14 ROUND – the last round of 35th Chess Olympiadweb.tiscalinet.it/webwes2/sah14in.pdf · Chess...

of 16 /16
1 14 14 14 14 14 TH TH TH TH TH ROUND – the last round of ROUND – the last round of ROUND – the last round of ROUND – the last round of ROUND – the last round of 35 35 35 35 35 th th th th th Chess Olympiad Chess Olympiad Chess Olympiad Chess Olympiad Chess Olympiad 14. K 14. K 14. K 14. K 14. KOL OL OL OL OLO – zadnje kolo O – zadnje kolo O – zadnje kolo O – zadnje kolo O – zadnje kolo 35. [ahovske olimpiade 35. [ahovske olimpiade 35. [ahovske olimpiade 35. [ahovske olimpiade 35. [ahovske olimpiade

Embed Size (px)

Transcript of 14 ROUND – the last round of 35th Chess Olympiadweb.tiscalinet.it/webwes2/sah14in.pdf · Chess...

 • 1

  1414141414TH TH TH TH TH ROUND – the last round ofROUND – the last round ofROUND – the last round ofROUND – the last round ofROUND – the last round of3535353535ththththth Chess Olympiad Chess Olympiad Chess Olympiad Chess Olympiad Chess Olympiad

  14. K14. K14. K14. K14. KOLOLOLOLOLO – zadnje koloO – zadnje koloO – zadnje koloO – zadnje koloO – zadnje kolo35. [ahovske olimpiade35. [ahovske olimpiade35. [ahovske olimpiade35. [ahovske olimpiade35. [ahovske olimpiade

 • 2

 • 3

  Dear friends, associates,patrons, implementers, allwho have helped with ourOlympiad

  Together with your help, we have realised our dream. We havecompleted the demanding task of enabling the knights of the whiteand black fields an Olympic meeting of intellect and wit in our verybeautiful Bled, which for two and a half weeks has been a real worldin miniature.Around 2600 of us have taken part in this story. More than 1400competitors, 250 FIDE delegates, 100 arbiters, more than 400journalists and reporters, and almost 500 silent, diligent organisa-tional and technical staff; those silent ants, whom almost nobodynotices as long as everything is going according to plan, and untilsomeone needs something outside the expectations of the plannedworking day.Who can count all the hours, kilometres, thousands of documents,plans, tenders, telephone discussions, contracts, agreements, thepersuasion, the coordination ...The Chess Olympiad has been substantially supported by the Ministryof Education, Science and Sport, and nearly one hundred sponsors,patrons and donors, with the main sponsor, the Mobitel company, attheir head. Nor can we overlook the efforts and commitment of thenumerous implementers, who have often realised wishes anddemands in record time.Many others have contributed to the successful realisation of theOlympiad and the good feeling of the participants, from our consularrepresentatives abroad to border officials, security services, touristand administrative staff and catering personnel in Bled and itsvicinity.The Olympiad has been a success.We have received many congratulations, many small attentions forall that we have done by our joint strength.For that reason, too, it has been a pleasure to cooperate in the largestsporting and cultural event to date in Slovenia.To all who have competed, assisted, cooperated, understood, advised,supported, tolerated, suffered, enjoyed – absolutely all who havecontributed their best to the successful preparation and implementa-tion of the 35th Chess Olympiad in Bled - my sincere thanks!Our sincere congratulations, too, to all recipients of Olympic medals.Our special compliments and gratitude go also to all competitors fortheir active and exemplary sporting participation, to the arbiters’committee for successful and undisturbed professional management,and to newspaper, television, radio, internet and other media forfollowing and concurrent objective reporting of events at the Olym-piad.We wish all distinguished participants and valued guests a happyreturn home and we look forward to seeing you at the 36th ChessOlympiad 2004.

  Gens una sumus.

