ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ...

128
&4 2 . . fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ . œ j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ . œ j œ œ œ & . . 4 3 4 2 18 ˙ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ ˙ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ œ œ &4 2 4 3 4 2 26 œ Œ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ ˙ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ œ œ &4 2 4 3 4 2 34 œ Œ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ ˙ œ œ œ œ . œ j œ . œ J œ œ œ &4 2 4 3 4 2 42 œ Œ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ ˙ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ œ œ &4 2 . . 50 œ œ œ J œ œ # œ œ œ b . œ J œ œ # œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & . . 58 œ œ 1 . œ J œ 2 œ Œ œ Œ ABU-YAYA Autor: Pep Toni Rubio Transcripció: Pep Toni Rubio D.C. al FI FI

Transcript of ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ...

Page 1: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ œ

&9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ

& .. 43 4218

˙ œ œ œ œ .œ jœ .œ j

œ ˙ œ œ œ œ .œ jœ .œ j

œ œ œ

& 42 43 4226

œ Œœ œ œ œ .œ j

œ .œ jœ ˙ œ œ œ œ .œ j

œ .œ jœ œ œ

& 42 43 4234

œ Œ œ œ œ œ .œ jœ .œ j

œ ˙ œ œ œ œ .œ jœ .œ

Jœ œ œ

& 42 43 4242

œ Œ œ œ œ œ .œ jœ .œ j

œ ˙ œ œ œ œ .œ jœ .œ j

œ œ œ

& 42 ..50

œ œ œ‰ Jœ œ# œ œ œb .œ J

œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..58

œ œ

1

.œ Jœ

2

œŒ

œŒ

ABU-YAYAAutor: Pep Toni Rubio

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.C.al FI

FI

Page 2: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Œ œ%.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..10

.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙1.

Œ œ2.

‰ jœ œ œ œ œ œ

&20 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..31

˙1.

œ œ œ œ2. %Œ œ .œ

jœ œ œ ˙ œ Œ

ACOMPANYADA A L'AJUNTAMENT

Transcripció:Pep Toni Rubio

al

alFI

FI

Popular de Mallorca

fabiol i xeremies

Page 3: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..fabiol i xeremies

Œ ‰ œ œ%.œb œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

& .. ..4 .œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ

& ..7

œ œ œœ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ1

œ œ œ œ œ

& ..10 2

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ

& .. ..13

œ œ œœ œ œ œ œœ œ1

œ œ œ œœ œ2

œ œ œœ œ

&16

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ .œ œ œ œ œ œ

&19

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ

& ..22

.œ œ œ œ œ œ%

.œ œ œ œ Œ

ACTE DE SOBIRANIA

Autor: Pep Toni Rubio

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI FI

Page 4: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&10

˙b œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ

& .. ..20 œ œb œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ

&30

œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..40

.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1.

˙2.

œ œ%

œ œ œ œ œ œ Œ

AIRES DE PONTEVEDRA

Popular galega

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

alalFI FI

Page 5: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 44 .œ jœ œ œ ˙ ˙ .œ j

œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ œ œ

&6

.œ jœ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.˙ œ .œ j

œ œ œ œ œ

& 4216

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 4422

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ

&28

œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

& ..34

.˙ œ ˙ ˙ .˙ œ ˙ ˙ .˙ œ œ œ œ œ œ w

& .. ..41 1

˙ œ œ

2

w˙ ˙ .œ

Jœ œ œb ˙b œ œ# w

ALBORADA DE POLLENÇA

Nicolás de Castro

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 6: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..47

.œjœ œ œ ˙ ˙ .œ j

œ œ œ

1

w

2

.˙ œ ˙ œ œ

& ..53

˙ œ œ .œjœ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ .œjœ œ œ œ œ

& .. 43 42 ..59

.œjœ œ œ .œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ

œ .œ œ .œ œ

3

œ œ œ œ

3

œ œ œ

& .. ..65

3

œ œ œ3

œ œ œ .œ œ.œ œ .œ œ

3

œ œ œ œ

3

œ œ œ3

œ œ œ3

œ œ œ

1

œ.œ œ

2

œ

3

œ œ œ

& .. ..72

%

3

œ œ œ

3

œ œ œ3

œ jœ

3

œ œ œ

3

œ œ œ

3

œ œ œ œ3

œ œ œ

3

œ œ œ

3

œ œ œ3

œ jœ

3

œ œ œ3

œ œ œ3

œ œ œ ˙

&80

œ œ ˙ œ œ ˙ ˙

3

œ œ œ .œ œ ˙ œ œ

& .. 43 .. 4288

˙ œ œ ˙ ˙

3

œ œ œ3

œ œ œ .œ œ œ

%

.œ œ .œ œ

3

œ œ œ

& 4295

.œ œ œ

2 ALBORADA DE POLLENÇA

al

al FI

FI

Page 7: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

V # 42 ..fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

V # ..7

œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ1

œ œ œ œ œ2

œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

V #14

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

V #21 œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ%

œ œ œ œ œ

V #28

œ Œ

AN DROmi m

Transcripció:Pep Toni Rubio

al al FI FI

Dansa de la Bretanya francesa

Page 8: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 ..fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b ..7

œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

& b14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b21

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ%

œ œ œ œ œ œ Œ

AN DRO

Transcripció:Pep Toni Rubio

al al FI FI

Dansa de la Bretanya francesa

Page 9: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..fabiol i xeremies

Œœ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..7

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ1

œ œ œ

2

.œ œ œ œ.œ J

œ œ œ œ.œ J

œ œ œ

&15

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ J

œ œ œ œ

&21

‰ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

œ œ œ

&27

œ œ œ œ œ Œ

alal fi

FI

ANAR DE COPES

Autor: Pep Toni Rubio

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 10: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 ..fabiol

