10 . Dynamické datové struktury

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  2

Embed Size (px)

description

10 . Dynamické datové struktury. Statická datová struktura - její rozsah se během provádění programu nemění - pole, záznamy. Dynamická datová struktura - její rozsah se během výpočtu mění. Vytváří se pomocí dynamických proměnných, jejich spojováním do seznamů. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 10 . Dynamické datové struktury

 • 10. Dynamick datov struktury Statick datov struktura - jej rozsah se bhem provdn programu nemn - pole, zznamy.

  Dynamick datov struktura - jej rozsah se bhem vpotu mn. Vytv se pomoc dynamickch promnnch, jejich spojovnm do seznam.

  Dynamick promnn je typu zznam a obsahuje jeden jeden nebo vce ukazatelu na tento typ zznam.

  Nejjednodu dynamickou datovou strukturou je linern seznam, ve kterm kad dynamick promnn ukazuje na svho nslednka a jedna promnn typu ukazatel ukazuje na jeho zatek.

 • Operace nad spojovm seznamem:

  - pidn prvku na zatek seznamu: prvek^.dalsi:=zacatek;zacatek:=prvek;

  - odebrn prvnho prvku v seznamu: zacatek:=zacatek^.dalsi;

  - proveden operace pro vechny prvky v seznamu:

  p:=zacatek; s:=0;while p nil do begin s:=s + p^.hodnota; {proveden operace s p^} p:=p^.dalsi;end;

 • - pidn prvku na konec seznamu:

  posledni^.dalsi:=prvek;posledni:=prvek;

  - vloen prvku za oznaen prvek

  prvek^.dalsi:=za^.dalsi;za^.dalsi:=prvek;

 • - vloen prvku ped oznaen prvek

  Procedura vyhled prvek pedchzejc prvek ped kter chceme vloit a provede vloen za tento prvek.

  procedure vlozpred(var zacatek:spoj; prvek,pred:spoj);var p:spoj;begin if pred=zacatek then begin prvek^.dalsi:=zacatek; zacatek:=prvek end else begin p:=zacatek; while p^.dalsipred do p:=p^.dalsi; prvek^.dalsi:=pred; p^.dalsi:=prvek; end;end;

 • Je-li seznam rozshl, vkldme nov prvek tak, e vymnme hodnoty novho a oznaenho prvku a nov prvek pak vlome za oznaen:

  procedure vlozpred(pred,prvek:spoj);var pom:integer;begin pom:=pred.hodnota; pred^.hodnota:=prvek^.hodnota; prvek^.hodnota:=pom; prvek^.dalsi:=pred^.dalsi; pred^.dalsi:=prvek;end;

 • - odebrn oznaenho prvku:

  1. Najdeme prvek, kter v seznamu pedchz oznaen prvek procedure odeber(var zacatek:spoj; co:spoj);var p:spoj;begin if co=zacatek then zacatek:=zacatek^.dalsi else begin p:=zacatek; while p^.dalsico do p:=p^.dalsi; p^.dalsi:=co^.dalsi; end;end;

 • 2. Do oznaenho prvku pesuneme hodnotu nsledujcho prvku a tento nsledujc prvek odebereme (nelze pro posledn prvek).

  procedure odeber(co:spoj);begin if co^.dalsinil then begin co^.hodnota:=co^.dalsi^.hodnota; co^.dalsi:=co^.dalsi^.dalsi; end;end;

 • Linern seznam me bt spojen ukazateli obousmrn - krom ukazatele na dal prvek obsahuje promnn typu objekt tak ukazatel na pedchoz prvek.

  type spoj=^objekt objekt=record / /zacatek konec hodnota:integer; dalsi,predchozi:spoj; end;

  Takov datov struktura je vhodn napklad pro tvorbu textovho editoru.

  Specilnm ppadem jednosmrn vzanho linernho seznamu je zsobnk nebo fronta.

