12. Lampiran Praktikum PISMP

90
Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP 35 LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Pendahuluan Pementoran ialah satu aktiviti sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Pendedahan melalui aktiviti ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. Hal ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri dalam kalangan guru pembimbing dan pelajar. Oleh itu, guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu untuk membimbing pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran dalam konteks sebenar berdasarkan pengalaman semasa praktikum. 2. Objektif 2.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa Amalan Profesional. 2.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan IPG. 3. Tanggungjawab Mentor 3.1 Rancangan Pembangunan Individu Bimbingan yang bersesuaian diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan meningkatkan ilmu serta kemahiran pelajar. 3.2 Pementoran dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsisten perlu diadakan untuk mengkaji semula Rancangan Pembangunan Individu. Pencerapan klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. 3.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar memahami budaya sekolah. 3.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah Mentor berperanan sebagai seorang pembimbing, model, pemberi penjelasan dan memberi panduan untuk membantu para pelajar. Bimbingan yang diberikan melalui latihan-latihan yang lebih praktikal dan sistematik akan dapat membantu pelajar untuk belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru dalam bilik darjah. Pementoran akhirnya menggerakkan

description

d

Transcript of 12. Lampiran Praktikum PISMP

Page 1: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

35

LAMPIRAN 2-1

GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1. Pendahuluan

Pementoran ialah satu aktiviti sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Pendedahan melalui aktiviti ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. Hal ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri dalam kalangan guru pembimbing dan pelajar. Oleh itu, guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu untuk membimbing pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran dalam konteks sebenar berdasarkan pengalaman semasa praktikum.

2. Objektif

2.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa Amalan Profesional.

2.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan IPG.

3. Tanggungjawab Mentor

3.1 Rancangan Pembangunan Individu

Bimbingan yang bersesuaian diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan meningkatkan ilmu serta kemahiran pelajar.

3.2 Pementoran dan Maklum Balas

Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsisten perlu diadakan untuk mengkaji semula Rancangan Pembangunan Individu. Pencerapan klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan.

3.3 Penasihat Strategi Kerjaya

Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar memahami budaya sekolah.

3.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah

Mentor berperanan sebagai seorang pembimbing, model, pemberi penjelasan dan memberi panduan untuk membantu para pelajar. Bimbingan yang diberikan melalui latihan-latihan yang lebih praktikal dan sistematik akan dapat membantu pelajar untuk belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru dalam bilik darjah. Pementoran akhirnya menggerakkan

Page 2: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

36

pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. Melalui proses bimbingan, mereka akan dipandu ke arah perubahan, pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru yang berkesan.

3.5 Pemudahcara dan Pengantara

Guru pembimbing merupakan pembimbing hala tuju dan membantu pelajar menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif daripada kedua-dua pihak. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan, nasihat, bersikap terbuka terhadap sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional.

4. Prinsip Bimbingan

4.1 Mendengar lebih daripada bercakap.

4.2 Mencelah hanya apabila perlu.

4.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah)

4.4 Komitmen kepada perkembangan berterusan.

4.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.

4.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar.

4.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah.

4.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (contoh: amanah, kasih sayang, rajin).

Page 3: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

37

LAMPIRAN 2-2

PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep

Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang PdP, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional.

2. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat:

2.1. mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”.

2.2. berfikir dan berbincang mengenai teknik PdP, cara-cara meningkatkan

pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.

2.3. berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar.

2.4. mengkaji kelemahan PdP dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya.

2.5. memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai.

2.6. meningkatkan kreativiti. 3. Garis Panduan 3.1. Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.1.1. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran:

a) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. b) Kemahiran mengajar.

c) Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang berlainan.

3.1.2. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) perbincangan b) pemerhatian dan c) maklum balas

Page 4: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

38

3.1.3. Jenis-jenis interaksi:

a) “Tandem” : Dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran bagi kelas yang sama.

b) “Berpasukan” : Dua orang pelajar bersama-sama merancang

rancangan pengajaran yang sama tetapi mengajar bagi kelas berasingan.

c) “Individu” : Pelajar berbincang bersama rakan/guru

pembimbing untuk menyediakan rancangan pengajaran tetapi mengajar secara berasingan.

3.2. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali

pada setiap fasa praktikum.

3.3. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Praktikum.

4. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan

4.1. Pensyarah penyelia perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional.

4.2. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas pengajaran berpasangan

akan dijalankan.

4.3. Pensyarah penyelia/Guru pembimbing memastikan pengajaran berpasangan dijalankan.

Page 5: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

39

CONTOH

LAMPIRAN 2-2a

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Nama Pelajar Nama Pasangan Praktikum Nama Guru Pembimbing

:………………………………………………………………... :………………………………………………………………... :………………………………………………………………... :………………………………………………………………..... :……………………………………………………………….....

Minggu

Tarikh dan Hari

Masa

Mata Pelajaran & Kelas (Tahun)

Tandatangan Pasangan

Catatan (Guru Pembimbing)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : Nama : Tarikh :

Disahkan oleh Pensyarah Penyelia Tandatangan : Nama : Tarikh :

Salinan Rekod Pengajaran Berpasangan hendaklah disimpan di dalam Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan pelajar)

Page 6: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

40

LAMPIRAN 2-3

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF MINGGUAN 1. Konsep

Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung, menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah untuk meningkatkan lagi keberkesanan sesuatu tugasan mengikut jangka masa yang ditetapkan.

2. Objektif Pelajar dapat:

2.1 menggunakan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum sebagai input untuk penambahbaikan.

2.2 menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah

dijalankan.

2.3 menggunakan jurnal reflektif sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan, kreativiti dan inovasi secara berterusan.

. 2.4 meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar seorang guru yang

profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan PdP.

2.5 menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruan.

2.6 meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana

pemikiran kritis dan analitikal. 2.7 meningkatkan kemahiran profesionalismenya.

3. Garis Panduan

3.1 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum.

3.2 Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa, masalah,

pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum.

3.3 Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci, mengandungi

pandangan, cadangan.dan tindakan susulan.

Page 7: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

41

3.4 Fakta-fakta perlu disokong dengan tinjauan literatur supaya setiap masalah, cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan.

3.5 Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan bagi

mengatasi masalah yang telah difokuskan. 3.6 Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi

mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. 3.7 Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai

guru yang profesional. 3.8 Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang

masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. 4. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal Reflektif

Mingguan

4.1. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan.

4.2. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar, pensyarah

penyelia dan guru pembimbing.

Page 8: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

42

LAMPIRAN 2-3a

PANDUAN PENULISAN JURNAL REFLEKTIF TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________

BIL. PERKARA CATATAN

1. Isu/peristiwa/masalah yang difokuskan. 2. Perkembangan/isu /peristiwa/ masalah/yang difokuskan

releven/sesuai.

3. Isu/ masalah/peristiwa yang difokuskan dianalisis secara terperinci.

I. mengenal pasti punca/ sebab isu/ masalah /peristiwa yang difokuskan.

II. mengenal pasti kemungkinan penyebab kepada isu/masalah.

III. mengenal pasti kelemahan isu/ masalah /peristiwa yang difokuskan.

IV. mengenal pasti kekuatan isu/masalah /peristiwa yang difokuskan.

V. meramal kesan dan akibat isu/masalah/peristiwa yang difokuskan.

4. Kajian lampau yang berkaitan isu/masalah (literature review)

5 Cadangan dan idea diberikan untuk menyelesaikan setiap punca/kelemahan

I. sesuai dan releven

II. kritis/kreatif

6 Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti.

7. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Yang Dikenal pasti. I. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak

Disediakan.

II. Rujukan – pembacaan/internet/perbincangan dll. 8. Pelaksanaan Terhadap Langkah- langkah

Penambahbaikan Dijalankan. I. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai.

II. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. 9. Kesimpulan/Refleksi

I. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan.

II. Halangan-halangan yang timbul (jika ada)

CONTOH

Page 9: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

43

LAMPIRAN 2-3b

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS _____________________ SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO

Bahagian   No.   Perkara   Tandakan  (!)*  P GP

00 Senarai Kandungan Portfolio

A

Maklumat  

Diri  

A01 Biodata Pelajar

A02 Surat Pengenalan Diri

A03 Pernyataan Profesional

B

Maklumat    

Seko

lah  

B01 Peta Lokasi, Pelan Sekolah dan Bilik Darjah

B02 Carta Organisasi Sekolah

B03 Visi dan Misi Sekolah

B04 Takwim Sekolah

B05 Senarai Nama Staf (Akademik dan Sokongan)

B06 Peraturan-Peraturan Sekolah

C

Maklumat    

Tugas  

C01 Surat-Surat Lantikan Tugas Semasa di Sekolah

C02 Salinan Borang Bimbingan (PR1)

C03 Salinan Borang Kehadiran Praktikum

C04 Rekod Pengajaran Berpasangan

D

Maklumat  

Koku

rikulum

 

D01 Rancangan Aktiviti Kokurikulum

D02 Senarai Nama Ahli dan Kehadiran

D03 Laporan Aktiviti Kokurikulum

D04 Rancangan Projek/ Peranan-peranan Lain

D05 Laporan Projek / Peranan-peranan Lain

E

Jurnal   E01 Format dan Contoh Penulisan Jurnal

E02 Penulisan Jurnal Mingguan

E03 Catatan Kemajuan Tindakan Susulan

F

Lain-­‐la

in   F01 Maklumat Inovasi PdP

F02

F03

Tandatangan

Tarikh semakan

Catatan:  -­‐ Bahan   bantu   pengajaran   dan   pembelajaran,   penilaian,   inovasi   atau   contoh-­‐contoh   hasilan   pelajar  

adalah  digalakkan  disimpan  dalam  folder  atau  portfolio  yang  berasingan.  *  P  =  Disemak  dan  ditandakan  oleh  pelajar;        GP  =  Disemak  dan  ditandakan  oleh  guru  pembimbing.  

CONTOH

Page 10: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

44

LAMPIRAN 2-4

GARIS PANDUAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Sukan dan Permainan

(i) Melibatkan diri dalam latihan dan persiapan pasukan. (ii) Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan. (iii) Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti

pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival. (iv) Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan

dan disimpan dalam portfolio. 2. Unit Beruniform

(i) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPG.

(ii) Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah.

(iii) Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/ kursus/latihan/lawatan/projek.

(iv) Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu).

(v) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPG (jika belum selesai).

(vi) Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dan disimpan dalam portfolio.

3. Aktiviti-aktiviti Tambahan Pelajar digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/permainan/unit beruniform seperti di bawah :

(i) Jogathon (ii) Merentas Desa (iii) Hari Terbuka/Hari Ibu Bapa (iv) Pasar Ria (v) Sukaneka (vi) Aktiviti-aktiviti lain

Page 11: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

45

LAMPIRAN 2-4a

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

MINGGU KE- .........

Nama Pelajar Jenis Persatuan/ Sukan/Unit Beruniform

Projek/Aktiviti Tarikh Masa Tempat Nama Guru Penasihat Kokurikulum/ Penganjur

Bilangan Pelajar Objektif

Laporan

Ulasan Guru/Pembimbing

T.T Pelajar T. T Penasihat Kokurikulum/ Penganjur

Nama Penasihat Kokurikulum/ Penganjur

Tarikh

CONTOH

Page 12: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

46

LAMPIRAN 2-5

PENCERAPAN KLINIKAL 1. Konsep

Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian, pemerhatian pengajaran secara langsung, pengumpulan data dari pemerhatian, penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran.

2. Objektif

Pensyarah penyelia, guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha:

(i) memperbaiki kelemahan PdP,

(ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. Kitaran Pencerapan Klinikal

Rajah 2.5.1 Kitaran Pencerapan Klinikal

A. SIDANG PRAPEMERHATIAN n menjalinkan perhubungan n menentukan strategi pengajaran dan

pembelajaran n meramalkan hasil pembelajaran n menentukan fokus pemerhatian

B. PEMERHATIAN n memerhati pengajaran guru n membuat catatan n membuat huraian

E. ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN n membuat refleksi dan menganalisis

sidang pasca pemerhatian

C. ANALISIS n mengkategorikan data n menentukan strategi sidang

pasca pemerhatian n memikirkan soalan yang

akan dikemukakan kepada pelajar

D. SIDANG PASCA PEMERHATIAN n berbincang berdasarkan data n membuat kesimpulan n mengenal pasti strategi seterusnya

Page 13: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

47

4. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Sidang Prapemerhatian

Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh dan langkah-langkah bagi setiap peringkat penyeliaan yang akan berlaku. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama.

B. Pemerhatian

Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.

C. Analisis

Langkah ini melibatkan pensyarah penyelia/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan:

i. menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan

memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui.

ii. merancang strategi penyeliaan yang akan dikendalikan.

Pembimbing mengkategorikan data, menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian, soalan dan kesimpulan.

D. Sidang Pasca Pemerhatian

Dalam sidang ini pensyarah penyelia/guru pembimbing berbincang bersama-sama pelajar tentang pengajaran dengan :

i. merujuk kepada perkara tertentu dalam pelajaran. ii. mencari penerangan atau penjelasan. iii. mengenal pasti alternatif.

E. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian

Langkah ini melibatkan pensyarah penyelia/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri.

