Ş ve yetkileri kendilerinde toplamış ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ş ve yetkileri kendilerinde toplamış ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · PDF file...

 • Şubelerimiz ve Oda Genel Merkezine ait iki yılda bir yapılan seçim sürecini tamamlamış bulunmaktayız. Demokrasinin bütün gerekleri yerine getirilerek sonuçlandırılan seçimler ne- ticesinde görev alan üyelerimize başarılar di l i - yorum.

  Odamızın geçmiş dönemlerden devralınan projeleri olduğu gibi, yeni projelerin de Şube ve Genel Merkez programlarında yer aldığı görülmektedir. Özgün projelerin yer aldığı prog- ramlarda başarılı olabilmek için bütün, üyele- rimizin etkinliklere katılması ve programları takip etmesi gerekmektedir.

  Seçimlerde yöneticileri seçip, özgün projeleri gerçekleştirmesini , bekleyip, yeni seçim sürecinde iki yılı sorgulayıp yapılamayanların hesabın], sadece yedi kişiden isteme anlayışını, terketmeliyiz. üyelerimizin bunlarr sorgulama hakları vardır. Ancak bunu sadece seçim dönemlerinde değil, iki yıl boyunca sürdürmelerini diliyorum. Kendilerine sunulan programları iki yıl boyunca takip etmeli, etkinliklere katılmalı ve seçtikleri yöneticilerin her "zaman yanında olduklarını pratikte göstermelidirler. Etkinliklerde ortaya konulan projelere kendi görüşlerini" aktarmalı ve katkı koymalıdırlar.

  Bu döneme'" devreden projelerin en, önemlileri; Özel Lisanslı Ölçme Büro'ları yasa' taslağı, Emlak Müşavirliği yasa taslağı, Yerel Yönetimler yasa taslağı, Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği taslağı, Harita uygulama sorumluluğu ve Odamıza ait Tüzük ve diğer yazılımlarla i l g i l i Genel Kurulumuzun aldığı yenileme kararlan vardır. Bütün bu mevzuat konularında başarılı olmamızın yolu üyeleri- mizin, Oda faaliyetlerine katılımıyla doğrudan ilgilidir. Bütün üyelerimizin bu ve benzeri konu- larda görüş ve eleştirilerini belirtmek için iki yıl beklemeyeceklerini, şimdiden istenene, olması gerekene ulaşmak için katkı koymaya başlaya- cakları konusunda inancım tamdır.

  Sektörümüzle i l g i l i olarak ürettiğimiz yasa ve diğer projelerimizde başarılı olabilmemiz için birinci faktör üyelerimizin gerekli desteği ver- mesi, Oda etkinliklerine katılmasıdır. İkinci fak- tör ise, Ülkemizi yönetenlerin; halka, Sivil Toplum Kuruluşlarına, her meslekte eğitimini almış insanlara, biz mühendislere ve içinde bulunduğumuz Oda'lara gereken saygı ve önemi göstermesidir.

  Yıllardır ülkemizi yönetenler; bütün otorite

  ve yetkileri kendilerinde toplamış, Demokrasinin gereği olan yetki ve sorumluluğu ihtisas kuruluşları ile paylaşımı reddetmiştir. Sonuçta demokrasiyi anladığı gibi uygulamış, istediği kadarını vermiş, canı isteyince de "bu bol geldi", "Toplum henüz hazır değil" gibi ka- bullerle geri almışlardır. Her seferinde demokrasiye olan inançsızlıklarını, kendi görüş ve düşüncelerindeki iflasın faturasını halka çıkarmışlardır

  Oda'mıza ait projelerin gerçekleşmesi, sadece bizim isteğimize bağlı değildir. Ayni

  zamanda bu projeleri ülkeyi yöneten- lerin bütün yetkileri elinde tutma tutu- culuğuna karşı vereceğimiz özverili mücadeleye de bağlıdır. Bu mücadele ülkemizde yıllardan beri sürdürülmekte olan demokrasi mücadelesiyle doğrudan ilintilidir.

  Oda'larımızın kendi üyelerini ve ürettiklerinin kalite ve standardını kontrole yönelik mesleki denetim uygulamas ın ın b i l e baz ı ke s imle rce tartışılıyor olması Demokrasiye olan inançsızlığın belirtisidir. Bu şekliyle yönetime gelen kişi ya da guruplar kendilerinin dışında yetkili görmek istemiyorlar. Yetki ve sorumlulukların kendi ellerinde olması

  istemi ise tarih- sel süreçte totaliter yönetimlerin ortak karak- teridir. Demokrasi ise yetki ve sorumlulukların, ilgililerle paylaşımı temel özelliği ile diğer yöne- t im biçimlerinden ayrılır. . Özel Lisanslı Ölçme Büroları ve Harita uygulama Sorumluluğu; yönetenlerin, yetki ve sorumluluklarını Odamızla, üyelerimizle paylaşmasını kapsamaktadır. Bu anlamda yönetenler ve onların adına bizimle bu konular- da muhatap olan herkes bir demokrasi sınavından geçmektedir. Bu projelerin gerçek- leşmesi i l e de Odam ız mesleki alanda sürdürülen Demokrasi mücadelesinde önemli adımlar atmış olacaktır. Bu konuda katkı koyan herkesi Odamız ve üyelerimiz; tarihi süreçte elde ettiği saygınlıkla anacaktır.

  Bütün şubelerimizi ve üyelerimizi, son aşamaya gelmiş ya da çalışmaları devam etmekte olan mesleki sorunlarla i lg i l i birçok projelerimize desteğe çağırıyorum.