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

& b7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŸœ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ

Ÿœ# œ œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ

& b ..13 œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œn œ œŸœ

1

œ œ œ œ 2

œ œ œ œ

& b ..19

œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b26

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŸœ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ

Ÿœ œ œ# œ

& b33

œ œ# œ œ œ œŸœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ

& b ..39

œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1

œ œ œ œ œ2

œ… Œ

BADINERIE

J.S. Bach

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 11: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .. ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ

& ..10

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

BALL DE GEGANTONS

Popular catalana

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 12: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..16

.œ œ œ œ1

œ œ œ œ œ2

˙ Œ ‰ œ œ .œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ .œ œ œ

&23

.œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ ˙ .œb œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..30

œ œ œ .œ œ ˙ ˙ œ Œ

BALL DE GEGANTS

DE VILANOVA

Transcripció:Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al FI

FI

2ª i

Page 13: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& b .. ..11

œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

& b ..22

œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙

BALL DE L'ÓSPOLCA D'OURS

Popular occitanaTranscripció: Pep Toni Rubio

fabiol i xeremies

Page 14: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..23

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

˙ œ2.

.œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

BALL DE LA CISTERNA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 15: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .œ jœ œ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ .œ jœ œ œ

& ..11

.œ jœ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ .œ J

œ œ œ ˙ ˙

&23

˙ ˙ ˙ ˙ .œjœ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

BALL DE NOCES

Popular catalana

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 16: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .œ jœ œ .œ

jœ œ .œ j

œ œ ˙ œ .œ jœ œ .œ

jœ œ .œ j

œ œ

& .. ..8

.˙ .œjœ œ ˙ œ .œ j

œ œ œ ˙ œ .œjœ œ .œ

jœ œ .œ j

œ œ

& .. ..16

.˙.œJœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ ˙ œ

.œJœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ

& ..24

.˙ .œjœ œ .œ

jœ œ .œ

jœ œ ˙ œ .œ

jœ œ .œ

jœ œ œ œ œ

& ..32

.˙ .œJœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ ˙ œ

.œJœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ

& ..40

.˙ œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

BALL DES COSSI

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

Page 17: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

& ..7

.œ3

œ œ œ œ Œ

BALL DEL INDIS DE POLLENÇA

Autor: Felicià Aguiló "Fantasia"

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 18: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1.

œ œ œ œ œ2.

œ œ%˙ œ œ œ œ

&15

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ .œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

& .. ..23

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ .œ œ28

˙ œ œ œ œ œ œ

&31

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ

& ..40

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ%

œ œ œ œ œ œ œ œ

BALL DE PASTORETS

DE TARRAGONA

Tradicional catalana.

Transcripció:: Pep Toni Rubio

2ª rit.

2ª al

FI

Page 19: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..fabiol i xeremies

Œ Œ œ%œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

˙ œ œ œ œ œ œ œ1.

˙ œ2.

˙ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ

& .. ..14

œ œ œ œ œ œ1.

˙ œ 2.

.˙ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .œ jœ œ

& ..22

œ œ œ œ œ œ1.

.˙2.

˙ œ œ Œ Œ ∑

&28

%

∑ ∑

&31

∑ ∑ ∑

&34

∑ ∑ ∑

&37

BALL CERDÀ

Popular catalanaTranscripció: Pep Toni Rubio

al2ª relant. i al FI

FI

Page 20: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

& ..7

.œ3

œ œ œ œ Œ

BALL DEL INDIS DE POLLENÇA

Autor: Felicià Aguiló "Fantasia"

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 21: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..fabiol i xeremies

Œ ‰ jœ .œ jœ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ

& .. ..8

.œ œ œ œ œ œ1

.œjœ

2

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ œ jœ œ jœ

& ..15

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. .. bbb22 jœ œ œ œ jœ œ œ œ jœ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ .œ jœ œ œ

& bbb ..29

œ œ œ œ œ œ .œ jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ%

.œjœ œ Œ

BASCA 2

Popular euskadi

Transcripció: Pep Toni Rubio

al

2º ial FI

FI

Page 22: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .. ..Œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ1.

œ œ œ

& .. ..10 2.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

BASCA

Popular d'Euskadi

Transcripció. Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 23: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ

& ..6

.œ jœ œ œ .œ J

œ œ œ .œ jœ œ œ .œ

jœ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ .œ œ œ œ œ

&13

.œjœ œ œ œ Œ Œ

BOLERO AIRÓS

Popular de MallorcaTranscripció: Pep Toni Rubio

al FI

FI

Page 24: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. ..fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ

& ..6

œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ ˙ œ .œ jœ œ œ

& ..17

.œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&23 œ Œ Œ

BOLERO DE PALMA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

al FI

FI

Page 25: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ

&6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ

&11

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ

& ..16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ jœ ‰ Œ

BOLERO DE PÒRTOL

Autor:Toni Roig SierraTranscripció: PepToni Rubiofabiol i xeremies

FI rit.alFI

Page 26: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

Œ ‰ jœ œ œ

%.œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ.œ œ œ œ œ

&7

.œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œjœ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ

&14

.œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œjœ œ œ

.œJœ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ

&21

.œ jœ œ œ

.œJœ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ

%

.œjœ œ œ .œ

jœ œ œ œ Œ Œ

BOLERO DE SANTA MARIA

Autor: Pep Toni Rubio

basada en un peça apresa de Andreu David

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI FI

Page 27: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

&5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

&9

œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

&14

œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

&19

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ

&24

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..29

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ Œ

BOLERO DE SES DUES VOLTES

Transcripció: Pep Toni Rubio

al FI

FI

fabiol i xeremies

Autor: Pep Toni Rubio

Page 28: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 43 ..Œ Œ ‰ jœ%.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ

& b .. ..6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ1

.œ œ .œ œ œ œ2

.œ œ .œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ .œ œ œ œ œ œn

& b .. ..11 .œ œn .œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b ..16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1

.œ œ œ œ œ œ

& b21 2 %

.œ œ .œ œ œ œ .˙ œ Œ Œ

BOLERO DELS ESCAMOTS

Pep Toni Rubio

al

al FI

FI

Transcripció:fabiol i xeremies

Autor: Pep Toni Rubio

Page 29: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 43

fabiol i xeremies

Œ Œ ‰ ≈ rœ

q»ªº

.œ œ .œ œ .œ œ . .œ rœ

.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œjœ œ œ œ œ

& b ..6

.œ œ .œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

& b11

.œ jœ œ

œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

œ

& b ..16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ.œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

jœ ‰ Œ Œ

BOLERO MALLORQUíFA MAJOR

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

dues vegades

intro ad libitum

a temps

Page 30: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43

fabiol i xeremies

.œ œ .œ œ .œ œ .˙ .œ œ .œ œ .œ œ .œjœ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ

& ..6

œœ œ œ œ œ œ

q»ªº

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ .œ j

œ œ œ

&11

œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..16

.œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ J

œ ‰ Œ Œ

BOLERO MALLORQUí

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

dues vegades

intro ad libitum

a temps

Page 31: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ œ œ œb œ œ œ .œ œb œn œ œb œ œ

& ..10

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ

BOLERO VELL DE L'AMOR

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubioal FI

FI

Page 32: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œœ œ œ3

œ œ œ œ3

œ œ œ

& ..5

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..11

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ

BOLEROS SEVILLANS

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

FI

al FI

fabiol i xeremies

Page 33: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&c ..

.

...˙

œœ œ

œ

˙œœ œ

œ

j

œ œœ œ

œœ œ œ œ

1

w

2

œ

&

.

.

7

˙

Ÿ

œ œ ˙œ œ œ

Ÿ

j

œ œ œ œ.œ

j

œ

Ÿ

œ

œ

˙

T

Ÿ

œ œ

T

˙œ œ œ

&

.

.

13al Fi

œ

j

œ œ œ œ œ .˙

œ

1D.C.

w

T

2Fi

j

œ œœ w

Ÿ

œ

T

Œ Ó

BON JESÚS

Popular de MallorcaTranscripció: Pep Toni Rubio

fabiol i xeremies

Page 34: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

& .. ..10

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ

&21

Œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ3

˙ ˙ ˙ œ œ Œ œ .œ jœ œ œ œ œ3

& .. ..32

%˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..42

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1.

˙2.

.œ jœ œ œ .œ jœ

&52

.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..62

œ œ œ œ œ œ%

œ œ œ œ œ œ œ Œ

BRINCADEIRO

Popular de Galicia

Transcripció:Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

Page 35: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 43fabiol i xeremies

œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& b .. ..8 1.

.˙ .˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b ..15

œ œ œ ˙ œ œ œ ˙

CANTIGAS DE SANTA MARIA Nº 139MARAVILLOSOS ET PIADOSOS

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubio

FI

D.C.

Page 36: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42jœ œ

jœ .œ j

œ .œ Jœb .œ j

œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ .œjœ œ œ

&10

Jœ œ

Jœb œ œ œb œ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ .œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ

&20

.œjœ œ œ

Jœ œ

Jœb œ œ œb œ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ .œ

jœ .œ j

œ

& 43 4230

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&39

˙

CANTIGA DE SANTA MARIA Nº 1DES OGE

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 37: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 44fabiol

˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ

& ..7

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

&14

˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ .˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

&21

˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙

CANTIGA DE SANTA MARIA Nº 100

CANTIGA Nº 100 DEL ESCORIAL

Alfons Xé El Savi

Transcripció: Pep Toni Rubio

SANTA MARIA, ESTRELA DO DIA

Page 38: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

CANTIGA DE SANTA MARIA Nº 159NON SOFRE SANTA MARIA

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol

Page 39: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 Œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ

&9

Œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

& .. ..17

Œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ

CANTIGA DE SANTA MARIA Nº 166COMO PODEN PER SAS CULPAS

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

FI

Page 40: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

.˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&16

.˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ

&24

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙

CANTIGA DE SANTA MARIA N 18POR NOS DE DUITA TIRAR

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 41: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 86 œ œ œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

&7

œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

&14

œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&20

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

CANTIGA DE SANTA MARIA Nº 257

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

BEM GUARDA SANTA MARIA

Page 42: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&4

.˙ œ œ œ .œJœ œ

&7

œ œ œ œ .˙ œ œ œ

&10

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙

& c13

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& c 4316

œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ

&19

œ œ œ .˙

CANTIGA DE SANTA MARIA Nº 2MUITO DEVEMOS VAROES

Alfons Xé el Savi

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 43: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&16

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..24

˙ Œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ

&31

œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ .œ jœ

&39

œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

&47

œ œ œ œ ˙ œ œ œ Œ

CERCAVILES DE MURO

D.C.al FI FI

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 44: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..

fabiol i xeremies

Œ Œœ œ

%

.œjœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ

& .. .. ..7

œ œœ œ œ œ œ œ œ

1.

˙ œ œ

2.

.˙œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..14

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

3.

