СОДРЖИНА ... Член 3 Во членот 12 став (1) алинејата 4 се...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of СОДРЖИНА ... Член 3 Во членот 12 став (1) алинејата 4 се...

 • Стр. 1499. Закон за изменување на Законот за

  Владата на Република Македонија...... 2 1500. Закон за изменување и дополнување

  на Законот за организација и работа на органите на државната управа........ 3

  1501. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење........................... 5

  1502. Закон за градежното земјиште............ 30 1503. Закон за постапување по претставки

  и предлози.............................................. 42 1504. Закон за заштита на правата на па-

  циентите................................................. 47 1505. Закон за изменување и дополнување на

  Законот за здравствено осигурување... 68 1506. Одлука за давање на трајно користе-

  ње на движни ствари............................. 72 1507. Одлука за престанок и давање на

  трајно користење на движна ствар...... 72 1508. Решение за разрешување од долж-

  носта директор на Агенцијата за пот- тикнување на развојот на земјоделст- вото-Битола........................................... 72

  1509. Решение за разрешување од должно- ста директор на Дирекцијата за храна 72

  1510. Решение за разрешување од долж- носта директор на Државниот пазарен инспекторат........................................... 72

  1511. Решение за разрешување од должно- ста директор на Државниот инспекто- рат за градежништво и урбанизам....... 73

  1512. Решение за разрешување од долж- носта директор на Управата за извр- шување на санкциите............................ 73

  1513. Решение за именување директор на Бирото за метрологија........................... 73

  Стр. 1514. Решение за разрешување од долж-

  носта заменик на директорот на Биро- то за развој на образованието………... 73

  1515. Решение за именување заменик на директорот на Бирото за развој на об- разованието………………………….... 73

  1516. Решение за разрешување од долж- носта член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Маке- донија – Скопје……………………….. 73

  1517. Решение за именување член на Уп- равниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија – Скопје…. 74

  1518. Решение за разрешување од должно- ста член на Управниот одбор на Фон- дот за водите………………………….. 74

  1519. Решение за именување член на Уп- равниот одбор на Фондот за водите… 74

  1520. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата-Скопје.. 74

  1521. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на Аген- цијата за поддршка на претприем- ништвото……………………………… 74

  1522. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“– Скопје 75

  1523. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на Јав- ното претпријатие за железничка ин- фраструктура Македонски Железни- ци - Скопје………………………......... 75

  Број 82 Год. LXIV Вторник, 8 јули 2008 Цена на овој број е 250 денари

  www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk

  С О Д Р Ж И Н А

 • Стр. 2 - Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 јули 2008

  Стр. 1524. Решение за разрешување и именува-

  ње член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Виница………………………. 75

  1525. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен………………………… 75

  1526. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струга…………………………. 75

  1527. Решение за разрешување и имену- вање член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип………………………… 76

  1528. Решение за разрешување и именување членoви на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско- то работење на ЈП „Стрежево“-Битола 76

  1529. Решение за разрешување и именува- ње член на Надзорниот одбор за конт- рола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија......................... 76

  1530. Решение за разрешување од должно- ста директор на Затвор Скопје………. 76

  1531. Решение за именување директор на Затвор Скопје…………………………. 76

  1532. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на Аген- цијата за странски инвестиции на Ре- публика Македонија………………….. 77

  1533. Решение за разрешување и именува- ње член на Управниот одбор на Ди- рекцијата за технолошки индустриски развојни зони………………………….. 77

  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  1499. Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на

  Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Репуб- лика Македонија издаваат

  У К А З

  ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА

  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Се прогласува Законот за изменување на Законот за

  Владата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го доне-

  се на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

  Бр. 07-2726/1 Претседател 8 јули 2008 година на Република Македонија, Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

  Претседател на Собранието на Република

  Македонија, Трајко Вељаноски, с.р.

  Стр. 1534. Решение за разрешување од долж-

  носта член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансис- кото работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски Желез- ници – Скопје…………………………. 77

  1535. Решение за именување член на Над- зорниот одбор за контрола на мате- ријално - финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски Железници – Скопје…… 77

  1536. Решение за разрешување од должно- ста вршител на должноста директор на