Download - Uspjeh i smisao

Transcript
Page 1: Uspjeh i smisao
Page 2: Uspjeh i smisao
Page 3: Uspjeh i smisao

MARIO ŽUVELA

USPJEH I SMISAOKARIKA KOJA NEDOSTAJE

PRIJATELJ VAŠEG USPJEHA KAŠTELA, 2013

Page 4: Uspjeh i smisao

4Uspjeh i smisao 5

IMPRESUM:

USPJEH I SMISAO -Karika koja nedostajeMario Žuvela

Nakladnik: Prijatelj vašeg uspjehaGrafička priprema: Ivana ŽuvelaSlike: Dinko BekavacTiskara: Printanje.hrKaštela, 2013. ISBN 978-953-57768-3-3

Page 5: Uspjeh i smisao

4 5 Uspjeh i smisao

UVOD

Dajte čovjeku ribu; nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; nahranili ste ga za cijeli život.

KINESKA POSLOVICA

Mnogiljudinisuzadovoljnisvojimživotom,alisebojebiloštounjemupromijeniti.Promjenajetolikobolnadaćeoniradijepatiti,bitinesretni,zanemarivatisvoježeljeipotrebesvedoknedotaknudno.Nekaistraživanjapokazujudajemanjeod15%ljudizadovoljnokvalitetomživotakojegžive,izčegaproizlazidaostalih85%ljudinijezadovoljno.Nijelitozabrinjavajuće?Zamislitečovjekakojijepaouprovalijupaseplašipomaknutismjestadamusenebidogodiloštogore.Neželiriskiriatiibitispašendanebinaišaonanekivećiprob-lem.Takvihljudidanasimaposvuda,iživesvoježivoteulažnojsig-urnosti,odbijanjuprihvaćanjaodgvornostiivječnomzanovijetanju. Darvinjenegdjelijeporekao:Ne opstaju oni najveći i najjači, već oni koji se uspiju prilagoditi.Opstajuonikojiseipakodvaženapromjenu.Nopromjene izazivajuotpore i ljudi ih izbjegavaju.Vje-rujemdauzimajućiovuknjiguusvojerukeiviželitetupromjenu.Akovjerujetedamožeteboljeodovogaštojesteiimatetoznačidajesazrelovrijemedasezaputitenatajput.Nokogamijenjati?Svi misle kako promjeniti svijet, a nitko ne misli kako promjeniti seberekaojeLavTolstoj.Iakobismonajradijemijenjalidrugetimenebismoništapostigli jer najveći naši problemi i dileme nalaze se ipak u nama.Očitojedamnogovišeproblemaimamosasobomnegosadrugima,samotoneželimopriznatijerbitoznačilodamoramomijenjatisebe.Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možemo promijeniti, a to smo mi samirekaojeHeraklit.Zadržimosenanjemu.Otomenamgovoriisljedećapriča.

“Kad bijah mlad i slobodan i kad moja mašta nije poznavala granice, sanjao sam o tome da promijenim svijet. No postajah sve starijim i sve mudrijim i shvatih da se svijet ne želi promijeniti.Pomalo suzih svoje domete i odlučih promijeniti samo svoju zemlju. Ali, i ona se činila postojanom. U svojim se starim danima, u jednom očajničkom pokušaju, namjerih promijeniti samo svoju obitelj, one meni najbliže. Ali jao, ni oni to ne prihvatiše.Sada, dok ležim na svojoj samrtničkoj postelji, odjednom shvatih: da sam samo najprije promijenio sebe, svojim bih primjerom promijenio svoju obitelj.Oni bi mi svojim nadahnućem i ohrabrenjem dali snage kojom bih mogao poboljšati svoju zemlju i, tko zna, možda bih tada mogao promijeniti svijet.”

Page 6: Uspjeh i smisao

6Uspjeh i smisao 7

Postoje dva velika dana u životu – dan kada se rodimo i dan kada shvatimo zašto smo se rodili rekaojeWilliamBarclay.Traženjerazlogaživotatemeljnoječovjekovopitanje.Činisedajevečinanašihproblemapovezanaupravostimeštoneznamo“zašto”živimo,tesetoodražavanaono“kako”živimo.Nikadatonijebilotolikoočitokaodanas,kadaživimouvremenubeznađa,obeshrabrenosti ibesper-spektivnosti. Shvatiti zašto živimo u konačnici znači dobiti odgov-orenasvapitanja.Nojesmolisazrelidatražimoodgovornapitanje„zašto“,pitanjesmislaživota.Samonamtiodgovorimogurećizaštojepromjenanužnaizaštosmominezadovljni. Čežnjačovjekovabićajeusmjerenakasreći.Toječežnjadaseuspijeostvaritionoštoseuvamanalazikaosjeme,odnosnodasedoneseplod.Svesposobnostiivrijednostinalazeseučovjekuujednompotencijaluilimoćiširenjairasta.Unamasedaklenalazemnogemogućnosti dobra, istine, pravednosti, ljepote, kreativnostiibezbrojdrugihvrijednosti.To jenašabit,našaduhovnapriroda.Nekaodtihsjemenjazauvijekostanusamosjemenjainikadasenerealiziraju.Noonakojaostvarimopostanunašživot.PhilBosmansjejednomrekao:Ne radi se o tome da čovjek uspije, nego da donese plod. Uspjeh, njega sam uživaš. Plod, od njega žive drugi. Samotakomožemobitisretnijernismosamoostvariliuspjehvećipostiglismis-aotogauspjeha.Kakogodzvalitočovjekovoostvarenjeuosobnimimeđuljudskimodnosima,iliotkrivanjarazlogaživotaputjeisti,ato jeupoznavanjeonihuniverzalnihnačela,onih ispravnihzakonaživotanakojimasvepočiva.Nodonjihtrebadoći.Tojedinomožemoučinitiakoupoznamosebeiupoznamosvijetokosebe.Stogakreni-monatajput.

Vidik postaje širi kada otkrijete jednu jednostavnu činjenicu, a to je da su sve oko vas, što nazivate životom, stvorili ljudi koji nisu bili ništa pametniji od vas.

STEVEJOBS

Svijet se oko nas danas mijenja brže nego što mi bivamospremnidaprihvatimotupromjenu.Kadashvatimosadašnjestanjestvarinjegovapravilavećiščezavajuipočinjuvažitinekanovapravi-la.Svemirnasfascinirasvojomveličinomibrzinom.Izazoviskojimasedaklesuočavadanašnjičovjektražeodnjeganekudubljurazinurazmišljanjaidjelovanja,odnosnovećupripremljenost.Nočovjekjebiće koje razmišlja i djeluje samou okviru prošlosti i sagledavan-japosljedica.Kakoondapromjenitiovustarurazinurazmišljanjaipripremitisezanoveizazove?

Page 7: Uspjeh i smisao

6 7 Uspjeh i smisao

Naime da biste pročitali neku knjigu vi prije svega moratepoznavati abecedu. Abeceda vam omogućuje susret sa svim kn-jigamakojepostoje.Upravo je toparadigmasagledavanjanovera-zinerazmišljanja.Toznačidamorateupoznatijednunovuabecedurazmišljanja,abecedupokojojdanasfunkcionirajuljudiistvari.Iakosvijetizgledakaosloženomjestoukojemjebezbrojpravilaonasesvamogudešifriratipoznavanjemtemeljnihpravila.Pitamosestogakojajetoabecedarazmišljanjakojanammožeomogućitisusretsasvimizazovima? Što tomože omogućiti kvalitetan pristup sadašnjim izazovi-maiizazovimakojićesepojavitiunašojbližojidaljojmogućnosti?Postojilinekasposobnostkojaćeuvijekbitiaktualnaikojaćenasprilagođavatisvakojnovonastalojsituaciji?Moglibismodanađemosposobnostikojesenalazekaozajedničkinazivniksvihsposobnosti.Radisesposobnostimaslušanja,shvaćanja,prihvaćanja,otvaranja,usmjeravanjaidjelovanja.Onesunašaabecedaživota. Ovaknjigagovorionjima,sposobnostimaljudskeprirode.Onepostojebezobziraočemuseradi.Svetesposobnostidiosuprirod-nih zakona koje vasmogu odvesti do svakoga cilja premakojemunaumite poći. Ukoliko želite naučiti svirati klavir, otvoriti biznis,postati sportaš, profesor, predavač, bolji roditelj, programer, ku-harilineštostototemeljnesposobnostipostajupolazištesakojegasvakakomoratepoći.Mnogi ljudisvojputpremaciljuželeubrzatiikretati seprečicama te izgrađujusamospecifičnusposobnostalionaihjakobrzoodvedeuzatvorenikrugsvojihmogućnosti.Upravoihtaspecifičnasposobnostbrzodovededozida.Natemeljnojrazinisvesusposobnostipovezaneistimprincipimaizatovodebeskrajnimmogućnostimaljudskeprirode. Temeljnesusposobnostislikovitorečenopoputsanteledakojaspajavidljiviinevidljivisvijet.Sviproblemikojinastajunavidljivojraziniposljedicasunekogporemećajakojijenastaonanevidljivojrazi-ni.Beznađe,cinizam,sagorijevanjenaposlu,mentalitetžrtve,nesa-mostalnost, neumjerena želja za posjedovanjem stvari, nedostatakravnotežeimnogidrugifenomeniposljedicasunašenerazvijenostiutimsposobnostimaaliinastajukaonedostatakključnihvrijednosti.Upravosuvrijednostigramatikanašegaživota,onapravilaizakojihstojeuniverzalniživotnizakoni.Tekkadauđemoupodručjenašihsposobnosti ivrijednostimožemorazumijeticjelinunašegaživota isagledatisvakiproblemizkutacjeline.Tojenašeputovanje.

