กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

18
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103โดย สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nacc.go.th)

Transcript of กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

Page 1: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

คมอการใชงานเบองตน Application

“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103”

โดย

สานกปองกนการทจรตภาคการเมอง สานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต

(เอกสารนสามารถดาวนโหลดไดท http://www.nacc.go.th)

Page 2: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

คานา

สานกงาน ป.ป.ช. ไดจดทา Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 มวตถประสงคเพอเพมชองทางการเสรมสรางความรความเขาใจใหกบเจาหนาทของรฐ โดยเฉพาะอยางยงผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน และประชาชนทวไป เกยวกบบทบญญตเรองการหามเจาหนาทของรฐดาเนนกจการทเปนการขดกนระหวางประโยชนสวนบคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 และบทบญญตเรองหามเจาหนาทของรฐรบทรพยสนหรอประโยชนอนใดจากบคคลภายนอก

คมอการใชงานเบองตน Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เลมนจดทาเพออธบายสวนตางๆ ภายใน Application พรอมวธการใชงาน Application โดยละเอยด ทาใหผใชงานสามารถเรยนรวธการใชงานเบองตน ตามขนตอนไดอยางรวดเรว ซงเหมาะสาหรบเจาหนาทของรฐ โดยเฉพาะคณะผจดทาหวงวาคมอเลมนจะเปนประโยชนแกผใชงาน หรอผทเขามาศกษาใชงานไมมากกนอย หากมของเสนอแนะ โปรดแจงคณะผจดทาเพอดาเนนการพฒนาปรบปรงแกไขหรอเพมเตมใหมความถกตองครบถวน เพอพฒนาปรบปรงตอไป

คณะผจดทา กลมกากบดแลจรยธรรมและคณธรรม สานกปองกนการทจรตภาคการเมอง

ตลาคม 2558

Page 3: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

สารบญ

บทท 1 ลกษณะทวไปและการเขาใชงาน หนาท 1

บทท 2 การศกษาเนอหาสาระมาตรา 100 และมาตรา 103 หนาท 3

บทท 3 การทดสอบความร หนาท 6

บทท 4 ขาวประชาสมพนธ หนาท 13

บทท 5 การแกไขขอมลและการออกจากระบบ หนาท 14

Page 4: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

เมอทาการ Download และตดตง (Tablet) ของผใชงาน

บทท 1 ลกษณะทวไปและการเขาใชงาน

(install) แลว จะปรากฏ icon บนหนาจอโทรศพทเคลอนท

สญลกษณ App เมอตดตงแลว

รปภาพ A

เคลอนทหรอแทปเลต

Page 5: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

เมอแตะสมผสเพอเปด Application มาตรา 100 สวนท 2 มาตรา 103 และสวนท

Application กจะพบกบหนาแรกดงภาพ จะพบฟงกชนการใชงาน และสวนท 3 ขาวสารประชาสมพนธ

สวนท� 1

สวนท� 2

สวนท� 3

รปภาพ B

จะพบฟงกชนการใชงาน 3 สวน ดงน สวนท 1

1

2

3

หนาท� 2

Page 6: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

การศกษา

ในหนาแรกของ Application (หนาท 2) ถาหากผใชงานตองการศกษา

ตวอยางเชน กรณแตะสมผสเลอกงาน 2 สวน คอ ปมศกษาเนอหาสาระ และปมทดสอบความร กรณตองสมผสทปม “ศกษาเนอหาสาระ” หวขอทสนใจ กรณเลอกหวขอ “ความเปนมาโดยการสมผสทปม “เนอหาทแลว”

รปภาพ

บทท 2 ศกษาเนอหาสาระมาตรา 100 และมาตรา 103

Application จะมปม มาตรา 100 มาตรา 103 และขาวประชาสมพนธ ศกษาเรยนร ในสวนของมาตราใด ใหสมผสเลอกทปมนน ๆ

สมผสเลอกทปมมาตรา 100 จะพบหนาจอดงภาพ C1 คอ ปมศกษาเนอหาสาระ และปมทดสอบความร กรณตองการศกษาเนอหาสาระกอน

จะปรากฏรายละเอยดตามภาพ C2 ขนมา โดยสามารถเลอกเปดดเนอหาในความเปนมา” ผใชสามารถอานเนอหาในหวขอถดไป หรอหวขอทแลวไดทนท ” หรอ “เนอหาถดไป” ดงภาพ D1 (หนาท 4) นอกจากน