 • Zsobnk

  Zsobnkem rozumme takovou dynamickou datovou strukturu, z n se prvky vybraj v opanm poad ne v jakm se do n vkldaj. Vybrme tedy vdy posledn vloen prvek (podle toho se zsobnky tak nazvaj struktury LIFO - z anglickho Last-In-First-Out).

  Pkladem pouit zsobnku je historie v internetovch prohlech. Kdy kliknete na zpt, oteve se posledn oteven strnka.Pro zsobnk meme definovat tyto zkladn operace:

  vytvoen przdnho zsobnku vloen prvku na vrchol zsobnku odebrn prvku z vrcholu zsobnku testovn przdnosti zsobnku

  Zsobnk meme v Pascalu implementovat (vytvoit) bu pomoc pole, tedy jako statickou datovou strukturu, nebo pomoc ukazatele, tedy jako dynamickou datovou strukturu.

 • Implementace pomoc pole:

  Pi tto implementaci jsme nuceni omezit maximln velikost zsobnku a pekroen tto velikosti musme v programu oetit. Tak musme oetit opan stav, kdy chceme ze zsobnku prvek odebrat, ale zsobnk je ji przdn.

  const Maxdelka = N; {N je slo omezujc maximln dlka zsobnku} var zasobnik : array[1..Maxdelka] of datovytyp; vrchol : 1..Maxdelka; procedure Vytvor; begin vrchol := 0; end;

  function Jeprazdny: boolean; begin if vrchol = 0 then Jeprazdny := true; else Jeprazdny := false; end;

 • procedure Vloz(X: datovytyp); begin if vrchol = Maxdelka then begin {oeten pekroen maximln velikosti} write('Pozor - zasobnik je plny.'); Halt; end; else begin vrchol := vrchol + 1; zasobnik[vrchol] := X; end; end; procedure Odeber(var X: datovytyp); begin if vrchol = 0 then begin {oeten przdnosti zsobnku} write('Pozor - zasobnik je prazdny.'); Halt; end; else begin X := zasobnik[vrchol]; vrchol := vrchol - 1; end; end;

 • Implementace pomoc ukazatele:

  Pokud budeme chtt implementovat zsobnk pomoc ukazatele, nemusme eit maximln velikost zsobnku. Ta je dna velikost t sti operan pamti, ve kter se vytvej dynamick promnn - hromada (heap). Prvky se vkldaj a odebraj na zatku jednosmrn vzanho linernho spojovho seznamu.

  type spoj = ^objekt objekt = record hodnota: datovytyp; dalsi: spoj; end; var zasobnik : spoj; procedure Vytvor; begin zasobnik := nil; end;

  function Jeprazdny: boolean; begin if zasobnik = nil then Jeprazdny := true; else Jeprazdny := false; end;

 • procedure Vloz(X: datovytyp); var pom: spoj; begin new(pom); with pom^ do begin hodnota := X; dalsi := zasobnik; end; zasobnik := pom; end; procedure Odeber(var X: datovytyp); var pom: spoj; begin if zasobnik = nil then begin write('Pozor - zasobnik je prazdny.'); Halt; end; else begin X := zasobnik^.hodnota; pom := zasobnik; zasobnik := zasobnik^.dalsi; dispose(pom); end; end;

 • Fronta

  Fronta je dynamick datov struktura podobn zsobnku, rozdl je pouze v tom, e prvky se z fronty odebraj v tom poad, v jakm se do fronty vkldaj. Jako pklad si meme pedstavit frontu nakupujcch v obchod. Podle toho se datov typ fronta tak nazv struktura FIFO - z anglickho First-In-First-Out. Pro frontu meme definovat tyto operace:

  vytvoen przdn fronty vloen prvku na konec fronty odebrn prvku ze zatku fronty test przdnosti fronty

  Frontu stejn jako zsobnk meme implementovat bu pomoc pole, nebo pomoc ukazatele.

