პროფესიული უნარების ტესტი _...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  12.024
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of პროფესიული უნარების ტესტი _...

profesiuli unarebitestur davalebaTa nimuSebi

1

1. davalebebi arCeviTi pasuxiTdavalebebi arCeviTi pasuxiT Sedgeba mocemulobis, pirobis an kiTxvisa da savaraudo pasuxebisagan. profesiuli unarebis testSi amgvar davalebebs oTxi savaraudo pasuxi aqvs, sadac sworia mxolod erTi pasuxi. es davalebebi fasdeba 1 quliT.

nimuSi N 1kolbergis mixedviT, CamoTvlilTagan romeli ori faqtori udevs

safuZvlad adamianis moralur ganviTarebas: I. misi genetika _ Tandayolili unarebi da ganviTarebisadmi mzaoba. II. socialuri garemo, romelSic igi viTardeba da kanonmorCileba. III. fiqri da msjeloba sxvadasxva moralur sakiTxze. IV. dasja dajildoebis saxiT miRebuli ukukavSiri. a) I da II. b) III da IV. g) II da III. d) I da IV.

mizani: bavSvis moraluri ganviTarebis Teoriis codnis Sefasebamaswavleblis profesiuli standarti. Tavi II. muxli 5. sakiTxi 1. danarTi N2, 2. ganviTarebisa da swavlis Teoriebis avtorebi, (3) lorens kolbergi.

swori pasuxi: (g) romauli cifrebiT aRniSnulia oTxi sxvadasxva faqtori, romelTagan unda airCioT is ori, romelic, kolbergis Teoriis udevs adamianis moralur ganviTarebas. mixedviT, safuZvlad

mocemulia am faqtorebisgan

Semdgari oTxi savaraudo wyvili, anu oTxi savaraudo pasuxi _ (a), (b), (g), (d), romelTaganac unda SearCioT swori pasuxi.

komentarikolbergis Teoriis mixedviT (ix. danarTi #2, l. kolbergi gv. 102), adamianis romelSic moralur igi ganviTarebas da ganapirobebs misi is socialuri garemo,

viTardeba

kanonisadmi

damokidebuleba,

kanonmorCileba (II), agreTve

azrovneba da gansja sxvadasxva moralur

sakiTxebze (III). Sesabamisad, CamoTvlilTagan unda SeirCes is varianti, sadac dawyvilebulia II da III faqtorebi. aseTia (g) varianti.

2

nimuSi N 2qvemoT mocemulia gakveTilis mizani, romlis miRwevac surs maswavlebels da maswavleblis konkretuli aqtivoba. gaecaniT orive maTgans da SeafaseT, ramdenad adekvaturia mocemuli aqtivoba dasaxuli miznis misaRwevad. dawyebiTi klasis maswavlebelma SeniSna, rom ramdenime pirvelklaselis azriT _ ,,sagani rac ufo didia, miT ufro mZimea. mizani: moswavleebisaTvis sagnis moculobasa da wonas Soris mimarTebis axsna. aqtivoba: maswavlebelma moswavleebs sTxova magidaze moculobis klebis mixedviT moTavsebuli sagnebis (rogorc es naxatzea naCvenebi) dalageba wonis zrdis mixedviT.

bamba

aguri

vaSli

aRwerili aqtivoba dasaxuli miznis misaRwevad: a) adekvaturia, radgan am asakSi bavSvebs SeuZliaT gaiazron da gadaWran hipoTeturi problemebi. b) ar aris adekvaturi, radgan am asakSi moswavles, TvalsaCinoebis miuxedavad, mainc gauWirdeba moculobasa da wonas Soris mimarTebebis dadgena. g) adekvaturia, radgan am asakSi moswavles SeuZlia TvalsaCinoebis daxmarebiT codna sakuTari aRmoCenebis safuZvelze aagos. d) ar aris adekvaturi, radgan am asakSi bavSvs SeuZlia ganzogadebuli cnebebiT operireba da Tu mimarTebebs kargad axsnis, pedagogi mizans isedac miaRwevs.

mizani: piaJes Teoriis praqtikaSi gamoyeneba.maswavleblis profesiuli standarti. Tavi II. muxli 5. sakiTxi 1. danarTi N2, 2. ganviTarebisa da swavlis Teoriebi, (1) Jan piaJe.

swori pasuxia g).

