Download - ujian bulanan tmk thn 4

Transcript
 • 7/24/2019 ujian bulanan tmk thn 4

  1/6

  BAHAGIAN A ( Bulatkan jawapan yang betul dan Jawab semua soalan. )

  1. Perkataan omputer berasal dar!pada Ba"asa #at!n computareyang bermaksud

  $$$$$$$$$ %A. Peng!raanB. Pembukaan&. Pengas!ngan'. Penutupan

  . Apaka" kegunaan pemau akera opt!k%A. embaa maklumat d! dalam pemau k!latB. embaa maklumat d! dalam akera opt!k&. enyambung papan kekun! dengan mon!tor'. embaa maklumat dalam penyambungan .

  *. embaa maklumat d! dalam pemau k!lat adala" kegunaan bag! komponen

  $$$$$$$$$$ .A. &P+B. ,et!kus&. #&''. Port bas bers!r! semesta (-B)

  /. engapaka" k!ta perlu 0s"ut down komputer setala" menggunakannya%A. -ntuk menyejukkan komputer tersebutB. -ntuk menj!matkan elektr!k dan t!dak memba2!r&. upaya komputer tersebut t!dak "!lang'. upaya komputer tersebut t!dak meletup.

  3. Berapaka" ba"ag!an pent!ng yang perlu ada dalam sesebua" komputer %

  A. B. *&. /'. 3

  1

 • 7/24/2019 ujian bulanan tmk thn 4

  2/6

  BAHAGIAN B ( JAWAB SEMUA SOALAN )

  A. ,andakan ( 4 )bag! kegunaan ba"ag!an5ba"ag!an pent!ng komputer.

  B. Nyatakan jen!s komputer d! bawa"

  2

 • 7/24/2019 ujian bulanan tmk thn 4

  3/6

  &. Namakan ba"ag!an5ba"ag!an pent!ng komputer

  '. ,ul!s "uru6 yang mewak!l! komponen pada un!t s!stem d!ruang yang d!sed!akan.

  3

 • 7/24/2019 ujian bulanan tmk thn 4

  4/6

  7. Nyatakan ba"ag!an pent!ng komputer yang t!dak ber6ungs! dan ramalkan

  ak!batnya.

  4

 • 7/24/2019 ujian bulanan tmk thn 4

  5/6

  8. #uk!s !ptaan model komputer pada masa "adapan .

  5

 • 7/24/2019 ujian bulanan tmk thn 4

  6/6

  Disediakan oleh, Disemak oleh,

  Disahkan oleh,

  ___________________________ ________________________ _________________________

  ( EN. SYARUL AZMI B. RAZALLI ) ( PN RAMIZAH BT OTHMAN) ( PN

  LEE SUET LENG )

  GURU MATA PELAJARAN PANITIA TMK

  PENOLONG KANAN 1

  MORAL TAHUN 1 SK1 PJ SK

  1 PJ SK 1 PJ

  6