Download - Tapiolan Nooa Säästöpankki palvelee lähellä Matinkylään ja myös … · 2016. 2. 19. · hetta, 7 kilometrin osuutta Ma-tinkylästä Kivenlahteen ja viit-tä uutta asemaa,

Transcript
 • 7

  Lähiseudun AsiakaslehtiKUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

  ASUMINEN, ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

  Metro rakentuu kahdessa vai-heessa. Ensimmäiseksi valmis-tuu 14 kilometrin osuus Lautta-saaresta Matinkylään ja kahdek-san asemaa.

  Lauttasaari, Koivusaari, Kei-laniemi, Aalto-yliopisto, Tapi-ola, Urheilupuisto, Niittykum-pu ja Matinkylä. Nyt samanai-kaisesti rakennetaan toista vai-hetta, 7 kilometrin osuutta Ma-tinkylästä Kivenlahteen ja viit-tä uutta asemaa, jotka valmistu-vat vuonna 2020.

  Liikenne Tapiolaan ja Matin-kylään alkaa 15.8. Bussiliiken-ne Espoosta Länsiväylää pitkin Kampin terminaaliin loppuu yöliikennettä lukuun ottamat-ta ja Etelä-Espoon ja Lauttasaa-ren linjat ajavat jatkossa liityn-tälinjoina. Metro tuo muutoksia myös Lauttasaaren ja Kauniais-ten bussilinjoihin. Kirkkonum-melta Länsiväylää pitkin kulke-vat bussilinjat päättyvät Matin-kylään. Vilkkaammat terminaa-liasemat tulevat olemaan Matin-kylä ja Tapiola.

  Matinkylän bussiterminaali ja Ison Omenan laajennus avataan muutamia päiviä ennen liiken-teen alkamista. Sisäänajo Tapi-olan metroaseman liityntäpysä-köintiin aukeaa Tapiolan ympy-rän kautta uuteen keskuspysä-köintilaitokseen jo ennen met-roliikenteen käynnistymistä. Sil-loin Tapiolaan saadaan käyttöön yhteensä 2 000 uutta autopaik-kaa. Liityntäpysäköintipaikko-ja on 400 ja ne otetaan käyttöön metroliikenteen alkaessa. Toi-nen sisäänajo maan alle tulee Etelätuulentieltä. Uusi bussiter-minaali Tapiolassa aukeaa vuon-na 2018. Sitä ennen liityntäliiken-ne on poikkeusreitillä ja liityntä-bussit liikennöivät Pohjantien pysäkeiltä.

  AINOAn toisen vaiheen ra-kennustyöt etenevät ja seuraavan vaiheen avaus tapahtuu kevääl-lä 2017. Silloin ensimmäisen vai-heen yhteyteen avautuvaan koko-naisuuteen tulee Stockmann sekä myös muita liikkeitä. Stockmann toimii nykyisellä paikallaan sii-

  hen saakka, kunnes uudet liike-tilat ovat valmiit. AINOAn kol-mas vaihe avautuu vuonna 2019.

  Metrossa on kaksi linjaa Ma-tinkylä–Vuosaari ja Tapio la–Mel lun mä ki. Vuoroväli molem-milla linjoilla ruuhka-aikoina on 5 minuuttia ja yhteisellä osuudella Tapiola–Itäkeskus 2,5 minuuttia. HSL (Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä) vastaa joukkolii-kenteen järjestämisestä, myös lii-tyntäliikenteestä. HKL (Helsingin kaupungin liikennelaitos -liike-laitos) huolehtii metroliikentees-tä. Uusiin liityntä reitteihin ja tie-toihin metroliikenteen alkamises-ta voi tutustua netissä:www.hsl.fi/lansimetro

  Metron koeajot alkavat keväällä– Ennen liikennöinnin aloitta-mista työmailla tehdään ripeäs-ti töitä.