Putovanje od tisuću kilometara mora početi jednim korakom.KINESKA POSLOVICA

Page 8: Uspjeh i smisao

8Uspjeh i smisao 9

ČOVJEKOVAŽELJADASENADRASTE

Zamislitedauposuduod5litarapokušavatenaliti10litaravode.Štoćesedogoditi?Logikagovoridaćevećinavodeprolitiidaćesenaputnitisamo5litara.Iliakoimatedječjulopaticu,možetelisnjomeokopatipoljeodparhektara?Naravnodajeitonemogućamis-ija.Zamislitenadalječovjekakojinamentalnomsklopuprosječnogčovjeka iz 18. stoljećamora se suočavati sa izazovimadruštva 20stoljeća.Dakakodatajčovjeknećeumijetirazumijetimnoštvostvarikojeseokonjegadogađaju.Iupravotonamsesvakogadanadogađa.Nismo sazreli, odnosno nismo osposobljeni za izazove s kojima sesuočavamo.Izvičemosenaneposlušnodijete,nemožemokontroli-ratisvojeapetite,nemožemorazvitipotrebnesposobnosti,brzoodu-stanemoodsvogacilja,neplaniramosvojubudućnostiostalo. Sveoveslikenamgovoredajenašastvarnostpodjeljenanarazine,nižeiviše,nesamoudruštvenomvećiuosobnomkontekstu.Usvakodnevnimsituacijamaiodnosimamožemoprimjetitidasvakičovjekimadrugačijikapacitetonogosnovogštogačiničovjekom,atosunjegovasvijestisloboda.Dokjesveureduništaneprimjećujemo,no kada se pojavi problem to počinjemo shvaćati kao nedostataksvijesti o sebi,drugome, situaciji, problemu ili izazovuukojemsenađemo,odnosnonedostakuslobodedapravilnoreagiranonapoje-dinidogađajilisituaciju.Iupravojetorazlogdazapočnemoraditinasebi.MichaelJordanjejednomrekao:Dan kada prestajem da se usavršavam je dan kada odlazim iz košarke. Turečenicumožerećisvaki od nas. Dan kada prestanemo raditi na sebi postajem lošijičovjek. Svaki se čovjek suočava s problemima, nomnogi problemapostanusvjesnitekkadaonikulminirajudobola,štodakakonijedo-bro.Zamislitečovjekakojiulaziuvoduipostajesvjestantevodetekkadamuonadođedogrla.Onpočinjeonjojrazmišljatitekkadavišenemožedisati,kadavišenemaizbora.Problemisuupravopoputteslike.Nenastajuodjednomnegopostepeno.Svejeusvijetupostup-no.Samsvijet jenastajaopostupno i razvijaose tisućamagodina.Nomipočinjemoreagirati tekodnekihpragova.Upravozipragovinamgovoredapostojerazineunašembiću.Mnogitakonevidesvojeproblemejeronijošnisudošlidopojedinihpragova.Sljedećapričanamnajboljegovoriotimpragovima.

- Reci mi, koliko teži jedna snježna pahuljica? - upita mala sjenica divlju golu-bicu.- Težina joj nije veća od ništa - glasio je odgovor.

Page 9: Uspjeh i smisao

8 9 Uspjeh i smisao

- Onda ti moram ispričati jednu priču - reče sjenica - Sjedila sam na grani jele, bliže deblu, kad je počeo padati snijeg. Nije padao kao mećava, već je padao kao u snu, bez žurbe i žestine. Budući da nisam imala pametnija posla, počeh brojati snježne pahuljice, koje su padale na grančice i iglice moje grane. Do-brojala sam do broja tri tisuće sedam stotina i jedne pahuljice. A kad je pala tri tisuće sedam stotina i druga pahuljica, pahuljica o kojoj kažeš da joj težina nije veća od ništa, grana se slomila.Rekavši to, mala je ptičica odjetjela.Golubica, koja je još od vremena patrijarha Noe znamen mira, razmišljala je o ovoj priči, i na kraju rekla samoj sebi:- Ma kako se nekom činilo da je njegov mali glas nevažan za mir u svijetu, možda upravo on još nedostaje.

Svenasovoupućujedaproblemnijeuvijekizvannas,većseug-lavnomnalaziunama,unašimnerazumijevanjima,ograničenostima,nedoraslostima, u nedostacima naših sposobnosti. Postoje daklemnogiproblemikojihseljudinemogurješitisamozatoštoihnisusvjesni.Sdrugestraneioniproblemikojihsuljudisvijesninemoguihserješitijernemajudovoljnusnaguslobode.Svijestislobodasudakle taosnovnaplatformaživota tečinenaš temelj.Što je taj te-meljstabilnijiisnažnijinanjegajemogućepostavitivišetoga.Mnogibise ljudihtjeliosloboditisvojihnegativnihnavikapoputpušenja,kašnjenja,odgađanja,kritiziranja,omalovažavanjailinečegadrugogaaliplatformailitemeljnjihoveslobodejeslab.Mnogisdrugestranenisunisvjesnidasupostalirobovinekihnegativnihnavika i takoizgubilislobodu.Jedinorješenjezajedneidrugejestpromjenaplat-forme,štoznačipostatisvjestanipostatislobodan.Todakakogovoriopotrebiosobnograzvoja.Nijedovoljnojedanputpokušatipromijenitiponašanjejerćesetonegativnoponašanjeponovnovratiti.Potrebnojeprijesvegapromijenitiparadigmu,poglednasvijet,okvirizkojegapromatramostvarnostaliisvojtemelj.

Čovjek je zbroj svojih djela, svega što je učinio i onoga za što je sposoban.MAHATMAGHANDHI

Stvaranje novog temeljnog okvira nije samo mijenjanjaponašanja.Onojemnogodubljiiintezivnijiproces.Možemotosliko-vitoprikazati.Moždastenezadovoljnisvojimdomom.Imatedvaiz-bora.Možetepromijetiti rasporednamještaja te kućupreurediti ilipotpunopromijenitimjestostanovanja, izabratinovukuću.Promi-jenitimjestostanovanjaznačipromjenitisvojuplatformu.Kadadu-

Page 10: Uspjeh i smisao

10Uspjeh i smisao 11

bljerazmisliteosvemuondaovodrugomožebitimnogolakšealiimnogotežeuistovrijeme. Ova platformanije samonačin razmišljanja, ona je ono štose nalazi ispod tog razmišljanja i osjećanja. Mnogi misle kako ćese ona sama s godinama promijeniti, odnosno da će odrastajući isazrijevajući dobiti više iskustva i automatski drugačije gledati nastvari.Tojesamodonekleistina.Vašaplatformaostajezauvijekistaukolikosamineodlučiteporaditinanjoj.Vistegraditeljsvogaživotaaneokolnosti i vrijeme.Netkoudječjojdobimože imati složenijuplatformunegonetkodrugiurazdobljuzrelosti.Sdrugestrane taplatformasvijestiislobodenijeuistovrijemegarancijamatarijalnemoćiiživotnoguspjeha.Onajesamotemeljtejepotrebnoonoštosezovenadogradnjaanadogradnjuostvarujemonašimtemeljnimspo-sobnostimaokojimaćemokasnijemnogovišegovoriti. Iako bismo mogli reći da postoji bezbroj platformi, štoprimjećujemopočinjenicidasesvakičovjekrazlikuje,ipakbismoihugrubimcrtamamoglipodijelitinatriosnovnerazine.Prvarazinaili temeljnarazinajestonošto jesmo,onoštosmodobilirođenjemiodgojemunašojkulutri,tojeonočegasmosvjesniionoštosmoslobodniučiniti.Tojeprirodnarazinavassamih,onoštočinitebezikakvognapora. To ste vi sada. To je skup svega onoga što činitedobroaliiloše.Tojevašasvakodnevica.Visemožetepretvaratidastenavećojrazinialivaševasposljedicesameotkrivaju.Tojerazinasvakogčovjeka. Udrugojrazinivašasesvijestislobodaočitujukaostvaralačkasnagavizijeistrasti.Toznačidavašasvijestvišenijesamoobuze-ta samo sadašnjim trenutkom i situacijom, već da je istovremenousmjerenapremabudućnosti.Tojemnogoširaperspektivasvijestikoja uključuje sposobnost vašemašte da stvarate i vidite ono štojošnepostoji.Uistovrijemeivašaslobodabivasnažnijajerviditeidjelujeteizšireperspektive,odnosnoprizmetogabudućegtrenutkailisituacije.Strastilientuzijazamjeznakdajetavašavizija,odnos-nomentalnaslikaujednoiemocionalnoobojana,daonanijesamoproizvodrazumaveć idubokihemocijaentuzijazmaioduševljenja.Upravoseutomeočitujecjelovitostvašeljudskeprirode.