  President of the Organising Committee of the35th Chess OlympiadMilan Kne‘evi~

  Dragi {ahovski prijatelji,sodelavci, meceni, izvajalci;vsi, ki ste bili udele‘eni, kiste sodelovali in pomagalipri 35. {ahovski olimpiadi

  Skupaj z va{o pomo~jo smo uresni~ili na{e sanje. Izpolnili smozahtevno nalogo in omogo~ili vitezom belo ~rnih polj sre~anjeuma in duha na na{em prelepem Bledu, ki je bil pol tretji tedenpravi svet v malem.Okoli 2600 nas je sodelovalo v tej zgodbi. Ve~ kot 1400tekmovalcev, 250 delegatov FIDE, 100 sodnikov, preko 400novinarjev in poro~evalcev ter skoraj pet stotnij tihih, marljivihorganizacijskih in tehni~nih sodelavcev, katerih skoraj nih~e neopazi, dokler vse te~e po na~rtih, in dokler kdo ne potrebuje~esa zunaj pri~akovanj na~rtovanega delavnika.Kdo bi lahko pre{tel vse ure, kilometre, tiso~e listin, na~rtov,ponudb, telefonskih pogovorov, sporo~il, pogodb, dogovorov,prepri~evanj, koordinacij…[ahovsko olimpiado je znatno podprlo Ministrstvo za {olstvo,znanost in {port ter blizu sto pokroviteljev, mecenov indonatorjev, z glavnim pokroviteljem, dru‘bo Mobitel d. d. na~elu. Ne gre prezreti tudi prizadevanj in naporov {tevilnihizvajalcev, ki so mnogokrat uresni~evali ‘elje in zahteve vrekordnem ~asu.K uspe{ni uresni~itvi olimpiade in dobremu po~utju udele‘encevso prispevali {e mnogi, od na{ih konzularnih predstavnikov vtujini do mejnih organov, slu‘be varnosti, turisti~nih in upravnihdelavcev ter gostinskega osebja na Bledu in okolici.Olimpiada je uspela.Prejeli smo veliko ~estitk, bili dele‘ni mnogo drobnih pozornostiza vse, kar smo storili s skupnimi mo~mi.Tudi zato je bilo lepo sodelovati v najve~ji {portno-kulturniprireditvi doslej v Sloveniji. Vsem, ki ste tekmovali, pomagali, sodelovali, razumeli,svetovali, nosili, prena{ali, trpeli, u‘ivali – res ~isto vsem, ki steprispevali po svojih mo~eh k uspe{ni pripravi inizvedbi 35. {ahovske olimpiade na Bledu, iskrena hvala.Iskrene ~estitke vsem dobitnikom olimpijskih odli~ij.Na{ poseben poklon in zahvala velja vsem tekmovalkam intekmovalcem, za njihovo aktivno in zgledno {portnosodelovanje, sodni{kemu zboru za uspe{no in nemotenostrokovno vodenje ter ~asopisnim, televizijskim, radijskim,spletnim in drugim medijem za spremljanje in teko~e objektivnoporo~anje o dogajanjih na olimpiadi.Vsem spo{tovanim udele‘encem in dragim gostom ‘elimo sre~enpovratek domov in kli~emo nasvidenje na 36. {ahovski olimpiadi2004.

  Gens una sumus.

  Predsednik organizacijskega odbora35. {ahovske olimpiadeMilan Kne‘evi~

 • 4

  Chess Olympiad is Exceptional Importance for BledThe successful organisation of the Chess Olympiad Bled 2002 is also an exceptional event for the co-organisers, the Municipality ofBled and its inhabitants. With the renovation of the Bled Sports Hall, the setting of the Chess Olympiad, the municipality has gaineda new sports, tourist, informational and cultural centre, which will be devoted to various activities and will enable the organisationof events on a higher level in the future.The Chess Olympiad also brought Bled cultural enrichment. In front of the Sports Hall a few days, ago there was the ceremonialunveiling of a new fountain, called Lokvanj, and on Friday 8 November 2002, the ceremonial unveiling in the park of Vila Zora ofa gift from academic sculptor Janez Boljka – a sculpture »Chess with bronze figures«, which is the first monument to chess in theworld, and which the author has donated to Bled.The Chess Olympiad and the many accompanying events, above all the interesting exhibitions, have been followed live in Bled bynumerous domestic and foreign visitors, including a large number of school children and young people. The millions of visits to thewebsite of the Chess Olympiad, Bled and Slovenia, which represents the best and most extensive promotion of our tourist pearl todate, have been of exceptional importance for Bled and the whole country.We have, therefore, in Bled followed with enthusiasm the Chess Olympiad, which has broken all records both in terms of the numberof countries, competitors and visitors taking part, and in the number of visits to the website. The municipality has cooperated to thevery best of its ability in the successful organisation and implementation of this resounding event, which we hope will remain,together with our town, a very beautiful memory for all competitors, accompanying persons and visitors. At the conclusion of theChess Olympiad, on behalf of the municipality I would like to thank all of you who have given Bled the opportunity, and to inviteyou to visit us again soon.