3

komentari:testSi aseve SeiZleba SegxvdeT davaleba arCeviTi pasuxiT, romelSic, iseve rogor wina davalebaSi, mowmdeba ramdenad Seswevs pedagogs unari, praqtikaSi gamoiyenos bavSvis ganviTarebis Sesaxeb Teoriuli codna. aplikantis amocanaa, Seafasos, ramdenad uwyobs xels maswavleblis mier ganxorcielebuli aqtivoba dasaxuli miznis miRwevas. savaraudo pasuxebidan ori formulirebulia dadebiTad (,,adekvaturia), ori _ uaryofiTad (,,ar aris adekvaturi). ar aris aucilebeli swori pasuxi dadebiTad iyos formulirebuli, mniSvnelovania msjeloba iyos myarad

argumentitrebuli. piaJes Teoriis mixedviT (ix. danarTi #2, J. piaJe gv. 87), pirvel klaseli bavSvisTvis (operaciamdeli stadia) damaxasiaTebelia

TvalsaCino xatovani azrovneba, rac imas niSnavs, rom amocanis gadawyvetis, obieqtebis dajgufebis Tu sinamdvilis ganzogadebis dros misTvis

aucilebelia TvalsaCino sayrdeni. Sesabamisad, CamoTvlili msjelobebidan maswavleblis aqtivobas sworad afasebs (g) _ adekvaturia, radgan am asakSi

moswavles SeuZlia TvalsaCinoebis daxmarebiT codna sakuTari aRmoCenebis safuZvelze aagos.

4

nimuSi N 3levani hiperaqtiuri moswavlea. gakveTilze SeiZleba wamoxtes,

Tanaklaselebis nivTebi iatakze dayaros, ris gamoc gakveTilis msvleloba seriozulad ferxdeba. qvemoT CamoTvlilTagan romelia maswavleblis yvelaze adekvaturi qmedeba aseTi hiperaqtiuri moswavlis qcevis marTvisaTvis: a) moswavlis qcevis ignorireba da gakveTilis gagrZeleba. b) Sexseneba imisa, rom moswavleebma wesi unda daicvan da mSvidad isxdnen. g) moswavlesTan miaxloeba da mkafio miTiTebis micema, konkretulad ra unda gaakeTos. d) gakveTilis Semdeg moswavlesTan gasaubreba imis Taobaze, rom xeli ar SeuSalos sxva moswavleebs.

mizani:

icis Tu ara

pedagogma,

ra

gavlenas axdens ganviTarebis

individualuri Taviseburebebi swavlisa da swavlebis procesze. SeuZlia Tu ara ,,rTul moswavleTa aqtiuri CarTulobis uzrunvelyofa da maTi qcevis marTva.maswavleblis profesiuli standarti. Tavi II. muxli 5. sakiTxi 2. acnobierebs

moswavleebis ganviTarebis asakobriv da individualur Taviseburebebs da maT gavlenas swavlebasa da swavlaze.Tavi III. muxli 7. sakiTxi 2. icnobs inkluziuri ganaTlebis principebs da iyenebs mas

sakuTari praqtikis dagegmvasa da ganxorcielebaSi.

swori pasuxi: (g).

komentarimocemuli davaleba exeba hiperaqtiuri bavSvis qcevis marTvas. davalebaSi aRwerilia moswavlis qceva da savaraudo pasuxebis saxiT mocemulia maswavleblis aqtivobebi. Tqveni mizania, CamoTvlilTagan

SearCioT is varianti, romelSic warmodgenilia maswavleblis adekvaturi reaqcia aRweril situaciaSi. amasTan, unda miaqcioT yuradReba im garemoebas, rom SekiTxvaSi xazgasmiTaa gamoyofili Semdegi sityvebi yvelaze adekvaturi, rac imaze miuTiTebs, rom SesaZloa, savaraudo pasuxebSic figurirebdes maswavleblis aqtivobis zogadad misaRebi variantebi, magram Tqven unda SearCioT maT Soris yvelaze metad adekvaturi. 5