Tuđa sloboda proširuje moju do beskonačnosti.MIHAILBAKUNJIN

Mnogipojedinciizpovijestikaoidanašnjegvremenasvjedočeovurazinusvijestiislobode.Tosuljudikojigledajunabudućnostokomumaisrca,tevidesvijetboljihmogućnostiiakookonjihtre-

Page 11: Uspjeh i smisao

10 11 Uspjeh i smisao

nutnonemamnogorazlogazaoduševljenje.Onimogustvoritionoštonedostaje.Primjersumnogipoznatiumjetnici,znanstveniciilideri.Tosuosobekojesustvorilesveonoštomidanasimamo.Jednakotakotosuosobekojenećesamostajatiskrštenihrukučekajućidaseneštookonjihpromijenitiveććesamizapočetispromjenomkolikogodonamalenabila.SteveJobs,BillGates,MarkZuckerbergsamosunekaimenaucijelojtojpriči. Naimeakostesenekadanašliizmeđuljudikojisugovorilionečemuštovamanijebilojasnovistesvjedočilinjihovojvećojplat-formi.Iakosugovoriliistimjezikomiterminimakojepoznajetevamasetočiniloneštodalekojernisterazumijeli.Tosenijeodnosilonaveči volumennjihovog znanja većnanjihovo dublje razumijevanjasvijetaiživota,odnosnoviziju. Posljednjarazinasvjestiislobodenazvanajemudrost,odnos-nosvetost.Mojsije,Muhamed,IvanaOreanska,Washington,MajkaTerezija, Gandhi, Ivan Pavao II imnogi drugi pojedinci stoje dan-askao stupovi čovječanstva.Po čemusu se ti ljudi istakli, što suučinili?Iakojebiloljudikojisuznaliviše,napraviliviše,onisubilionikojisupomaklisvijetnaprijed,učiniligaboljim.Njihovarazinasvijesti islobodeprobilajesveplafoneljudskihpogleda,shvaćanjaimogućnosti. ipokazalaneštomnogoviše,pokazalada je ljudskaprirodaneograničena,dačovjekubitimožesveštozamisli.Takvasvijestislobodadalekonadilazeosobneiprivatneintereseigledajuopćedobro.Tonijerazinanekogbeskrajnogznanja.Prijebismo jemoglinazvatirazinashvaćanjakolikosetogamalozna.Tosdrugestranenijerazinabeskrajnogizboramogućnostivećsnagejednogiz-boraalipravogaizbora.Terazinaotkrivatkojestvarniautoritetkojiibezformalnemoćiupravljasvijetomirazmišljanjemdrugihljudi.

Budite ta promjena koju želite vidjeti u svijetu.MAHATMAGANDHI

Svakičovjeksenalazinajednojodtetriplatforme.Kadapos-tanemosvijesninakojojserazininalazimopostajemosvijesnisvojihmogućnosti.Tadasevrlolakomožemosuočitisasvojimočekivanjimaiželjamaisvimeštonasobilježava.Stogaprijerazvojabilokojespo-sobnostipotrebnojepronaćigdjesetočnonalazimo.Promjenaplat-formepromjenajesvegauvašemživotu.Pojedinačničinvizije,strastiilimudrostinijejošdosezanjeterazinevećjesamonazrijevanjedatarazinapostoji.Postizanjeterazinejetrenutakkadavišenemožetegledati unatrag već samo unaprijed. To znači da cjelokupno vašerazmišljanjeidjelovanjepočinjeutimokvirimatenijesamoizolirani

Page 12: Uspjeh i smisao

12Uspjeh i smisao 13

slučaj.Nodabistedošlidoterazinemorateproćimnogoetapaosob-nogizajedničkograzvoja. Nakoncutrebaznatidajerastpremavećimrazinamamogućsamoakočovjekomupravljatemeljniprincipživotaiduhovneprirode,glassavjesti.Čovjekjebićeduhovneitjelesneprirodeodkojihsva-kaprirodaimasvojprincip.Ukolikojeego,principtjelesneprirode,onajkojidonosiodlukeapetitiiambicijepostajuonikojidominirajučovjekomteumanjujusnagusvijest islobodu.Čovjektadapostajerobmaterijalnestvarnosti.Egodaklevodisamopremaumanjenjute-meljnerazinesvijestiislobodetesvodičovjekanarazinustvari.Iakoiegomožestvoritičinvizije istrastionnemožestvorititurazinu,odnosno platformu jer su posljedice njegova djelovanja usmjerenesamo na tijelesnu prirodu, a ne na cjelinu čovjekova života. Zatoravnajući se glasom savjesti krenite prema višim razinama svogaživotaistvaratesebinovubudućnost.

ČOVJEKOVAŽELJADABUDESRETAN

Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa. Leći uvečer u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno,

to mi je bitno.STEVEJOBS

Usvakomodnasupisanaježeljadauspije,dabudesretanidaživiispunjen,odnosnosmislenživot.No,dotogasenedolazisamoželjom.Potrebanjeprijesvegavelikiradnasebi,radkojegastječemorazličitim iskustvima. Iskustvo je najbolja škola, samo je školarina vrlo skuparekaojepoznatigrčkifilozofSokrat.Zadatiobećanjesebiiizvršitiganijelako.JimRohnjejednomrekao:Sreća nije slučajna; a nije niti nešto što trebate željeti. Sreća je nešto što sami stvarate. Mnogi ljudikažukako seunjihovomživotuništanemijenja iakoželepozitivnepromjene.Kolikajesnaganjihoveželje?Kolikajesnagavašeželjedauspijete?Otomenamgovorisljedećapriča:

Učenik je svaki dan postavljao isto pitanje: “Kako ću uspjeti?”Svaki bi dan dobio isti tajanstven odgovor: “Preko želje.”“Ali ja želim uspjeti svim svojim srcem, zar ne? Zašto ga onda nisam našao?”Jednog se dana učitelj kupao u rijeci s učenicima. Gurnuo je čovjekovu glavu pod vodu i tamo je držao dok se siromah čovjek očajno borio da se oslobodi.Sljedećeg dana učitelj je započeo razgovor: “Zašto si se onako borio dok sam

Page 13: Uspjeh i smisao

12 13 Uspjeh i smisao

držao tvoju glavu pod vodom?”“Jer sam očajno tražio zrak.”“Kad budeš tako čeznuo za uspjehom kao što si čeznuo za zrakom, uspjet ćeš.”