  Boris Malej, Mayor of the Municipality of Bled

  [ahovska olimpiada je izjemnega pomena za BledUspe{na izvedba [ahovske olimpiade Bled 2002 predstavlja izjemen dogodek tudi za soorganizatorko, ob~ino Bled in njeneprebivalce. S prenovo [portne dvorane Bled, prizori{~a [ahovske olimpiade, je ob~ina pridobila novo {portno, turisti~no,informacijsko in kulturno sredi{~e, ki bo namenjeno razli~nim dejavnostim, in bo tudi v prihodnosti omogo~alo izvedbo prireditevna najvi{ji ravni.[ahovska olimpiada je Bledu prinesla tudi kulturno obogatitev. Pred [portno dvorano je bilo tako pred dnevi slovesno odkritje novefontane, poimenovanen »Lokvanj«, v petek, 8. novembra 2002, pa je bilo v parku Vile Zora slovesno odkritje donacije akademskegakiparja Janeza Boljke, skulptura »[ah z bronastimi figurami«, ki je prvi spomenik {ahu na svetu, in jo je avtor podaril Bledu.[ahovsko olimpiado in {tevilne spremljajo~e kulturne prireditve, predvsem zanimive razstave, so na Bledu v ‘ivo spremljali {tevilnidoma~i in tuji obiskovalci, med katerimi je bilo tudi veliko {olarjev in mladine. Izjemnega pomena za Bled in celotno dr‘avo je bilmilijonski obisk spletnih strani o [ahovski olimpiadi, Bledu in Sloveniji, ki predstavlja najbolj{o in najbolj obse‘no promocijo na{egaturisti~nega bisera doslej.Na Bledu smo zato [ahovsko olimpiado, ki je podrla vse rekorde tako s {tevilom dr‘av udele‘enk, tekmovalcev in obiskovalcev kottudi z obiskom spletnih strani, ves ~as spremljaljali z navdu{enjem. Ob~ina je po svojih najbolj{ih mo~eh sodelovala pri uspe{niorganizaciji in izvedbi te odmevne prireditve, ki bo, tako upamo, vsem tekmovalcem, spremljevalcem in obiskovalcem ostala v karnajlep{em spominu, tako kot tudi na{ kraj. Ob zaklju~ku [ahovske olimpiade bi se v imenu ob~ine rad zahvalil vsem, ki ste Bledudali prilo‘nost, in vas povabil, da nas kmalu ponovno obi{~ete.

  Boris Malej, `upan Ob~ine Bled

  FIDE leadership at a reception at Villa ZoraPrior to the conclusion of the 35th Chess Olympiad in Bled 2002, the municipality mayor MSc. Boris Malej hosted a receptionfor the members of the FIDE leadership. The reception was held at Villa Zora, which is the headquarters of the municipality ofBled. The mayor took advantage of the opportunity to thank the FIDE leadership in the name of the municipality and its in-habitants for choosing Bled to be the venue for the 35th Chess Olympiad and 73rd FIDE congress. The aforementioned eventswere an excellent opportunity for the promotion of Bled and Slovenia all over the world. During their visit the guests alsosigned the golden book.

  Vodstvo FIDE na obisku v Vili ZoraPred zaklju~kom 35. {ahovske olimpiade Bled 2002 je ~lane predsedstva Fide v Vili Zora, kjer domuje Ob~ina Bled, sprejel tudi‘upan ob~ine mag. Boris Malej. Ob tej prilo‘nosti se je v imenu ob~ine in njenih prebivalcev predsedstvu Fide zahvalil, da jebil za prizori{~e {ahovske olimpiade in 73. kongresa Fide izbran prav Bled. Omenjena dogodka sta bila namre~ odli~naprilo‘nost za promocijo Bleda in Slovenije po celem svetu. Gostje so se ob obisku vpisali tudi v zlato knjigo.