Page 14: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

48

LAMPIRAN 2-6

PANDUAN PROSES MENGENDALIKAN KES PELAJAR BERMASALAH SEMASA PRAKTIKUM ( GAGAL / CENDERUNG GAGAL/DISIPLIN)

LANGKAH 1

KETERANGAN TINDAKAN PENSYARAH PENYELIA Beri pelajar Surat Amaran 1 (IPG-01) Nota :- Beri semasa Penyeliaan Pertama atau mengikut kesesuaian

(a) Penuhkan maklumat dan kesalahan yang telah

dilakukan pelajar

(b) Beri satu salinan kepada pelajar dan hantar satu salinan ke Unit Praktikum

(c) Maklumkan kepada pelajar bahawa mereka perlu Memberi Surat Tunjuk Sebab dalam masa 3 hari dari tarikh surat IPG-01 kepada Pensyarah Penyelia dan Unit Praktikum.

(d) Pelajar perlu mengambil tindakan pembetulan terhadap amaran yang diberi

(e) Pensyarah Penyelia perlu memberi bimbingan

berterusan.

LANGKAH 2

KETERANGAN TINDAKAN PEMANTAU / UNIT PRAKTIKUM / KAUNSELOR / PENSYARAH

PENYELIA (Jika pelajar tidak mengambil sebarang tindakan dalam masa 3 hari seperti pada Langkah 1 (b) dan (c) Lengkapkan Borang LAM PT-05-13 Nota :- Beri sebaik sahaja tamat tempoh 3 hari yang diberikan Tindakan Unit Praktikum :

• Rujuk kepada Kaunselor • Melantik Pemantau

Tindakan Kaunselor :

• Melaksanakan sesi kaunseling • Menyerahkan laporan sesi

kaunseling kepada Unit Praktikum

- Lengkapkan LAM- PT-05-13

- Beri satu salinan kepada pelajar

dan Unit Praktikum

- Beri tempoh yang sesuai untuk pelajar menyiapkan tugas/membaiki kesalahan (tempoh tidak lebih daripada 3 hari)

- Pensyarah penyelia perlu melaksanakan penyeliaan yang seterusnya dalam kadar segera.

- Beri bimbingan bagi membetulkan kesalahan yang dilakukan pelajar dan catatkan dalam buku rekod mengajar pelajar

LANGKAH 3 KETERANGAN TINDAKAN

PERENTAS / KETUA JABATAN / PENSYARAH PENYELIA Jika pelajar masih tidak berubah atau perubahan kurang memuaskan Lengkapkan Borang LAM PT-05-13 Tindakan Unit Praktikum:

• Melantik Perentas • Menyediakan Fail Kes

- Melaksanakan Rentasan Kes

Page 15: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

49

LANGKAH 4 KETERANGAN TINDAKAN PENSYARAH PENYELIA

Jika pelajar masih tidak berubah atau perubahan kurang memuaskan Beri Amaran 3 (IPG-02) Beri Surat Pengakuan Pelajar (IPG-03) Penuhkan Borang LAM PT-05-13

- Lawatan ke sekolah/Tabika bersama :-

i. Ketua Unit Praktikum/wakil ii. Ketua Jabatan/Ketua Unit Mata pelajaran iii. Pegawai Pengurusan Praktikum iv. Wakil Pasukan Pengurusan Praktikum

- Serahkan Surat Amaran 3 kepada KJ HEP dan tutor peribadi

LANGKAH 5 KETERANGAN TINDAKAN PENSYARAH PENYELIA

Unit Praktikum akan menghantar kaunselor atau pelajar akan dipanggil untuk diberi sesi kaunseling. Unit Praktikum akan memanggil pelajar ke IPG untuk membuat pemantauan dan bimbingan (jika perlu)

- Akan dimaklumkan oleh Unit Praktikum

LANGKAH 6

KETERANGAN TINDAKAN PENSYARAH PENYELIA Jika pelajar masih tidak menunjukkan sebarang perubahan atau masih melanggar peraturan praktikum Borang Pencalonan Gagal/Lemah/Sahsiah Negatif Nota :- Diisi 3 minggu sebelum tamat praktikum

- Penuhkan Borang Pencalonan Gagal/Lemah /Sahsiah Negatif

dan hantar ke Unit Praktikum berserta jadual waktu mengajar pelajar

Nota : Ketua Unit Praktikum/wakil bersama Ketua Jabatan/Ketua Unit Mata Pelajaran akan membuat rentasan (terakhir)

LANGKAH 7

KETERANGAN TINDAKAN PENSYARAH PENYELIA Jika pelajar masih tidak menunjukkan sebarang perubahan atau masih melanggar peraturan praktikum Ketua Unit Praktikum akan membuat laporan dan membentangkan dalam Mesyuarat JKIAPIPG (untuk pengesahan gagal)

- Akan dimaklumkam keputusan Mesyuarat JKIAPIPG

Nota :

i. Tindakan tidak boleh dikenakan ke atas pelajar sekiranya wujudnya ketidakpatuhan prosedur/kurang bimbingan daripada pihak Pensyarah Penyelia sendiri.

ii. Semua tindakan perlu direkodkan dan diserahkan kepada Unit Praktikum.

Page 16: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

50

Program Ambilan

Nama Pelajar Major

No Kad Pengenalan Minor/Elektif

Nama & Alamat Sekolah

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa saudara / saudari telah melanggar peraturan praktikum seperti berikut : 1 Tidak hadir / Lewat datang ke sekolah pada

..................................................................... 7 Tidak menyediakan Refleksi PdP pada

..................................................................... 2 Tidak hadir Kokurikulum sekolah pada

........................................................................ 8 Tidak menyediakan jurnal pada

....................................................................... 3 Tidak mematuhi peraturan sekolah pada

........................................................................ 9 Tidak membawa portfolio / Buku Persediaan

Mengajar ke sekolah pada ............................. 4 Tidak menyediakan Rancangan Pelajaran

Semester pada .............................................. 10 Tidak mengemaskinikan Portfolio / Buku

Persediaan Mengajar pada .............................. 5 Tidak menyediakan Rancangan Pelajaran

Mingguan pada .............................................. 11 Menunjukkan sikap negatif / tidak akur pada

nasihat pensyarah pada ................................... 6

Tidak menyediakan Rancangan pelajaran Harian pada ...................................................

12 Lain-Lain (Nyatakan)

2. Dengan ini, saudara / saudari dikehendaki memberi penjelasan bertulis dalam masa TIGA (3) hari dari tarikh menerima notis ini. Sekiranya penjelasan bertulis ini tidak diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan tindakan disiplin boleh diambil terhadap saudara / saudari berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Garis Panduan Praktikum Latihan Praperkhidmatan dan Garis Panduan Amalan Profesional yang dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia. Catatan Pensyarah Penyelia: ................................................................................ ................................................................................ ............................................................................... ................................................................................ Tandatangan Tarikh : ............................................ ........................... ( )

Akuan Penerimaan Pelajar: .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. Tandatangan Tarikh: ............................................. ........................... ( )

s.k. i. Ketua Jabatan HEP iii. Pensyarah Mentor : Nama __________________ ii. Ketua Unit Praktikum iv. Guru Pembimbing

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS____________

NOTIS MELANGGAR PERATURAN PRAKTIKUM

(IPG-01)

CONTOH

Page 17: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

51

Nama & Alamat IPG_____________

Ruj. Kami : Tarikh : ___________________ Nama Pelajar : ................................................................................................. Nombor K/P : ................................................................................................. Program : ............................................................................................ Ambilan : ............................................................................................ Major : ............................ Minor / Elektif :......................................... Saudara / Saudari, KES PRAKTIKUM : SURAT AMARAN 1 / 2 / 3 Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Saudara / Saudari didapati telah melakukan perkara-perkara yang bertanda ( / ) di dalam petak- petak di bawah semasa penyeliaan / pemantauan praktikum pada ....................................

Bil

Tandakan

( / )

Perkara

(Sila lihat keterangan lanjut tentang kes anda dalam LAM-PT05-13) 1

Tidak menyediakan / melengkapkan Rancangan Semester bagi mata pelajaran Major / Minor /Elektif pada ______________

2

Tidak menyediakan/melengkapkan Rancangan Pengajaran Mingguan bagi mata pelajaran Major/Minor/Elektif sebelum melaksanakan pengajaran pada ____________

3

Tidak menyediakan / melengkapkan Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Major/Minor/Elektif sebelum melaksanakan pengajaran pada ____________

4

Tidak menyediakan / melengkapkan Penulisan Jurnal / Catatan Kemajuan Tindakan Susulan pada _____________

5

Tidak menyediakan / melengkapkan Perancangan Aktiviti Kokurikulum / Projek (Peranan-peranan lain) pada _____________

6

Tidak menyediakan / melengkapkan Laporan Aktiviti Kokurikulum / Laporan Projek (Peranan-peranan lain) pada __________

7 Tidak hadir Kokurikulum sekolah pada ______________

8 Tidak hadir / lewat datang ke sekolah pada ____________

9 Tidak menyediakan / melengkapkan refleksi PdP pada ___________

10 Tidak mematuhi peraturan sekolah pada ____________

11 Menunjukkan sikap negatif / tidak akur pada nasihat pensyarah pada____________

***Sila potong mana yang tidak berkenaan

(IPG-02)

CONTOH

Page 18: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

52

Bil

Tandakan

( / )

Perkara

(Sila lihat keterangan lanjut tentang kes anda dalam LAM-PT05-13) 12 Tidak melaksanakan Pengajaran Berpasangan (bagi yang berkenaan sahaja)

13 Tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran daripada pihak pengurusan sekolah / Pengarah IPG.

14 Tidak melengkapkan dokumen / mengemaskinikan maklumat dalam Portfolio Praktikum / Folder Rancangan Pengajaran Major / Minor

15

Tidak menyerahkan dokumen dalam Portfolio Praktikum / Folder Rancangan Pengajaran kepada Guru Besar / Guru Pembimbing / Pensyarah Pembimbing untuk disemak / disahkan / ditandatangani.

16 Tidak membawa portfolio / Buku Persediaan Mengajar pada ___________ 17 Tidak menjawab Notis Melanggar Peraturan Praktikum (IPG-01) 18

Lain-lain (nyatakan) :-

*** Sila potong mana yang tidak berkenaan 3. Dengan ini saudara / saudari diarah untuk mengambil tindakan segera terhadap perkara yang bertanda ( / ) di atas. Sekian, harap maklum. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, T/tangan : .......................................................... Nama : .......................................................... Pensyarah Penyelia / Pemantau Praktikum Institut Pendidikan Guru Kampus _______________ s.k. 1. Pengarah 2. Timbalan Pengarah

3. Ketua Unit Praktikum 4. Ketua Jabatan HEP (Surat Amaran Ke-3 sahaja)

Page 19: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

53

Nama & Alamat IPG_______________________

PENGAKUAN PELAJAR SABITAN KES PRAKTIKUM

NAMA PELAJAR : ______________________________________________________ PROGRAM : ______________________________________________________ NAMA & : ______________________________________________________ ALAMAT SEKOLAH Saya _______________________________________________ Nombor Kad Pengenalan ______________________ Opsyen___________________________ di bawah program _________________________________ mengaku bahawa saya telah melakukan kesalahan berikut :-

Bil Kesalahan yang telah saya lakukan Tarikh Kesalahan

1.

2.

3.

4.

Saya berjanji akan mematuhi nasihat dan amaran 1 / 2 yang telah diberikan kepada saya pada _____________ oleh ______________________________________. Saya juga berjanji akan melengkapkan segala tugasan / aktiviti praktikum dalam tempoh ______ hari daripada surat amaran yang telah diberi kepada saya. Saya memahami bahawa sekiranya saya gagal mematuhi peraturan-peraturan praktikum yang telah ditetapkan berdasarkan Buku Garis Panduan Praktikum yang dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Guru, saya bersedia menerima sebarang tindakan daripada pihak tuan termasuk tindakan mencadangkan agar saya DIGAGALKAN daripada praktikum berkenaan. Saya yang benar, ................................................................. (Nama :______________________________) Tarikh :____________________ s.k 1. Ketua Unit Praktikum 2. Pensyarah Tutor 3. Pensyarah Penyelia 4. Guru Pembimbing

IPG-03

CONTOH

Page 20: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

54

LAMPIRAN 2-7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ……………………………

BORANG PEMANTAUAN KEKERAPAN PENYELIAAN PRAKTIKUM (Hendaklah dihantar satu salinan fotokopi kepada KU Praktikum setiap 3 minggu)

PROGRAM : _________________________________________ AMBILAN: ____________ PENGKHUSUSAN: ______________ NAMA SEKOLAH: ……………………………………………………………………………………………….

