##8,HRVATSKA, A) Hrast Pod hrastovi drvetom razumievm se drva o svih vrsta hrast (Ouercusa osi cerm

download ##8,HRVATSKA, A) Hrast Pod hrastovi drvetom razumievm se drva o svih vrsta hrast (Ouercusa osi cerm

of 8

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ##8,HRVATSKA, A) Hrast Pod hrastovi drvetom razumievm se drva o svih vrsta hrast (Ouercusa osi cerm

 • ##8,HRVATSKA,NORME

 • DK 6 3 4 . 9 2 8 331.5 /6 :634.928.55 #NNHrvatske norme #PPSavjetodavni odbor za normizaciju #Zagreb Siečanj #GG1943.

  # N P N e o b r a đ e n o drvo Razvrstavanje i izmjera tehničkog i ogrjevnog drveta

  HN 116

  1. Neobrađeno drvo dieli se u drvo za tehničku upotrebu (tehničko drvo) i drvo za gorivo (ogrjevno drvo, ogrjev).

  Tehničko drvo

  2. Prema namjeni tehničko drvo dielimo u ove skupine;

  a) drvo za građevinarstvo, bj drvo za gospodarstvo i šumarsivo, c) drvo za obrt, dl drvo za veieobrt.

  3. Prema vrstama (sortimentimaj dieli se tehničko drvo ovako: A) Krupna deblovina sa najmanjim promje-

  rom 14 cm na udaljenosti 1 m od debljeg kraja:

  a) trupci za oplatu i piljenje, b) dugačka građa, lazila, jarboli, stupovi

  za vodove, piloti, rudničko drvo, ko- larska građo, stupovi za hmelj i stu- povi za duhan.

  B) Tanka deblovina i sitna građa izpod 14 cm promjera, na udaljenosti 1 m od deb- ljeg kraja:

  al tanka deblovina (motke, letve, stožine, kolje za voće i t. d.l,

  b) sitna građa (koije za vinograde, šta- povi, ručice, držala za razno oruđe, obruči, šiblje za pletenje, fašine, pleter, granje, kiće i t. d.). Sitna građa ima u pravilu izpod 7 cm promjera na uda- ljenosti 1 m od debljeg kraja.

  C} Trupčići i drugo tehničko drvo za obrtne i veleobrtne svrhe: a) trupčići su komadi tehničkog drveta,

  koji se po svojoj dužini ne mogu ubro- jiti u trupce. Upotrebljavaju se u obrtne i veleobrtne svrhe za proizvode na- stale ciepanjem, tesanjem, piljenjem, Ijuštenjem i tokarenjem,

  b) oblo i ciepano drvo (birane cjepanice i tehničke oblice), koje se upotreblja- vaju u svrhe obrta i kućnog obrta, te za proizvodnju celuloze^ drvnine, drvne vune i drvnih vlokonoca.

  4. Prema promjeru razvrstavaju se trupci u ove debljinske razrede: 1. razred do uključivo 19 cm 2. 3. 4. 5. 6.

  od 20 „ „ 29 cm „ 30 „ „ 39 cm ,, 40 „ „ 49 cm „ 50 „ „ 59 cm „ 60 cm i više

  i_ o a

  Z ® (f) e

  Daljnji debljinski razredi na pr. 7., 8. i t. d. mogu se, prema potrebi, nastaviti po istom načinu stepenovanja.

  U 1,, 2. i 3. debijinskom razredu dozvoljeni su još ovi podrazredi:

  do uklj. 14 cm „ „ 19 cm

  1.a podrazred l .b 2.0 2.b 3.0 3.b

  od 15 20 25 30 35

  24 cm 29 cm 34 cm 39 cm

  ti o a .21 J3 -Š E £ ® co g

  Drugi debljinski razredi mogu se samo iz- nimno dieliti u podrazrede.

  5. Prema kakvoći razvrstavaju se trupci ovako:

  Kakvoća A. — Trupci posve zdravi, ravni, ravne žice, punodrvni (jedri), bez kvrge; ne smiju biti okružijivi, zimotreni, truli i mušičavi. Dozvoljava se jedno ravna razpuklino ne duljo od polovice srednjeg promjera trupca ili jedna razpukiina od zimotrenosti.