 • 5

  Staff at the press and information centreIn order for the press and information centre to run smoothly during the past two weeks a number of peoplewere performing their very best. We would like to take this opportunity to thank all the staff (Public Relationsand Media Office of Republic of Slovenia, Centre for Informatics, Telecom Slovenia, Siol, Fide on line andMmview as well as all workers in the press centre, hostesses and the rest of the team) for performing more thanwas expected from them. Their efforts made everybody, from the journalists to the participants of the35th Chess Olympiad enjoy their stay.

  Sodelavci v tiskovnem in informacijskem sredi{~uZato, da v teh dneh v tiskovnem in informacijskem sredi{~u delo poteka teko~e, skrbi veliko ljudi. Vsemsodelujo~im: Centru vlade za informatiko, Uradu vlade za informiranje, Telekomu Slovenije, Siolu, Fide on line inMMview ter vsem sodelavcem v informacijskem sredi{~u, hostesam in vsem ostalim se lahko zahvalimo, saj soopravili ve~ kot se je od njih pri~akovalo, kar je pripomoglo, da so se tako novinarji kot vsi udele‘enci35. {ahovske olimpijade po~utili odli~no.

 • 6

  35. Chess Olympiad – PeoplePlayers and Captains 1615Members of 73 FIDE congress 210Arbiters 90Journalists 424Staff 445

  35. [ahovska olimpiada – Udele`enciIgralci in kapetani 1615^lani 73. kongresa FIDE 210Sodniki 90Novinarji 424Organizacijsko tehni~ne slu`be 445

  Let’s get to know SloveniaYesterday’s excursion to the Postojna caves and Lipica, which was organised by the Slovene Tourist Board wasattended by over eighty accredited journalists.However, this was not the only excursion of the day, for over one hundred participants of the 35th Chess Olym-piad visited Venice, Ljubljana and the Slovene coast – Piran and Portoro‘.

  Spoznavajmo SlovenijoV~eraj{njega izleta, ki ga je organizirala Slovenska turisti~na organizacija, se je udele‘ilo preko osemdesetakreditiranih novinarjev. Ogledali so si Postojnsko jamo in Lipico.Preko sto udele‘encev 35. {ahovske olimpijade pa si je prav tako v~eraj, 9. novembra, ogledalo Benetke,Ljubljano in slovensko obalo – Piran in Portoro‘.

  According to the information from Siol the homepage www.35chessolympiad.com received11 443 422 visits and 71 695 348 hits by Saturday (9th November 2002).

  Po podatkih Siola je spletna stran www.35chessolympiad.com do sobote, 9.11. 2002,zabele‘ila kar 11 443 422 obiskov in 71 695 348 zadetkov.

  www.35ChessOlympiad.com

 • 7

  Pairing team:Casto P. Abundo, Heinz Herzog, Irma Stubenvoll, Werner Stubenvoll, Geurt Gijssen (Chief Arbiter), Mikko Markkula, Christian Krause

  Senior Arbiters:Faiq Hasanov, Michael Shadarevian, Janko Bohak, Zsuzsa Veroeci, Ashot Vardapetian, Viron Tsorbatzoglou

 • 8

  FIDE On-line team

  MMview team

 • 9

  What do you think about Press Center?

  Zsuzsa VerociMTI, Origo, Sztarsport, NepszavaHungary

  I think that Press Center here in Bledis simply the best. We have very goodworking place and very good informa-tion. People are very polite. Simplythis is the best press Center, that I’vebeen. This is my 15th Chess Olym-

  piad. Bled is on the first place.

  ����������Radio Romania InternationalRomania

  Press Center is very nice, it’s the mostbeautiful. It’s the biggest and hasmany facilities, because here are 10telephone lines. In Istanbul forcomparations, there were only 2telephone lines in Press Center and

  without computers. Computers were only for the spectatoruse. My only comment would be, that there is a big distancebetween playhall and Press Center.

  Leontxo GarciaEl Pais, Spanish Radio – WorldwideServiceSpain

  I think this Press Center is one of thebest I have ever seen in my life. I havebeen journalist for 20 years, espe-cially in chess events, this is reallyone of the best, not only because of

  the infrastructure with so many computers and so manyservices, but also because of staff working in the PressCenter. They are very kind and very efficient at the sametime. I am really very satisfied.