  Ratasähköt valmistuvat hel-mi-maaliskuussa. Talotekniikan asennukset valmistuvat huhti-toukokuussa. Metron ohjausjär-jestelmän viimeistely touko–kesä-kuussa ja viranomaistarkastukset suoritetaan touko–heinäkuussa. Evakuointiharjoitus toteutetaan elokuun alussa.

  Rakennustöiden valmistuttua

  asemilla päästään käyttöönotto-vaiheeseen. Se on tarkoitus teh-dä asema kerrallaan. Ensimmäi-senä koetestausvaiheessa on Aal-to-yliopiston asema. Ensimmäi-sen vaiheen metrojunaa koeaje-taan 40 000 kilometrin ajo-osuu-della, jotta varmistutaan junien turvallisuudesta. Avoimien ovi-en -tilaisuus järjestetään Aalto-yliopiston asemalla toukokuus-sa, kuitenkin vielä ilman yleisön metroajelua.

  HKL ja Siemens automaat-tiaseman kaupan purkamisen vuoksi metron automatisoinnis-ta luovutaan, mutta sen toteut-tamiseen varaudutaan jatkossa. Uusien asetinlaitteiden ansiosta Länsimetron vuoroväleissä pääs-tään 2,5 minuuttiin. Lyhyemmil-läkin junilla liikennöitäessä ka-pasiteetti on siten riittävä myös 2020-luvun alun matkustajamää-rille. Automaattimetroon on tar-koitus siirtyä 2020-luvun lopulla, kun Helsingin vanhat metrojunat korvataan uusilla.

  Nyt käyttöönotettavan metron turvallisuus on Euroopan kor-keintaa laatuluokkaa. Länsimet-ron maanalainen tunnelisto koos-tuu kahdesta rinnakkaisesta pa-lo-osastoidusta tunnelista. Poik-keustilanteen sattuessa matkus-tajat voivat poistua tunneliosuu-della naapuritunneliin yhdyskäy-tävien savusulkujen kautta. Tun-nelissa on jalankulkutaso ja tun-nelit varustetaan merkki- ja tur-vavalaistuksella. Lisäksi tunneli-verkostoon tulee paloilmoitusjär-jestelmä, josta on suorat yhteydet pelastuslaitoksen hälytysjärjestel-miin, sanoo toimitusjohtaja Mat-ti Kokkinen Länsimetro Oy:stä Tapiolan Kokoomuksen järjestä-mässä Länsimetron tutustumisti-laisuudessa 10.2.

  Ruoholahdesta Kivenlah-teen – 13 uutta asemaa, 21 kilometriä metroaPääkaupunkiseudun metron ra-kentumisen jälkeen Ruoholah-desta Lauttasaaren kautta Es-pooseen, seuraa metron rakenta-misen toinen vaihe. Länsimetron Matinkylä - Kivenlahti osuus on Länsimetron seitsemän kilomet-riä pitkä seuraava rakennusvai-he. Uudet asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Metro Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisin-taan vuonna 2020. Tulevan met-ron päätepysäkin yhteyteen Ki-venlahdenpuistoon on suunnit-teilla uusi keskustamainen alue, jonne on mahdollista rakentaa asuntoja, palveluita, työpaikko-ja sekä linja-autoterminaali. Met-rokeskus nousee alueelle, joka si-jaitsee pääosin Kivenlahden kes-kustan ja Länsiväylän välissä Ki-venlahdentien molemmin puo-lin. Lisätietoa metrosta: www.lan-simetro.fi.

  Eva Kivilaakso-Wellmann

  Metrolla mennään Tapiolaan sekä Matinkylään ja myös kuuden muun metro- aseman palvelut avautuvat 15.8.2016

  Kaikki länsimetron Ruoholahti–Matinkylä-osuuden kahdeksan asemaa avataan liikenteelle elokuussa 2016. Uudet asemat ovat Lauttasaari, Koi-vusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niit-tykumpu ja Matinkylä. Kukin asema saa oman ilmeensä, joka kuvastaa maanpäällistä maailmaa. Havainnekuva Aalto-yliopiston asemasta. Ark-kitehtitoimisto Artto Palo Rossi Tikka Oy. (Kuvalähde: www.lansimetro.fi)

  Vasemmalla toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy:stä ja TATE-asiantuntija Timo Hallikainen, SWECO PM OY:stä. SWECO PM Oy toimii Länsimetron projektijohtokonsulttina.