Nodabismodošlidosreće,možemotonazvatipostizanjemuspjehaiostvarivanjemsmislaživota,moramokrenutiodmjestanakojemsenalazimo,onogaštomijesmoinačinanakojigledamosvijet.Moramoprijesvegapokušatiupoznatisvijetaliisebe.Upoznavanjesebenarazličitimrazinamaznači raditinaotkrivanjuali i jačanjuvlastitihvrijednosti,unutarnjihpotencijala,aliiblokada,mračnih,iodbačenihdijelovasebekakobiihosvijestiliiintegriraliucjelovituličnost.C.G.Jungjerekao:Dokle god nesvjesno ne postane svjesno, ono će upravljati našim životima, a mi ćemo ga nazivati sudbinom. Noštotoznači?Prijesvegatoznačiupoznationeosnovneprincipeživota,onoodčegajesvesastavljeno,našusvijestislobodu,zakoni-tostisvijeta izakonitostičovjeka. Notone ide lako i jednostavno,potrebnisudani,mjesecipaigodineradanasebi.EddieCantorjetolijepokazao:Potrebno je 20 godina da bi se postigao uspjeh preko noći. Upravoovaposlovicadanasbisemoglauzetisajednomdozomsumnjeiupravotasumnjameodvelapremanekimrazlozimazaštojeovaknjiganastala.Poticajzapisanjeoveknjigenašaosamuposvejednostavnojčinjenici.Naimesusreosammnogedobre,iskrene,ple-menite i jednostavne ljudekoji suusprkos svimsvojimpozitivnimosobinamadoživjelinebašslavankraj.Iakosusetrudili,davalisveodsebe,nisupobraliuspjehsukladanonomeštosuzaslužili.Naimegledaosamkakosevaralice idvoličnjaciuspinju i zauzimajuprvamjestadok ovinadasvedobri ljudi dobivajunjihove ostatke.Kadasambiomalidječakmnogosamputačuoodmajkekakosedobroisplatiikakoćeononakrajupobijediti.Gledaosamtoumnoštvufilmova,čitaoubrojnimknjigamaaliipakustvarnomživotunisamnašaopunopotvrdatojčinjenici.Pitaosamsegdjejetoonavječnocitiranapravednost?Jelionadoistadolazinegdjeizvanovogaživota?Tofilozofskorazmišljanjerodilojeovomknjigomistavljanjemstvarinamjesto koje im pripada. Shvatio sam da vrijednosti koliko godbilebitživotamorajusepretočitiiukonkretnesposobnosti.Tekuzajedničkomprožimanjudolaziodgovornatunerješivuenigmu. Stogaćemouovojknjizinastojatgovoritiomudrostidrugačijmriječimanegoštosegovoriuostalimknjigama,odnosnogovoritionjojkaoojednojposvekonkretnojibliskojstvarnostikojajeposljedicaživljenjauniverzalnihnačela. Ouspjehućemopričati samokaoo

Page 14: Uspjeh i smisao

14Uspjeh i smisao 15

jednojpostajiputakojasenadilazipremanečemujošvećemu,atojesmisao.Govoritiosmisluovdjeznačigovoritionajdubljemzovuljud-skeprirode.Ikadasvetestvarnostistavimoupravilanmeđuodnosdobivamoonoštosezovesreća,posljednjatežnjaljudskogbića.

Da bi uspjeli, vaša želja za uspjeh treba biti veća od vašeg straha od neuspjeha.

BILLCOSBY

Inakoncuuvodaželimneštorećiosamomnaslovuovekn-jige. KnjigaUspjeh i smisao - karika koja nedostaje želi promjenitiparadigmugledanjauspjeha.Dosadašnjaparadigmauspjehabilajeusmjerenanarelacijukakoodmjestanakojemstojitedoćidomjestanakoježelitedoći,odnosnodosećiciljeveiliostvaritipostignuća.Nar-avnokoristitćemoseidaljetomsintagmom,nočinimisedajeipakuživotumalodrugačije.Postojinaimejedandrugiput,nesamoputpremanaprijed,većputusebe,putmijenjanjasebe,putotkrivanjavlastitog smisla života.Kada promijenite ono što vi jeste, odnosnokadaprihvatitenovevrijednosti,ikadaispravitepogrešnauvjerenjaimat ćete osjećaj da jeuspjeh samdošaok vama, da ste pronašlismisao.Tojestogaštoćetevipostatidrugačijiljudi,boljiljudi.Us-pjehdolazikvamasamoakostevičovjekkojiprivlačiuspjeh,čovjekvrijednosti,čovjeksmisla. I na kraju ovog uvoda želio bih ovu knjigu sažeti u jednurečenicu.Uspjehćebitinaputupremavamasamoakostevinaputupremadrugomeatojemisijasluženja,posljendjepoglavljeoveknjige.Ostanitesnamadokrajaoveknjigeirazumijetćetetunajvećutajnuživota,tajnuuspjeha.Zasveonekojisumnjaju,ovajuvodzavršitćejednomprekrasnompričom.

U selo je došao neki bogati čovjek i pozvao siromahe na seoski trg. Rekao im je da s njima želi podijeliti svoje bogatstvo. Svakome će dati onoliko novca koliko mu je potrebno za novi početak u životu.Neki su zahvalno primili njegov dar. Poznavali su bogataša i nije ih iznenadila njegova darežljivost. No drugi nisu htjeli uzeti od bogataša ni novčić. Govorili su da se iza tih darova sigurno nešto krije i da nitko ne daje ništa besplatno. Bili su uvjereni da bogataš očekuje nešto zauzvrat. Optuživali su ga da svoje bogatstvo koristi kako bi zavladao ljudima. Kad je bogataš napustio selo, neki su seljani mogli započeti drukčiji život, dok su oni koji su ga krivo optužili sami sebe osudili na život u siromaštvu.

Cijeli svijet se sklanja s puta čovjeku koji zna kuda ide.RALPHWALDOEMERSON

Page 15: Uspjeh i smisao

14 15 Uspjeh i smisao

Page 16: Uspjeh i smisao

16Uspjeh i smisao 17

Prvi dio

UPOZNATI ŽIVOT

Page 17: Uspjeh i smisao

16 17 Uspjeh i smisao

UPOZNATISVIJET

Zemlja ne pripada čovjeku; čovjek pripada zemlji. INDIJANSKIPOGLAVICASEATTLE

Oduvijek je čovjekova želja bila upoznati svijet oko sebe.Prapovijesniječovjekživećiuopasnomsvijetupomalouočavaoiup-oznavaonjegovezakonitosti. Iakosmodanasmnogonapredovaliuznanostiitehnologijiunekimstvarimasmojošostalipočetnici.Služećiseslikamamožemoboljeupoznatistvarnostkojanasokružuje. Slika životakao labirintaoduvijek jebila jednaodnajboljihslikakojanammožepredočitisloženostživota.Netkomožerećidataslikanijerealanajerseprednamanenalazinikakavzid,većnizbeskrajanihmogućnosti.Uistinuilabirnitnijeništadrugonegonizbeskrajnihmogućnostiukojempostojisamojednapravakojavodikcilju.Štojeekvivalenttomeustvarnomživotu? Dvije su stvari neophodne koje naš život usmjeruju premauspjehu, smislu i sreći. Upoznati sebe i upoznati svijet. Sebe up-oznajemopropitujućisveonestvarikojesenalazeunama,vrijed-nosti,uvjerenja,misli,osjećajeiostalo.Svijetupoznajemoistražujućisezakonitostipokojimatajsvijet funkcionira.Videćiokoseberedshvaćamodapostojeočitezakonitostikojetajredtvore. Pitamoseštočinisvijetovakvimkakavjest?Najjednostavnijebismomogli reći da svijet sačinajvaju raznoliki fenomeni, različitabića,stvariipojavekojioblikujuovupojavnost.Noipakpostojineštoštooninemoguoblikovati,većštonjihoblikuje,atosuprijesvegaprirodni zakoni, to jeonajunutrašnjikodkoji jeupisanusveštopostoji.Stogajeičovjekdiotogakodajerdjelompripadatomma-terijalnomsvijetu.Tajkodbismostogamogliopisatikaonizzakonakojiuređujusvekolikopostojanje.Većnekolikotisućagodinagovorise o sedam temeljnih zakona.Mi ćemo ihnazvati djelovimakoda.Prijesvegamoraamrećidaovaknjiganemazaciljtolikopodrobnoobjašnjavatiprirodnezakonekoliko joj je zadatakproniknutiubitsamogčovjeka.Stogaćemosesamopovršnozadržatinatimprirod-nimzakonitostima. Prvidiotogvelikogkodajestzakon uzroka i posljedice.Sveštoovajsvijetpoznajeoblikovanojetimuniverzalnimzakonom.Sveštodanaspostojijestposljedicanekogoblikapostojanjauprošlosti.Sveštosedanasdogađauzrokjenekogoblikapostojanjaubudućnosti.Moglibismorećidausvijetumožemonagotovosveutjecatiosimnatajzakon.Ondjelujenafizičkoj,mentalnoj,emocionalnojiduhovnojrazini.