 • Implementace pomoc pole:

  Pi tto implementaci musme neustle vdt, kde fronta zan, kde kon a kolik m prvk. Tak co se te velikosti, musme omezit maximln velikost fronty a pekroen tto velikosti musme oetit. Pokud budeme vkldat prvky do przdn fronty, bude situace vypadat nsledovn:

  Vidme, e do fronty byly postupn vloeny hodnoty a a f.

 • . Pokud budeme s frontou pracovat tak, e star prvky z n budeme podle poteby vybrat, nov do n budeme vkldat, zjistme, e pro nov vloen nm nemus zbt polko ve front, zatmco po odebranch prvcch ze zatku fronty nm zbvaj voln a nevyuit polka. Situace me vypadat nap. takto:

  Takovto problm meme vyeit nap. tm, e po kadm vbru prvku ze zatku fronty meme celou frontu pesypat na zatek, neboli vechny prvky budeme pesunovat o jedno msto dopedu.

 • Jednodum eenm, kter meme pirovnat k pedchozmu een, je pouit tzv. kruhov fronty. Za nslednka poslednho prvku povaujeme u takovto kruhov fronty prvn prvek.

  Jak je vidt z obrzku, prvnm prvkem je zde prvek s indexem 0 a posledn prvek m index N-1 vzhledem k tomu, e pidvn a odebrn prvk do a z fronty, resp. vpoet indexu prvku, je realizovno pomoc operace modulo N.

 • V nsledujcm vpisu jsou procedury vytvoen przdn fronty, pidn prvku do fronty, odebrn prvku z fronty a funkce testovn przdnosti fronty.

  const MaxDelka = N; {N je slo omezujc dlku fronty} MaxIndex = N-1; var fronta: array[1..MaxDelka] of datovytyp; zacatek, konec: MaxIndex; delka: MaxDelka; procedure Vytvor; begin zacatek := 0; konec := 0; delka := 0; end;

  function JePrazdna: boolean; begin if delka = 0 then JePrazdna := true else JePrazdna := false; end;

 • procedure Vloz(X: datovytyp); begin if delka = MaxDelka then begin {oeten pekroen maximln velikosti} write('Pozor - fronta je plna.'); Halt; end; else begin fronta[konec] := X; konec := (konec + 1) mod MaxDelka; delka := delka + 1; end; end; procedure Odeber(var X: datovytyp); begin if delka = 0 then begin {oeten przdnosti fronty} write('Pozor - fronta je prazdna.'); Halt; end; else begin X := fronta[zacatek]; zacatek := (zacatek + 1) mod MaxDelka; delka := delka - 1; end; end;

 • Implementace pomoc ukazatele:

  Podobn jako u zsobnku, kontrola maximln velikosti fronty odpad a maximln velikost fronty je dna velikost hromady, ve kter je fronta dynamicky vytvoena. V procedue Odeber je pouita pomocn promnn pom typu spoj, kterou vyuijeme k odstrann prvnho prvku fronty.

  type spoj = ^objekt; objekt = record hodnota: datovytyp; dalsi: spoj; end; var zacatek, konec: spoj; procedure Vytvor; begin new(zacatek); konec := zacatek; end;

 • procedure Vloz(X: datovytyp); begin konec^.hodnota := X; new(konec^.dalsi); konec := konec^.dalsi; end; procedure Odeber(var X: datovytyp); var pom: spoj; begin if zacatek = konec then begin write('Pozor - fronta je prazdna.'); Halt; end else begin X := zacatek^.hodnota; pom := zacatek; zacatek := zacatek^.dalsi; dispose(pom); end; end; function JePrazdna: boolean; begin if zacatek = konec then JePrazdna := true else JePrazdna := false; end;

 • Binrn strom

  Sloitj dynamickou datovou strukturou je binrn strom, ve kterm z kadho uzlu vychzej nejve dv hrany.

  Vytv se pomoc typu uzel:

  type spoj=^uzel; uzel=record ho