Nama dan Tandatangan Pelajar Nama dan Tandatangan Nama dan Tandatangan Guru pembimbing Pensyarah penyelia ………………………………… ………………………………….. ……………………………………… ( ) ( ) ( )

Peringatan:

1. Sila isikan nama pensyarah dan guru pembimbing serta nama pemantau pada ruangan yang disediakan 2. Borang asal hendaklah disimpan dalam rekod perkembangan pelajar dan diserahkan selepas tamat praktikum

PEMBIMBING PRAKTIKUM

SILA TANDATANGAN DAN MASUKKAN TARIKH PENYELIAAN

PRA PENYELIAAN

PENYELIAAN PERTAMA

PENYELIAAN KEDUA

PENYELIAAN KETIGA

PENYELIAAN KEEMPAT

PENYELIAAN BERSAMA

JUMLAH PENYELIAAN

Pensyarah

Penyelia Major

Nama:

Pensyarah

Penyelia Minor

Nama:

Guru

Pembimbing

Major

Nama:

Guru

Pembimbing

Minor

Nama:

Pemantau

Nama:

LAMPIRAN 15

Page 21: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

55

LAMPIRAN 2-8 Borang PR1

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Major/Elektif : _______________________________________________________

Praktikum (Tandakan "): Praktikum Fasa 1 Praktikum Fasa 2 Praktikum Fasa 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tajuk : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Praktikum (Tandakan "):

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 22: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

56

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1)

Komponen Aspek Tahap Ulasan

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

(A) c. Strategi PdP 1 2 3 4 5 PERANCANGAN d. Sumber PdP 1 2 3 4 5 e. Penerapan nilai 1 2 3 4 5 f. Unsur kemahiran berfikir (KB) 1 2 3 4 5

a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

(B) c. Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5 PELAKSANAAN

d. Komunikasi 1 2 3 4 5

e. Kualiti pembelajaran 1 2 3 4 5 f. Penutup 1 2 3 4 5 g. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 h. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

(C) a. Catatan refleksi 1 2 3 4 5 AMALAN

REFLEKSI b. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5

c. Pembinaan portfolio 1 2 3 4 5

a. Penampilan diri 1 2 3 4 5

(D) b. Keprihatinan 1 2 3 4 5 SIKAP DAN c. Pekerti 1 2 3 4 5

SAHSIAH d. Sifat Profesional 1 2 3 4 5

(E) ULASAN KESELURUHAN: ......................................................................................... ……………………………… Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing (Tandatangan Pelajar) (Nama: )

Page 23: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

57

LAMPIRAN 2-8a

Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM FASA 1

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing)

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Major/Elektif: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja)

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap Peratus 10% Peratus 20% Peratus 30% Peratus 40%

1 2 3 4 5

0.0 – 1.9 2.0 – 3.9 4.0 – 6.4 6.5 – 7.9 8.0 – 10.0

0.0 – 3.9 4.0 – 7.9

8.0 – 12.9 13.0 – 15.9 16.0 – 20.0

0.0 – 5.9

6.0 – 11.9 12.0 – 19.4 19.5 – 23.9 24.0 – 30.0

0.00 – 7.9 8.0 – 15.9

16.0 – 25.9 26.0 – 31.9 32.0 – 40.0

SULIT

Page 24: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

58

Komponen Aspek Tahap Catatan

(A) PERANCANGAN

(30 markah)

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran c. Strategi PdP d. Sumber PdP e. Penerapan nilai Markah = f. Unsur KBKK

a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran

c. Pengurusan bilik darjah (B)

PELAKSANAAN d. Komunikasi (40 markah)

e. Kualiti pembelajaran f. Penutup g. Pencapaian hasil pembelajaran Markah = h. Aplikasi nilai

(C) a. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5

AMALAN REFLEKSI b. Catatan refleksi

(10 markah) Markah = c. Pembinaan portfolio

(D) SIKAP DAN

SAHSIAH (20 markah)

a. Penampilan diri 1 2 3 4 5 b. Keperihatinan c. Pekerti Markah = d. Sifat profesional

JUMLAH MARKAH = (A + B + C + D) =

ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Penyelia Tandatangan Guru Pembimbing .......................................................... ........................................................ (Nama: ) (Nama: )

Page 25: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

59

LAMPIRAN 2-8b

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa

menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1, Praktikum Fasa 2 dan Praktikum Fasa 3.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus

bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan

rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar

selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

5. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru

pembimbing pada akhir Praktikum Fasa 1 sahaja 6. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan

guru pembimbing pada akhir Praktikum Fasa 2 dan Praktikum Fasa 3. 7. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hasil

Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit, tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran kurang eksplisit, kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

b. Isi Pelajaran

Isi kandungan tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Page 26: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

60

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Strategi PdP

Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai), sumber PdP, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber PdP, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber PdP, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek PdP termasuk unsur-unsur TMK dan KMD.

Strategi dan aktiviti amat sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek PdP termasuk unsur-unsur TMK dan KMD.

d. Sumber PdP

Pemilihan sumber yang tidak sesuai, tidak mencukupi, tidak menarik, tidak mencabar dan tidak berfungsi

Pemilihan sumber kurang sesuai, kurang mencukupi, kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi, tetapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber baik, sesuai serta membantu proses PdP termasuk penggunaan TMK

Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses PdP termasuk penggunaan TMK

e. Penerapan Nilai

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

f. Unsur KB

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah PdP yang dipilih.

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir.

Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan.

B. PELAKSANAAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Permulaan

Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan belajar murid. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai.

Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan murid.

Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar murid.

Amat berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai, menarik, menyeronokkan, dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua murid.

b. Perkembangan Pengajaran

Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal.

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan

Page 27: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

61

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak peka dengan keperluan murid. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan PdP. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur.

Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang peka dengan keperluan murid. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan PdP. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.

berjaya dalam pengurusan masa. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas.

Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkat-peringkat. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan murid. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas.

terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkat-peringkat. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan murid. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

c. Pengurusan Bilik Darjah

Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tidak peka terhadap disiplin murid. Disiplin kelas tidak terkawal. Arahan yang diberi mengelirukan. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah murid. Gelabah dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan.

Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang peka terhadap disiplin murid. Disiplin kelas kurang terkawal. Arahan yang diberi kurang jelas. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah murid. Kurang yakin dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan.

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian murid. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian murid.

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar murid.

Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar murid.

d. Komunikasi

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang; nada, intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid. Suara lantang; nada, intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.

Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan

Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah amat baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Sebutan adalah amat jelas, tepat, menarik dan dapat

Page 28: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

62

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 perhatian murid.

mengekalkan perhatian semua murid.

e. Kualiti Pembelajaran

Murid keliru terhadap isi pelajaran. Murid tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Murid tidak menghiraukan aktiviti PdP.

Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Murid kurang menghiraukan aktiviti PdP.

Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya murid memberi jawapan yang kurang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Murid responsif dan terlibat dalam aktiviti.

Pelajaran dapat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Terdapat bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Penglibatan murid yang aktif dan responsif.

Pelajaran amat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Terdapat banyak bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Murid amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

f. Penutup

Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Murid keluar/bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Tiada aktiviti susulan diberi

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Tiada aktiviti susulan diberi

Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Ada aktiviti susulan diberi

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang berkesan. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Berjaya menguruskan murid dengan teratur. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Ada aktiviti susulan

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang amat berkesan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Berjaya menguruskan murid dengan amat teratur. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada aktiviti susulan

g. Pencapaian Hasil Pembelajaran

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti PdP yang disediakan.

h. Aplikasi Nilai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.

Terdapat sedikit nilai-nilai murni yang diterapkan melalui aktiviti PdP yang dijalankan.

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti PdP yang dijalankan.

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai.

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

C. AMALAN REFLEKSI Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

a. Catatan Refleksi

Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi tidak berkualiti.

Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi kurang berkualiti.

Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri

Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan PdP serta mengambil tindakan susulan.

Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri

Page 29: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

63

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Pemikiran

Reflektif

Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri, tetapi tidak dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD

c. Pembinaan Portfolio

Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal.

Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

D. SIKAP DAN SAHSIAH

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Penampilan

Diri

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid.

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru.

Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Bersopan santun, berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi

Page 30: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

64

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Keprihatinan

Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah

Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah

Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah

Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid.

Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan, kebajikan dan keselamatan murid. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

c. Pekerti

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid

d. Sifat Profesional

Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas

Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Page 31: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

65

LAMPIRAN 2-9

Borang PR1/PRA

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan "): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 32: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

66

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA

Komponen Aspek Tahap Ulasan

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

(A) c. Pendekatan dan strategi PdP 1 2 3 4 5 PERANCA-

NGAN d. Sumber PdP 1 2 3 4 5 e. Rutin harian 1 2 3 4 5 f. Penerapan nilai 1 2 3 4 5 g. Unsur kemahiran berfikir 1 2 3 4 5

(B) PELAKSA-

NAAN

a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 c. Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5 d. Pengelolaan murid 1 2 3 4 5 e. Komunikasi 1 2 3 4 5 f. Kualiti pembelajaran 1 2 3 4 5 g. Keselamatan 1 2 3 4 5 h. Penutup 1 2 3 4 5 i. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 j. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5 k. Aplikasi kemahiran berfikiir 1 2 3 4 5

(C) AMALAN

REFLEKSI

a. Catatan reflektif 1 2 3 4 5

b. Pemikiran reflektif c. Pembinaan portfolio

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(D) a. Penampilan diri 1 2 3 4 5 SIKAP DAN b. Penyayang 1 2 3 4 5

SAHSIAH c. Sifat profesional 1 2 3 4 5

(E) ULASAN KESELURUHAN: T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar : ............................................................................. .......................................................... (Nama: ) (Nama: )

Page 33: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

67

LAMPIRAN 2-9a

Borang PR1/P PRA

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

( Diisikan oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing )

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja)

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Tahap Peratus 10% Peratus 20% Peratus 30% Peratus 40%

1 2 3 4 5

0.0 – 1.9 2.0 – 3.9 4.0 – 6.4 6.5 – 7.9 8.0 – 10.0

0.0 – 3.9 4.0 – 7.9

8.0 – 12.9 13.0 – 15.9 16.0 – 20.0

0.0 – 5.9

6.0 – 11.9 12.0 – 19.4 19.5 – 23.9 24.0 – 30.0

0.0 – 7.9

8.0 – 15.9 16.0 – 25.9 26.0 – 31.9 32.0 – 40.0

Page 34: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

68

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA

Komponen Aspek Tahap Ulasan

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran

(A) c. Pendekatan dan strategi PdP PERANCA-

NGAN d. Sumber PdP

(30 markah) e. Rutin harian f. Penerapan nilai Markah: g. Unsur Kemahiran Berfikir

(B) PELAKSA-

NAAN (40 markah)

a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran c. Pengurusan bilik darjah d. Pengelolaan murid e. Komunikasi f. Kualiti pembelajaran g. Keselamatan h. Penutup i. Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j. Aplikasi nilai k. Aplikasi kemahiran berfikir

(C) a. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5 AMALAN

REFLEKSI (10 markah)

a. Catatan reflektif

b. Pembinaan portfolio

Markah:

(D) a. Penampilan diri 1 2 3 4 5 SIKAP DAN b. Penyayang Markah:

SAHSIAH (20 markah) c. Sifat profesional

(E) ULASAN KESELURUHAN: T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar ............................................................................. .......................................................... (Nama: ) (Nama: )

Page 35: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

69

LAMPIRAN 2-9b

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA DAN PR1/P PRA 1 Borang PR1/PRA dan PR1/P PRA digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru

pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus

bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian

dan rumusan bersama oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada

pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

5. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru

pembimbing pada akhir setiap praktikum.

Jadual berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA

A PERANCANGAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit

Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

b. Isi Pelajaran

Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah

c. Pendekatan dan Strategi PdP

Pendekatan dan strategi PdP tidak sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP kurang sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP amat sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar, pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Page 36: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

70

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 d. Sumber PdP

Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses PdP

Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses PdP

Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses PdP

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses PdP. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses PdP. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

e. Rutin Harian

Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. Wujud rutin sempadan antara komponen.

f. Penerapan Nilai

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang disampaikan.

g. Unsur Kemahiran Berfikir

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran . Terdapat langkah-langkah PdP untuk penguasaan kemahiran berfikir. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai.

B. PELAKSANAAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Permulaan

Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar murid.

Berupaya menarik tumpuan semua murid. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Berupaya menarik tumpuan semua murid. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

b. Perkembangan Pengajaran

Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berkesan dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Page 37: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

71

c. Pengurusan Bilik Darjah

Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas

Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh.

Guru dapat melayan keperluan murid

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid.

Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, selamat dan selesa

d. Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza.

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza.

Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas.

Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan.

e. Komunikasi

Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Semua murid keliru terhadap isi pelajaran

Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Sebahagian murid keliru terhadap isi pelajaran

Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai.

Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid.

Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej.

f. Kualiti Pembelajaran

Semua murid masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran.

Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih keliru untuk menjalankan aktiviti PdP.

Sebahagian murid dapat melaksanakan aktiviti PdP.

Murid dapat melaksanakan aktiviti PdP.

Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti PdP. Minat belajar murid dapat dikekalkan

g. Keselamatan Murid merasa takut dengan guru. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal.

Terdapat murid yang takutkan guru. Guru kurang dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Penggunaan bahan berbahaya kurang dikawal.

Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa kurang yakin, selesa dan selamat.

Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Murid berasa yakin, selesa dan selamat.

Semua murid berasa selesa dan selamat. Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi.

h. Penutup

Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

i. Pencapaian Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti PdP yang disediakan

Page 38: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

72

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 j. Aplikasi Nilai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan dalam PdP.

Kurang menerapkan nilai murni seperti yang dicatatkan dalam PdP.