Page 18: Uspjeh i smisao

18Uspjeh i smisao 19

Usvijetuseništanedogađaslučajnovećjesveposljedicasvjesnihilinesvjesnihsilakojeoblikujupostojanje.Ovojenesamojedanodtemeljnihzakonafizikevećimnogošire.Ongovoridanaovomsvi-jetumorapostojatijednapokretačkasila.Ovajzakonsedaklepodižeiznadznanostiidajenammetafizičkoutemeljenjesvijeta. Kadapogledamonasvojživot,postignuća,uspjeheineuspje-heondamožemozaključitidajesveovoštonamsedogađaposljedicanašihodlukaizprošlosti.Bilodasesuočavatesproblemomdebljine,nekom bolešću, lošimmaterijalnim prilikama, samotnim načinomživotom ili nečimdrugim sve je to posljedica vaših prijašnjih oda-bira.Budućidajeposveprirodnodaželiteživotpromijenitiiučinitikvalitenijim pred vas se postavlja izazov drugačijeg razmišljanja idjelovanaja.Ukolikodakleželitedrugačijeposljedicemoratestvaratidrugačije uzroke.Budući da imate dvanajveća dara: svijest i slo-bodu;nemožebitinikakvoopravdanjeiizlikazaštonisteuspjelidoćidosvogacilja. Stoga je potrebno razmišljati o odnosuuzroka i posljedica itražitikakviuzrocistvarajukakveposljedice.Takvorazmišljanjevasvodipremaispravnomdjelovanju.Kadadođetedoprikladnogdjelo-vanjaposljedicećesameusljediti. Drugi univerzalni zakon jest zakon prirodnog rasta. On setakođermanifestiranatjelesnoj,mentalnoj,emocionalnojiduhovnojraziniživota.Iakobismosvimiželjelirezultateprekonoći,todakakonijemoguće.Nijemogućeujesenzasijatisjemeiočekivatisutradannjegoveplodove.Osimtogadijetedevetmjesecirasteumajčinojutro-biinikomenepadanapametpitatizaštonakonzačećadijeteodmahnije odrastao čovjek. Istina je damnogi danaspokušavaju „preve-slati“ovajzakon.Djecauškoliprimjericeučesamokada je ispiti-vanje.Moždasejedanputiprovučuidobijudobruocijenualirupeuznanjućezasigurnoostati.Ljudineželeraditinasebiimislekakoćeodređeneoblikeponašanjaivrijednostimoćiodglumiti.Dakakodaihtajuniverzalnizakonjakobrzosustigne.Onjednostavnokontrolirasveuprirodiinemogućemujepobjeći.Stogaprihvatitetajzakonkaodiosvogaživotainemojtemislitidagamožeterazbiti.Možetesesamovirazbitionjega.

Živimo u svemiru u kojem upravljaju zakonitosti kao što je zakon sile teže. Ako

padnete sa zgrade nije važno jeste li dobar ili loš čovjek, ipak ćete tresnuti na tlo.

MICHAELB.BECKWITH

Page 19: Uspjeh i smisao

18 19 Uspjeh i smisao

Trećiuniverzalni zakon jestzakon refleksije.Tajnamzakongovorikakosesveuživotuvraća.Moglibismorećidadobivašono-likokolikodaješ.Uprirodijetajzakonnajlakšerazumijeti:nemožešdobiti višenegoštosi zasijao.No taj zakonkao i svi ostali zakoninedjelujesamonafizičkojrazinivećinamentalnoj,emocionalnojiduhovnoj.Štotokonretnoznači? Mnogi se tužekako se ljudi premanjimaponašaju loše,nonikadanepreispitujukakoseoniponašajupremadrugima.Doistakadamalodubljeuđemouodnosemožemovidjetiovajzakonnadje-lu.Naimeljudikojidrugimaodašiljuoptimizam,vedrinuinadutoistoprimaju.Ljudikojiokosebesijupesimizamimržnjusveokosebeivideutakvomozračju. Četvrtiuniverzalnizakonjestzakon suprotnosti.Sveusvijetuimasvojusuprotnost.Svjetlo-tama,hladnoća-toplina,zvuk-tišina,itakodalje.Toznačidasusvestvarnostiistovjetneposvojojprirodialiserazlikujupointezitetu.Ovajzakonnasučidajesvesastavljenoodsuprotnostiidamnogeproblememožemorješitisamoprolazećikrozrazličitestupnjevesuprotnosti.Onnamgovoridaizasvakogamrakadolazisvjetlo,daizsvaketugedolaziradost,daizasvakepatnjedola-zipročišćenje.Upravojeovajzakonjedankojiljudimadonosinajvišeproblema.Naimeumjestodasenegativnimmislimasuprostavljajupozitivnimaoninastavljajusanegativnima.Čovjekmorarazumijetidajetaprisutnastvarnostsamodioputaidajesamopitanjevre-menakadaćemodoćidointezitetakojegaželimo Sva četiri područja života, fizičko, mentalno, emocionalno iduhovno su sazdani od suprotnosti. Kada se naučimo da suprot-nostlogikaživotalakoćemosenositisnjima.Prepoznatćemolakoobrazackojićenampomoćidaizaberemoopcijukojajeprihvatljivazanašživot.Nećemotolikobježatiodsuprotnostiveććemoshvatitidaukolikoihsamomirnoprihvatimo,onećesamedonjetipromjenukojuželimo. Sljedećizakonjestzakon svemogućnosti.Štonamongovori?Vjerujetelidamožetenaučitistranijezik,vjerojatnoćetegainaučiti.Vjerujetelidamožetebitidobargovornik,vjerojatnoćetetoipostati.Vjerujetelidamožetebitiprofesionalnisportaš,vjerojatnoćeteius-pjetiu tome.Vjerujete lidamožetesviratiklavirpotruditćetese inaučitisviratiklavir.Kadvjerujetedajeneštoistina,ponašamoseuskladustime,stavljamosebenaraspolaganjeipostižemoto.

Ne postoji logičan način za otkrivanje elementarnih zakona. Za to je jedini način intuicija.

ALBERTEINSTEIN

Page 20: Uspjeh i smisao

20Uspjeh i smisao 21

Ljudi koji su napravili piramide, izmislili žarulju, oslikaliumjetničke galerije, napisali roman, skladali simfonije ili bilo štodrugoimalisuprijetoganacrtsvogadjelauglavi.Imalisupolazišnutočkuusvojojglavi.Osimtoganacrta,trudilisuse,dalisusveodsebe inakoncusuuspjeli. Jeste li primjetili da seuvijekdogodionoštovjerujetekaoidasenedogodionoštonevjerujete.Kolikisusamoljudičudesnoozdravili.Otomeimamomnoštvosvjedočanstvakojanamgovoredajeozdravljenjebioproduktnjihovesnažnevjere.Upravojetozakonsvemogućnosti.Pitamoseondaučemujenjegovabit? Jasno je damožemo stvarati što želimo, upravo po jednomdjelunašegbićakojisezoveduhovnapriroda.Sveštoljudiostvarujuposljedicajeteduhovneprirode.Mismodakleonikojipišemosce-narijsvogaživota,odnosnoonikojiodređujuštoćemobitiištoćemoučinitisavremenomisposobnostimakojesunamdarovane.Žalosnoještodanasmnogoljudinerazumijeovajosnovnizakonidopuštajudrugimadaimodređujukakoćeživjeti.Našaproaktivnostjestogapotvrdatogazakonaunama.Oslobodimotusnaguipostanimost-varaocisvogaživota.Samotakomožemodoćidoispunjenjaisreće. Šestiuniverzalnizakonjestzakon vibracije.Očitojedasesveusvemirukreće,vibrira,pulsira.Nokadapogledamoštotajpokretzapravojestmoglibismorećidajeonzapravojednavrstavibracije.Galaksije,zvijezde,planetisvevibrira.Osimmakrokozmosadanasnas znanost potvrđuje vibriranje mikrokozmosa. Molekule, atomi,protoni,neutronisvesusamojedanodblikvibracije.Nonismoliukonačnicitomisami?Stogabismomoglirećidasepojedinastvar-nostrazlikujepoodređenojvibracijskojfrekvenciji.Poznatojedasvimivibriramokaomisaoikaoivibracija.Stogabismomoglirećidajedna vibracija privlači drugu vibraciju. Pozitivna vibracija privlačipozitivnuvibraciju.Negativnavibracijaprivlačinegativnuvibraciju.

