2016 06-11 elfde zaterdag (orgelmis)

of 38 /38
Elfde zondag orgelmis

Embed Size (px)

Transcript of 2016 06-11 elfde zaterdag (orgelmis)

 • Elfde zondagorgelmis

 • Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede.Geef het kwaad geen macht over ons.

 • Kruisteken

  Welkom

 • In uw handen leggen we alle ontgoocheling om wat niet lukte,al het ongeduld wanneerhet goede te traag groeide,alle moeheid die ons bezwaarde.

  In uw handen leggen we de ruzies en de verkilde relaties, de afgunst en de onwil om samen te werken.

 • In uw handen, lieve Heer, leggen we alle pijn, alle zorgendie ons opsloten in onszelfen die ons blind hebben gemaakt voor elkaar. Dankbaar komen we bij uin het vertrouwen dat Gij ons draagt.

  Carlos Desoete

 • 2 Sam 12,

  7-1013

 • Lc 7, 36-508,1-3

 • Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

 • Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,die ontvangen is van de heilige Geest,en geboren uit de Maagd Maria;die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;

 • die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

 • Ik geloof in de heilige Geest,de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen,de vergiffenis van de zonden,de verrijzenis van het lichaam,het eeuwig leven. Amen.

 • Laten we opstaanvoor het grote dankgebed

  De Heer zal bij u zijn.De Heer zal u bewaren.

  Verheft uw hart.We zijn met ons hart bij de Heer.

  Brengen wij dank aan de Heer, onze GodHij is onze dankbaarheid waardig.

 • Heilige Vader,omdat wij recht willen doen aan Uw heerlijkheid,omdat we verzoening en vrede vinden bij U,willen we U danken, altijd en overal.

  Mozes heeft Uw volk weggeleid uit de slavernij.Jezus roept ons weg uit zonde en doodtot een leven in vrijheid met elkaar en alle mensen.

 • Wij mogen in deze wereld van Uw kracht getuigen.Daarom, met alle engelen, machten en krachten,met allen die leven in Uw heerlijkheid,loven en aanbidden wij Uen zingen U toe met de woorden:

 • Heilig, heilig, heilig de Heer,de God der hemelse machten.Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.Hosanna in den hoge !Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.Hosanna in den hoge !

 • Hemelse Vader,met eerbied noemen wij Uw naam.Altijd zijt Gij met ons op wegen dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij onswanneer Uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,waar wij Uw liefde vieren met brood en beker.

 • Zoals eens op de weg naar Emmas ontsluit hij nu voor ons de Schriften wij herkennen hem bij het breken van het brood.

  Daarom bidden wij, almachtige God:beadem met Uw Geest dit brood en deze wijnzodat Jezus Christus in ons midden komt,die zijn lichaam schenkt, zijn levensbloed.

 • Want op de avond

 • Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

  Als wij dan eten van dit brooden drinken uit deze bekerverkondigen wij de dood des Herentotdat hij komt.

  We gaan zitten

 • Oneindig goede Vader,wij vieren dat Gij ons hebt verzoend,wij verkondigen de liefde die Gij ons toont.Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan.Tot nieuw leven hebt Gij hem opgewekt.Hij leeft in Uw heerlijkheid.

 • Zie met genegenheid naar onze gavenen erken erin Uw eigen Zoondie zijn leven heeft gegevenopdat voor alle zoekende mensen de weg naar U, Vader, open en begaanbaar moge zijn.

 • Barmhartige God,laat de Geest van Jezus in ons wonenen vervul ons met Uw liefde.Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en bloeden maak nieuwe mensen van ons,dat wij op Jezus gelijken.

 • Bescherm paus Franciscusen al onze bisschoppen.Leer ons en alle gelovigen de tekenen van deze tijd verstaanen maak ons trouw in de beleving van Uw evangelie.

 • Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons.Laat ons delen in hun vragen en hun pijn,in hun vreugden en hun hoop.Laat ons samen de weg gaan die naar Uw liefde leidt.

 • Erbarm U, Vader, over onze broeders en zustersdie in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd.Erbarm U over alle gestorvenen,waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

 • En als ook onze weg ten einde loopt,neem ons dan op in Uw huis, waar plaats is voor velen.Moge dan vervuld worden wat wij een leven lang hopen:overvloedig te mogen leven in Uw heerlijkheid.

 • Laat ons toe in de gemeenschap van Uw heiligen.Dat wij met Maria, de moeder van de Heer,met de apostelen, met de martelaren van vroeger en van nu,met de heilige Godelieve en al de anderen die U genegen zijn,dankbaar Uw naam aanbiddenen U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

 • Door hem en met hem en in hemzal Uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,in de eenheid van de heilige Geest,hier en nu en tot in eeuwigheid.Amen.

 • We staan op

  om het

  Onze Vader

  te bidden

 • Ik wens je vrede van God (3x) Ik wens je vrede, vrede,vrede van de Heer.

  Heveinu shalom aleichem (3x) Heveinu shalom, shalom,shalom aleichem.

 • God van liefde,toon ons uw goedheid.