˙ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ

& ..21

.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

&27 %

˙ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

JœJœ ‰ œ Œ Œ

CERCAVILES

Tradicional de Mallorca

Transccripció; Pep Toni Rubio

al

3 i al FI

FI

Page 45: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42fabiol i xeremies

Ÿœ jœ œ œ jœ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b

Ÿ

8

œ œ œ œ œ jœ œ œ jœ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ œ

& b .. n ..Ÿ

15

œ œ ˙ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&22

œ œ œ œ œ œ jœ ˙ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

& ..30 œ œ jœ ˙

CONTRANDANSA ANTIGA DEN VERIOLDO

Popular de Menorca

Transcripció:Pep Toni Rubio

D.C

FI

Page 46: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 86 ..

fabiol i xeremies

jœ œ œ œ

%

œjœ œ

jœ œ j

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&4

œ jœ œ œ œ œ

jœœ

jœ .œ# œ œ œ œ

jœ œ œ œ

& .. ..8 1

œjœ œ œ œ

2

.œ œ Jœ œ j

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&12

œ œ œ œjœ .œ œ J

œ œ jœ œ œ œ œ j

œ œjœ

& .. ..16

œ œ œ œ œ œ

1

.œ œ Jœ

2

.œ œjœ œ j

œ œ jœ

&20

œ œ œ œjœ œ j

œ œ jœ œ œ œ œ

&23

œ jœ œ j

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..26 1

.œŒ j

œ2 %

œjœ œ œ œ œ

jœ œ œ œ .œ .œ

Jœ ‰ ‰ Œ .

CONTRADANSA VELLA

al FI

FI

Transcripció: Pep Toni Rubio

al

Popular catalana

Page 47: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ

&21

œ œ œ œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙

&28

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

D.C.

.˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&35

œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

COPEO DEN JULIÀ

Popular de MallorcaTranscripció: Pep Toni Rubio

Page 48: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Œ ‰ jœ%.œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ

& ..9

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1.

.œjœ

& .. ..18 2.

˙ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ

&27

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 4237

œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ%

.œjœ œ Œ

DANSA DE LA MORTSHIARAZULA MARAZULA

Transcripció: Pep Toni Rubio

fabiol i xeremies

alalFI FI

Page 49: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..10 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&20

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..30

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ%

œ œ œ œ œ Œ

DIMONI ENTRE ELS SASTRES

Popular irlandesa

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

alal FI FI

Page 50: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œb œ œ œ Œ œ œ1.

.œ œ œ2.

œ œ œ œ œ œ

& .. ..10

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ˙

&19

œ œ œ œ œ œ Œ

EIVISSSENCA II

Popular d'Eivissa

Transcripció: Pep Toni Rubio

fabiol i xeremies

D.C.al FI

FI

Page 51: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ

& ..8

˙ Œ ˙ œ ˙ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ

&15

œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œb œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&23

œ ˙ .˙

EIVISSENCA

Popular d'Eivissa

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 52: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Œ ‰ jœ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..9 1.

.œjœ

2.

.œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..18 1.

.œ Jœ

2. %.œ

jœ œ

Œ

EL VILLANO

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

al FI

FI

Page 53: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..22

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œrit.

œ œ ˙

&33

œ Œ

ELS SEGADORS

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 54: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& .. ..10

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ3

˙ œ œ œ œ

& .. 4320

˙ œ œ œ œ .œ jœ ˙ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ

ENGEGADA DES BESTIAR

Tradicional de Mallorca

Transcripició: Pep Toni Rubio

D,C,3 i al FI FI

Page 55: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..22

œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œal FI

œ œ ˙

&33

FI

.œjœ œ œ ˙ œ Œ

ES MITG

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 56: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 Œœ œ œ œ

%œ œ œ ˙ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ ˙ œ

&8

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..16

œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

.œjœ œ œ œ œ œ

& ..23

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

.œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

ETS TXERETXES

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

Page 57: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ

&9

œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&19

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ

&29

œ œ œ œ œ œb œ ˙ œ Œ .œ jœ .œ jœ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ .œ jœ

& ..39

œ œ œb œ œ œ œ œ œ ˙m

œ œ œ œ Œ

GAITA DELS CORSARIS

Popular de Eivissa

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

FIal FI

Page 58: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .œjœ œ œ .œ J

œ œ œ .œ Jœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ

& .. ..11

.œjœ œ œ .œ

jœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ

&23

.œ jœ ˙ œ œ œ œ .œ j

œ ˙ œ œ œ œ .œjœ ˙ œ œ œ œ

&35

˙ ˙ œ œ œ œ .œ jœ ˙ œ œ œ œ .œ j

œ ˙ œ œ œ œ

& ..47

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..58

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

&69

˙œ Œ

GALEGA II

Popular galega

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

D.C.al FI FI

Page 59: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ

& .. ..10 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&20 œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ

& ..30 œ œ œ œ œ œ œ

1.

˙2.

œ œ œ œ œ œ œ Œ

GALEGA III

Popular galega

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al FI FIal

Page 60: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .œ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ ˙ ˙ .œ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ

& .. .. ..11

˙1.

˙2.

œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙1.

œ œ2.

˙

& ..23

.œ jœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .œ jœ œ œ ˙ œ œ

& ..35

œ œ œ œ ˙ ˙ œ Œ

GALEGA

Popular galega

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

Page 61: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 86 ..fabiol i xeremies

Œ . Œ jœ

%

œjœ œ œ œ .œ œ

jœ œ

jœ œ œ œ œ j

œ œjœ œ

jœ œ œ œ

& ..7

.œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

1

.œ œjœ

2

œ œ œ œ œ œœ

jœ œ œ œ œ

jœ œ œ œ œ

jœ œ œ œ

& .. ..14

œ jœ .œ

œjœ œ œ œ œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ

jœ œ

jœ œ

jœ .œ œ

& ..21

œ jœ œ j

œ œ jœ œ

jœ œ

jœ œ

jœ .œ œ

jœ œ œ œ œ œ œ

%

.œ œjœ .œ œ œ œ

&28

Jœ ‰ ‰ Œ .

