ΠSTRU KANFANAR ROVINJ - zpuiz.hr hrasta crnike Hrast medunac i bijeli grab Kulture etinja a

ΠSTRU KANFANAR ROVINJ - zpuiz.hr hrasta crnike Hrast medunac i bijeli grab Kulture etinja a
download ΠSTRU KANFANAR ROVINJ - zpuiz.hr hrasta crnike Hrast medunac i bijeli grab Kulture etinja a

of 1

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠSTRU KANFANAR ROVINJ - zpuiz.hr hrasta crnike Hrast medunac i bijeli grab Kulture etinja a

 • Asocijacija hrasta crnike

  Hrast medunac i bijeli grab

  Kulture četinjača

  Hrast medunac - bagrem - šmrika

  Hrast medunac - bijeli grab - crni bor - bagrem

  Poluprirodni i prirodni travnjaci

  Poljoprivredne površine

  Šikara hrasta medunca sa zelenikom

  Vlažna staništa

  Biocenoza fotofilnih algi

  Biocenoza livada morskih cvjetnica

  Biocenoza obalnog detritusnog dna

  Biocenoza obalnog terigenog mulja

  Biocenoza pjeskovitog i šljunkovitog dna

  Biocenoza pjeskovitog dna

  PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA

  1 :25 000

  PEČAT NADLEŽNOG TIJELA:

  PRAVNA OSOBA/TIJELO KOJE JE IZRADILO PLAN:

  PEČAT PRAVNE OSOBE / TIJELA KOJE JE IZRADILO PLAN:

  PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE:

  JAVNI UVID ODRŽAN:

  PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU SLUŽBENO GLASILO:

  MJERILO KARTOGRAFSKOG PRIKAZA:

  NAZIV PROSTORNOG PLANA:

  PREDSJEDNIK PREDSTAVNIČKOG TIJELA S IZVORNIKOM OVJERAVA (ime, prezime i potpis): ISTOVJETNOST OVOG PROSTORNOG PLANA

  BRUNO NEFAT, dipl.ing. arh. STRUČNI TIM U IZRADI PLANA:

  SUGLASNOST NA PLAN PREMA ČLANKU 97. ST. 1. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI ("Narodne novine" br.

  ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

  JAVNA RASPRAVA (DATUM OBJAVE):

  PEČAT TIJELA ODGOVORNOG ZA

  ODLUKA PREDSTAVNIČKOG TIJELA O DONOŠENJU PLANA

  BROJ KARTOGRAFSKOG PRIKAZA:

  NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA:

  ISTARSKA ŽUPANIJA

  Datum: BROJ SUGLASNOSTI: Klasa : Urbroj:

  ODGOVORNA OSOBA (ime, prezime i potpis):

  INGRID PALJAR, dipl.ing.arh.

  INGRID PALJAR, dipl.ing.arh.

  "Službene novine Istarske županije" br. 4/07 SLUŽBENO GLASILO:

  ŽUPANIJA:

  OD: DO:

  I KOORDINATOR PLANA (ime, prezime i potpis):

  76/07.)

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

  BROJ ELABORATA: 03/07

  (ime, prezime i potpis):

  PEČAT PREDSTAVNIČKOG TIJELA:

  07. 01. 2009. (Glas Istre)16. 01. 2009. 16. 02. 2009.

  LIMSKI ZALJEV I LIMSKA DRAGA

  ZDENKO KOVAČ, dipl.ing.arh.

  GORDANA KUHAR, dipl.ing.građ.

  MR.SC. LATINKA JANJANIN, dipl.ing.biol.

  TATJANA BRAJNOVIĆ ŠIROLA, dipl.ing.arh.

  C

  -PRIJEDLOG PLANA

  VEGETACIJSKE ZAJEDNICE

  VEGETACIJSKE ZAJEDNICE - MORE VEGETACIJSKE ZAJEDNICE - KOPNO

  SV. LOVREČ

  ROVINJ

  VRSAR

  PAZIN

  SV. PETAR

  TINJAN

  KANFANAR

  ŽMINJ

  U ŠUMI

  OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

  OPĆINSKA/GRADSKA GRANICA

  LEGENDA

  TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

  ANTON PERUŠKO S 0

  0.25

  0.50

  0.75

  1

  1.5

  23 Km

  1 : 25 000

  OSTALE GRANICE

  OBALA

  ZAŠTIĆENO OBALNO PODRUČJE Prema uredbi N.N.128/04

  JAVNA USTANOVA