Report - 124 Gibayaw Ngadto Kang Kristo - · PDF file bisan unsa nga makababag sa buluhaton sa uban nga lokal nga iglesia. 125 Tinugyan nga Buluhaton 52 Sag-uloha: Juan 14:3 Ug sa mahiadto

Please pass captcha verification before submit form