rogorc

cnobilia,

hiperaqtiuri

bavSvi

gansakuTrebul

midgomas

saWiroebs. aseTi moswavle, rogorc wesi, ar reagirebs zogadi xasiaTis SeniSvnebze, igi impulsuria da uWirs didi xniT yuradRebis koncentrireba erT sakiTxze, ar ukvirdeba sakuTar qcevas, ar fiqrobs, risi gakeTeba SeiZleba da risi ara, ver axerxebs moqmedebis dagegmvas da uSualo miTiTebebi esaWiroeba. amitom im SemTxvevaSi, Tu mis qcevas uyuradRebod davtovebT, igi ver mixvdeba, rom cudad, arasworad moiqca (a); arc zogadi wesebis Sexsenebas eqneba Sedegi, radgan mas uWirs damoukideblad Secvalos konkretuli qceva (b); gakveTilis dasrulebis Semdeg moswavlesTan gasaubreba zogadad SesaZloa efeqturi iyos, magram ara hiperaqtiuri moswavlis SemTxvevaSi (d). moswavlem uSualod araswori qcevis dros unda miiRos maswavleblisagan mkacri miTiTeba mSvidi toniT: ra evaleba, misgan

konkretulad ras moelian. (g). amitom mocemul davalebaSi swori pasuxia: moswavlesTan miaxloeba da

mkafio miTiTebis micema, Tu ra ar unda gaakeTos (g varianti).

6

nimuSi N 4maswavlebelma Sesvenebaze SeniSna, rom meoTxe klaselebi Tako da nino cxared kamaToben. maswavlebeli maTi saubris fragmentebidan xvdeba, rom Tako Tanaklaselis raRac saqcielma gaanawyena. moswavleebSi CamoTvlilTagan

konfliqtisiqneba

mogvarebisam situaciaSi

unaris

gasaviTarebladyvelaze

romeli

maswavleblis

mizanSewonili qceva? a) dauyovnebiliv Caerios moswavleebis kamaTSi da auxsnas qcevis eTikuri

normebi. b) klasSi ganixilos gogonebis qceva, raTa am magaliTze aswavlos mTel klass eTikuri normebis mniSvneloba da konfliqtis mogvarebis SesaZlo gzebi. g) CaerTos moswavleebis kamaTSi, raTa Semdgomi adekvaturi reagirebisaTvis gaarkvios, vin aris maT Soris damnaSave. d) daakvirdes, ramdenad axerxeben bavSvebi sadavo sakiTxis damoukideblad mogvarebas da amis Semdgom dagegmos Sesabamisi qmedeba.

mizani:

moswavleebSi

konfliqturiTavi III.

situaciebis

marTvis

unaris

ganviTarebis xelSewyoba.maswavleblis profesiuli standarti.

muxli 7. sakiTxi 5.

icis, rogor moagvaros

Seuwyos xeli moswavleebs Soris pozitiuri urTierTobebis Camoyalibebas, Camoyalibebas.

konfliqtebi mSvidobiani gziT da xeli Seuwyos moswavleebSi eTikuri Rirebulebebis

swori pasuxia: d.

komentari:kiTxvaSi gamuqebulia sakvanZo sityvebi _ konfliqtis mogvarebis unaris gasaviTareblad _ rac imas niSnavs, rom kiTxva ar aris mimarTuli am konkretul situaciaSi konfliqtis daregulirebaze. am davalebiT fasdeba, icis Tu ara pedagogma, rogor Seuwyos xeli bavSvebSi konfliqtis mogvarebis unaris ganviTarebas. (a) da (g) pasuxebi ar aris swori, vinaidan orive moswavleebSi dabalefeqturoba konfliqtis mdgomareobs mogvarebis imaSi, rom unaris dabalefeqturia gasaviTareblad. maswavleblis 7

gulisxmobs

dauyovnebliv Carevas gogonebis kamaTSi, rac ar aZlevs saSualebas bavSvebs, Tavad, sakuTari ZalebiT daZlion problema. (b) pasuxi ar aris swori, radgan klasSi gogonebis konfliqtis sajaro ganxilviT SeiZleba maswavlebelma daarRvios eTikuri normebi, maTi

uflebebi. SeiZleba, es bavSvebisaTvis travmis wyaro gaxdes. konfliqtis mogvarebis unaris gasaviTareblad ufro mniSvnelovania, maswavlebeli daakvirdes moswavleebs, ramdenad axerxeben konfliqtis

damoukideblad daZlevas, ra strategias irCeven. Tu xedavs, rom moswavleebs SeswevT Zala ipovon gamosavali Seqmnili mdgomareobidan, unda misces maT amis saSualeba. Caerios mxolod im SemTxvevaSi, Tu maTi strategia

dapirispirebaze, gamwvavebazea orientirebuli, dagegmos Sesabamisi qmedebebi. rekomendaciebi arCeviTpasuxiani davalebebis Sesasruleblad: yuradRebiT waikiTxeT davalebis piroba. moniSneT sakvanZo sityvebi da frazebi davalebaSi. yuradRebiT wa