وناب راظتنا یگدنز...

Click here to load reader

 • date post

  20-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of وناب راظتنا یگدنز...

 • ROMANKADE.COM انتظار بانو - زندگی قمار

  telegram.me/romanhayeasheghane 1

 • ROMANKADE.COM انتظار بانو - زندگی قمار

  telegram.me/romanhayeasheghane 2

 • ROMANKADE.COM انتظار بانو - زندگی قمار

  telegram.me/romanhayeasheghane 3

  :آرایی صفحه و طراحی رمان های عاشقانه

  : wWw.Romankade.com سایت آدرس

  romankade_com@ تلگرام کانال

  است محفوظ رمان های عاشقانه نزد کتاب این حقوق تمامی

  نهاد وجودم در را ارامش انکه نام به

  زندگی قمار:رمان 6102 شروع

  # kz.EntezarBanoO#:نویسنده اول قسمت

  هر ها داره عقده دبیرمونم این بودیم نشسته دبیرستان سوم سال فیزیک امتحان جلسه سر سوال دوتا تو خودم من میخواست تقلبی هی میکرد روانیم داشت نوال میگیره امتحان جلسه والن به و شدم بیخیال سوالو دوتا...لحظه اون بود شده مالی ریده بدجور اعصابم یعنی بودم مونده تاش سه دو اونم بود کرده حل سوال چهارتا فقط سوال تا یازده از خاموشه خو اون رسوندم تقلبی

  مرفت و برداشتم برگمو کلاس تو میشدم خفه داشتم سخته فیزیک داریم حقم خو...بودن غلط ایساااا ایساااا:میزد داد سرم پشت از یکی لحظه چند از بعد بیرون اومدم و دبیرمون به دادم

  مچاکرت:گفتم و خندیدم منم...خواهری چیز دمت:گفت و بغلم پرید بود نوال صدا سمت برگشتم میگه راست عه دیدم برگشتم!اونجا شدن جمع همه ک خبره چه اونجا ایسا میگم:نوال...خانوم

  تا6 ما مدرسه بر علاوه ک بزرگیه زمین یه تو مدرسمون!}اونجا شدن جمع پسرا دختر ی همه یکیش ک پسرونه مدرسه دوتا و دخترونه دبیرستان یک شده ساخته توش هم دیگه مدرسه

  ندعواشو باهم پسر دوتا!جمع اون سمت رفتیم دویدیم نوال منو{ابتداییه یکیش و دبیرستانه یوااا:نوال!میکردن نگاه عده یه و میگرفتن فیلم عده یه بودن شده جمع دورشون اینا و بود شده این وقذ بی هوووی:نوال!میبینم دارم نیستم کور:گفتم ریلکس خیلی من توروخدا ببین اینو ایسا

  بهت:؟نوال!بشناسمش بخوام ک پسرعممه یا پسرعمومه ببحشید:من ؟!میشناسیش ببین پسررو

  http://www.romankade./

 • ROMANKADE.COM انتظار بانو - زندگی قمار

  telegram.me/romanhayeasheghane 4

  دانشگاه رئیس پدرش ک هستش امیدی بهزاد پسره این اینجا اومدی امسال اخه میدم حق یالا خو:من!بزن زر تو بعد بشن تموم حرفام بزار عنو:نوال!مثلا؟ چی ک خوب:من!!!شیرازه

  لاوسک علی ب کار ما چیه نمیدونم عامه مدیر پدرش هستش فتاحی علی هم پسره این:نوال...بگو زر مورد در ساعته62 کلاس دخترا ک بهزادس همون این عه:من.. بهزادن عاشق همه نداریم

  ک الاب اوردم سرمو. حالا کلاس بریم بیا خو:نه؟من مگه جیگره خیلی!همینه باریکلااا عا:میزنن؟نوال مداد تحویلش ایی کننده سرویس دهن اخم ی منم میکنه نگام داره بهزاده همین دیدم کلاس برم

  ک موقعه همون فاسد کثیف هیز نمیداره بر ازم چشم ببینمش وقت هر ازش نمیاد خوشم اصلا ههم این کردم وحشت لحظه ی برا بدبخت من سمت برگشتن پسرا دختر همه میکرد نگام داشت تورو با دعوای لیاقت این کن بس بهزادم عشقم وااای:زد داد دختری ی یهو ک میکنن نگام چشم منمیرس جایی ب اینجوری دیدم نمیداشت بر من از چشم انگار ن انگار ولی! بریم بیا عشقم نداره

  ااین چرا میگماا:من کلاس رفتیم و کشیدمش و گرفتم نوالو دست بره شرفم ابرو اینکه جز ب ک ملی تیم حد در دشمنن و نمیسازن باهم علی و بهزاد ک میدونن همه باو:نوال شد؟ دعواشون

