hogy a vesztes nevét megénekel- jék íme tessék, – nem szégyen: Daimon –, így
mondták ezt régen, tehát a sors vagyok. … a szél feltámadt…, nyitják a kapukat…, nem, aztán már nem követtem útjukat… igen, lehetnek boldogok… s lehetnek, – persze, lehetnek akár
boldogtalanok.”
A kezed barázdái közt ébred hajnal melegíttette fáradt arcomat.
Áttetsz pára szitált az idk végén, mikor gyöngy újaik- kal szívem pókhálós titkait feltörték az istenek.
A terek beteltek. Csend volt és ünnep, – létvarázs. Épp a mindenség született.
Táguló pillanatban nyílt a tér és nyílt a világ.
A tisztaság erejével indultak felém messzi hegyeikbl a fák.
Az els dobbanás a fényé volt. Ereimben színarany lombok közt tízezer patakban csordogált lüktetve, s vitte magával, vitte szelíden
pókhálós, öreg titkok-életem.
A fény után lett a szó, – a második dobbanás.
Vagy: „A tej fehér.”, „Itt a sálad.” „A hiányod, mit – ha nem lennél – éreznék utánad.”
A szavak méz-illatát itta a nap, csillagok és mind a fellegek.
Kezed barázdáiból ered folyók öntözték remeg szívemet.
A szót a mozdulat követte: a harmadik dobbanás. , „Legyen”– mondták, s a szelek érintésére
források nyíltak a cédrusok lábainál. Kitárt karjaikkal útnak indultak értem az ezer éves fák.
A kép forrása: www.pinterest.co.uk
AQUARIUS KINCSEI18
SZABAD POLC
Feltárulhat-e a valós történelem, amelyet nem a „gyz- tesek” írtak? Csakis az Egy valóban. Csakis a lélekben. Azonban akik ezt meglátják. legyenek méltóságosak; bölcsek és szeretettel ersek, erejükben kegyesek! Nem az számit, hogy milyen rossz történt az úton, hanem az, hogy mit sikerült megriznetek az eredend jóból. Feltárulhat-e a vallás mögötti vállalás. a sallang mö- götti valóság? Minden ilyen irányzat külön egész, így ha megnézzük, melyik irányzatban hány rész a tiszta valóság, és az abszolútum, eszerint egész jól áll ez is, az is, de van- nak irányzatok, amik nagyobb részben tiszták, vannak, amik kisebben. A legtisztább és teljesen tiszta olyan irányzat lenne, ami semmi sallangot nem tartalmaz; ezt maximum sokból lehetne összegyúrni. Az is érde- kes, hogy egy ilyen összegyúrás folyamán kiderülne. hogy ami tiszta bennük, mindegyikben, az nem is az irányzatok eleme, hanem tlük függetlenül is egy egye- temes értékrend, minség, evidencia. Ennyi ervel inkább arról beszélünk, ha irányzatról beszélünk, hogy melyik mennyi sarat kent rá ezekre az amúgy is létez és él evidenciákra. Nem az irányzat találta fel az evi- denciákat, hanem jött, bekapta, rátelepedett, bekente sárral, és azt mondta, hogy az evidencia. Így. Az ideális összegyúrás nem úgy mehetne vég- be. Ha egy újabb irányzatot alkotna valaki megint. Hatszáz hatvanhatodiknak; hanem ha az egyetemes, amúgy is létez evidenciákról lefejtené az összes sarat, sallan got és kérget és nevet és irányzatot és keretet és intézményt. Tessék megtenni! Mivel kint arrogancia lenne megtennünk, tegyük meg az egyet- len „helyen” ahol nem arrogancia: önmagunkban! Ha próbatételeket kell kiállnotok, nyugodtan adjátok a legtöbbet, a legjobbat, ne gazdálkodjatok, hanem
Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levelei Smirnához
A kép forrása: www.pinterest.co.uk
2
SZABAD POLC
szeressetek, mert végtelen kinccsel váltok eggyé, ami kor elengeditek a félelmet, az önös vágyakozást, és az illúzió-kincseket! A jóakaratúak hite nem kétezer éves, hanem a világ eleje elttrl folyamatos bölcses- ség, amely látja, tudja, érti, és örökíti a látható és láthatatlan Multiverzum valóságát. Független minden intézményesített hiedelem- és megélhetési, hódító, kizsákmányoló, butító, hamisító vallástól, tudomány- tól, rendszertl; mert ez Élet, Világosság, böl csesség, szeretet, és szerves, mköd, él, természetes, eré- nyes, jóra tekint, jóra törekv, gondoskodó, másokat közvetetten emel, felmutató és nem beavatkozó, sza bad, nem intézményesített, éteri tudomás. Akiben él mindez, nem térít, nem bizonygat, nem hábo rúzik, nem támad, nem haragszik, nem mások- ban akar rendet tenni, hanem önnön erényeinek pallé- rozásával tördik, hogy a megakadályozhatatlan, a ki- kerülhetetlen, az elodázhatatlan „idejében” is legyen létez, akiben Élet, Világosság, Bölcsesség van, hogy legyen, akibl a világ újjászülethet! Tisztelet a harcosoknak, akik a legtöbbet adják, akik békeidben a szegényekrl gondoskodnak, és nem bosszankodnak ehelyett; és akik a béke megrzéséért szólalnak fel, és akik sosem támadnak, csakis véde- keznek, a láthatatlan a tanúja helyes szándékuknak! Katonákból harcosokká, harcosokból lovagokká, lova- gokból bölcsekké, bölcsekbl teljesekké legyenek! Tisztelet a szellemi forradalmároknak, akik tudják, hogy az egyetlen olyan forradalom, amelynek mindenki gyztese lehet, az a szellemi forradalom, a hiszékeny, hitet len, elégedetlenked, tompult tömegek bölcses- ség általi néppé emelése, bölcs nemzetté szeretése; hogy aztán az a bölcs nemzet már tudja azt, hogy hon- nan jöttünk, hová tartunk, és miért!
A kép…