รปภาพ C1 รปภาพ C2

และขาวประชาสมพนธ ตามรปภาพ B ทปมนน ๆ

C1 ซงจะพบกบฟงกชนการใชศกษาเนอหาสาระกอน สามารถแตะ

สามารถเลอกเปดดเนอหาในผใชสามารถอานเนอหาในหวขอถดไป หรอหวขอทแลวไดทนท

นอกจากน

Page 7: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

จากภาพดานบนจะเหนวามบางคาเปนเปนการอธบายความหมายเพมเตม ผใชงานภาพ D2 ในกรณทศกษาเนอหาของมาตราใดๆ ซงตองการศกษาเนอสวนนนเพมเตม สามารถรองรบการเปดไฟลนามสกล จะปรากฏหนาใหมขนมาเพอใหเรายนยนการดาวนโหลดไฟล

รปภาพ

จากภาพดานบนจะเหนวามบางคาเปนตวอกษรสฟา ซงหมายความวาคา ๆ นนเปนขอความเชงอรรถ เปนการอธบายความหมายเพมเตม ผใชงานสามารถแตะสมผสทขอความนน ๆ เพอดความหมายเพมเตมได

ศกษาเนอหาของมาตราใดๆ ซงมการอธบายขอมลเพมเตม ในลกษณะไฟล และหากอปกรณของผใชงานเปนระบบ Android ตองม

สามารถรองรบการเปดไฟลนามสกล .pdf ได เชน Polaris Office Viewer หรอ Adobe Acrobat จะปรากฏหนาใหมขนมาเพอใหเรายนยนการดาวนโหลดไฟล .pdf ดงภาพ E (หนาท 5)

รปภาพ D1 รปภาพ D2

ซงหมายความวาคา ๆ นนเปนขอความเชงอรรถ ทขอความนน ๆ เพอดความหมายเพมเตมได ดง

เพมเตม ในลกษณะไฟล PDF หากทานตองม Application ท

Adobe Acrobat เปนตน ทงน

หนาท� 4

Page 8: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

กรณทตองการดไฟลนน ใหแตะสมผสเครอง ดงภาพ F และเมอดาวนโหลดไฟลเรยบรอยแลว โปรแกรมจะทาการเปดไฟลนน ๆ ขนมาดงภาพ

รปภาพ

แตะสมผสทปม "Download" โปรแกรมจะทาการดาวนโหลดไฟลนน ๆเมอดาวนโหลดไฟลเรยบรอยแลว โปรแกรมจะทาการเปดไฟลนน ๆ ขนมาดงภาพ

รปภาพ

รปภาพ F รปภาพ G

วนโหลดไฟลนน ๆ ลงมาเกบไวในเมอดาวนโหลดไฟลเรยบรอยแลว โปรแกรมจะทาการเปดไฟลนน ๆ ขนมาดงภาพ G

รปภาพ E

หนาท� 5

Page 9: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

การทาแบบทดสอบความร ผใชงานสามารถแตะสมผสปมมาตรา เพอเขา "ทดสอบความร" ดงภาพตรวจสอบวาสมาชกไดทาการ ลงทะเบยน/ เขาสระบบ (โดยใชรหสประชาชน ชอ นามสกล เปนขอมลการเขาสระบบผบรหารทองถน และรองผบรหารทองถน ควรใชขอมลจรง เนองจากเปนสทธประโยชนสาหรบยนยนตวบคคลของทานและ การกรอกชอในขนตอนการลงทะเบยน นาง นางสาว พ.ต.ท. ดร. หมอมหลวง นายแพทย ศาสตราจารย เปนตนตรวจสอบวา รหสประชาชน ชอ นามสกล นน ๆ โปรแกรมจะทาการเขาสระบบโดยลงทะเบยน “สถานะของผใชงาน”ภาพ I1 (หนาท 7)

รปภาพ H1

บทท 3 การทดสอบความร

ผใชงานสามารถแตะสมผสปมมาตรา 100 และมาตรา 103 ดงภาพ H1 ซงเมอแตะสมผสปม “ทดสอบความร” เขามาแลว ลงทะเบยน เขาระบบหรอยง หากยงไมไดลงทะเบยน จะมแบบฟอรมใหลงทะเบยน