  Tespitlerimiz ve yürüdüğümüz yol doğrudur. Bu yolda emeğinizin varlığını bize hissettirin. Yanımızda olun ki bu yasa taslaklarında yaşadıklarımızı paylaşalım, zorlukları birlikte aşalım ve mutlu sonları birlikte kutlayalım.

  Katkılarınızı bekliyor, saygılar sunuyorum.

  3

 • Genel Kurul delegasyon esasına göre 28 Mart 1998 tarihinde TÜBİTAK (Feza Gürsoy) toplantı salonunda yapıldı. 244 delegenin katılımı ve Hükümet Komiseri ile TMMOB Genel Kurul gözlemcisinin hazır bulunması ile Genel Kurul, Örgütlenme Sekreteri Ali Fahri ÖZTEN tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Atilla AYDIN oybirliği ile seçildi. Divan Başkan Yardımcılıklarına Halil ERKAYA ve Erdal KARADEMİR, Yazmanlıklara Vildan GÜCÜYETER, Selahattin ELÇİ, Önder GACEMER ve Hasan BAŞAR oybirliği ile seçildi.

  Toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine gün- dem Genel Kurul'a sunuldu ve ilan edildiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

  - Saygı duruşunda bulunuldu. - Açılış konuşmasını Muhittin İPEK yaptı. • Genel Kurula gelen kutlama telgrafları Divan

  Başkanlığı tarafından okundu. - Gündemin konuk konuşmacılar bölümünde: • TMMOB Başkanı Yavuz Önen • Harita Müteahhitleri Derneği Başkanı Zafer

  KAYA • TKGM Genel Müdür Yardımcısı Şinasi

  BAYRAKTAR • Arsa Ofisi Genel Müdürü Nadir Nadi CİNAL • ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

  Mustafa TURHAN • TKGM Eski Genel Müdürü Yüksel AKIN • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İlk

  Başkanı Celalettin SONGÜ • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Eski

  Başkanı M. Asri CİNSÜR birer konuşma yaptılar. Gündemin 5. maddesine göre komisyonların

  seçimine geçildi. Bu komisyonlar: 1. Tüzük Komisyonu 2. Mali İşler Komisyonu 3. Genel Kurul Bildirisi Hazırlama Komisyonu

  1.Tüzük Komisyonuna; A. Fahri ÖZTEN, Mertkan AKÇA, Gürsel GÜCÜYETER, Mehmet KARAGÖZ, Hüseyin İLGÜ, Mehmet DÜRÜKAN. önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.

  2.Mali İşler Komisyonuna; M. Nevzat DCİZAğAÇ, Atilla KARAÇELEBI, Gürkan ÖZ, Zeki AYSAN, Zerrin ALTıOKKA önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.

  3.Genel Kurul Bildirisi Hazırlama Komisyonuna; Celal BEşlKTEPE, Erol KÖKTÜRK, Yaşar ÇETINTAş önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.

  Gündemin 6. maddesi olan Çalışma ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetimin aklanması bölümüne geçildi.

  Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Genel Sekreter uğur AŞKIR, Mali İşler Raporu Genel Sayman Eyüp S. KART, Denetleme Kurulu Raporu Denetleme Kurulu üyesi Zeki AYSAN, Onur Kurulu Raporu Onur Kurulu üyesi Orhan KASAP tarafından okundu.

  Çalışma Raporu üzerine görüşmelere geçildi. Bu bölümde, Şahmar DALMIŞ, Celal BEŞİKTEPE, Arif

  4

 • DELIKANLı, Ayhan ERSOZ, Celil TÜRK birer konuşma yaptılar.

  Yapılan konuşmalara yanıt vermek üzere Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter uğur AŞK1R ve Muhittin İPEK birer konuşma yaptılar.

  Çalışma Raporu üzerinde görüşmelerin tamam- lanması ile Divan Başkanı Yönetim Kurulu'nun aklanmasını Genel Kurul'a sundu ve Yönetim Kurulu'nun aklanması oybirliğiyle kabul edildi.

  - Genel Sekreter uğur AŞKIR teşekkür mahiyetinde bir konuşma yaptı.

  • Gündemin 7. maddesi olan Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması bölümüne geçildi.

  Bu bölümde Eyüp S. KART, A. Fahri ÖZTEN, Hayriye ŞENDİNÇ ve Levent ÖZMCİş tarafından Divan Başkanlığı'na bir önerge sunuldu. Bu önerge;

  "Birikmiş üye aidat borçlarının 31 Ağustos 1998 tarihine kadar 1997 aidat bedeli üzerinden, en çok dört taksitle ödeme yapılmasına; taksitle ödemeyi taahhüt eden üyelerin ödemelerinde bir aksama olduğu takdirde, bu tarihten sonra 2 yıldan fazla birikmiş aidat borcu olanların borçlarının, tüzük'te belirtilen koşullarla tahsil edilmesini talep ediyoruz." şeklindeydi.

  * Mali İşler Komisyonu Raporu'nun sunulması için komisyon sözcüsü Gürkan ÖZ söz aldı ve komisyon raporunu sundu.

  Yukarıda açıklanan önerge Mali İşler Komisyonu tarafından da uygun görüldü ve Genel Kurul onayına sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

  Tüzük komisyonu raporu, komisyon sözcüsü A. Fahri Özten tarafından sunuldu. Tüzük değişikliği konusunda alınan kararlar şöyle:

  Tüzük Maddesi: 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kararı;

  Madde 13: "Oda Genel Kuruiu delegasyon esasına göre yapılır. Oda'nın görevde bulunan; Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu asıl üyeleri; Oda adına TMMOB Yönetim Yüksek Onur oe Denetleme Kurullarında bulunan asıl üyeler, Oda Genel Kurulu'nun