Menerapkan sebahagian sahaja nilai murni seperti yang dicatatkan dalam PdP.

Menerapkan sebahagian besar nilai murni seperti yang dicatatkan dalam PdP.

Menerapkan semua nilai murni seperti yang dicatatkan dalam PdP. Penerapan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid.

k. Aplikasi Kemahiran Berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan

C. AMALAN REFLEKSI

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Pemikiran Reflektif

Tidak berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Kurang berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Menunjukkan usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

b. Catatan Refleksi

Tidak membuat catatan refleksi

Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan

Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

c. Pembinaan Portfolio

Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal.

Kurang berusaha untuk mengemaskini portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

Page 39: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

73

D. SIKAP DAN SAHSIAH Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

a. Penampilan Diri

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak mempunyai keyakinan diri. .

Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri.

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

b. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid

Menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Sifat Profesional

Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea.

Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea.

Memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, tetapi kurang bersedia untuk berkorban masa, menyumbang idea.

Memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi dan bersedia untuk berkorban masa, menyumbang idea.

Cekap dan berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. Berpengetahuan dalam bidang tugas. Tegas tapi lembut.

Page 40: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

74

LAMPIRAN 2-10

Borang PR1/MP

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Elektif/Minor : _____________________________________________________________ Praktikum (Tandakan "): Praktikum 1 Praktikum 2 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 41: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

75

Komponen Aspek Tahap Ulasan

(A) PERANCANGAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5 c. Strategi PDP 1 2 3 4 5 d. Sumber PDP 1 2 3 4 5 e. Penerapan nilai 1 2 3 4 5 f. Unsur Terapi 1 2 3 4 5 g. Kemahiran berfikir 1 2 3 4 5

(B) PELAKSANAAN

a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 c. Pengurusan rutin 1 2 3 4 5 d. Pengurusan tingkah laku 1 2 3 4 5 e. Komunikasi 1 2 3 4 5 f. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5

g. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5 h. Aplikasi unsur terapi 1 2 3 4 5 i. Aplikasi kemahiran berfikir 1 2 3 4 5 j. Kualiti pembelajaran 1 2 3 4 5 k. Penutup 1 2 3 4 5

(C) AMALAN

REFLEKSI

a. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5 b. Catatan refleksi 1 2 3 4 5 c. Pembinaan portfolio 1 2 3 4 5

(D)

SIKAP DAN

SAHSIAH

a. Penampilan diri 1 2 3 4 5 b. Penyayang 1 2 3 4 5 c. Pekerti 1 2 3 4 5

d. Sifat Profesional 1 2 3 4 5

ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar ......................................................................... .................................................... (Nama: ) (Nama : )

Page 42: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

76

LAMPIRAN 2-10a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing

semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk

fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat

penilaian dan rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan.

4. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada

pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. A. PERANCANGAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit

Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

b. Isi Pelajaran

Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum MP.

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MP.

Sebahagian isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MP.

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MP.

Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MP.

c. Strategi PdP

Strategi PdP tidak sesuai untuk murid MP. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Strategi PdP kurang sesuai untuk murid MP. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Strategi PdP sesuai untuk murid MP. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru agak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Strategi PdP amat sesuai untuk murid MP. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Strategi PdP amat sesuai dan menarik untuk murid MP. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Page 43: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

77

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

d.Sumber PdP

Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tidak membantu proses PdP.

Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber kurang membantu proses PdP.

Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber kurang membantu proses PdP.

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses PdP. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses PdP. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya.

e.Penerapan Nilai

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang.

f. Unsur Terapi

Tiada pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi. Tiada bukti penggunaan unsur terapi.

Terdapat pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi tetapi tiada bukti penggunaan unsur terapi dalam isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan unsur terapi tetapi kurang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran.

Terdapat pernyataan penggunaan unsur terapi yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkah-langkah pelaksanaan aktiviti terapi.

Pernyataan penggunaan unsur terapi jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran dan langkah pelaksanaan aktiviti terapi dinyatakan dengan jelas.

g. Unsur Kemahiran Berfikir

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkah menerapkan kemahiran berfikir.

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran . Langkah pengajaran penguasaan kemahiran berfikir dinyatakan dengan jelas dan terpeinci.

B. PELAKSANAAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Permulaan Membiarkan kelas

dalam keadaan tidak terkawal.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

b. Perkembangan Pengajaran

Gagal mengurus dan mengawal kelas. Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

c. Pengurusan Rutin

Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

Page 44: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

78

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 d. Pengurusan tingkah laku

Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid agak rapi tetapi kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan

Pengurusan tingkah laku murid amat baik, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan

e. Komunikasi

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid

Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai

Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid

f. Penilaian Pembelajaran

Tidak menjalankan penilaian semasa PdP Jangkaan pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa PdP dijalankan.

Cara menilai kemajuan murid kurang sistematik. Jangkaan tahap pencapaian yang kurang realistik. Kurang keupayaan untuk menilai kesan PdP.

Cara menilai kemajuan murid agak sistematik. Kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif PdP. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif PdP. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

g. Aplikasi nilai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan

Terdapat sedikit nilai-nilai murni yang diterapkan melalui aktiviti PdP yang dijalankan

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti PdP yang dijalankan

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

h. Aplikasi unsur terapi

Tidak mengamalkan aktiviti berunsur terapi yang bersesuaian dalam PdP yang memerlukan unsur terapi

Kurang mengamalkan aktiviti berunsur terapi yang sesuai dalam situasi pembelajaran yang memerlukan unsur terapi

Mengamalkan aktiviti berunsur terapi yang agak sesuai dalam PdP yang memerlukan unsur terapi

Mengamalkan aktiviti berunsur terapi yang sesuai dalam PdP yang memerlukan unsur terapi

Banyak menggunakan aktiviti berunsur terapi dan amat berjaya merangsang pembelajaran murid dalam PdP yang memerlukan unsur terapi

i. Aplikasi Kemahiran Berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan

j. Kualiti Pembelajaran

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Sebahagian besar hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

k.Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang agak sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

Page 45: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

79

C. AMALAN REFLEKSI

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Pemikiran Reflektif

Tidak berusaha untuk menilai diri

Kurang berusaha untuk menilai diri

Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

b. Catatan Refleksi

Tidak membuat catatan refleksi

Menyediakan catatan refleksi tetapi tidak lengkap.

Menyediakan catatan refleksi yang agak lengkap.

Menyediakan catatan refleksi yang lengkap tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan

Menyediakan catatan refleksi yang amat lengkap dan menunjukkan usaha membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

c. Pembinaan Portfolio

Tidak membuat portfolio Rancangan Pengajaran Individu (RPI)

Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap

Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang kurang lengkap

Menyediakan RPI yang baik dan lengkap dengan komponen-komponen yang diperlukan

Menyediakan portfolio RPI dengan amat baik, lengkap dan kemas

D. SIKAP DAN SAHSIAH

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Penampilan Diri

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. .

Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, mempunyai keyakinan diri dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

b. Penyayang

Gagal menunjukkan sifat-sifat prihatin, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid.

Kurang menunjukkan sifat-sifat prihatin, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat prihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid.

Menunjukkan sifat-sifat prihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan sifat-sifat yang amat prihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan.

Page 46: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

80

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Pekerti

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilai-nilai murni.

d. Sikap Profesional

Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Ada mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea. Tidak bersedia berkorban masa dan tenaga. Menyediakan persediaan mengajar yang agak kemas

Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan tetapi kurang sedia berkorban masa dan tenaga Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sentiasa mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat iltizam, dan sedia berkorban masa dan tenaga. Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan sistematik.

Page 47: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

81

LAMPIRAN 2-11

Borang PR1/MD

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan "): Praktikum Fasa 1 Praktikum Fasa 2 Praktikum Fasa 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 48: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

82

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD

Komponen Aspek Tahap Ulasan a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

(A) c. Strategi pengajaran dan pembelajaran

1 2 3 4 5

PERANCANGA

N d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

e. Penerapan nilai 1 2 3 4 5 f. Unsur Kemahiran Berfikir 1 2 3 4 5 a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

c. Pengurusan rutin 1 2 3 4 5 d. Pengurusan tingkah laku 1 2 3 4 5 e. Komunikasi Seluruh 1 2 3 4 5

(B) PELAKSANAAN f. Kemahiran Bahasa Isyarat 1 2 3 4 5

g. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 h. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5 i. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5 j. Aplikasi kemahiran berfikir 1 2 3 4 5 k. Kualiti pembelajaran 1 2 3 4 5 l. Penutup 1 2 3 4 5

(C) AMALAN

REFLEKSI

a. Catatan refleksi 1 2 3 4 5 b. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5 c. Pembinaan portfolio 1 2 3 4 5

(D) a. Penampilan diri 1 2 3 4 5

SIKAP DAN b. Keperihatinan 1 2 3 4 5

SAHSIAH c. Pekerti 1 2 3 4 5 c. Sikap profesional 1 2 3 4 5

ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar ............................................................... ................................................. (Nama: ) (Nama: )

Page 49: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

83

LAMPIRAN 2-11a PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD

1 Borang PR1/MD digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing

semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Pendidikan Khas Masalah Pendengaran.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk

fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

3. Borang PR1/MD akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat

penilaian dan rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan.

4. Satu salinan Borang PR1/MD yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada

pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ MD A PERANCANGAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit,

Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

b. Isi Pelajaran

Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum MD.

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MD.

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MD.

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MD.

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum MD.

c. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran

Pendekatan dan strategi PdP tidak sesuai untuk MD. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP kurang sesuai untuk MD. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP sesuai untuk MD. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP amat sesuai untuk MD. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP amat sesuai dan menarik untuk MD. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

d. Sumber Pengajaran Pembelajaran

Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses PdP.

Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya.

Page 50: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

84

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Penerapan Nilai

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

f. Unsur Kemahiran Berfikir

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkah menerapkan kemahiran berfikir.

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran . Langkah pengajaran penguasaan kemahiran berfikir dinyatakan dengan jelas dan terpeinci.

B. PELAKSANAAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Permulaan

Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

b. Perkembangan Pengajaran

Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

c. Pengurusan Rutin

Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri. Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri. Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

d. Pengurusan tingkah laku

Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan

Page 51: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

85

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Komunikasi

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid

Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai

Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid

f. Kemahiran Bahasa Isyarat

Tidak berupaya menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasa isyarat.

Kurang lancar menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasa isyarat.

Kemahiran bahasa isyarat secara ekspresif dan reseptif secara sederhana. menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasa isyarat kurang lancar.

Kemahiran bahasa isyarat secara ekspresif dan reseptif dengan lancar. Berupaya menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasa isyarat secara berkesan.

Kemahiran bahasa isyarat secara ekspresif dan reseptif dengan amat lancar. Berupaya menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasa isyarat secara amat berkesan.

g. Pencapaian Hasil Pembelajaran

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan.

h. Penilaian Pembelajaran

Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan.

Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan P & P.

Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

i. Aplikasi nilai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang catatkan

Terdapat sedikit nilai-nilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

j. Aplikasi Kemahiran Berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan.

k. Kualiti Pembelajaran

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai.

l. Penutup

Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

Page 52: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

86

C. AMALAN REFLEKSI

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Pemikiran Reflektif

Tidak berusaha untuk menilai diri

Kurang berusaha untuk menilai diri

Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

b. Catatan Refleksi

Tidak membuat catatan refleksi

Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan

Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

c. Pembinaan Portfolio

Tidak membuat portfolio RPI

Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap

Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan

Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu

Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba, lengkap dan kemas

D. SIKAP DAN SAHSIAH

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Penampilan Diri

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid.

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru.

Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Bersopan santun, berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi

b. Keprihatinan

Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah

Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah

Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah

Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid.

Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan, kebajikan dan keselamatan murid. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

c. Pekerti

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid.

d. Sifat Profesional

Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab,

Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional.

Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea

Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan

Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas

Page 53: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

87

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas

Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Page 54: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

88

LAMPIRAN 2-12

Borang PR1/ML

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Elektif/Minor:______________________________________________________________ Praktikum (Tandakan "): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 55: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

89

Komponen Aspek Tahap Ulasan

(A) PERANCANGAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5 c. Strategi pengajaran dan pembelajaran

1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran dan pembelajaran 1 2 3 4 5 e. Penerapan nilai 1 2 3 4 5

f. Unsur Kemahiran Berfikir 1 2 3 4 5

(B) PELAKSANAAN

a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5 c. Pengurusan rutin 1 2 3 4 5 d. Pengurusan tingkah laku 1 2 3 4 5 e. Komunikasi 1 2 3 4 5 f. Peka tahap penglihatan murid:

- Sumber Pengajaran Pembelajaran - Aktiviti

1 2 3 4 5

g. Peka keperluan khas murid

- Brailler, Kanta, CCTV 1 2 3 4 5

h. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5 i. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5 j. Aplikasi kemahiran berfikir 1 2 3 4 5 k. Kualiti pembelajaran 1 2 3 4 5 l. Penutup 1 2 3 4 5

(C) AMALAN

REFLEKSI

a. Catatan refleksi 1 2 3 4 5 b. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5 c. Pembinaan portfolio 1 2 3 4 5

(D) SIKAP DAN

SAHSIAH

a. Penampilan diri 1 2 3 4 5 b. Penyayang 1 2 3 4 5 c. Sikap profesional 1 2 3 4 5

ULASAN KESELURUHAN:

Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar:

(Nama: ...............................................................................) (Nama: ............................................)