  Kod trupaca preko 3 m dugih dozvoljava se zakrivljenost na jednu stranu sa najviše 10 cm visine luka, te na svakom daljnjem metru po jedna zdrava dobro otesana kvrga, sa najviše 10 cm promjera o s najmanjom uda- ljenosti 1 m od sredine jedne do sredine dru- ge kvrge.

  Kakvoća A l . — Trupci za oplatu pored gore označenih svojstava moraju imati pravilne i fine godove, jednoličnu boju, srdce približno u sredini. Kvrge moraju biti u jednom smjeru, razpukiina od zimotrenosti se ne dozvoljava.

  Kakvoćo B. — Trupci zdravi^ molodrvni. Do- zvoljava se na svakom metru po jedna dobro otesana zdravo kvrgo najviše do 20 cm pro- mjera, jednostrana zakrivljenost do 20 cm vi- sine luka, manja zasukanost, po jedna ravno razpukiina no svakom kraju, ali ni jedno duljo od srednjeg promjero, te nešto crvo- točine od cvilidrete na jednoj strani, djelo- mična mušičovost, dvie zimotrene rozpukline i okružijivost do 14 promjera. Umjesto kvrge dozvoljava se po jedno sliepica do 10 cm promjera.

  Kokvoća C. — Trupci zdravi s većim pogrješ- kama, molodrvni, natruli, s više kvrga, s tru- lim kvrgomo, okružijivi i razpucani, ali samo s takovim pogrješkama, koje ne izključuju sposobnost za tehničku upotrebu: zo piljenje, ciepanje ili tesanje.

  S t ručno povjerenstvo za neobrađeno drvo Vidi stronu 2.

  isključivo pravo umnoMvan j« i p r o d a j , im« S a v j e t o d a v n i o d b o r z a n o r m a l i z a c i j u .

 • st rana 2,

  N e o b r a đ e n o d r v o Razvrstavanje i izmjero tehničkog i ogrjevnog drveta

  HN 116

  O d gore navedenih pogrješaka smiju biti kod kakvoće A najviše dvie, a kod kakvoće B najviše tri na istom trupcu.

  6. Za jelove i smrekove trupce, kao i za deb- Ijinske razrede 1. i 2. svih vrsti drvefa pre- poručuje se izostaviti razvrstavanje razreda po kakvoći.

  7. Trupci se dobavljaju po m^, a mjere se tako, da se pojedinačno mjeri dužina i promjer, te se iz tih veličina ustanovi kubični sadržaj na dvie decimale. Dužina se trupca mjeri na najkraćem mjestu zaokruženo na ciele decimetre tako, da se dielovi decimetra ne uzimaju u obzir. Promjer se mjeri bez kore u sredini trupca

  unakrst (najveći i najmanji), te se uzme arit- metička sredina na ciele cm zaokružena na niže. Ako se u sredini trupca, gdje bi se imao mjeriti promjer, nalazi koja kvrga ili odebljo- nje, mjeri se promjer unakrst izpred i iza toga mjesta na jednake udaljenosti i uzme aritme- tička sredina. Kod trupaca i dugačke grade preko 6 m du- žine ima se na zahtjev bilo prodavača bilo kupca ustanoviti sadržaj po sekcijama.

  Ostalo tehničko drvo dobavlja se u prostor- nim metrima, te na komade, odnosno svež- njeve s određenim brojem komada, a najsit- nije na kola, svežnjeve, bremena i si. Način dobave kod svake vrste ima se navesti u dobavnim uvjetima.

  Ogrjevno drvo (ogrjev)

  8. Ogrjevno je drvo, koje upotrebljavamo za proizvodnju topline. Izrađuje se od svih vrsta drveća, a samo od onih dielova stabla, koji nisu sposobni za izradbu tehničkog drveta.

  9. T v r d i o g r j e v je bukovo, grabovo, hra- stovo, jasenovo, brestovo i cerovo ogrjevno drvo, a dobavlja se zajedno ili svako za- sebno.

  M e k a n i o g r j e v je lipovo, johovo, topo- lovo, vrbovo i brezovo ogrjevno drvo, a do- bavlja se zajedno ili svako zasebno.