HIMNE D'EN RIEGO

Transcripció: Pep Toni Rubio

al

Page 62: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b10

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b13

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b .. ..16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b19

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b ..22

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

INTRO RATES

Autor: Pep Toni Rubio

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 63: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..œ œ œ%œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ

3

œ œ œ œ Œœ œ œ œ

&7

œ œ œ œ œ œ.œ jœ œ

3

œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.œJœ œ

3

œ œ œ œ

& .. ..14

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

& .. c21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

œ œ œ2

œ œ œ œ œ œ

& 43 ..28

wu œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

& .. ..35

œ œ œ .˙ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ

˙ œ œ œ

& ..42

œ˙ œ œ œ œ ˙ œ .œ

jœ œ .œ

jœ œ œ œ

%œœ œ œ œ

&49

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JALEOPART DE LA SARSUELA

"EL POSTILLÓN DE LA RIOJA

Autor: Cristóbal OudridTranscripció; Pep Toni Rubio

al

FI

retardando

al FI

Page 64: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& ..8

œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ .˙ ˙ œ œ Œ Œ

JO TENC UNA ENEMORADA

Popular d'Eivissa

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 65: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

3

œ œ œ œ

& ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.œ jœ œ œ œ

3

œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ

& ..28

œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ

1

.œjœ œ œ

%

œ œ œ œ œ

&35

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ

&42

œ

JOTA SENCELLERA

Popular de Mallorca

Transcripició: PepToni Rubio

FIal

al FI

Page 66: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&7

œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..14

œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ Œ Œ

JOTA D'INCA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 67: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..8 1.

2.

Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..15

œ œ œ œ œ œ œ .˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ

&22

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JOTA DE MURO I

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

Page 68: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..

fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ .œjœ œ œ œ œ œ

1

œœ œ

2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..14

œ œ œ .œ jœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&21

.œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

JOTA DE MURO II

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 69: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ Œ œ%œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙ œ ˙

& .. ..8

œ œ œ œ œœ

1.

˙ œ2.

.˙œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& ..15

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

1.

2. %˙ œ .œ

jœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ

&23

œ Œ Œ

JOTA DE MURO III

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al al FI FI

Page 70: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ Œ œ

%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..8

œ œ œ œ œ

1.

˙ œ2.

˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

& ..15

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

al FI FI

œ œ œ œ œ

%

˙ œ .˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&22

œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

JOTA DE NA PIXEDIS TORTA

JOTA DE L'OFERTA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

Page 71: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..œ œ œ œ œ œ œ œœ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ

& .. ..7 œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

31.

œ œ œ œ œœ2.

œ œ œ# œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœ

& .. ..14 ˙ œ œ œœ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..22

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ

& ..30

œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

.˙ œ œ œ œ œ œ

&38

.œ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

&46 œ Œ Œ

JOTA DE SANT JOAN

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al FI

FIal

Page 72: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œœ œ œ œ œ

1.

œ œ œ œ œ2.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

œ œ œ

2.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ

&28

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JOTA DE SES XEREMIES

Popular de Mallorca

Transcrició: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

alFI

FI

al

Page 73: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ

& ..8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..15 al FI

œ œ œ œ œ œ

1.

.œjœ œ œ

2.

FI

.œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

JOTA DELS CURTSJOTA PER ALT

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

Page 74: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..œ œ œ œœ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œœ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

al FI

œ œ œ œ

1.

Œ œ œ œ œ2.

œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& ..14

˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

1.

˙ œ2.

˙ œ

&22

œ œ œ œ œ œ%

œœ œ œ œ

FI

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JOTA DELS ENEMORATS

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

al

Page 75: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

œ œ œ œ œ

2.

œ œ œ œœœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..14

œ œ œ œœœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ.œJœ œ œ œ œ œ œ .œ j

œ

& .. ..21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..28

œ œ œ œ œ œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JOTA DELS LLARGOS II

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

2ª i D.C i al FI

FI

Page 76: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

œ œ œ œ œ

2.

œ œ œ œœœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..14

œ œ œ œœœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ.œJœ œ œ œ œ œ œ .œ j

œ

& .. ..21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..28

œ œ œ œ œ œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JOTA DELS LLARGOS

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

2ª i D.C i al FI

FI

Page 77: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ Œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

˙ œ

2.

.œjœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ

& ..14

œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙

%

œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

JOTA DEN GENETIU

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

Page 78: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..

fabiol i xeremies

Œœ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..7

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

1

œ œ œ œ œ œ

& ..10 2

.˙œ œ œ

œ .œ œ œ œœ .œ œ œ œ œ œ œ

& ..14

3

œ œ œ œ œ œ œ œœ .œ œ œ œ

œ œJœ œ œ œ

œ œœ .˙

& ..19

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&22

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

JOTA DES TIROTAIÍ

Autor: Pep Toni RubioTranscripció: Pep Toni Rubio

Page 79: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..25

3

œ œ œ

3

œ œ œ

3

œ œ œ1

.˙2

3

œ œ œ3

œ œ œ3

œ œ œ

& ..28

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..31

œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ

4

œ œ œ œ œ

&34

.œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ

&37

œ Œ Œ

2 JOTA DES TIROTAIÍ

al

al fi

fi

Page 80: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œœ œ œ œ œ œ œ œ

1.

œ œ œ œ œ

2.

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1.

œ œ œ œ œ

2.

œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ

&21

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ

&28

œ Œ Œ

JOTA DES VERMAR

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

alal FI

FI

Page 81: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

œ œ œ œ œ

2.

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ3

& .. ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..21

œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

JOTA I

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.

Page 82: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1.

œ œ œ œ œ

2.