Page 56: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

90

LAMPIRAN 2-12a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa

menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus

bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

3. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian

dan rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan.

4. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar

selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit,

Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai

Hasil pembelajaran eksplisit, hampir tepat dan jelas

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik

b. Isi Pelajaran

Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum ML.

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum ML.

Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum ML.

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum ML.

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum ML.

c. Strategi Pengajaran dan pembelajaran

Pendekatan dan strategi PdP tidak sesuai untuk ML. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP kurang sesuai untuk ML. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP sesuai untuk ML. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP amat sesuai untuk ML. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

Pendekatan dan strategi PdP amat sesuai dan menarik untuk ML. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu, berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan

d. Sumber Pengajaran dan pembelajaran

Pemilihan sumber tidak sesuai, tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses PdP.

Pemilihan sumber kurang sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran

Pemilihan sumber hampir sesuai, tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad

Pemilihan sumber amat sesuai, mencukupi dan selamat digunakan, dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya

Page 57: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

91

e. Penerapan Nilai

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang

f. Unsur Kemahiran Berfikir

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran. Terdapat langkah menerapkan kemahiran berfikir.

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran . Langkah pengajaran penguasaan kemahiran berfikir dinyatakan dengan jelas dan terpeinci.

B. PELAKSANAAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.Permulaan Membiarkan kelas

dalam keadaan tidak terkawal.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.

Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif.

Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna.

b. Perkembangan Pengajaran

Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian.

Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu, kumpulan dan kelas secara seimbang.

c.Pengurusan Rutin

Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid.

Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.

Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid.

d. Pengurusan tingkah laku

Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza

Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid.

Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza

Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan

e.Komunikasi

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid

Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai

Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid

Page 58: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

92

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 f. Peka terhadap

tahap penglihatan murid: - Sumber PdP - Aktiviti

Tidak peka dalam penyediaan sumber PdP dan aktiviti murid.

Kurang peka terhadap penggunaan sumber PdP dan aktiviti murid.

Pemilihan sumber PdP dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi.

Pemilihan sumber PdP dan aktiviti yang dilaksanakan baik, sesuai serta membantu proses PdP termasuk penggunaan ICT.

Pemilihan sumber PdP dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses PdP termasuk penggunaan ICT.

g. Peka terhadap keperluan khas murid - Brailler - Kanta - CCTV

Tidak peka terhadap keperluan khas murid.

Kurang peka terhadap keperluan khas murid.

Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid.

Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid.

Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid.

h. Penilaian Pembelajaran

Tidak menjalankan penilaian semasa PdP Jangkaan pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa PdP dijalankan.

Menilai kemajuan murid secara sistematik. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Ada keupayaan menilai kesan PdP.

Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif PdP. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan PdP. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian.

i. Aplikasi nilai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang catatkan.

Terdapat sedikit nilai-nilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai.

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai.

j. Aplikasi Kemahiran Berfikir

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna.

Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan.

k.Kualiti Pembelajaran

Semua hasil. pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai.

l.Penutup.

Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan.

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan.

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.

C. AMALAN REFLEKSI

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Catatan Refleksi

Tidak membuat catatan refleksi.

Menyediakan catatan yang tidak lengkap.

Menyediakan catatan, memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi.

Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan

Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai.

b. Pemikiran Reflektif

Tidak berusaha untuk menilai diri.

Kurang berusaha untuk menilai diri

Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri

Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas.

c. Pembinaan Portfolio

Tidak membuat portfolio RPI

Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap

Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan

Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu

Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba, lengkap dan kemas

Page 59: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

93

D. SIKAP DAN SAHSIAH

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Penampilan Diri

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. .

Pakaian kurang kemas, kurang menunjukkan keyakinan diri.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa.

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.

Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan, mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan, Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid.

b. Penyayang

Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan, peka, mesra, dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, dan ikhlas terhadap kebajikan murid.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid.

Menunjukkan sifat-sifat keprihatin, peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, ikhlas, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan.

c.Sikap Profesional

Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi. Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur.

Page 60: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

94

LAMPIRAN 2-13

Borang PR1/PEMULIHAN

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar : ____________________________ No. K.P.: ________________________ Kursus : ____________________________________________________________ Major: ______________________________________________________ Praktikum (Tandakan "): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : _____________________________________________________________ Mata Pelajaran : ___________________________ Tajuk : _______________________ Tahun/Ting :__________ Tarikh : _________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: _______

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 61: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

95

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN

Komponen

Aspek

Tahap

Ulasan

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5 c. Persediaan mengikut keputusan ujian

diagnostik 1 2 3 4 5

(A) d. Persediaan pengajaran kumpulan 1 2 3 4 5

PERANCANGAN e. Strategi PDP 1 2 3 4 5

f. Sumber PDP 1 2 3 4 5

g. Penerapan nilai

1 2 3 4 5

h. Unsur KB 1 2 3 4 5 a. Permulaan 1 2 3 4 5 b. Pengajaran secara kumpulan 1 2 3 4 5 c. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

(B) d. Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5 PELAKSANAAN

e. Komunikasi 1 2 3 4 5

f. Kualiti pembelajaran 1 2 3 4 5 g. Penutup 1 2 3 4 5 h. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5 i. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

(C) a. Catatan reflektif 1 2 3 4 5 AMALAN

REFLEKSI b. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5

c. Pembinaan Portfolio 1 2 3 4 5 a. Penampilan diri 1 2 3 4 5

(D) b. Keprihatinan 1 2 3 4 5 SIKAP DAN c. Pekerti 1 2 3 4 5

SAHSIAH d. Sifat Profesional 1 2 3 4 5

ULASAN KESELURUHAN

Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar .......................................................................... .................................................... (Nama: ) (Nama : )

Page 62: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

96

LAMPIRAN 2-13a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 PEMULIHAN 1. Borang PR1/PEMULIHAN digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing

semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. 2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus

bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Satu salinan Borang yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas

setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PEMULIHAN A. PERANCANGAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tidak eksplisit, tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran kurang eksplisit, kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas, tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

Hasil pembelajaran eksplisit, tepat, jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran

b. Isi Pelajaran

Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran

c. Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik

Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan .

Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak dijalankan dengan baik

Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian diagnostik.

Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik.

Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan hasil ujian diagnostik.

d. Persediaan Pengajaran Kumpulan.

Lajur, langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap.

Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana

Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap

Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik.

Lajur, langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai.

e. Strategi PdP

Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai), sumber PDP, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber PDP, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai, isi pelajaran, keunikan individu murid, sumber PDP, masa dan situasi.

Strategi dan aktiviti sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek PDP termasuk unsur-unsur TMK dan KMD.

Strategi dan aktiviti amat sesuai, bertepatan dan mengambil kira semua aspek PDP termasuk unsur-unsur TMK dan KMD.

Page 63: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

97

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

f. Sumber PdP

Pemilihan sumber yang tidak sesuai, tidak mencukupi, tidak menarik, tidak mencabar dan tidak berfungsi

Pemilihan sumber kurang sesuai, kurang mencukupi, kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber sesuai, mencukupi, tetapi kurang menarik, kurang mencabar dan kurang berfungsi

Pemilihan sumber baik, sesuai serta membantu proses PDP termasuk penggunaan TMK

Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses PDP termasuk penggunaan TMK

g. Penerapan Nilai

Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran

Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan.

h. Unsur KB

Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda.

Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah PDP yang dipilih.

Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah PDP untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar.

Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat langkah-langkah PDP untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat perancangan pnggunaan teknik penyoalan.

B. PELAKSANAAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Permulaan

Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai.

Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai.

Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar.

Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar.

Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai, menarik, menyeronokkan, dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar

b. Pengajaran Secara Kumpulan.

Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan.

Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik

Guru menjalankan PDP secara kumpulan dengan baik.

Guru mahir menjalankan PDP secara kumpulan

Guru amat mahir menjalankan PDP kumpulan.

c. Perkembangan Pengajaran

Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak peka dengan keperluan pelajar.

Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Kurang peka dengan keperluan pelajar.

Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa.

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkat-peringkat. Kadar/kelajuan

Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkat-peringkat. Kadar/kelajuan

Page 64: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

98

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan PDP. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur.

Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan PDP. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.

Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas.

penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas.

penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

d. Pengurusan Bilik Darjah

Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tidak peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas tidak terkawal. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan yang diberi mengelirukan.

Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Disiplin kelas kurang terkawal. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan yang diberi kurang jelas.

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar.

Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar.

Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar pelajar. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar.

e. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang; nada, intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Suara lantang; nada, intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar.

Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar.

Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah amat baik, dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Sebutan adalah amat jelas, tepat, menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar.

Page 65: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

99

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 f. Kualiti Pembelajaran

Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Tidak menghiraukan aktiviti PDP.

Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Kurang menghiraukan aktiviti PDP.

Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti.

Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku. Penglibatan yang aktif dan responsif.

Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti.

g. Penutup

Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas.Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Tiada aktiviti susulan diberi

Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Tiada aktiviti susulan diberi

Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Ada aktiviti susulan diberi

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Ada aktiviti susulan

Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Ada aktiviti susulan

h. Pencapaian Hasil Pembelajaran

Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai.

Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti PDP yang disediakan.

i. Aplikasi Nilai

Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan.

Terdapat sedikit nilai-nilai murni yang diterapkan melalui aktiviti PDP yang dijalankan.

Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti PDP yang dijalankan.

Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai.

Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai

C. AMALAN REFLEKSI

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Catatan Refleksi

Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi tidak berkualiti.

Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Catatan refleksi kurang berkualiti.

Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri

Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan PDP serta mengambil tindakan susulan.

Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Kebolehan membuat tindakan susulan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri

Page 66: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

100

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Pemikiran Reflektif

Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan.

Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri, tetapi tidak dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens.

Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti, seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD

c. Pembinaan Portfolio

Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Tidak meneruskan penulisan jurnal.

Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum, tetapi pengolahannya kurang kemas, kreatif dan teratur. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya.

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Penyediaan portfolio amat kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum

D. SIKAP DAN SAHSIAH

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.Penampilan Diri

Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi.

Berpakaian kemas, bersopan santun, berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid.

Berpakaian kemas, berbudi bahasa, sopan santun, memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru.

Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Bersopan santun, berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi

Page 67: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

101

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b.Keprihatinan

Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah

Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah

Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah

Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, peka, mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid.

Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka, mesra, bertimbang rasa, sabar, empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah, kepentingan, kebajikan dan keselamatan murid. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

c.Pekerti

Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru.

Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru

Berpekerti terpuji, luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah.

Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur, terpuji, berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid.

d.Sifat Profesional

Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab, beriltizam, dedikasi, sanggup berkorban masa, menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas

Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas

Mengamalkan ciri-ciri profesional, bersemangat, iltizam, menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas

Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur

Page 68: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

102

LAMPIRAN 2-14

Borang PR1/B&K

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________

Elektif/Minor :______________________________________________________________ Praktikum (Tandakan "): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tajuk : ____________________________ Tahun : _______ Tarikh : ____________ Masa : __________ Penyeliaan Ke: ______

Petunjuk Tahap

(Sila bulatkan angka yang berkenaan)

Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

Page 69: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

103

Aspek Tahap Ulasan A. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL

• Semangat dan daya tahan • Hubungan dengan murid dan

kakitangan sekolah • Hubungan dengan pihak luar • Penulisan jurnal

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

B. PENGETAHUAN BERKAITAN BIDANG

PENGKHUSUSAN

• Pengetahuan berkaitan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling

• Aplikasi teori dan kemahiran bersesuaian dengan kes

• Kefahaman keutamaan dan keperluan semasa pihak sekolah

• Agensi-agensi perkhidmatan atau persatuan untuk kes-kes rujukan dan konferen

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

C. PROGRAM DAN PELAKSANAAN AKTIVITI ( Tandakan √ pada aspek yang diselia)

Pengendalian Sesi Bimbingan / Kaunseling Individu • Permulaan • Penerokaan • Mengenal pasti masalah • Matlamat • Strategi dan tindakan • Penamatan dan tindakan susulan • Aplikasi kemahiran asas kaunseling • Laporan Pengendalian Sesi Bimbingan / Kaunseling Kelompok • Perkembangan sesi • Gaya kepimpinan • Aplikasi kemahiran asas kaunseling • Strategi dan tindakan • Keberkesanan proses • Laporan Pengendalian Aktiviti Bimbingan Kelompok • Perancangan dan persediaan • Pengendalian • Kemahiran mengurus • Aplikasi kemahiran asas komunikasi • Keberkesanan aktiviti • Laporan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Page 70: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran Praktikum PISMP

104

Aspek Tahap Ulasan

Laporan Program Bimbingan / Aktiviti Lain • Perancangan • Fokus utama terhadap aktiviti yang

dirancang • Pelaksanaan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

D. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BILIK

BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Hebahan perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling • Pengumpulan dan penyusunan maklumat • Penyediaan bilik bimbingan dan

kaunseling • Penyusunan dan pengurusan rekod • Penilaian aktiviti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

E. PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN

DAN KAUNSELING • Sikap dan sahsiah • Inisiatif dan kreativiti • Beretika

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ULASAN ( Diisi oleh pensyarah penyelia/guru pembimbing )

....................................................................................... ……………………………… Tandatangan Pensyarah Penyelia/Guru Pembimbing (Tandatangan Pelajar) (Nama: ) No. Tel:.....................