โดยใชรหสประชาชน ชอ นามสกล เปนขอมลการเขาสระบบ ซงหากเปนเจาหนาทของรฐตาแหนงผบรหารทองถน และรองผบรหารทองถน ควรใชขอมลจรง เนองจากเปนสทธประโยชนสาหรบยนยนตวบคคลของ

การกรอกชอในขนตอนการลงทะเบยน ไมตองใสความนาหนานาม ยศ ตาแหนงทางวชาการหมอมหลวง นายแพทย ศาสตราจารย เปนตน) ดงภาพ H2

ตรวจสอบวา รหสประชาชน ชอ นามสกล นน ๆ วาเคยมการ ลงทะเบยน เขามาหรอยง เขาสระบบโดยอตโนมต แตถายงไมเคยลงทะเบยน โปรแกรมจะมขอความ

”วาเปนสมาชก หรอคสมรสของสมาชกองคกรปกครองสวนทองถน

รปภาพ H2

103 เพอเขาไปทมาตรานน ๆ เขามาแลว Application จะจะมแบบฟอรมใหลงทะเบยน

ซงหากเปนเจาหนาทของรฐตาแหนงผบรหารทองถน และรองผบรหารทองถน ควรใชขอมลจรง เนองจากเปนสทธประโยชนสาหรบยนยนตวบคคลของ

ไมตองใสความนาหนานาม ยศ ตาแหนงทางวชาการ เชน นาย H2 และH3 โดยโปรแกรมจะ

เขามาหรอยง หากเคยลงทะเบยนแลว อตโนมต แตถายงไมเคยลงทะเบยน โปรแกรมจะมขอความใหผใชงาน

องคกรปกครองสวนทองถนหรอไม ดง

รปภาพ H3

Page 10: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

กรณทผใชงานเปนบคคลทวไป ใหแตะสมผสเลอกทปม เมอกรอกขอมลเสรจเรยบรอยแลว

กรณทผใชงานเปนสมาชกองคกรปกครองสวนทองถนผบรหารทองถน เลขานการผบรหารทองถนใหผใชงานกรอกแบบฟอรมเพมเตม

- สถานะ (ผดารงตาแหนงทางการเมอง- ตาแหนง (ผบรหารทองถน- สงกด (อบจ./เทศบาลนคร- จงหวด อาเภอ ตาบล

ประเทศใหผใชงานสามารถสมผสเลอกไดเลย

ดงภาพ I2

เมอกรอกขอมลเรยบรอยแลว ใหแตะสมผสหากผใชงานคนหาสงกดของตนไมพบจะปรากฏขอความเตอนJ3 (หนาท 8)

รปภาพ

ใหแตะสมผสเลอกทปม “ไมใช” Application จะแสดงผล ดงภาพ เสรจเรยบรอยแลว จะแสดงผลดงภาพ K (หนาท 8)

กองคกรปกครองสวนทองถน (ตาแหนงผบรหารทองถน รองผบรหารทองถน ทปรกษาผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน และคสมรส) ใหแตะสมผส

เตมเกยวกบขอมลสมาชก อปท. ไดแก

ผดารงตาแหนงทางการเมอง/คสมรส) ผบรหารทองถน/รองผบรหารทองถน/ทปรกษา/เลขานการ/สมาชกสภาทองถน

เทศบาลนคร/เทศบาลเมอง/เทศบาลตาบล/อบต./กทม./เมองพทยาจงหวด อาเภอ ตาบล (โดยโปรแกรมจะแสดงฐานขอมลทมรายชอ อปท. จานวน

ใหผใชงานสามารถสมผสเลอกไดเลย)

แตะสมผสทปม "ลงทะเบยน" เพอยนยนการลงทะเบยนสมาชกดงภาพไมพบจะปรากฏขอความเตอนผใชงานเลอกรายชอเทศบาลนคร ดงภาพ

รปภาพ I1 รปภาพ I2

จะแสดงผล ดงภาพ H2 (หนาท 6)

ผบรหารทองถน ทปรกษาแตะสมผสทปม "ใช" โปรแกรมจะ

สมาชกสภาทองถน) เมองพทยา)

จานวน 7,853 แหง ทว

เพอยนยนการลงทะเบยนสมาชกดงภาพ J1 (หนาท 8) เลอกรายชอเทศบาลนคร ดงภาพ J2 และ

หนาท� 7

Page 11: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

จากนน Application จะแสดงระดบของแบบทดสอบในมาตรานน ๆ ขนมาเพอใหผใชงานไมผานการทดสอบความรใน

