20152-Th»‌i Kh³a Bi»ƒu D»± Kin K»³ 20152

of 64

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20152-Th»‌i Kh³a Bi»ƒu D»± Kin K»³ 20152

 • 8/19/2019 20152-Thời Khóa Biểu Dự Kiến Kỳ 20152

  1/156

   

  Mã lớp Mã lớp ! Mã H" T#$ H" K%&' l()$ 86520 86520 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86521 86520 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86522 86520 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86523 86520 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86524 86520 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6)

  86525 86525 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6)86526 86525 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 8652" 86525 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86528 86528 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 8652# 86528 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86530 86528 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86531 86531 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86532 86531 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86533 86531 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86534 86534 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8) 86535 86535 MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86536 86536 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8653" 86536 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86538 86536 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8653# 86536 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86540 86536 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86541 86541 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86542 86541 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86543 86541 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86544 86544 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86545 86544 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6)

  86546 86544 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 8654" 8654" $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86548 8654" $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 8654# 8654" $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86550 86550 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8) 86551 86551 MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86552 86552 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86553 86552 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86554 86552 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86555 86552 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86556 86552 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8655" 8655" MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86558 8655" MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 8655# 8655" MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6)

  *%+ , Mã .0 (3$4 $4 ớ' 7877'9$':0 ;9$4

 • 8/19/2019 20152-Thời Khóa Biểu Dự Kiến Kỳ 20152

  2/156

  86560 86560 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86561 86560 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86562 86560 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86563 86563 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86564 86563 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86565 86563 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4)

  86566 86566 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8)8656" 8656" MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86568 86568 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8656# 86568 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 865"0 86568 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 865"1 86568 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 865"2 86568 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 865"3 865"3 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 865"4 865"3 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 865"5 865"3 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 865"6 865"6 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 865"" 865"6 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 865"8 865"6 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 865"# 865"# $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86580 865"# $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86581 865"# $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86582 86582 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8) 86583 86583 MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86584 86584 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86585 86584 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86586 86584 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6)

  8658" 86584 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86588 86584 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8658# 8658# MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 865#0 8658# MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 865#1 8658# MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 865#2 865#2 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 865#3 865#2 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 865#4 865#2 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 865#5 865#5 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 865#6 865#5 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 865#" 865#5 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 865#8 865#8 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8) 865## 865## MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86600 86600 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86601 86600 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86602 86600 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86603 86600 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86604 86600 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86605 86605 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86606 86605 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 8660" 86605 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6)

  86608 86608 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 8660# 86608 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86610 86608 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6)

 • 8/19/2019 20152-Thời Khóa Biểu Dự Kiến Kỳ 20152

  3/156

  86611 86611 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86612 86611 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86613 86611 $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86614 86614 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8) 86615 86615 MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86616 86616 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6)

  8661" 86616 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6)86618 86616 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8661# 86616 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86620 86616 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86621 86621 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86622 86621 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86623 86621 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86624 86624 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86625 86624 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86626 86624 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 8662" 8662" $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86628 8662" $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 8662# 8662" $$H1110 %!&ng %' c*+ %M' I 2(2-1-0-4) 86630 86630 I,1110 ,in !c đại cương 4(3-1-1-8) 86631 86631 MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86632 86632 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86633 86632 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86634 86632 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86635 86632 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86636 86632 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8663" 8663" MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6)

  86638 8663" MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 8663# 8663" MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86640 86640 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86641 86640 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86642 86640 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86643 86643 $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 86644 86643 $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 86645 86643 $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 86646 86646 M11"0 P!/ lật đại cương 2(2-0-0-4) 8664" 8664" MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86648 86648 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8664# 86648 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86650 86648 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86651 86648 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86652 86648 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86653 86653 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86654 86653 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86655 86653 MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 86656 86656 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 8665" 86656 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 86658 86656 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6)

  8665# 8665# $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 86660 8665# $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 86661 8665# $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6)

 • 8/19/2019 20152-Thời Khóa Biểu Dự Kiến Kỳ 20152

  4/156

  86662 86662 M11"0 P!/ lật đại cương 2(2-0-0-4) 86663 86663 MI'1120 .ng t/c c !ng-n nin! 0(3-0-0-6) 86664 86664 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86665 86664 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 86666 86664 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6) 8666" 86664 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6)

  86668 86664 PH1120 Vật lý đại cương II 3(2-1-1-6)8666# 8666# MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 866"0 8666# MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 866"1 8666# MI1120 Giải tc! II 3(2-2-0-6) 866"2 866"2 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 866"3 866"2 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 866"4 866"2 MI1130 Giải tc! III 3(2-2-0-6) 866"5 866"5 $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 866"6 866"5 $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 866"" 866"5 $$H1120 %!&ng %' c*+ %M' II 3(2-1-0-6) 866"8 866"8 M1010 7ản t9 !c đ