Page 71: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

105

LAMPIRAN 2-14a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING PR1/BK

1. Borang PR1/BK digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa

menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. 2. Lima komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan.

Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

3. Borang PR1/BK akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan

rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir Praktikum. 4. Satu salinan Borang PR1/BK yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas

setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/BK. A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Semangat

dan daya tahan

Tiada semangat dan komitmen bekerja.

Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara.

Ada tanda-tanda minat dan komitmen bekerja.

Menunjukkan keupayaan professional yang baik selaras dengan peranannya.

Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Bersedia menerima murid tanpa syarat.

b. Hubungan dengan murid dan kakitangan sekolah

Tidak boleh menerima teguran. Selalu mengasingkan diri.

Sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan murid dan rakan-rakan secara profesional.

Menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan murid dan rakan-rakan.

Dapat menyesuaikan diri dengan rakan dan murid.

Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai warga sekolah.

c. Hubungan dengan agensi berkaitan (awam dan swasta)

Tiada usaha menghubungi agensi berkaitan.

Sukar membina hubungan dengan agensi berkaitan.

Ada usaha membina hubungan dengan agensi berkaitan.

Dapat membina hubungan dengan agensi berkaitan.

Dapat membina hubungan yang baik dengan agensi berkaitan.

d. Penulisan jurnal

Tidak membuat penulisan jurnal dan refleksi kendiri.

Tidak konsisten dalam penulisan jurnal.

Mengamalkan penulisan jurnal setiap minggu tetapi tidak mengikut panduan yang ditetapkan.

Mengamalkan penulisan jurnal mengikut panduan yang ditetapkan.

Berjaya mengamalkan penulisan jurnal mengikut panduan yang ditetapkan secara kreatif dan menarik.

B. PENGETAHUAN BERKAITAN BIDANG PENGKHUSUSAN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.Pengetahuan berkaitan teori dan kemahiran asas

Kefahaman yang amat kurang tentang pengkhususan perkhidmatan

Kefahaman yang terhad tentang pengkhususan perkhidmatan

Penguasaan yang sederhana tentang pengkhususan perkhidmatan

Penguasaan yang baik tentang pengkhususan perkhidmatan.

Penguasaan yang amat baik tentang pengkhususan perkhidmatan.

Page 72: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

106

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Aplikasi teori dan kemahiran

Sukar memahami keperluan murid dan lemah dalam mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi

Kefahaman yang terhad tentang keperluan murid dan kadangkala aplikasi teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling tidak bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

Kefahaman yang sederhana tentang keperluan murid dan boleh mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

Memahami dengan baik tentang keperluan murid dan dapat mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

Memahami dengan amat baik tentang keperluan murid dan berjaya mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

c. Kefahaman keutamaan dan keperluan pihak sekolah

Tidak peka dengan keutamaan dan keperluan semasa pihak sekolah

Kepekaan yang terhad tentang keutamaan dan keperluan semasa pihak sekolah

Peka dengan keutamaan dan keperluan semasa pihak sekolah

Peka dan prihatin dengan keutamaan dan keperluan semasa pihak sekolah

Amat cekap dalam mengenal pasti keutamaan dan keperluan semasa pihak sekolah

d. Agensi-agensi perkhidmatan atau persatuan untuk kes-kes rujukan dan konferen

Tidak berkeupayaan mencadangkan tindakan susulan dan rujukan bersesuaian dengan kes yang dihadapi

Keupayaan terhad dalam mencadangkan tindakan susulan dan rujukan bersesuaian dengan kes yang dihadapi

Keupayaan yang sederhana dalam mencadangkan tindakan susulan dan rujukan bersesuaian dengan kes yang dihadapi

Berkeupayaan mencadangkan tindakan susulan dan rujukan bersesuaian dengan kes yang dihadapi

Berjaya mencadangkan tindakan susulan dan rujukan bersesuaian dengan kes yang dihadapi

C. PROGRAM DAN PELAKSANAAN AKTIVITI

SESI BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.Permulaan

Tidak membina hubungan dengan baik pada peringkat permulaan dan tidak menyediakan penstrukturan pada peringkat ini.

Kurang berjaya membina hubungan dengan baik pada peringkat permulaan dan tidak menyediakan penstrukturan yang jelas.

Dapat membina hubungan dengan baik pada peringkat permulaan dan menyediakan penstrukturan yang jelas.

Berupaya membina hubungan dengan berkesan pada peringkat permulaan dan menyediakan penstrukturan yang jelas dan boleh difahami.

Berjaya membina hubungan dengan amat berkesan pada peringkat permulaan dan menyediakan penstrukturan yang amat jelas dan mudah difahami.

b.Penerokaan

Tidak dapat melaksanakan penerokaan bersama dengan klien. Tidak berjaya membantu klien memfokuskan kepada masalah sebenar

Penerokaan yang lemah, tidak berfokus kepada sesuatu isu dengan jelas, tidak mendalam dan tidak melibatkan diri klien dalam membuat penerokaan kendiri

Peringkat penerokaan tidak menjurus kepada persoalan yang dialami oleh klien dan tidak dapat membantu klien melibatkan diri dalam penerokaan dengan berkesan

Berupaya melaksanakan peringkat penerokaan dengan mendalam dan berupaya membantu klien membuat penerokaan kendiri dengan berkesan

Berjaya melaksanakan peringkat penerokaan dengan lancar dan mendalam serta berjaya membantu klien membuat penerokaan kendiri dengan berkesan

c. Mengenal pasti masalah

Tidak berjaya mengenal pasti masalah sebenar klien

Guru bimbingan telah menetapkan masalah sebenar klien tanpa persetujuan klien

Masalah sebenar klien dikenal pasti tetapi tidak disahkan oleh klien dengan jelas

Masalah sebenar klien dapat dikenal pasti dengan persetujuan klien

Masalah sebenar klien berjaya dikenal pasti. Persetujuan klien diperolehi dalam mengesahkan masalah sebenar.

d. Matlamat Tidak berjaya menetapkan matlamat utama klien dalam sesi yang dijalankan

Matlamat kurang sesuai dan tidak berkaitan dengan persoalan utama klien

Matlamat adalah sesuai dengan masalah klien tetapi tidak menjurus kepada masalah utama yang dibincangkan

Matlamat relevan dengan persoalan utama yang dihadapi oleh klien

Matlamat yang ditetapkan adalah amat berkaitan dengan permasalahan utama yang dibincangkan bersama klien

Page 73: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

107

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 e. Strategi dan tindakan

Tidak dapat mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

Penguasaan yang lemah dalam mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

Penguasaan yang sederhana dalam mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/ kaunseling individu.

Berkebolehan mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

Berjaya mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dengan kes dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

f. Penamatan dan tindakan susulan

Sesi penamatan dilaksanakan tanpan matlamat yang jelas dan tanpa persetujuan klien

Melaksanakan sesi penamatan tanpa pencapaian matlamat dan tidak mendapat persetujuan klien.

Melaksanakan sesi penamatan walaupun matlamat tidak berjaya dicapai sepenuhnya. Pandangan klien kurang diberikan keutamaan.

Penamatan dilaksanakan selepas pencapaian matlamat dengan persetujuan kaunselor dan klien

Sesi penamatan berjaya dilaksanakan setelah berjaya mencapai matlamat. Menyediakan suasana yang selesa dan klien bersedia serta bersetuju menamatkan sesi

g. Aplikasi kemahiran asas kaunseling

Penggunaan kemahiran asas masih lemah dan tidak berkaitan pada sekeseluruhan sesi yang dijalankan.

Kemahiran asas yang digunakan amat terhad dan tidak berkaitan pada sesetengah tahap perkembangan sesi.

Penggunaan kemahiran asas tidak pelbagai dan hanya terhad kepada beberapa kemahiran asas sahaja. Penggunaan kemahiran asas kadang-kala tidak sesuai dengan perkembangan sesi

Penggunaan kemahiran asas adalah pelbagai dan sesuai pada perkembangan perjalanan sesi yang dijalanan

Penggunaan kemahiran asas adalah pelbagai mengikut tahap perkembangan dan dilaksanakan amat bersesuaian dan membantu keberkesanan suasana perjalanan sesi.

h. Laporan

Tidak menyediakan laporan sesi yang dijalankan.

Merekodkan nama dan tarikh sesi bimbingan/ dan kaunseling individu sahaja.

Menulis rekod sesi bimbingan/ dan kaunseling individu secara ringkas.

Menyediakan laporan yang lengkap berkaitan sesi yang dijalankan.

Menyediakan laporan yang lengkap berkaitan sesi yang dijalankan dan merancang tindakan susulan serta penilaian.

SESI BIMBINGAN/KAUNSELING KELOMPOK

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Perkembangan sesi

Perkembangan tahap-tahap kelompok tidak lancar dan tidak tersusun. Terdapat tahap yang tidak jelas matlamat yang ingin dicapai. Penglibatan ahli pada perkembangan adalah amat terhad.

Perkembangan tahap-tahap kelompok kurang lancar dan kurang tersusun. Terdapat tahap yang tidak mencapai matlamat yang diharapkan. Penglibatan ahli pada perkembangan tahap adalah terhad.

Pelaksana sesi perkembangan tahap-tahap kelompok adalah memuaskan. Sebahagian tahap berjaya mencapai matlamat yang diharapkan. Penglibatan ahli pada perkembangan tahap adalah tidak menyeluruh.

Berupaya melaksana sesi perkembangan tahap-tahap kelompok dengan lancar. Kebanyakkan tahap berjaya mencapai matlamat yang diharapkan. Penglibatan sebahagian ahli pada perkembangan tahap adalah membantu pencapaian matlamat.

Berjaya melaksana sesi perkembangan tahap-tahap kelompok dengan lancar dan tersusun. Setiap tahap berjaya mencapai matlamat yang diharapkan. Penglibatan keseluruhan ahli pada perkembangan tahap adalah membantu pencapaian matlamat.

Page 74: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

108

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Gaya kepimpinan

Gaya kepimpinan tidak berkesan dengan perkembangan sesi kelompok. Perkembangan sesi tidak lancar. Ahli tidak berminat mengambil bahagian dalam interaksi.

Gaya kepimpinan yang kurang berkesan. Perjalanan sesi kelompok tidak dipimpin dengan lancar. Ahli kurang berminat melibatkan diri dalam perbincangan

Gaya kepimpinan yang berkaitan dengan perkembangan kelompok. Penglibatan ahli dalam kelompok adalah baik dan berminat mengikuti perjalanan sesi berkenaan.

Kemahiran memimpinketua kelompok berupaya memimpin perkembangan kelompok. Perkembangan sesi kelompok adalah baik. Berupaya menarik minat ahli .

Mengurus perkembangan kelompok dengan gaya kepimpinan yang berkesan. Berjaya melancarkan perkembangan sesi kelompok dengan tersusun. Berjaya menarik minat ahli dalam berinteraksi.

c. Aplikasi kemahiran asas kaunseling

Penggunaan kemahiran asas masih lemah dan tidak berkaitan pada keseluruhan sesi yang dijalankan.

Kemahiran asas yang digunakan amat terhad dan tidak berkaitan pada sesetengah tahap perkembangan sesi.

Penggunaan kemahiran asas tidak pelbagai dan hanya terhad kepada beberapa kemahiran asas sahaja. Penggunaan kemahiran asas kadang-kala tidak sesuai dengan perkembangan sesi.

Penggunaan kemahiran asas adalah pelbagai dan sesuai pada perkembangan perjalanan sesi yang dijalankan.

Penggunaan kemahiran asas adalah pelbagai mengikut tahap perkembangan dan dilaksanakan amat bersesuaian dan membantu keberkesanan suasana perkembangan sesi.

d. Strategi dan tindakan

Tidak dapat mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling kelompok,

Penguasaan yang lemah dalam mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan / kaunseling kelompok.

Penguasaan yang sederhana dalam mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling kelompok.

Berkebolehan mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling kelompok.

Berjaya mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dengan kes dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling kelompok.

e.Keberkesanan proses

Proses tidak membantu ahli mencapai matlamat dengan yang diharapkan. Sebilangan kecil ahli mendapat manfaat daripada sesi yang dijalankan.

Proses kurang membantu ahli mencapai matlamat dengan yang diharapkan. Sebilangan kecil ahli mendapat manfaat daripada sesi yang dijalankan.

Proses membantu ahli mencapai matlamat dengan yang diharapkan. Sebahagian ahli mendapat manfaat daripada sesi yang dijalankan.

Proses berupaya membantu ahli mencapai matlamat dengan yang diharapkan. Kebanyakan ahli mendapat manfaat daripada sesi yang dijalankan.

Proses berjaya membantu ahli mencapai matlamat dengan cemerlang. ahli mendapat manfaat daripada sesi yang dijalankan.

f. Laporan

Tidak menyediakan laporan sesi yang dijalankan.

Merekodkan nama dan tarikh sesi bimbingan/ dan kaunseling individu sahaja.

Menulis rekod sesi bimbingan/ dan kaunseling individu secara ringkas.

