คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157...

10

description

ตัดตอนมาเฉพาะมาตรา ๑๕๗ ในหมวดว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

Transcript of คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157...