  Comments

  Chen JunChina Sport DailyChina

  Press Center is very good. Workplacesalso. Everything is very good.

  Jakup SørensenDimmætting, SosialurinFeroe Islands

  The impression was very OK, espe-cially on the first day, but since wecome to the sedond half, it has beentoo many press acreditations, you see.Every second player has a pressacreditation now. So, if you come here

  at 5 o’clock you can’t get a computer. The staff has beenvery good and if you got a technical problem, that is not aproblem. It’s very good, but it is so crowdy at the crowdedtimes.

  Venkatachalam KameswaranUnited News of IndiaIndia

  Press Center is very good, rather isexcellent. Really, from heart.

 • 10Rupert W. JonesBotswana GazetteBermuda

  This Press Center is very good,excellent. I mean, access to the internetobviously is one of the few place,where you can watch the games live. Iam very impressed. Probably the bestone actually. I can’t complain.

  Stuart FancyPost CourierPapua New Guinea

  In this Press Center with a lot ofcomputers it is not difficult to find onefree. I am really impressed. Internet isreally fast.

  Mark LevittThe Cape AigusSouth Africa

  I have been also to previous Olympi-ads. I think this Press Center is thebest one, so far. I saw there weretrouble with the web site in thebeginning. It is difficult to build sucha big web sites. So, it is normal. Staff

  in the Press Center is very friendly.It is really useful, I mean, these plugs, because I have mycomputer, so I just plug in and use. In the past it was quitedifficult, on previous Olympiads to use the computers.It has been really empty at the beginning of the tournament,but now it’s quite full. It is diffult to get a seat, but if youhave your own computer it is easy. I think it has been quiteefficient, I like the big screen and watching Press confer-ences.

 • 11

  Izjave

  ����������������������������������

  Zsuzsa VerociMTI, Origo, Sztarsport, Nepszava���������

  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������� �����������������������������������

  ����������Radio Romania InternationalRomunija

  ��������������������������������������!�������������������������������������������������������� ������"���������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������#��������������$����������������������������������#����������������������������,���������������������������������#�������������

  Leontxo GarciaEl Pais, Španski Radio – WorldwideServiceŠpanija

  ���������������������������������������������� ��������� ��������������������%����������� ��������#������������������������������������������������������

  ��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������"��������������������������������$������������������������

  Chen JunChina Sport DailyKitajska

  ������������������������������&�����������������������'��������������

  Jakup SørensenDimmætting, SosialurinFerski otoki

  Vtisi so bili zelo dobri, posebno naprvi dan. Toda odkar se jetekmovanje prelevilo v dru#�������������������������������� ������������(���������������#�#����������������������������������

  ������������������������)��������������������������������"������������������������������������������� ������������������ �������š���"��������������������������������������������� ���� �

  Venkatachalam KameswaranUnited News of IndiaIndija

  �������������������������������������������������$���������������#���������#������

 • 12Rupert W. JonesBotswana GazetteBermudi

  ����������������������������������������������������������������������������#�������������������� ����������� �����������������������"���������������'���������������������������������������������

  %���������������������

  Stuart FancyPost CourierPapua Nova Gvineja

  '��������������������������#���������������������������������#�������������$���������������������������������� �����

  Mark LevittThe Cape Aigus!�����*�������$��������

  Bil sem tudi na prejšnjih olim����� ������������������������������������������������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  �����������������"�������������������������������������azni."���������������������������������!�����������������������������������#������������������#��� �����������%�������� �������� �������������������������������������%������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������� ������������������������������������������������������#�������������� �����������

  www.35ChessOlympiad.com

 • 13

  Whoever experiencesSlovenia will neverforget it. You willremember Slovenia notonly for its spectacularPostojna Cave, pictur-esque Lake Bled, thebeautiful white horsesof Lipica, the lushvineyards, and the veryspecial experience of itsprimeval forests andother interesting natu-ral attractions but alsofor the hospitality andfriendliness of its peo-ple and the special

  an important matter,but the majority ofpeople know at leastone second languageand will be able to talkto you in English,German, Italian ...Winter sports, espe-cially skiing, are rela-tively developed inSlovenia. Slovenes havebeen actively skiing formore than three centu-ries, and the Slovenepolymath Janez VajkatValvasor wrote aboutthe skis of the Blokeplateau region and

  character of this littlecorner of the world.Slovenia’s two millionpeople speak Slovene,which in addition tosingular and pluralhas the special gram-matical number dual,a rarity among worldlanguages. No, it is notthe same in Slovene ifone, two, or morepeople are talking, noris it the same if men orwomen are doing it. Inthis country, preservingthe Slovene language is