Menyediakan laporan yang lengkap berkaitan sesi yang dijalankan.

Menyediakan laporan yang lengkap berkaitan sesi yang dijalankan dan merancang tindakan susulan serta penilaian.

Page 75: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

109

AKTIVITI BIMBINGAN KELOMPOK

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Perancangan dan persediaan

Tidak merancang aktiviti bimbingan kelompok.

Lemah dalam merancang aktiviti bimbingan kelompok.

Kebolehan yang sederhana dalam merancang aktiviti bimbingan kelompok bersesuaian dengan keperluan murid.

Boleh merancang aktiviti bimbingan kelompok bersesuaian dengan keperluan murid.

Cekap merancang aktiviti bimbingan kelompok bersesuaian dengan keperluan murid.

b. Pengendalian

Tidak mengendalikan aktiviti bimbingan kelompok.

Lemah dalam mengendalikan aktiviti bimbingan kelompok.

Kebolehan yang sederhana dalam mengendalikan aktiviti bimbingan kelompok bersesuaian dengan keperluan murid

Boleh mengendalikan aktiviti bimbingan kelompok bersesuaian dengan keperluan murid.

Cekap mengendalikan aktiviti bimbingan kelompok bersesuaian dengan keperluan murid.

c. Kemahiran mengurus

Tidak memperlihatan gaya kepimpinan seorang guru bimbingan yang bertanggungjawab untuk mencapai matlamat.

Gaya kepimpinan yang lemah dan sukar mengurus aktiviti yang dirancang bagi mencapai matlamat yang diharapkan

Gaya kepimpinan yang sederhana dan berupaya mengurus aktiviti untuk mencapai matlamat yang diharapkan

Gaya kepimpinan yang berkualiti dan mempunyai keupayaan dalam mengurus aktiviti bagi mencapai matlamat dengan berkesan

Memperlihatkan gaya kepimpinan yang berkarisma, berkualiti dan berupaya mengurus aktiviti bagi mencapai keberkesanan yang optima

d. Aplikasi kemahiran asas komunikasi

Kebanyakan aktiviti tidak mencapai keberkesanan

Keberkesanan aktiviti sukar dikenalpasi pencapaiannya

Sebahagian aktiviti berjaya mencapai keberkesanan matlamat yang ditetapkan

Kebanyakan aktiviti berjaya mencapai keberkesanan matlamat yang ditetapkan

Keberkesanan aktiviti sentiasa dapat mencapai matlamat yang ditetapkan

e.Keberkesanan aktiviti

Tidak memperlihatkan kemahiran asas komunikasi yang berkesan dalam mengurus aktiviti bimbingan kepada pelajar

Tahap kemahiran komunikasi berkesan yang lemah dalam menyampaikan input dalam aktiviti bimbingan yang dijalankan

Boleh mengaplikasikan kemahiran komunikasi berkesan dalam memberi input dalam aktiviti bimbingan yang dijalankan

Berupaya menggunakan komunikasi berkesan dalam menjalankan tugasan aktiviti bimbingan kepada pelajar

Mempunyai kebolehan komunikasi yang berkesan dalam menyampaikan maklumat dengan berkesan

f. Laporan

Tidak menyediakan laporan aktivitii yang dijalankan.

Hanya menyediakan laporan bimbingan kelompok secara ringkas dan tidak lengkap

Menyediakan laporan bimbingan kelompok yang lengkap

Menyediakan laporan bimbingan kelompok yang lengkap dan susunan yang kemas

Menyediakan laporan bimbingan kelompok yang lengkap, kemas serta penilaian dengan cemerlang.

AKTIVITI BIMBINGAN LAIN

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.Perancangan

dan Pelaksanaan

Tidak merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti bimbingan lain.

Lemah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan emosi, rohani, intelek dan sosial murid.

Sederhana dalam merancang dan melaksana aktiviti-aktiviti bimbingan lain bersesuaian dengan perkembangan emosi, rohani, intelek dan sosial murid

Dapat merancang dan melaksana aktiviti-aktiviti bimbingan lain bersesuaian dengan perkembangan emosi, rohani, intelek, sosial murid dan keperluan organisasi.

Berkebolehan dan berjaya merancang, melaksana dan membuat penilaian terhadap aktiviti-aktiviti bimbingan lain bersesuaian dengan perkembangan emosi, rohani, intelek dan sosial murid.

Page 76: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

110

D. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Hebahan

perkhidmatan

Tidak ada hebahan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Terhad kepada satu saluran hebahan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sahaja.

Kurang mempelbagaikan hebahan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara meluas.

Boleh mempelbagaikan hebahan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara meluas dengan baik.

Berjaya mempelbagaikan hebahan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara meluas dan berkesan.

b.Pengumpulan dan penyusunan maklumat

Tidak menyediakan perancangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Lemah dalam merancang, mengelola dan menguruskan pelbagai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Sederhana dalam merancang, mengelola dan menguruskan pelbagai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Boleh merancang, mengelola dan menguruskan pelbagai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Cekap dalam merancang, mengurus dan mengelola pelbagai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

c.Penyediaan bilik bimbingan dan kaunseling

Tidak berusaha menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling.

Kurang membuat pengubahsuaian bilik bimbingan dan kaunseling.

Menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling tanpa mengambil kira keperluan perkhidmatan

Berupaya menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kemudahan sekolah. Dapat menyusun atur dan menceriakan bilik dengan baik bagi menarik minat murid.

Berupaya menyediakan bilik bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan dan kemudahan sekolah. Dapat menyusun atur dan menceriakan bilik dengan cemerlang bagi menarik minat murid.

d. Penyusunan dan pengurusan rekod-rekod

Pengurusan rekod dan maklumat tidak lengkap dan tidak sistematik.

Pengurusan rekod dan maklumat kurang lengkap dan kurang sistematik.

Pengurusan rekod agak sistematik tetapi maklumat kurang lengkap.

Pengurusan rekod sistematik dan maklumat lengkap.

Pengurusan rekod sistematik dengan maklumat yang lengkap dan terkini.

e. Penilaian aktiviti

Tidak menyediakan penilaian dalam aktiviti unit yang telah dijalankan

Penilaian dalam kebanyakan aktiviti yang diuruskan oleh unit bimbingan dan kaunseling tidak disediakan dengan lengkap

Penilaian dalam kebanyakan aktiviti yang diuruskan oleh unit disediakan tetapi masih perlu ditingkat.

Berupaya menyediakan penilaian dalam kebanyakan aktiviti yang diuruskan oleh unit bimbingan dan kaunseling

Berjaya menyediakan penilaian dalam kebanyakan aktiviti yang diuruskan oleh unit bimbingan dan kaunseling

E. PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN/KAUNSELING

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.Sikap dan sahsiah

Tidak menampilkan diri sebagai guru bimbingan dan kaunseling.

Kurang menampilkan diri sebagai guru bimbingan dan kaunseling.

Sederhana dalam penampilan diri sebagai guru bimbingan dan kaunseling.

Dapat menampilkan diri sebagai guru bimbingan dan kaunseling.

Berjaya menampilkan diri sebagai guru bimbingan dan kaunseling.

b.Inisiatif dan kreativiti

Tidak melaksanakan peranan berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Kurang melaksanakan semua peranan berhubung dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Melaksanakan sebahagian peranan berhubung dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Melaksanakan semua peranan dengan penuh tanggungjawab dan beretika.

Melaksanakan semua peranan dengan cekap, kreatif, penuh tanggungjawab dan beretika.

Page 77: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

111

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Beretika Tidak

berupaya menangani situasi yang berlaku.

Kurang berupaya menangani situasi yang berlaku secara spontan.

Berupaya menangani situasi yang tertentu sahaja.

Berkebolehan menangani situasi yang berlaku dengan baik.

Berkebolehan menangani situasi yang berlaku secara spontan dengan bijak dan penuh keyakinan.

Page 78: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

112

Lampiran 2-15 Borang PR2/B & K

BORANG PENILAIAN PRESTASI PRAKTIKUM PR 2/B & K PELAJAR MAJOR BIMBINGAN & KAUNSELING

(Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : ------------------------------------------------------------ No. K.P.: ----------------------------- Kursus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pengkhususan/Major : ------------------------------------------- Minor -------------------------------------- Nama Sekolah : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Perhatian: Borang digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum sahaja)

Rumusan untuk Praktikum

Petunjuk Tahap Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan Tahap 3 : Pencapaian sederhana Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Tahap Peratus 10% Peratus 20% Peratus 30% Peratus 40%

1 2 3 4 5

0.0 – 1.9 2.0 – 3.9 4.0 – 6.4 6.5 – 7.9 8.0 – 10.0

0.0 – 3.9 4.0 – 7.9

8.0 – 12.9 13.0 – 15.9 16.0 – 20.0

0.0 – 5.9

6.0 – 11.9 12.0 – 19.4 19.5 – 23.9 24.0 – 30.0

0.0 – 7.9

8.0 – 15.9 16.0 – 25.9 26.0 – 31.9 32.0 – 40.0

Page 79: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

113

BORANG PENILIAN PRAKTIKUM PR2/B & K

Sila bulatkan angka yang berkenaan

Aspek Tahap Komen

A. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah)

1 2 3 4 5

- Semangat dan daya tahan - Hubungan dengan pelajar - Hubungan dengan kakitangan sekolah

(Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

B. PENGETAHUAN BERKAITAN BIDANG

PENGKHUSUSAN (10 markah)

1 2 3 4 5

- Kefahaman tentang ilmu, konsep dan

kemahiran - Kefahaman tentang keperluan bimbingan dan

kaunseling (Rujuk borang-borang PR1/B & K)

Markah B = __________

C. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN

KAUNSELING (30 markah)

1 2 3 4 5

- Perancangan - Pelaksanaan Markah C = - Amalan Refleksi - Sikap dan Sahsiah __________

(Rujuk borang-borang PR 1/B & K)

D. KOMUNIKASI 1 2 3 4 5

(10 markah)

- Aplikasi kemahiran komunikasi - Prihatin terhadap murid Markah D = - Komunikasi bukan lisan - Kecindan __________

(Rujuk Borang-borang PR 1/B & K)

E. PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN

KAUNSELING (10 markah)

1 2 3 4 5

- Pengurusan rekod bimbingan dan kaunseling murid

- Kebolehan memotivasikan murid Markah E = - Pengurusan keceriaan bilik bimbingan dan

kaunseling

- Kesesuaian maklumat/bahan __________

(Rujuk borang-borang PR 1/B & K)

Page 80: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

114

Aspek Tahap Komen

F. PENILAIAN

1 2 3 4 5

(10 markah)

- Menyemak dan mendapatkan maklum balas tentang penerimaan murid dan guru terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

- Kesedaran tentang keperluan murid Markah F = - Penilaian aktiviti bimbingan - Penilaian aktiviti kaunseling __________

(Rujuk PR 1/B & K dan portfolio) G. KOKURIKULUM 1 2 3 4 5

(10 markah) - Kehadiran Markah G = - Penglibatan

(Rujuk portfolio) __________ H. PERANAN-PERANAN LAIN

(10 markah)

1 2 3 4 5

- Sumbangan sukarela Markah H = - Penglibatan dalam aktiviti sekolah

(Rujuk portfolio)

__________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2/B & K = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = % ULASAN (Diisi bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing)

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan Pensyarah Pembimbing Tandatangan Guru Pembimbing __________________________________ ____________________________ (Nama: ) (Nama: )

Page 81: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

115

LAMPIRAN 2-15a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR 2/B & K

1. Borang PR2/B & K digunakan pada akhir Praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar.

2. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan

dan penilaian pada borang PR2/B & K. 3. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada:

(i) Borang PR 1/B & K (ii) Portfolio Praktikum

4. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar.

5. Borang rumusan PR 2/B&K ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas.

Semangat dan komitmen kerja kurang ketara. Sukar menerima teguran

Ada tanda-tanda minat dan komitmen.

Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya.

Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai warga sekolah. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi

Ada masalah hubungan dengan warga sekolah.

Kurang kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan warga sekolah.

Menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan warga sekolah

Dapat menyesuaikan diri dengan warga sekolah

Dapat menyesuaikan diri dengan warga sekolah dan persekitaran.

B. PENGETAHUAN BERKAITAN BIDANG PENGKHUSUSAN

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Tidak menunjukkan kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran serta keperluan bimbingan dan kaunseling.

Kefahaman yang rendah tentang ilmu, konsep dan kemahiran serta keperluan bimbingan dan kaunseling.

Kefahaman yang sederhana tentang ilmu, konsep dan kemahiran serta keperluan bimbingan dan kaunseling.

Penguasaan yang baik tentang ilmu, konsep dan kemahiran serta keperluan bimbingan dan kaunseling.

Penguasaan yang amat baik tentang ilmu, konsep dan kemahiran serta keperluan bimbingan dan kaunseling.

C. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Tidak dapat mengaplikasikan kemahiran dan strategi yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

Penguasaan yang lemah dalam mengaplikasikan kemahiran dan strategi yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

Penguasaan yang sederhana dalam mengaplikasikan kemahiran dan strategi yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan / kaunseling individu.

Berkebolehan mengaplikasikan kemahiran dan strategi yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan / kaunseling individu.

Berjaya mengaplikasikan kemahiran dan strategi yang bersesuaian dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling individu.