  تمداش زدن رو خونه زنگ.... میزنن شمشیر و تفنگ با کنم عرض چ ک تیر با دیگرو هم سایه حتی !بریم بیا دختررر شدی بدبخت:نوال! مرگته؟ چ:من کشید جیغ نوال ک میکردم جمع وسایلامو

  لباس با دختر ی دیوار ب خورد و شد باز وحشتناکی صدای با کلاس در یهو ک الااغ شده چی:من کرده ارایشم کلی و بیرون انداخته موهاشو همه زانو بالای تا مانتو و تنگ شلوار مانتو) مدرسه

  زل بدجور ؟دختره!دبیر یا اموزه دانش این کردم شک لحظه ی برا وایساد در چهارچوب تو( بود رفتن دویدن پریده رنگ صورتهای با دخترا همه ک بیرون برید همه:زد داد همه ب رو بهم بود زده

  دختره ک بیرون برم میخواستم و گذاشتم دوشم رو و برداشتم کولمو شدم همه بیخیال بیرون تکثاف بود ناز چ زدم زل ریملش پره چشای تو و دختره سمت برگشتم منم گرفت بدجور دستمو

  و قشنگ خیلی داره صدایی چ اوف گلم؟ کجا:دختره! کن ول دستمو:من داشت نازی خیلی قیافه و میگم کن ول دستمو!خونه برم میخوام میفهمی بیاری فشار مغزت ب یخورده اگه:من دخترونس

  ه؟چی اسمت:دختره! بدبخت بود پریده صوتش رنگ نوال کشیدم ظریفش دستای از دستمو بعد و دور ببینم اگه نشه بد واست ک نپلک بهزاد بر و دور خانم ایسا ببین:دختره! احمدی ایسا:من

  رفح بام اینجوری وقتی شدم حرصی خیلی پررو چ اوی ؟!فهمیدی میشکونم پاهاتو میپلکی برش بارو این الناز:نوال ک کنه تکلیف تعیین من واس بخواد ک خریه کدوم این اخه زد

 • ROMANKADE.COM انتظار بانو - زندگی قمار

  telegram.me/romanhayeasheghane 5

  اون!ببخشه منو این باید چرا نوال:گفتم و حرفش تو پریدم من ک میلرزید بدجور صداش!ببخشش کنم خواهی معذرت ازش بخوام ک نکردم کاری من بعدش ببخشه منو بخواد ک نیس من خدای

  لزومی منه زندگیه این تازه بپلکم برش و دور بخوام من ک هست کی خر بهزاد اصلا ضمن در سیک واسم تو اصلا چون کنه تکلیف تعیین واسم یا بگیرم دستور کسی از بخوام ک نیبینم و شدم رد پیشش از و بدم گوش پرتات و چرت ب تا اینجا بمونم نمیاد خوشم اصلا الانم نیستی چ ینا دیوونه اخه:گفت و گرفت دستمو نوال ک بیرون اومدیم بچرخیم تا بچرخ باشه:گفت شنیدم

  مدرسه مدیر دختر فخوریه الناز این الاغ:نوال!میکردم باید ک کاری:من!کردی ک بود کاری خو:من! هست دخترشم دوست... بهزاده دیوونه... قویه خیلی پارتیش جا همین پسرونه دبیرستان

  واحدی02اپارتمان ی تو نوال منو}میمیرم خستگی از دارم ک خونه بریم بیا باو چه من ب زندگی اهواز خانوادم منم نوال برادر درس برا المان رفتن نوال خانواده میکنیم زندگی5طبقه

  درس پیششون دختر ی نمیذارن بده ادامههه درسشو دختر ی ک عاااره خانوادم برا ولی میکنن بابای شیراز اومدم من همین بخاطر دخترشونه مهمتره ابروشون هه میره ابروشون چون بخونه

  اینجا اومدم سال اول از میکنیم زندگی توش ماهم خریدن خونه نوال منو برا پدرمه دوست نوال اخیش ی و زمین رو کردم پرت خودمو کرد باز خونرو در ک نوال{نمیشناختم رو کسی هیچ

  من ب:من بخوریم کن گرم غذارو شو بلند هوی:گفت و کرد عوض لباساشو رفت نوال. گفتم بلندی ارک تنبلتر از تنبل توروخدا ببین:نوال!میکنی گرم خودتم کردی درست غذا خودت دیشب چه

  ک تنبلم میده انجام کاری ن داره خوشگلی ن اخه کردی همخونه کی با مارو خدا ای وادمیخ خیلی تو میگفتی پیش روز چند همین تا خودددتی زشت:گفتم و زدم جیغ من!هیچ دیگه هست

  ایواا:گفت و خندید نوال!کنی اذیت