کاتس ناراب – ناگدش...

Click here to load reader

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of کاتس ناراب – ناگدش...

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 1

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 2

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 3

  :آرایی صفحه و طراحی رمان های عاشقانه

  : wWw.Romankade.com سایت آدرس

  romankade_com@ تلگرام کانال

  است محفوظ رمان های عاشقانه نزد کتاب این حقوق تمامی

  شدگان طلسم: کتاب نام

  ستاک باران: نویسنده

  : مقدمه

  میگیرم آروم هستی تو وقتی

  میمیرم بدون نباشی تو اگه

  محاله دوریت لحظه یک من واسه

  http://www.romankade./

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 4

  خیاله و خواب مثل بودن تو با

  میدونم و این دستامه تو دستات

  مونم می عاشق باشی اگه تو

  نمیارمو کم و دارم تورو تا

  کارمو تموم نباشی اگه تو

  ها خوشی دل ی همه با رو دنیا

  نباشی تو تو که وقتی خوام نمی

  یادمو عشقتو دادمو تو به دل

  شادمو لحظه هر عزیزم فکرت با

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 5

  ***

  میشود کوچک تو فهم قدر به اما وبیزمان لامکان و است بینهایت خداوند

  میآید فرود تو نیاز قدر به و

  میشود گسترده تو آرزوی قدر به و

  میشود کارگشا تو ایمان قدر به و

  ... میشود باریک دوزنده پیرزنان نخ قدر به و

  مادر و را یتیمان میشود پدر

  را برادری محتاجان میشود برادر

  را بیهمسرماندگان میشود همسر

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 6

  را عقیمان میشود طفل

  را ناامیدان میشود امید

  را گمگشتگان میشود راه

  را ماندگان تاریکی در میشود نور

  را رزمندگان میشود شمشیر

  را پیران میشود عصا

  را عشق به محتاجان میشود عشق

  ...

  ... را کس همه میشود چیز همه خداوند

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 7

  ابلیس با معامله از پرهیز شرط به روح، طهارت شرط به دل، پاکی شرط به اعتقاد، شرط به

  ناروا احساس هر از را قلبهایتان بشویید

  خلاف اندیشه هر از را مغزهایتان و

  ناپاک گفتار هر از را زبانهایتان و

  ... بازار در آلودگی هر از را دستهایتان و

  ! نامردمیها ناجوانمردیها،ناراستیها، از بپرهیزید و

  چگونه خداوند ببینید تا کنید چنین

  مینشیند نان تکهای و خوراک کاسهای با شما سفره بر

  میکند میزان را ترازویتان کفههای شما دکان در

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 8

  ... میخواند آواز شما با شب خلوت کوچههای در و

  ... نمیشود یافت خدا خدایی در که میخواهید چه زندگی از مگر

  ***

  هک دادم فشار خودم به بیشتر رو تنم پالتوی بود انداخته سوزش به رو صورتم هوا سرمای هوا، سرمای از کنم کم

  خاطر به هوا سرمای این داشت عقیده بابا شده خشک و سرد هوا روزا این چقدر خدایا باپیربا اما میشن حدش از بیش سوزش و هوا خشکی باعث که کم بارون و برف بارندگیه، کمبود .ادما دل سردی به وای...ادما دل مثل درست شده سرد هوا میگفت

  عطر با میخواست داغ چایی فنجون یه دلم الان... لرزید ای لحظه سرما شدت از تنم تمام . میکنه گرمم میدونستم کنم احساس بینیم زیر بوشو میتونستم دارچین

  امروزم...کردم تعقیب چشم با و دهانم از شده خارج بخار و دادم بیرون اروم نفسمو .دادم فشار خونه زنگ رو دستمو حرص با میکرد خراب حالمو واین کنم پیدا کاری نتونستم

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 9

  حال به توجه بدون دادم، فشار رو در زنگ هم باز و شنیدم رو یاسی پای قدمهای صدای . حیاط تو چپیدم یاسی خوش

  ؟ اوردی سر خبرته چه هوی-

  ؟ کردی من نصیب که مودبیه خواهر چه این اخه خدایا-

  خوبی این به ؟من میاد دلت -

  ؟ خبر چه حالا: داد ادامه و کرد اشاره خودش به دست با

  ؟ نپرسی سوال میشه نیست خوب اصلاً حالم-

  .خندید صدا پر

  اومد؟ گیر واست کار بگو حالا خوشگله دخی خیال بی -

  ام ابیحس قبلیم کار گند سر اینه بدیش میده کار من به کی کاری ی سابقه اون با بابا نه- . میکنن م مسخره

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 10

  . دارن حق خودمونیم ولی-

  کردم یاسی نثار ای غره چشم

  ؟ هستی کی طرف تو معلومه-

  . حقیقت و حق طرف

  ؟ شم داخل میدی اجاره حق طرف خانم-

  نه -

  کردم نگاش چپ چپ

  دارم برات خوب خبر یه اخه-

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 11

  یه بودن اماده میشد من حالای واسه خوب خبر میکنم زمزمه لب زیر رو خوب خبر ی واژه . داغ دارچین چایی فنجون

  اورده گیر کار واست بابا: داد ادامه پرهیجان و کوتاه مکثی با

  و ترس حس کمی کرد باز جا قلبم تو لرزش و هیجان یه رفتن بالا تعجب شدت از ابروهام . شادی

  ؟ میگی راست-

  ؟ کجا بزن حالاحدس...نداریم شوخی باهم موارد این تو که میدونی-

  ؟ کجا-

  .میکرد کار قبلاً که ای کارخونه تو-

  میدونن؟ اخراجم و قبلیم کار مورد در اونا-

  .راحت خیالت اره-

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 12

  .میزنم بهم خوشحالی با دستهامو

  . نمیشه باورم بابا ایول وای -

  گرجی رییس یه ،اخه میدونی بازشه بختتم بلکم بشه باورت دوماً نگو بازاری کوچه اولاً- . کردی تورش باشی زرنگ اگه وای ، شه نصیبت قراره

  زبا که تو دوماً توئه از تاثیرگذاری خاطر به من اتفاقی زدنای حرف بازاری کوچه این اولاً- .خاکی جاده زدی

  رداف از ببین کن گوش مهربانت خواهر حرف به و بیا کوچولو یه بابا بود کجا خاکی جاده- بهونه یه با دیدیش که هربار میشنوی من از. حاضرمیشی رییس اقای روی جلو دقیقه به دم

  شی محو بغلش تو باید میدونی بهتر خودت دیگه. شه تحریک بچمون که بهش بچسب

  یاسمن-

  تحریکت بفهمی اینکه واسه که میدونی: نمیشد خیال بی اما گفتم رو اسمش فریاد با کنی؟ نگاه باید رو کجا داده نتیجه

 • ROMANKADE.COM ستاکباران – شدگان طلسم

  telegram.me/romanhayeasheghane 13

  .یاسمن-

  شدت به حالیکه در یاسمن... گرفت درد خودم گوش که بود بلند اونقدر فریادم اینبار . گذاشت فرار به پا میخندید

  : زد فریاد همونجا و کرد توقف رسید که خونه ورودی درب نزدیک

  ... شی گرم یکم بخور بیا کردم دم دارچین چای واست راستی -

  یادم به داشت که