รปภาพ J1

จะแสดงระดบของแบบทดสอบในมาตรานน ๆ ขนมาเพอใหผใชงานผใชงานไมผานการทดสอบความรในระดบพนฐานไมสามารถทาแบบทดสอบความรระดบกลาง และ

รปภาพ J2

รปภาพ K

ผใชงานเลอกทาแบบทดสอบความร หากระดบกลาง และระดบสงได ดงภาพ K

รปภาพ J3

หนาท� 8

Page 12: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

เมอผใชงานเลอกระดบทตองการทาแบบทดสอบออกมาจานวน 15 ขอ จานวน 4 ตวเลอก แกไขคาตอบทเลอกตอบไปในขอกอนหนา

และเมอผใชงานทาแบบทดสอบความรใหผใชงานแตะสมผสปม "ประมวลผลคะแนนแลวแสดงผลลพธ ดงภาพ M1 และ เทานน หากผใชงานคะแนนผานเกณฑจะปรากฏปมเพมมาอก

รปภาพ L1

เลอกระดบทตองการทาแบบทดสอบความร จากนนโปรแกรมจะแสดงคาถาม ตวเลอก เพอใหผใชงานทาแบบทดสอบความร ดงภาพ

ขอกอนหนาไดโดยการสมผสทปม “แกไข/ขอกอนหนา” ดงภาพ

ผใชงานทาแบบทดสอบความรถงขอสดทายแลว โปรแกรมจะแสดง ดงภาพ L3 ประมวลผลคะแนน" โปรแกรมจะทาการสงขอคาตอบไปยง Server

และ M2 (หนาท 10) หากผใชงานคะแนนไมผานเกณฑจะปรากฏปมดเฉลยคาตอบเกณฑจะปรากฏปมเพมมาอก 1 ปม คอ รบเกยรตบตร ดงภาพ

รปภาพ L2

จากนนโปรแกรมจะแสดงคาถาม (ทไดจากการสมในฐานขอมล) ดงภาพ L1 โดยผใชงานสามารถกลบไป

ดงภาพ L2

L3 หากประสงคยนยนคาตอบServer เพอประมวลผล

เกณฑจะปรากฏปมดเฉลยคาตอบม คอ รบเกยรตบตร ดงภาพ M2 (หนาท 10)

รปภาพ L3

หนาท� 9

Page 13: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

ผใชงานสามารถตรวจดเฉลยคาตอบได โดยแสดงผลลพธใหเหนคาตอบทผใชงานเลอก

รปภาพ

ดเฉลยคาตอบได โดยแตะสมผสปม “ดเฉลยคาตอบ” ดงภาพ M2 คาตอบทผใชงานเลอก และคาตอบทถกตอง ซงจะปรากฏตวอกษรสเขยว

รปภาพ M1 รปภาพ M2

รปภาพ

M2 โดย Application จะตวอกษรสเขยว ดงภาพ N

รปภาพ N

หนาท� 10

Page 14: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

เมอผใชงานทาแบบทดสอบความรผานจงจะสามารถรบเกยรตบตรได โดยโปรแกรมจะแสดงปม บตร" จะปรากฏเกยรตบตรขนมา ดงภาพ

ผใชงานสามารถรบเกยรตบตรไดผานแลว Application จะแสดงกลองขอความใหกรอกอเมล เพอ(หนาท 12)

รปภาพ

ผานเกณฑทสานกงาน ป.ป.ช. กาหนดไว โดยตองไดคะแนนไมตากวารอยละ จงจะสามารถรบเกยรตบตรได โดยโปรแกรมจะแสดงปม “รบเกยรตบตร” เมอผใชงานแตะสมผสท

ดงภาพ O1 และ O2

รบเกยรตบตรไดผานอเมลของตนเองได โดยแตะสมผสทกดปม "รบเกยรตบตรจะแสดงกลองขอความใหกรอกอเมล เพอระบบทาการสงเกยรตบตร ดงภาพ

รปภาพ O1 รปภาพ O2

กาหนดไว โดยตองไดคะแนนไมตากวารอยละ 80 แตะสมผสทปม "รบเกยรต

รบเกยรตบตร" เมอสมผสปมทาการสงเกยรตบตร ดงภาพ P1 และ P2

หนาท� 11

Page 15: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

เมอผใชงานกลบมายงหนาจอการแสดงระดบการทดสอบทงหมด จะพบวาโปรแกรมแตละระดบ ผใชงานทาแบบคะแนนสงสดไวเทาไร ดงภาพโดยสมผสทปมระดบนน ๆ โปรแกรมจะแสดงขอความดงภาพหรอรบเกยรตบตรไดตามความตองการ