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

& ..13

œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&20

œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

JOTA MALEITA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

Page 83: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..

fabiol i xeremies

œ œ œ œ

Ú

œ œ œ œ .œ jœ œ

3

œ œ œ ˙œ œ œ œ

&8

œ œ œ œ

3

œ œ œ œ

3

œ œ œ ˙ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. 4316

œ

3

œ œ œ œ

3

œ œ œ ˙œ œ

%

œ œ œ œ œ

Ú

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&23

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..30

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..37

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

œœ œ

&44

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

L'OFERTA DETS HOMES I SES DONES

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI

FI

accelerant

180

110

Page 84: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ ‰ jœ%.œ jœ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ3 3

.œ jœ .œ jœ .œ jœ

& ..9

œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ

3 3

.œ jœ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ

3 3

& .. .. ..15

œ œ œ œ œ œ œ œ3 3

.œ jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

&23 œ Œ

LA BARCELONESA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al

al FI

FI

Page 85: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œÓ œ œ œ œ œ œ œ

Ó.œ

jœ œ œ .œ j

œ œ œ

&7

.œ jœ œ œ œ

3

œ œ œ œ .œjœ œ œ .œ j

œ œ œ .œ jœ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ

&14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..28

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

al FI

œ œ œ œ œ œŒ Œ

&35

FI

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

LA FABIOLERA

Josep Lorente

Transcripció: Pep Toni Rubio

Autor:

Page 86: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ...œ jœ œ ˙ œ .œ jœ œ ˙ œ jœ .œ œ ˙ œ .œ jœ œ .˙

& ..9 ˙ œ ˙ œ .œ jœ œb ˙ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ ˙ œ

& ..17

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ .œ œ ˙ œ .œ jœ œ .˙

&25

œ Œ Œ

LILIBURLERO

Popular irlandesa

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 87: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 œ .œ œ .œ œn œ œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b8

œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ

& b16

.œjœ .œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

& b ..25

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

& b ..33

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .œ œ œ œn ˙Jœ ‰ Œ

MARXA ANTIGA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.al FI FI

Page 88: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 43 ..fabiol i xeremies

Œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

& b8 ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ

& b .. ..15

œ œ œ .˙1

Œ œ œ2

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& b22

˙ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ

& b29

œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ Œ Œ

MARXA D'AUTORITATS

Trancripció: Pep Toni Rubio

D.C.

Page 89: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..

fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

œ œ œ œ œ

2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&28

œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

MATEIXA AMOROSA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.C.

Page 90: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. ..

fabiol i xeremies

Ó œ œ œ jœ œ œ œ œ

%

œ jœ œ œ œ œ œ j

œ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ ˙ œ œ

& .. ..7

œ jœ œ œ œ œ œ j

œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

%

.œjœ œ œ

&14

œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

MATEIXA DELS CAVALLETS

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

al

FI

Page 91: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..fabiol i xeremies

Œ œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ1

œ œ œ2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&21

al fi

œ œ œ œ œ%

œ œ œfi

œ œ œ .˙ œ Œ Œ

MATINADA

Transcripció: Pep Toni Rubio

Popular de Mallorca

Page 92: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b .. ..

10

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œœ

˙ ˙ ˙

& b

21

Œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ

Œœ

˙ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ

& b .. ..

32

˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b ..

42

œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

˙ œ

U

Œ

NANS DE TARRAGONA

Popular catalana

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.al FI FI retardant

Page 93: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ1.

˙2.

.œ jœ

& .. ..10

œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ1.

.œ jœ2.

˙

NO EN VOLEM CAP

Popular de Mallorca i Catalunya

Transcripció: Pep Tonio Rubiofabiol i xeremies

D.C.

Page 94: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 43fabiol i xeremies

Œœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ .œ j

œ œ .œjœ œ .œ J

œ œ .œ Jœ œn

& b8

œn .œ jœ œ œ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ .œ j

œ œ .œjœ œ .œ j

œ œ

& b .. ..15

.œjœ œ .˙

Œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ .œjœ œ .œ j

œ œ

& b22

˙ œ ˙ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ .œ

jœ œ

& b ..29

.œ jœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ .˙ œ

Œ Œ

O SON DO AR

Autor: Bieito Romero

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 95: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ

&11

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

&23

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

&35 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&47

œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ

&59

˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙

&72

Œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ ˙

&84

˙ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙ œ Œ

PASDOBLE

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.C.

al FI

FI

fabiol i xeremies

Page 96: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ .œjœ œ œ œ œ

.œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

& .. ..11

œ œ œ œ.œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ

& .. 4322

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& 4333

.œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

PER TOCAR CAMINANT 2

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al Fi

FI

Page 97: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& .. ..11

œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..22

œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

&33

.œjœ œ œ ˙ œ Œ

PER TOCAR CAMINANT

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

al Fi

FI

Page 98: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 .. ..fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ

& b ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ

& b ..14

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ2 D.C. al Fine

œ œ .œ œ œ œ œ Œ

PONT ROMÀ

Autor: Pep Toni RubioTranscripció: Pep Toni Rubio

1

alFI

FI

Page 99: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42fabiol i xeremies

‰ Œ jœ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ

&8

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œjœ œ jœ

&16

œ œ œ œ œjœ œ jœ

jœ œ jœ œ œ œ .œ œ .œ jœ œ œ œ œ œjœ œ jœ œ œ œ œ œ

&24 jœ œ jœ

jœ œ jœ œ œ œ .œ œ .œ ‰

PRIMAVERA

ANTONIO VIVALDI

Page 100: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42fabiol i xeremies

.œ œ

3

œ œ œ .œ œ

3

œ œ œ .œ œ

3

œ œ œ .œ œ

3

œ œ œ ˙ .œ œ œ œ œ

&8

œ œ

3

œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

3

œ œ œ .œ œ œ œ

&16

˙ .œ œ œ œ ˙Jœ ‰ Œ

PROCESSÓ DELS CAVALLETS DE POLLENÇA

Popular de Pollença, MallorcaTranscripció: Pep Toni Rubio

D.C.