  M i e š a n i o g r j e v je ogrjevno drvo od više vrsti listača koje se dobavlja zajedno.

  O g r j e v č e t i n j a č a je ogrjevno drvo svih vrsta četinjača zajedno.

  10. Ogr jev se izrađuje u cjepanice, oblice, cie- pane oblice, sječenice i gule.

  C j e p a n i c e se dobivaju ciepanjem oblog drveta, koje je s oba kraja pilom okrajčeno. Cjepanice su 1 m duge, Dozvoljava se 5 cm odstupanja od ove dužine na više i na niže. Debele su preko 12 cm, mjereno na tetivi luka.

  O b l i c e se dobivaju od oblog drvena, koje je s oba kraja pilom okrajčeno. Oblice su duge kao cjepanice, Promjer 5—10 cm.

  C j e p a n e o b l i c e su polutke depane iz oblica, izrađuju se sa debljinom preko 8 cm, mjereno na tetivi luka.

  S j e č e n i c e se dobivaju od oblog drveta s oba kraja sjekirom okrajčenog. Duge su 90—120 cm, a promjera izpod 5 cm.

  G u l e su kvrgavi i nerazcjepivi komadi dr- veta. Gule su duge 50—120 cm, a debele do 40 cm.

  11. Razredi kakvoće za ogrjev jesu: I. razred su cjepanice ravne, zdrave, bez po- grješke. Dozvoljava se, da do 30% cjepanica imade do dvie dobro otesane, zdrave kvrge. Ovamo spadaju I ciepane oblice zdrave, ravne i bez kvrga. Kod suhog bukovog ogrjeva dozvoljava se naravna prozuklost.

  II. razred su oblice zdrave i bez kvrga, te cjepanice s manjim pogrješkama, kao grbave, s više dobro otesanih kvrga, malo natrule i zatim kvrgave ciepane oblice.

  III. razred su sječenice i gule, te takove cje- panice I oblice, koje se s obzirom na veće pogrješke ne mogu uvrstiti u I. i II. razred.

  12. Kao ogrjev može doći u obzir i panjevina i kora, ako nije namienjena tehničkim svrhama. Panjevina je prizemni i podzemni dio stabla, koji se krči posebno nakon sječe III zaledno sa stablom.

  Osim toga služe za ogrjev odpadci dobiveni kod preradbe (na pr. pilanski odpadci) I kod obradbe (teševina).

  13. Ogrjev se mjeri ili po težini ili po prostornom metru, t. j. u složajima po 1 m visine, širine i dužine, složeno pažljivo sa što manjim me- đuprostorima, Za izsušenje dodaje se u šumi nadmjera od 10%; izvan Šume nema nad- mjere. Slaganje ogrjeva u križ nije dozvo- ljeno, već se Ima slagati između dvie motke (kolca).

  O p a z k a : Gdje god se u ovoj normi upotrebljava izraz kvrga, ima se razumjeti kvrga, grana ili izrastlina.

 • DK 634.983/5.004.12 Hrvatske norme Siećanj 1943.

  N e o b r a đ e n o drvo Dobavnl uvjeti za tehničko i ogr jevno drvo

  HN 117

  Tehničko drvo T V R D E L I S T A C E

  Sve se listače redovno sieku zimi. Ljetna sieča mora biti posebno ugovorena,

  A) H r a s t

  Pod hrastovim drvetom razumieva se drvo svih vrsta hrasta (Ouercus) osim cera (Guercus cerris, Zerreiche) i granice (Guercus hungo- rico).

  1. P i l o t i su odrezci deblo kakvoće A preko 5 m dugi bd 2. debljinskog razrado i dalje. Dozvolja- vaju se zakrivljeni komadi, oko se središta čeonih ploho mogu spojiti pravcem, koji ide kroz deblo. Izrađuju se s korom ili bez kore, a mjere se u m .̂

  2. T r u p c i se diele prema upotrebi no trupce za oplatu i trupce za piljenje, o) Trupci za oplatu

  jesu trupci kakvoće A1 od 5. debljinskog razreda i dalje, s najmanjom dužinom od 2 m. Dozvoljava se 10% količine u duži- nam