Page 82: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

116

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Tidak menyediakan laporan sesi yang dijalankan.

Merekodkan nama dan tarikh sesi bimbingan/kaunseling individu sahaja.

Menulis rekod sesi bimbingan/kaunseling individu secara ringkas.

Menyediakan laporan yang lengkap tentang sesi yang dijalankan.

Menyediakan laporan yang lengkap tentang sesi yang dijalankan dan merancang tindakan susulan.

Tidak membuat penulisan jurnal dan refleksi kendiri.

Tidak konsisten dalam penulisan refleksi kendiri dan jurnal

Mengamalkan pembinaan refleksi kendiri dan membuat penulisan jurnal sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Dapat mengamalkan refleksi dan penulisan jurnal mengikut panduan yang ditetapkan.

Berjaya mengamalkan penulisan refleksi kendiri yang mendalam dan kreatif serta melengkapkan penulisan jurnal mengikut panduan yang ditetapkan.

Tidak menampilkan diri sebagai guru bimbingan/kaunseling. Tidak melaksanakan peranan berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Kurang menampilkan diri sebagai guru bimbingan/kaunseling. Kurang melaksanakan peranan berhubung dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Sederhana dalam penampilan diri sebagai guru bimbingan/kaunseling. Melaksanakan sebahagian peranan berhubung dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Dapat menampilkan diri sebagai guru bimbingan/kaunseling. Melaksanakan semua peranan dengan penuh tanggungjawab dan beretika.

Berjaya menampilkan diri sebagai guru bimbingan/kaunseling. Melaksanakan semua peranan dengan cekap, kreatif, penuh tanggungjawab dan beretika.

D. KOMUNIKASI

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Lemah dalam mengaplikasikan kemahiran komunikasi.

Keupayaan yang terhad dalam mengaplikasikan kemahiran komunikasi.

Keupayaan yang sederhana dalam mengaplikasikan kemahiran komunikasi berkesan dan mewujudkan iklim harmoni.

Boleh mengaplikasikan kemahiran komunikasi berkesan dan mewujudkan iklim harmoni

Berjaya mengaplikasikan kemahiran komunikasi berkesan dan mewujudkan iklim harmoni

E. PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Pengurusan rekod dan maklumat tidak lengkap dan tidak sistematik.

Pengurusan rekod dan maklumat kurang lengkap dan kurang sistematik.

Pengurusan rekod agak sistematik tetapi maklumat kurang lengkap.

Mengurus dan menyusun rekod bimbingan dan kaunseling murid dengan lengkap dan sistematik.

Mengurus dan menyusun rekod bimbingan dan kaunseling murid amat lengkap dan sistematik.

Tidak berjaya menarik minat murid untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling.

Kurang berjaya menarik minat murid untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling.

Boleh menarik minat murid untuk mendapat kan khidmat bimbingan dan kaunseling

Berjaya menarik minat murid untuk mendapat kan khidmat bimbingan dan kaunseling.

Sangat berjaya menarik minat murid untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling.

Tidak ada usaha untuk menceriakan bilik bimbingan dan kaunseling.

Kurang menunjukkan minat dan usaha untuk menceriakan bilik bimbingan dan kaunseling.

Usaha yang terhad untuk menceriakan bilik bimbingan dan kaunseling.

Mempunyai usaha dan minat untuk menceriakan bilik bimbingan dan kaunseling.

Kreativiti yang tinggi dalam mewujudkan keceriaan bilik bimbingan dan kaunseling.

Tidak ada maklumat dan bahan bimbingan.

Kurang usaha untuk mengumpul dan menyusun maklumat dan bahan bimbingan.

Menunjukkan usaha yang sederhana dalam mengumpul dan menyusun maklumat dan bahan bimbingan.

Mengumpul, menyusun dan mengemaskini maklumat dan bahan bimbingan dengan baik.

Berjaya mengumpul, menyusun dan mengemaskini maklumat dan bahan bimbingan bersesuaian dengan minat dan keperluan murid.

Page 83: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

117

F. PENILAIAN

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Tidak membuat semakan tentang penerimaan guru dan murid.

Membuat semakan tentang penerimaan murid sahaja.

Membuat semakan tentang penerimaan murid dan guru

Membuat semakan dan menganalisis tentang penerimaan murid dan guru.

Membuat semakan dan menganalisis tentang penerimaan murid dan guru. serta membuat tindakan susulan.

Sukar memahami keperluan murid serta lemah dalam mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi

Kefahaman yang terhad tentang keperluan murid dan kadangkala aplikasi teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling tidak bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

Kefahaman yang sederhana tentang keperluan murid dan boleh mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

Memahami dengan baik tentang keperluan murid dan dapat mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

Memahami dengan amat baik tentang keperluan murid dan berjaya mengaplikasikan teori dan kemahiran asas bimbingan dan kaunseling bersesuaian dengan kes yang dihadapi.

G. KOKURIKULUM

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan..

Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Kurang memperlihatkan kemahiran mengelola. Kurang menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan.

Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguh-sungguh dan tidak memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru.

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum, memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru.

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.

H. PERANAN-PERANAN LAIN

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 Tidak ada sebarang sumbangan kepada sekolah.

Memberi sedikit sumbangan terhadap sesuatu projek.

Memberi sumbangan dalam menjayakan sesuatu projek.

Memberi komitmen padu untuk menjayakan projek peringkat sekolah.

Menggunakan inisiatif sendiri untuk menjalankan projek di peringkat sekolah.

Sentiasa menolak tugas dan tanggungjawab.

Tidak komited dengan tugas yang dipertanggungjawabkan

Kurang komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan

Komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan

Sangat komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan

Page 84: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

118

LAMPIRAN 2-16

Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS________________________________

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah penyelia

dan guru pembimbing major/elektif Nama Pelajar : ______________________________________ No. K.P.: ______________________ Kursus : ________________________________ Ambilan : ___________________________ Major/Elektif : _________________________________ Nama Sekolah : __________________________________________________________________

Rumusan untuk praktikum

Petunjuk Tahap Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan Tahap 3 : Pencapaian sederhana Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Tahap Peratus 10% Peratus 20% Peratus 30% Peratus 40%

1 2 3 4 5

0.0 – 1.9 2.0 – 3.9 4.0 – 6.4 6.5 – 7.9 8.0 – 10.0

0.0 – 3.9 4.0 – 7.9

8.0 – 12.9 13.0 – 15.9 16.0 – 20.0

0.0 – 5.9

6.0 – 11.9 12.0 – 19.4 19.5 – 23.9 24.0 – 30.0

0.0 – 7.9

8.0 – 15.9 16.0 – 25.9 26.0 – 31.9 32.0 – 40.0

Page 85: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

119

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

Sila bulatkan angka yang berkenaan

Aspek

Tahap

Ulasan

A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL (10 markah)

1 2 3 4 5

- Semangat dan daya tahan - Hubungan dengan murid - Hubungan dengan kakitangan sekolah - Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat

setempat (Rujuk Portfolio)

Markah A = __________

B. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah)

1 2 3 4 5

- Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran - Kefahaman tentang keperluan kurikulum

(Rujuk borang-borang PR1)

Markah B = __________

C. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah)

1 2 3 4 5

- Perancangan - Pelaksanaan Markah C = - Amalan refleksi - Sikap dan sahsiah __________ (Rujuk borang-borang PR1)

D. KOMUNIKASI (10 markah) 1 2 3 4 5 - Suara - Kejelasan dan kesesuaian bahasa - Komunikasi bukan lisan Markah D = - Menerang dan menunjuk cara - Kecindan __________ (Rujuk Borang-borang PR1)

E. PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah)

1 2 3 4 5

- Pengurusan murid - Kebolehan memotivasikan murid - Pengurusan persekitaran pembelajaran Markah E = - Kawalan bilik darjah - Penggunaan ganjaran/dendaan __________ (Rujuk borang-borang PR1)

Page 86: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

120

Aspek

Tahap

Ulasan

F. PENILAIAN (10 markah)

1 2 3 4 5

- Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid - Menyimpan rekod murid - Kesedaran tentang prestasi murid Markah F = - Penilaian pembelajaran - Penilaian pengajaran (Rujuk PR1, buku persediaan mengajar dan

portfolio) __________

G. KOKURIKULUM (10 markah) 1 2 3 4 5 - Kehadiran - Penglibatan

Markah G = (Rujuk portfolio) __________ H. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah)

1 2 3 4 5

- Bimbingan - Pengurusan dan pentadbiran Markah H = (Rujuk portfolio)

__________

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = % ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing) Tandatangan (Nama Guru Pembimbing: ________________________________________ Tarikh :

Tandatangan (Nama Pensyarah Penyelia: _______________________________________ Tarikh :

Page 87: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

121

LAMPIRAN 2-16a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM (PR2)

1. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. 2. Pensyarah penyelia dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan

penilaian pada borang PR2. 3. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada:

(i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar

4. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar.

5. Borang PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat.

Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara, menghadapi masalah memilih pendekatan profesional, sukar menerima teguran, menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat.

Ada tanda-tanda minat dan komitmen; menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan, kanak-kanak, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan, kanak-kanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat.

Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan, kanak-kanak, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat.

Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik, mudah diterima sebagai rakan sejawat, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Berjaya menarik minat kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi.

B. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kefahaman yang sangat rendah tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. Pengetahuan yang rendah tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif.

Kefahaman yang terhad tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. Pengetahuan yang terhad tentang keperluan kurikulum sekolah. Kurang berupaya mengembangkan pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif.

Kefahaman yang sederhana tentang pengetahuan, konsep dan kemahiran mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. Pengetahuan dan kefahaman yang sederhana tentang keperluan kurikulum sekolah.

Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif dan berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik.

Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses PDP.

Page 88: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

122

C. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Persediaan mengajar tidak mencukupi, tidak menyedari keperluan murid, strategi pengajaran tidak sesuai, tidak ada sumber PDP.

Persediaan mengajar tidak mencukupi, kurang menyedari keperluan murid, strategi pengajaran kurang sesuai, sumber PDP tidak sesuai/tidak mencukupi, persembahan pengajaran lemah.

Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran, ekspektasi terhadap murid realistik. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai, menggunakan sumber dengan berkesan. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah.

Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. Sumber PDP sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid.

Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. Menggunakan pelbagai strategi PDP dengan berkesan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid.

D KOMUNIKASI

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu, suara terlalu perlahan; nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.

Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu, suara kurang lantang; nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.

Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan, nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.

Dapat menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat

Berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kualiti suara adalah baik; dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sebutan adalah jelas, tepat , menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid

E PENGURUSAN BILIK DARJAH

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak mampu menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Tidak dapat mewujudkan persekitaran PDP yang kondusif. Bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba.

Sering menghadapi masalah menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Persekitaran PDP kurang kondusif. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Kurang berjaya menan- gani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba.

Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas, dapat mengelola dan mengendalikan murid dengan teratur. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai.

Berkeyakinan dalam mengurus murid. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna, menarik, selesa dan berkesan. Dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan murid. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang.

Boleh mempelbagaikan tugas, peka terhadap keperluan kumpulan, berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam PDP. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tiba-tiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Berupaya mempertingkatkan minat murid.

Page 89: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

123

F. PENILAIAN

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Tidak berkebolehan membuat refleksi.

Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. Kurang mampu menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Keupayaan membuat refleksi terhad.

Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. Ada keupayaan untuk menilai kesan PDP. Ada kebolehan membuat refleksi.

Pemeriksaan kerja murid cermat, dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi.

Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Berkebolehan menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi. Berkebolehan membuat refleksi. Berupaya menggunakan dan membina soalan-soalan aras tinggi.

G. KOKURIKULUM

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan.

Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola.

Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguh-sungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru.

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum, memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru.

Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti.

Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum

Page 90: 12. Lampiran Praktikum PISMP

Garis Panduan Amalan Profesional Lampiran Praktikum

124

H. PERANAN-PERANAN LAIN

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 A. Bimbingan

Tidak menampil diri sebagai pembimbing. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah murid-murid. Tidak tahu mahu mengatasi masalah pembelajaran, sosial dan peribadi murid. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan.

Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja.

Ada usaha untuk membimbing. Kerap juga membimbing murid-murid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing murid-murid apabila diarahkan sahaja.

Ada usaha untuk membimbing. Sentiasa membimbing murid-murid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing murid-murid bila-bila masa sahaja.

Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalah-masalah pembelajaran, sosial dan peribadi. Memperlihatkan ciri-ciri bimbingan yang profesional. Mahir menggunakan teknik-teknik pemudahcaraan semasa membimbing.

B. Pengurusan dan Pentadbiran

Tidak menampakkan kemahiran mengurus, merancang, mengelola, mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguh-sungguh dalam memainkan peranan-peranan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah.

Kurang menampakkan kemahiran mengurus, merancang, mengelola, mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggung- jawab dan peranan-peranan lain yang diberikan. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan. Boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap.

Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggung- jawab dan peranan-peranan lain yang diberi. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dan mengelola dengan baik. Mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah.

. Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa kebaikan kepada sekolah. Melaksanakan semua peranan dengan segera, bersungguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Cekap dalam merancang, mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi, kecekapan memimpin, dan kemahiran memberi motivasi.