al FI

FI

Page 101: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 86 ..

fabiol i xeremies

Œ . Œ jœ

%

œ jœ œ

jœ .œ œ j

œ œ jœ œ

jœ .˙ œ

jœ œ j

œ

& .. ..7

œ jœ œ

jœ .œ .œ

1

.œ œ jœ

2

.œ œjœ œ j

œ œjœ .œ œ j

œ œ jœ œ J

œb

& ..14

.˙ œ Jœ œ

Jœb œ j

œ œ Jœb .œ .œ

1

.œ œ jœ

2 %.œ œ j

œ .œ œjœ

&21

.œ .œ .˙ .œ Œ ‰

PROCESSÓ DELS COSSIERS DE POLLENÇA

Popular de Pollença, MallorcaTranscripció: Pep Toni Rubio

al

2ª al FI

FI

Page 102: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

œ ‰ jœ œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ˙

PROPIÑÁN DE MELYOR

Transcripció: Pep Toni Rubio

Anònim renacentista

Page 103: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..fabiol i xeremies

Œ œ%.œ jœ œ œ ˙ œ œ .œ jœ œ œ

&8

˙ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ .œ œ œ œ œ

& .. ..16

˙1

œ œ2

˙ œ œ ˙ ˙ .œ jœ

& 8323

œ œ ˙ ˙ .œ jœ œ œ ˙ ˙

& 83 4230

œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ ˙

& ..37 1

œ œ2 %.œ jœ .œ

jœ œ œ ˙ œ Œ

REPARTIMENT DE COQUES

(SES VEUS)

Transcripció: Pep Toni Rubio

al

al FI2ª

Popular de Mallorca

FI

Page 104: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 œ œ œ œ œ œ œ ˙ .˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .˙

& ..9

œ œ œ œb œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ .˙

S'ANY DOLENT

Romanç eivissenc

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 105: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ˙ œ ˙ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ .œ œ œ œ œ

& ..8

.˙ ˙ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

&15

œ œ œ œ œ œ .˙ ˙ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..22

œ œ œ œ œ ˙ œ .˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..29

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .˙ .œ jœ œ œ Œ Œ

SA CALERA

Popular d'Eivissa

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.C.

2ª i al FI

FI

fabiol i xeremies

Page 106: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

Œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ

& ..14

Œ œ œ1

œ3

œ œ œ œ Œ œ œ œ3

œ œ œ œ2

œ œ œ œ œ œ .˙

& ..21

Œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

& ..28

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ Œ Œ

SA CALISTRONA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.C.

al FI

FI

Page 107: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 Œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&11

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ .œ jœ œ œ ˙ ˙ ˙

& ..23

˙ ˙ œ œ œ ˙ œ Œ

SA CARTA QUE M'ENVIARES

Popular d'Eivissa

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

ál FI

FI

Page 108: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..

fabiol i xeremies

Œ Œ œ

%

.œ jœ œ .œ

jœ œ

.œJœ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ

& ..9

œ œ œ .œ jœ œ .œ

jœ œ

.œJœ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ œ

&18

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ

&26

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ œ œ .˙

&34

.œjœ œ œ œ œ .œ

Jœ œ .˙ .œ

jœ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ

.œjœ œ

&43

œ œ œ .œJœ œ .˙ .œ

Jœ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&52

œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&60

œ œ œ œ œ .˙.œJœ œ .œ j

œ œ œ œ œ

%

˙ œ .œJœ œ .œ j

œ œ

&68

.œJœ œ .œ j

œ œ .˙ œ œ œ .˙ œŒ Œ

SA GITANA

Popular catalana

Transcripció: PepToni Rubio

alal FI FI

lentissim

Page 109: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..

fabiol i xeremies

Œ ‰ jœ .œ

jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ .œ œ œ

& .. ..8

œ œ œ œ œ1

.œjœ

2

.œ œ œ œ œ œ œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ

jœ œ œ œ

& ..15

œ œ œ œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

.œ œ œ

2 %.œ

jœ .œ œ œ œ J

œ ‰ Œ

SA MORT DE CRISTO

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI FI

Page 110: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& b 42 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ

& b .. n11

œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑

& ..21

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ

& ..32

œ œ Œ œ œ œ œ œœ œ ˙

SA NOSTRA CIUTAT D'EIVISSA

Popular d'Eivissa

Transcripció: PepToni Rubiofabiol i xeremies

Page 111: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& bbb 43fabiol

.˙ .˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙

& bbb ..8

œ ˙ .˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ .˙%Œ œn œ

& bbb15

˙ œ ˙ œ .˙ Œ œ œ œ ˙ œ ˙ .˙

& bbb .. .. nnn ..22

œ ˙ œ ˙ œ ˙%

.˙ Œ œ œ œ œ œ .œ jœ

& .. bbb ..28

œ œ œ .˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ Œ œ œ œ œ

& bbb ..35

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ .˙

SA PASTERA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

al

Page 112: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. ..fabiol i xeremies

œ œ œ œ œ œ œ œ%œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ

1

Œ œ œ œ œ2

Œ œ œ œ œ œ œ œ

&9

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

&18

.œ jœ œ Œ œ œ .œ jœ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ .œ jœ œ

&27

Œ œb œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ

&36

.œ jœ œ œ œ œ .˙ œ œ œ .œ jœ œ%

œ œ œ œ œ œ Œ Œ .˙ .˙

&45

˙ œ .˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .˙ .˙ .˙ œ œ œ

&54

œ œ œ .˙ œ œ œ .œ jœ œ Œ œb œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ

&63

˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ .œ jœ œ

&72

œ œ œ .˙ œ œ œ ˙ œ œ Œ Œ

SANT ANTONIPopular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

FIal FI al

Page 113: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

.œjœ œ œ œ œ œ œ

.œjœ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&15

œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ

jœ œ œ œ œ

&22

œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ .œ j

œ œ œ œ œ œ œ œ

&29

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..36

œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ .œJœ œ œ Œ Œ

SANT JOAN PELÓS

Popular de MallorcaTranscripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 114: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .. 43 42

fabiol i xeremies

‰3

œ œ œ œ œ

%

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. 42 43 42 436

œ œ œ œ1

.œ3

œ œ œ œ œ2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& 43 4212

œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

& ..19

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. 4226

œ œ œ œ œ œ œ œ

%

3

œ œ œ œ œ .œ œ œ œ ˙Jœ ‰ Œ

SES CORREGUDES II

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI FI

Page 115: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..fabiol i xeremies

Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.œ

&14

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&28

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œjœ œ œ œ œ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

SES CORREGUDES

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

al FI

FI

Page 116: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42fabiol i xeremies

Œ3

œ œœ œ œ3

œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

œ œ œ œ œ œ œ3

œ œœ œ œ3

œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..16

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..24

œ œ œ œ œ œ ˙ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&31

œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..39

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .œjœ œ œ ˙

&46 œ Œ

SES JORNADES

Transcripció: Pep Toni Rubio

(PRADÍ PEP)

Popular de Mallorca

D.C.i al FI FI

Page 117: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 44 ..Ó . œ%œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..6 œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

.˙ œ2

.˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&12

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..17

œ œ œ œ œ œ1

.˙ œ 2

.˙ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..23

.˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ1

.˙ œ œ2 %.˙ œ

&29

.œjœ œ œ œ Œ Ó

SES PORQUERES

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI

FI

fabiol i xeremies

Popular de Mallorca

Page 118: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..8

œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..15

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ Œ Œ

SES RODES

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

Page 119: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43fabiol i xeremies

œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ

& .. ..7

œb œ œ .˙ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ ˙ œb œ œ

& ..14

œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ .˙

SONADA DE LE MORVAN

Transcripció: Pep Toni Rubio

Page 120: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..

fabiol i xeremies

Œ Œ œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

& .. ..7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

˙œ œ

2

.˙ œ œ œ œ œ œ.œ jœ œ œ

& ..14

.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ

%

˙œ œ

.œjœ œ œ œ œ œ

&21

.œJœ œ œ Œ Œ

SONADA DE MESTRE XESC D'ALGAIDA

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI FI

Popular de Mallorca

Page 121: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ .œ jœ

& ..11

œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ ˙ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ

&22

.œ jœ œ œ œ ˙ œ œ .œ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙

& ..33

œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ ˙ œ œ .œ jœ œ œ

&44

.œ jœ œ œ .œ jœ œ œ œ ˙ .œjœ œ œ ˙ œ Œ

SONADA DE PASTOR

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

D.C.al FI FI

Page 122: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 .. 43fabiol i xeremies

Œ œ œ%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 427

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 42 .. ..14

œ œ œ œ œ œ œ ˙1

œ œ œ2

˙ œ œ œ œ œ

& 43 4221

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. 42 ..28

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

&35

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ3

œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ

& ..43

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ3

œ œ œ ˙%

œ œ œ

&50

.œjœ œ œ ˙ œ Œ

SONADA DE SON AMAR

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

alal FI

FI

Page 123: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 ..fabiol i xeremies

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..16

˙1

Œ œ œ2

˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&23

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. ..31

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&38

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ..46

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ .œ jœ

&53

œ œ ˙ œ Œ

SONADA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.Cal FI FI

Page 124: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 42 œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&11

.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ

& 4321

œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ Œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ

&30

˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ

& 4239

˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ Œ

SOR TOMASSETA

Popular de Mallorca

Transcripció: Pep Toni Rubio

fabiol i xeremies

al FI FI

lento

allegro

D.C.

Page 125: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..Ÿœ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ

& ..7

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œD.C. i al FI

.˙ œ œ œ .˙

&14 œ Œ Œ

TAULES DELS CAVALLETS DE POLLENÇA

Popular de Pollença (Mallorca)

Transcripció: Pep Toni Rubiofabiol i xeremies

FI

Page 126: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .œJœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ ˙ œ

.œJœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ

& .. ..8

.˙ .œjœ œ .œ j

œ œ .œ jœ œ ˙ œ .œ

jœ œ .œ j

œ œ

& ..15

.œ jœ œ .˙

.œjœ œ .œ

Jœ œ œ Œ Œ

TAULES DELS

COSSIERS DE POLLENÇA

Popular de Pollença, Mallorca.

Transcripció: Pep Toni Rubio

D.C. FI

fabiol i xeremies

Page 127: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& cfabiolÓ Œ ≈ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ# œ

& ..4

%œ œ œ ≈ œ œ# œ œ œ œ# ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œb œ ≈ œ œb œn œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œb

& ..7 1

œ œ œb œ# œ œ œ œ œ# ≈ œn œ# œ2

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb .œn œ ≈ œ œ œb

&10

œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œb

&13

œ œ œ œ œ œ œ œb .œn œ ≈ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ ≈ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œb œn œ œ

& ..16 1œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ# œ

2œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈œ œ# œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ

&19

œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ œ œ

&21

œb œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ# œb ≈œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ

TICO TICO NO FUBÁ

Autor: Zequinha de AbreuTranscripció:Pep Toni Rubio

al

2ª al fi

Page 128: ABU-YAYA - musicanostra.com TOTS PER IMPRIMIR.pdf · &42 .. fabiol i xeremies œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ & 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&23

œ# œ œ# œb œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ œb œn œ# œ œ œ# œb œn œ œb œn œ œb œ œb

& ..25 1

œ œ œb œ# œ œ œ# œ œ≈œ œ œ

1 %œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

2 TICO TICO NO FUBÁ

FIal