Nema stvari koja bi bila tako vrijedna poučavanja kao priroda.NIKOLATESLA

Jedan je znanstvenik napravio eksperiment s glazbom,budućijeglazbajedanodnajizražajnijihsredstavavibracijetenamomogućujeosjetitivibracijunanajupečatljivijinačin.Pozitivnavrstaglazbe stvarala je kristale lijepog oblika, dok je destruktivna vrstaglazbestvaralajakoružnekristale.Oblicivodesudaklepreuzimalioblikvibracijskefrekfencije.Nijeliičovjekzapravobićekojejeug-lavnom sastavljeno od vode.Ovo nampokazuje koliko je vibracijaokonasutječeinanašživot.Kadapogledamomožemozaključitida

Page 21: Uspjeh i smisao

20 21 Uspjeh i smisao

jenesamoprirodanegoitehnikairazličitestvarivibracijskusustav,aparati,svjetla,klimauređajiiostalo. Vibracijesedijelenafizičku,mentalnu,emocionalnuiduhovnuprirodu. Trebamo stoga spomenuti jedno od najvećih vibracijskihvalovaatojemolitva.Molitvajeonaduhovnavibracija.Svesevišegovori onjenoj iscjeliteljskoj dimenziji, pogotovoudanašnjemvre-menu kada jemedicina već toliko uznapredovala. Tako sumnogaozdravljenjazapravoproduktimolitveinjeneučinkiviteduhovnevi-bracije. Posljednjiuniverzalnizakonjestzakonritma.Onnamgovoridasesvekrećeujednomodređenomritmu.Ulazakutajritamjestulazaku ravnotežu. Pogledajte godišnja doba, sva se onakrećuuodređenom ritmu, ritmu prirode. Cijeli svemir ima svoj ritamkre-tanja.Zemljaimasvojritamkojimideokosunca.Učovjekujeritamizmeđubuđenjaispavanja,srčaniritam.Svejezapravojedanritam.Kada čovjek ideprotiv toga ritmasusreće se saotporom,nokadasepustiuritamosjetikakogaritamsamnosi.Nemožemoićipro-tivritmaprirodejerjetoukonačniciritamnašegživota.Tekkadanaučimokojijenašnajboljiritamuspijetćemoostvaritisvojmaksi-mum. Sadakadasmoupoznalizakonekojivladajuusvijetu,odnos-nodijelovekodakojičinestvarnostupravoovakvukakvaonajest,vrijemejedaupoznamočovjeka,pokojimzakonitostimaonživiištojeonoštozovemočovjekom.

UPOZNATISEBE

Poznavanje samoga sebe bitno je i važan uvod u mijenjanje samog sebe.

ALDONSHUWLEY

Kada sam bio mladić sanjao sam da ću jednoga dana imati uspješan obiteljski i profesionalni život. Želio samo biti otac velike obitelji u kojoj će biti puno ljubavi i nježnosti. No zaglavio sam u jednom automehaničarskoj radnji. Djevojku s kojom sam već sedam godina u vezi još nisam oženio jer ne znamo gdje bismo živjeti. Sada se pitam jesu li moji snovi o lijepoj budućnosti bili samo jedna zabluda?

Imala sam jedan od najboljih glasova u gradu i željela sam postati pjevačica zabavne glazbe. Mislila sam kako mi se smješi prekrasna

Page 22: Uspjeh i smisao

22Uspjeh i smisao 23

budućnost ali sam se prevarila. Upala sam u grotlo nemoralnih ponuda onih ljudi koji mrvicu na mrvicu slažu tvoju karijeru. Nisam postigla ništa veliko, štoviše i razočarala sam se u sve ono. Ukoliko od ovoga odustanem ne znam što još može od mene biti.

Želio sam postati upravitelj u svom poduzeću. Sve što sam radio bilo je usmjereno u tom pravcu. O ljudima koji su mi smetali u ostvarivanju toga cilja izmišljao sam pogrdne priče da ih se rješim. Radio sam dan i noć samo da pokažem da sam sposoban i da to mogu biti. Na koncu me žena napustila i otišla s djecom, a ja sam postigao ono što sam želio. No i dalje nisam sretan.

Imala sam želju osnovati jednu malu informatičku tvrtku ali sam se uvijek bojala. Moji su mi roditelji govorili da je bolje da se negdje za-poslim nego da riskriram pokretanjem vlastite organizacije pa da na koncu propadnem. Držala sam do njihovog mišljenja jer sam uvijek odgajana da budem poslušna. Vrijeme je prolazilo a ništa se nije dogo-dilo jer sam ih odlučila poslušati. Sada šetam ulicom sama i žalim što nisam poslušala svoj unutarnji glas.

Tisuće je ovakvih priča koje svakoga danamožemo čuti nanajrazličitijimmjestima.Velikjebrojljudikojisuimalisnoveonekojlijepojbudućnostialisunakrajushvatilidasusetisnovirasprsnulipoputmjehurasapunice.Ja imam san da će moje četvero djece jed-noga dana živjeti u naciji u kojoj nitko o njima neće donositi sud po osnovu boje kože nego po osnovu njihovog karakterarekaojeMartinLutherKing.No,zarazlikuodgorenavedenihsnovanjegovsesandoistaiostvario.Zaštojetakoteškoimatiživotkakavželimoimati? Moždamislimodanetkodrugitotrebanapraviti,netkosedru-gizanjegatrebapobrinuti.Nomoželinetkoumjestovasjesti?Moželinetkoumjestovasvježbati?Moželinetkoumjestovaspostavljativašeciljeveikretatisepremanjima?Dakakodanemože,jersmomionikojisvojživotimajuusvojimrukamaisamisnjimeraspolažemo.Nokojisujošdanasnašinajvećiizazoviiproblemi? Uvijek u životu polazimo od onoga što jesmo i što imamo.Postavljamociljeveiželjelibismodonečegadoćialiseneštouvijekisprijećinanašemputu.Toneštonazivamoproblemomilizaprekom.Bilodasetazaprekanalaziunamailiizvannasonanaszaustavljaimiodustajemo.Nomnogiljudiodtihzaprekaneštoinauče.Tiljudisezovupobjednici.Ovojeknjigaonjima.Štojetoštonasodvajaodnašegidealnogživota?Jelionuopćemoguć? Postojenaimemnogiljudikojinikadanerazmišljajuosvom

Page 23: Uspjeh i smisao

22 23 Uspjeh i smisao

životu, i zato nikada niti ne dolaze do ovih pitanja. No oni kojirazmišljaju o svemu tome dijele se prema svojim odgovorima kojedajunapostavljenapitanja.Naimemnogozaneuspjehkrivesvijetokosebe,drugeljudeisamživot.WayneDyerjejednomrekao:Bilo kakvo okrivljavanje predstavlja gubitak vremena. Ma koliko pogrešaka našli kod drugoga te bez obzira na to koliko ga okrivljujete, to neće promijeniti vas. No postoje i oni koji za neuspjeh preuzimaju odgovornost ikrivesebe.Upravosutiljudiuprednostijerrazumijujednunepore-civuživotnuistinu,atajedaječovjeksamodgovoranzasvojživot.Štotoznači?Odgovor je jednostavan.Hoćemoliuspjeti ilinećemouspjeti ovisi isključivoonama i odvije temeljnekategorijenašegabića:svijestisloboda.Onisutemeljiodkojihsvepočinjeiciljevinakojimasvezavršava.Stogasveštoželimoznatiosebimožemoznatisamoputemnjih.Onisunašputunassame.

Nikoga tako malo ne poznajemo kao samoga sebe. PORTUGALSKA

SVIJEST

Svijesnost nas vraća u život. Tek tada možemo odlučiti što ćemo učiniti sa životom.

JONKABAT-ZINN

Svi ljudi imaju svoje želje, o njima razmišljaju i prema nji-ma usmjeruju svoju energiju. Jeste li svjesni svojih želja? Jesu limeđunjimanekeodovih?Željelibisteimatiprekrasnuobitelj,do-barposao,iskreneprijatelje,pozamašnanovčanasredstvanabank-ovnomračunu,dobrozdravlje,višakslobodnogvremena.Željelibistebitivoljeni,poštovani,cijenjeni,strpljivi,snažni,mudri.Željelibistezavršitistudij,naučitistranijezik,svladatinekoumijeće.Željelibisteživjetiuvelikojkući,imatiauto,vikendicuijošneznamštodrugo.Znate,svetoštoželitesurezultati.Željelibisterezultate,dobrerezul-tate.No,pitatelisekakodonjihdoći?Kakavjeputpotrebnoprijećidotihrezultata?Putjejednostavan.Rezultatimaprethodivašosobniizbor,avašemizboruprethodisvijest.Upravosanjomsvepočinje.Štojedaklesvijest? Preoblikujmotopitanjedrugačije.Tkostevi?Poznajeteliodgo-vorna topitanje?Da jepostavljenobilokojedrugopitanjemnogo

Page 24: Uspjeh i smisao

24Uspjeh i smisao 25

prijebistedaliodgovoraliovovastjeradadobrorazmislite.Naimeodgovornijesamoonoštoviditeuogledalujerstevimnogovišeodtoga.Uogledalujemogućeotkritisamovidljividiovašegbića,vašetijelokojećemoudaljnjemtekstunazivativašatjelesnapriroda,noštojesonimdijelomkojeganemožemovidjeti.Posvojimmislimaot-krivatedapostojionajnevidljividiokojeganazivate„ja“.Taj„ja“dijeliseudvijekategorije:svijestisloboda. Razmišljateliosebiiosvemuštovamsedogađa?Jestelivitarefleksija?Većodavnojepoznatodanašemisliutječunatijelo.Otomepostojičitavnizizrekakojesuizreklivelikimisliocitijekompro-teklihtisućljeća.Pitatesenekadazaštotakavjakutjecajimajumislinavašuvidljivustvarnost.Odgovorjejednostavan.Temislijestevi.JosephMurphyjerekao:Kako mislimo, takvi smo. Kako nastavljamo misliti, takvi bivamo.WayneW.Dyerjeuistompravcudodao:Promi-jenite misli, promijenite život.Misao je vašnevidljivi oblik,nooblikkojegamožetemijesiti,stvarati,oblikovati.Notamisaoimamnogoširikontekstjerobuhvaćavas,tamisaojevašasvijest.