  [email protected]

  WHAT WILL YOUREMEMBER ABOUTSLOVENIA?

  their use as early as1689. In 1934 we builtour first ski jump atPlanica. Slovene skiershave won prizes atworld competitions fordecades, but it is notcommonly known that

  Slovenia has the long-est tradition of skiingin Central Europe ingeneral. Slovenia knows how tocharm visitors with itsoriginality and beauty.If you experience it,you won’t forget it.Come, we´re very close,and we´re lookingforward to meetingyou!

 • 14

  Kdorkoli izkusiSlovenijo, je ne bonikdar pozabil.Slovenije si ne bostezapomnili zgolj popre~udoviti Postojnskijami, slikovitemBlejskem jezeru,prelepih belihLipicancih, bogatihvinogradih, posebniizku{nji v njenihpragozdovih in poostalih zanimivihnaravnihznamenitostih, temve~

  trije ljudje, niti nienako, ~e to po~nomo{ki ali ‘enske. V tejdr‘avi je ohranjanjesloven{~ine pomembnazadeva, kljub temu pave~ina ljudi govori vsaj{e en jezik in se bo zvami lahko pogovarjalav angle{~ini, nem{~ini,italijan{~ini …Zimski {porti, {eposebej smu~anje, so vSloveniji dobro razviti.Slovenci se aktivnoukvarjajo s smu~anjem‘e dlje kot tri stoletja;tako je slovenski

  tudi po gostoljubju,prijaznosti njenih ljudiin posebnem zna~ajutega malega koti~kasveta.Slovenskodvomilijonskoprebivalstvo govorisloven{~ino, ki imapoleg ednine inmno‘ine tudi posebnoslovni~no dvojino,redkost medsvetovnimi jeziki. Ne, vsloven{~ini ni enako,~e govori eden, dva ali

  [email protected]

  KAJ SI BOSTEZAPOMNILIO SLOVENIJI?

  polihistor Janez VajkartValvasor pisal osmu~eh na Blo{kiplanoti ‘e davnega leta1689. Leta 1934 sozgradili svojo prvoskakalnico v Planici.

  Slovenski smu~arji ‘emnoga desetletja stojijona zmagovalnihstopnicah na samemsvetovnem vrhu; ni pasplo{no znano, da imaSlovenija najdalj{osmu~arsko tradicijo vCentralni Evropi.Slovenija zna o~aratisvoje obiskovalce zlepoto inoriginalnostjo. ^e joizkusite, je ne bostepozabili.Pridite, blizu smo inveselimo se sre~anja zvami.

 • 15

 • 16

  14TH ROUND BULLETIN10 November 2002

  PUBLISHER: 35TH CHESS OLYMPIAD ORGANISATION COMMITTEEEDITOR: BORIS KUTINTRANSLATION: MARTIN CREGEEN, SUN^AN STONEPROOF-READING: KATARINA PEVNIKPHOTO: ALE[ DRINOVEC, ANTON DIMC, MMVIEWDESIGN: STUDIO ZODIAKPRE-PRESS: DELO REPRO d.o.o.PRINTING: TISKARNA [email protected] 2002CIRCULATION: 2.000 COPIES

  BILTEN 14. KOLA10. november 2002

  IZDAJATELJ: ORGANIZACIJSKI ODBOR 35. [AHOVSKE OLIMPIADEUREDNIK: BORIS KUTINPREVOD: MARTIN CREGEEN, SUN^AN STONELEKTURA: KATARINA PEVNIKFOTO: ALE[ DRINOVEC, ANTON DIMC, MMVIEWOBLIKOVANJE: STUDIO ZODIAKPRELOM IN IZDELAVA FILMOV: DELO REPRO d.o.o.TISK: TISKARNA [email protected] 2002NAKLADA: 2.000 IZVODOV

  BLED 2002