รปภาพ P1

รปภาพ

กลบมายงหนาจอการแสดงระดบการทดสอบทงหมด จะพบวาโปรแกรมจะแสดงผลใหผใชงานทราบวาคะแนนสงสดไวเทาไร ดงภาพ Q ผใชงานสามารถดเกยรตบตรจากการทาคะแนนสงสดได

ระดบนน ๆ โปรแกรมจะแสดงขอความดงภาพ R ซงผใชงานสามารถเลอกทาแบบทดสอบตามความตองการ

รปภาพ Q รปภาพ R

จะแสดงผลใหผใชงานทราบวาในบตรจากการทาคะแนนสงสดได

สามารถเลอกทาแบบทดสอบความรใหม

รปภาพ P2

หนาท� 12

Page 16: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

ผใชงานสามารถตดตามขาวประชาสมพนธของทางสานกงาน ปประชาสมพนธ (สวนท 3) ซงเมอสมผสทปมนแลว ประชาสมพนธหวขอใดสามารถแตะสมผสหวขอนนอานรายละเอยดขอ

บทท 4 ขาวประชาสมพนธ

ผใชงานสามารถตดตามขาวประชาสมพนธของทางสานกงาน ป.ป.ช. ไดโดยการแตะสมผสทปม ซงเมอสมผสทปมนแลว Application จะแสดงผลดงภาพ หากผใชงานสนใจขาว

ประชาสมพนธหวขอใดสามารถแตะสมผสหวขอนนอานรายละเอยดของขาวประชาสมพนธไดทนท

สวนท� 1

สวนท� 2

สวนท� 3

ไดโดยการแตะสมผสทปม “ขาวหากผใชงานสนใจขาว

งขาวประชาสมพนธไดทนท

Page 17: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

การแกไขขอมลสวนตว

เมอผใชงานตองการออกจากระบบ ใหกลบไปยงหนาแรก จะพบและใหสมผสท ICON ดานบนขวาของหนาจอ โปรแกรมจะแสดงขอควใหสมผสทปม “แกไขขอมล” จะพบหนาจอดงภาพปม “บนทกขอมล” จากนน Application

รปภาพ

บทท 5 การแกไขขอมลสวนตว และการออกจากระบบ

ออกจากระบบ ใหกลบไปยงหนาแรก จะพบ ICON

ดานบนขวาของหนาจอ โปรแกรมจะแสดงขอความยนยนการออกจากระบบดงภาพจะพบหนาจอดงภาพ S3 (หนาท 15) และเมอแกไขขอมลสวนตว

lication จะแสดงขอความดงภาพ S4 (หนาท 15)

รปภาพ S1 รปภาพ S2

ดงภาพ S1 ามยนยนการออกจากระบบดงภาพ S2

และเมอแกไขขอมลสวนตวเสรจแลวใหสมผสท

Page 18: กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

เมอผใชงานไดดาวนโหลดและตดตง และมาตรา 103 และทดสอบความรความเขาใจของทาน เพอสทธประโยชนตอไปในอนาคต

รปภาพ

ดาวนโหลดและตดตง Application ไดศกษาความรกฎหมาย ปและทดสอบความรความเขาใจผาน 3 ระดบแลว และ โปรดจดจาการกรอกขอมลสวนบคคล

ตอไปในอนาคต

ปรกษา ใหขอเสนอแนะ ตชมกลมกากบดแลสานกปองกนการทจรตภาคการเมอง

โทร. 02 282 3306 และ 02 282 3161

ไปรษณยอเลกทรอนกส [email protected] คนหา “สานกปองกนการทจรตภาคการเมอง

รปภาพ S3 รปภาพ S4

ความรกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 การกรอกขอมลสวนบคคล

ปรกษา ใหขอเสนอแนะ ตชม กลมกากบดแลจรยธรรมและคณธรรม สานกปองกนการทจรตภาคการเมอง 02 282 3161 ตอ 180, 185, 506

โทรสาร 02 282 3248 [email protected]

สานกปองกนการทจรตภาคการเมอง”

หนาท� 15