Sve što nam se događa rezultat je onoga što mislimo. GOTAMABUDDHA

Postoji priča o učeniku koji je došao k učitelju i rekao mu: “Možete li mi dati neki mudri savjet? Možete li mi reći nešto što će me voditi na mojem životnom putu?” Bio je to dan učiteljeve šutnje, pa je uzeo list papira i napisao: “Svjesnost.” Kada je to učenik vidio, reče: “To je prekratko. Možete li mi to malo pojasniti?”Učitelj je opet uzeo natrag listić i dopisao: “Svjesnost, svjesnost, svjesnost.”Učenik reče: “Dobro, ali što to znači?”Učitelj je opet uzeo taj listić i dopisao: “Svjesnost, svjesnost, svjesnost – znači svjesnost.”

Svijestjedakleonajdiovasukojemseodvijajusvefunkcijerazmišljanja,zaključivanjaiodlučivanja.Nopostojijedanjošdubljidioukojemsepohranjujusveprošlemisli,iskustva,uvjerenja,sveonoštojeste,azovesepodsvijet.Dokseunašojsvijestinalazikrat-kotrajnopamćenjeisposobnostobradenekolikodogađajaistodobno,našpodsvijesniumbilježidugotrajnopamćenjuukojemsenalazesvanašaprošlaiskustva,stavovi,vrijednostiiuvjerenjateimaspo-sobonostupravljanjatisućamadogađajaistodobno.Stoganamjeciljnaučitikakopristupititojsilnojmoćisvijestiipodsvijestikakobismoiznjeizvukliononajboljezanašživot.Stogasvotozakopanoblagomoramoodkopatiistavitigasvijestinaraspolaganje. VictorFranklkažedanaraziniduhanematepodsvijestnines-

Page 25: Uspjeh i smisao

24 25 Uspjeh i smisao

vjest,negosamosvijest.Tasvijestoznačavanadzornadvašimmis-lima i osjećajima, jednomrječjunadcjelinomvašeg života.Ona jetemeljvašegodnosapremasamomesebiijednakotakotemeljodno-sapremadrugima.Iznjeproizlazivašesamopouzdanje,motivacija,postavljanjeciljeva,djelovanjaisviostaliaspektivašegživota.Njomrazvijate svoj integritet ali i prilagodljivost na promjenu. Svijest jevašasposobnost rješavanjaproblema,odlučivanja,komunikacije isvihdrugihaspekatavašegaživota.Onajedaklemogućnostupozna-vanjesamogasebeiupoznavanjasvijeta.Njomgledatesvijet,njomedoživljavatesvijet.Notoznačidaiznjeizrastavašdruginajvećidar,atojesposobnostdonošenjaodlukaiizabiranja,odnosnosloboda. Znanstvenicisuupotrazizamnogimodgovorimanašegavid-ljivogasvijetadošlidonevjerojatnihotkrića.Ponirućiusvijetatomanasvemanjerazinedošlisudojednognevjerojatnogotkrića.Došlisudojednogpoljanačijojsebeskrajnomalenojrazinipojavilaodređenasilačakinatemeraturiapsolutnenule,naimedošlisudopoljagdjeprestajusvipoznatioblicienergije.Topoljenazvalisunultopolje.Tojedakletočkaukojojonifenomenidjelovanjanadaljinupočinjudo-bivatisvojsmisao.Tuispodrazineenergijepostojijošjednaelemen-tarnijarazinaukojojnepostojienergijauuobičajnomsmisluanitijesdrugestranepoljepraznogprostora.Pokušajdefinicijetogapoljanajboljegajeoznačiokaopoljeinformacija.Noštojetoštoležiupo-zadinisvihstvariipovezujeih?Štojetodnoizkojegasveizvire,tajneodređenioceanizkojegasepojavljujeenergija?Moglibismorećidaseradiosvijesti.Svijestjedakleonajtemeljnipraelement,atvarien-ergijanisuništadrugonegodvaoblikakojepreuzimasvijest.FizičarErvinLaszlonazivatajfenomenA-polje,psihologCarlJungnazivatokolektivnonesvjesno,teologTeilharddeChardinzatokoristipojamnoosfere.Noidaljeostajepitanještojesvijest?

Svijest se samoj sebi ne doima rascjepkanom. Riječi kao što su „lanac“ ili „niz“ ne opisuju je primjerno onome kako se prije svega očituje. Ništa nije povezano; ona teče. Najbolje ju je opisati meta-forama „rijeka“ ili „struja“. Od sada ćemo je nazivati strujom mis-li, svijesti ili subjektivnog života.

WILLIAMJAMES

OtkrićeDr.DavidaHawkinsačijejeistraživanjetrajalodugih29godina,pokazalojedapostojivišerazinasvijestikojejerangiraood1do1000.Dr.Hawkinsjetakođerotkriodarazinasvijestinako-jojsenalazinekaosobaodređujenjenusposobnostrazlikovanjais-tineodlaži,kaoimnogedrugestvari.Hawkinsjeotkriotehnikukoja

Page 26: Uspjeh i smisao

26Uspjeh i smisao 27

mapirasverazinesvijesti,akojasetemeljinavrlodobroutvrđenojznanostipoznatojkaokineziologija. Unekimdrugimizvorimamožemopronaćiiostalemodelera-zlikovanjarazinasvijestikaoinačinekakopovećatiterazinesvijesti.Tako su neki od obrazaca kontemplacija, usmjeravanje pozornostinacilj,fokusilinekedrugetehnike.Oovimnačinimasevišegovoriuknjigamaozakonuprivlačnosti.Sveovonamdaklegovorikakojesvijeststupnjevitaidinamičnastvarnost,odnosnodajenaštemeljubitijakopromjenjividananjegasemožeutjecati. Kadamalodubljeanaliziramočovjekovuprirodu,sagledamoostvarenja ljudi iz prošlosti i sadašnjosti, i vidimo bezbroj razinasvijesti, ipak sve te brojne razine svijesti možemo svesti samo nanekolikonjih.Takobismomogliugruborećidapostojetriposebnoizražene razine svijesti: redovna ili prosječna razina, razina vizije istrasti, te razinamudrosti. Jednako takomožemo govoriti o stan-jimaukojimanedostajesvijestatosuantipodinavedenihrazina.Todakakonisupodsvijest inesvijestvećstanjaukojimavanjskesilekontrolirajusvijest.Radisedakleoapetitimaiambicijama.Svera-zinesvijestinajboljejepogledatinaslici.

Page 27: Uspjeh i smisao

26 27 Uspjeh i smisao

Činjenica je da svake sekunde milijuni djelića informacija pre-plavljuju naša čula. Ali naša svijest obrađuje možda samo oko četrdeset djelića informacija u sekundi – najviše rekao je Tor Norretranders.Našajedaklesvijestpreplavljenasasvimeštoosjetilanašegatijelaprimaju.Tjelesnaprirodadaklesvakesekunde„zatrpava“svijestsabezbroj podataka. Često se čudimo zašto nekada obratimo pažnjunajedneanekadanadrugevanjskefenomene.Pitamosedaliseonigube.Moglibismorećidasveinformacijekojenašasvijestneregistri-ranegubese,negosespremajuupodsvijestikoristenesvjesno.Onipostajujedanvelikiizvorintuicijeiemocijakojenekadanemožemoobjasniti.Dr.HewLenističedasvjesniummožeregistriratioko15informacijaujednojsekundi,dokse15milijunainformacijadogodiusvakomtrenutku.Poovomevidimokolikomnogomaterijalaprimaipohranjujenašapodsvijest. Neurolozirazlikujubudnostkaokvantitativnusvijest,svijestu čistom obliku bez ikakvog sadržaja, koja se može vidjeti kodnovorođenčadi prvih dana po rođenju, i orijentaciju prema sebi,drugima,uvremenuiprostoru.Svijestbismomoglinazvatiznanjepostojanja izkojegproizlazi svakodrugoznanje.Ono jeoknokrozkojegpromatramosvijet.Unjojuočavamospektarbitkaisvojemjestounjemu. Nosvijestnijesamoproduktnašetjelesnevećjeistovremnoiproduktnašeduhovneprirode.Mnogasuznanstvenaistraživanjaprovedena na tu temu kao i na temu razina svijesti.Mogli bismostogarećidarazinunašesvijestiodređujemnogo faktora.Noprijesvegatosutemeljiniprincipinašedvijeprirode:tjelesneiduhovne,atosusavjestiego.Osimtogaodređujejeinašetemeljnesposobnostite prirodni zakoni. Stogameđuodnos vanjskih zakona, naših spo-sobnostiitemeljnihprincipaoblikujenašusvijestičininasupravoonakvimakakvijesmo.

