FINDING THE FORMULA OF KITE AREA THROUGH KITE .the kite game context. In finding the formula of kite
/ 14