Cilj čovjekova života jest postati svjestan sebe, svoje tjele-sne i duhovne prirode. Nomnogi zbog različitih poteškoća upravotoodbacuju.Noukolikonismosvijesnionogaštosesnamadogađanemogućejemijenjatibiloštonasebi.svjesnostjeprvikorak.OtomenamgovorisljedećapričaAntonijyadaMella.

Kako izgleda buđenje?” To je kao kad se jedan beskćnik u Londonu spremao ići spavati. Tog dana je jedva uspio naći koricu kruha za jelo. Došao je do nasipa na Temzi, gdje je obično spavao. Počelo je kišiti pa se ogrnuo svojim starim, poderanim kaputom. Već je skoro zaspao kad se iznenada kraj njega zaustavi jedan Rolls-Royce. Iz auta je izašla lijepa mlada dama i rekla mu: “Jadniče, zar ste nakanili provesti noć ovdje na nasipu?” I klošar reče: “Da.”

Page 28: Uspjeh i smisao

28Uspjeh i smisao 29

Ona reče:”Neću to dopustiti. Idete sa mnom u moju kuću, dobro ćete večerati i provesti ugodnu noć.” Inzistirala je da čovjek uđe u auto. I tako su se dove-zli izvan Londona i došli do njezine vile koja je izgledala kao da je iz snova, okružena velikim imanjem. Unutra ih je uveo glavni sluga, kome je dama rekla da se pobrine za čovjeka: “James, smjesti ga u jednu od soba za poslugu, i lijepo postupaj s njime.” I James se pobrinuo za sve. Mlada dama se već bila skinula i htjela leći u krevet, kad se sjetila gosta. Nabacila je nešto na sebe i odšetala se niz hodnik do njegove sobe. Vidjela je kako iz sobe izlazi tračak svjetlosti, pa je nježno pokucala na vrata, otvorila ih i našla čovjeka budnog. Upitala ga je: “Je li sve u redu, dobri čovječe. Je li večera bila u redu?” “Nikada u životu nisam tako dobro jeo, gospođo.” “Je li ti dovoljno toplo?” “Da, krevet je ugodan i topao.” I onda mlada dama reče: “Možda trebate nečije društvo. A, da se malo odmaknete?” I ona krene prema njemu, on se pomakne i padne ravno u Temzu.

Upravonamovapričagovorištoradivečina ljudiuvećoj ilimanjojmjeri. Prepuštaju se sanjarenju,bježe od svijesti jer jenji-hovastvarnostsurova.Potrebnojezamijenitisvoje iluzijezastvar-nostjersnjimadoistanećeteništapostićikolikogodonebilesjajne.Sokrat je jednomrekao: “Nije vrijedno živjeti akonisi svjestandaživiš.”Mnogiljudinisusvjesnidažive.Živekaounekompolusnu,mislemehanički, osjećajumehanički, reagirajumehanički. Postatisvijestansebejepočetakikrajsvegaštomožemonapraviti. Svedakleštopostojinasvijeturazlikujeseprijesvegaujed-nojstvari:razinisvijesti.Kompjuternakojempišemovuknjigunijesvjestansebe,pticekojegledamkrozprozorkakonadljećukućuim-ajusvojobliksvijesti.Djecakojaseigrajuokomenesvjesnasusebeisvojihigračaka.Svakičovjekjedaklečovjekuonojmjeriukojojjesvjestansebe.Svijestjeonajtemelj.Uovojknjizidaklenećemosamogovoritiosvijestivećionjenimvišimoblicima.Postavljamopitanještotoznačivišiobliksvijesti?Dabismotorazumijelipođimoodjednekonkretnesituaciju. Nalaziteseunekomproblemuicijelivašfokususmjerenjenanjega.Nezadovoljniste,opterećujevasiosjećatevelikistres.Štogoddasedogodivašanapetostsesamoprodubljuje.Noukolikousvojojglavipokušateproširitisvijest,odnosnonegledatisamonaproblem,već inaonajprostorokonjegaprimjećujetedaseokovaspočinjuotvaratinovemogućnosti.Perspektivaseširi,gledateubudućnostteviditedajeproblemsamojednasitnicaumoruvremenaiprostorakojivasokružuje.Ištovišeširiteperspektivusvojesvijestiproblemsesmanjuje,adrugemogućnostirastu.Vašproblempostajesveman-jidoknakoncuneshvatitedanijevrijedanživaca.Cijelokupnitajprocesnijeništadrugonegorastsvijesti,odnosnonjenoproširenje.

Page 29: Uspjeh i smisao

28 29 Uspjeh i smisao

Kadaimatenekumrljunaodijeluondagledajućisamonanjuviditejeogromnom,noakopogledatecijelosvojeodijeloucijelinividitedajeonasamojedanmalizanemarividioodijelanakojinetrebagubitimnogoenergije. Evoupravonamovaslikapokazujekojesumogućnostinašesvijesti. Naime svijest se nemora širiti samo onda kada se pojavinekiproblem,onamožerastiusvakomtrenutkuukojemsenalazite,samoakoviimatevoljezato.Onamožerastisadadokovočitate.Akoimateslobodedarastevašasvijestrastćeivašasloboda.Upravojetoonajuzajamniprocesosobnograzvojaukojemjačatesvojutemeljnuplatformusvijesti.Ukonačniciovojetemeljicijeleoveknjige.Sveovozavršiobihjednimosobnimsvjedočanstvom.

Odjutradomrakatračaosamodsastankadosastanka.Nisamnikadaimaovremenazasebe.Raznipritiscičinilisumojživotkaonekimmračnimsnom.Mojorganizamjepotpunooslabio inijebiosposobannizašto, tesamgarovaorazličitimumjetnimdodacimakojisumivraćalisnagu.Svakogamjesecahvatalesumenekeupalejernisambiodovljnojak.Izdanaudanbilojesvegore.Aondasamjednevečerikadamijepobijegaovlakikadasamsemoramonanogevratitikućipočeopromatratineboizemlju.Gledaosamuzvijezdeipromatraobeskraj.Priupitaosamsečemuseživiciramigubimživotzbognekih sitnihproblema.Zarnemogu lijepo živjeti i bez ovogastresa.Jeliidrugimljudimaposlovniživotdoslovnouništavacjelok-upniživot?Tarazmišljanjaotvorilasuminovuperspektivuživota.Jošsutradandaosamostavkuupolaodboraukojimasamsenal-azioiodlučiozadržatisamojedanposao.Postaosamsvjesnijisebeiodtadabolježivim.Netrčimvišenatolikonepotrebnihstvarivećuživam u svakom trenutku života. Upravo tomi omogućavamojasvijest.Srećaživotanalazilaseuonommalomtrenutkusvjesnosti.

Kolikostenaljestviciod1do5svijesnisljedećihstvarnosti?

1 2 3 4 5Svojih misli

Svojih osjećaja

Svojih postupaka

Drugih ljudi

Svoje okoline

Page 30: Uspjeh i smisao

30Uspjeh i smisao 31

Mnogisepitajuzaštojesvijesttolikovažna?Svijestnamgovorikakomoramoobratitipozornostnasvojživottepronaćivremenazarazmišljanjeosebiisvemuštonamsedogađa.Onanasokrećesmislujerčovjekkojitražiipitanakoncuidobivaodgovorekojigazanim-aju.Nesmijemoživjetiunekojtrciukojojneznamonigdjesmobilinikamosmosezaputili.Svijestnamtjeradarazmišljamoosvojimvrijednostimaaliipogreškama,jednomriječjuonanasusmjeravanacjelinunašegaživota.RobinSharmajerekaodanasamrtinajvišežalimojernismodovoljnorazmišljalijernismobilidovoljno„utoku“.Etoupravojetoodgovornapitanjeopravojvažnostisvijesti.Onanijeništadrugonegosamtokživota.