  Havainnekuva Niittykummun metroasemasta. Arkkitehtitoimisto HPK Oy.

  – Me Nooa Säästöpankissa ha-luamme luoda taloudellista le-vollisuutta asiakkaidemme ar-keen. Nooa Säästöpankkiin on jokainen tervetullut, olipa hänen asiansa sitten eurojen talletus tai nosto, säästäminen, sijoittaminen tai elämän tärkeiden hankintojen kuten asunnon ostaminen.

  – Tapiola, Niittykumpu ja Olarin-Matinkylän alueet ke-hittyvät voimakkaasti Länsimet-ron rakentamisen ansiosta. Näille alueille, kuten Espooseen laajem-minkin, on nousemassa laaduk-kaita uudisasuntokohteita mo-nipuolisine asumisvaihtoehtoi-neen. Haluamme osaltamme ol-la mahdollistamassa uuteen ko-tiin tai kannattavaan asuntosi-joitusvaihtoehtoon sijoittamis-ta. Palvelemme niin ensiasunnon ostajia kuin tietysti kaikkia mui-takin asunnon ostajia kilpailu-kykyisillä lainavaihtoehdoilla. Konttorimme yhteydessä toimi-vasta Sp-koti, Espoo-Tapiolan kiinteistövälityksestä, saa myös kätevästi kiinteistönvälityspalve-lut, sanoo konttorinjohtaja Mar-jo Anttila.

  Annamme tietysti myös si-joitusneuvoja sekä tarjoam-me lainopillista apua yhteis-työkumppaniemme välityksel-lä esim. kauppakirjan ja testa-mentin laadinnassa sekä toki meiltä löytyy myös asiakirjasäi-lytys, sanoo sijoituspäällikkö Er-ja Strahl.

  Tapiolan Nooa Säästöpankista löytyy myös perinteiset kassapalvelut– Olemme saaneet paljon kiitos-ta asiakasystävällisyydestä. Sen lisäksi, että tarjoamme asiakkail-lemme sujuvat verkkopalvelut haluamme myös panostaa laa-dukkaaseen ja joustavaan kont-toripalveluun, ilman jonotusta. Käteisen nostaminen tai tallet-taminen sekä muut päivittäiset pankkiasiat voi hoitaa helposti kassapalveluidemme aukiolo-aikana arkisin klo 10–14.30. Etu-käteen varattu neuvotteluaika

  taas mahdollistaa sen, että voim-me paneutua juuri sinulle tärkei-siin asioihin, sinulle sopivaan ai-kaan, myös aikaisin aamulla tai alkuillasta. Vahvuutemme on, että pienempänä pankkina tun-nemme asiakkaamme ja halu-amme palvella heitä henkilö-kohtaisesti, myös ruotsiksi, sa-noo rahoituspäällikkö Martina Lindholm. Tervetuloa neuvotte-lemaan, avaamaan tiliä tai suun-nittelemaan tulevaa hankintaa tai varojen sijoittamista, toivot-tavat Tapiolan Nooa Säästöpan-kin alan ammattilaiset.

  Eva Kivilaakso-Wellmann

  Tapiolan Nooa Säästöpankki palvelee lähellä

  Vasemmalta sijoituspäällikkö Erja Strahl, konttorinjohtaja Marjo Ant-tila, rahoitusasiantuntija Sanna Grönberg, sijoitusasiantuntija Jesse Junna ja rahoituspäällikkö Martina Lindholm, Tapiolan Nooa Säästö-pankin konttorista.

  Nooa Säästöpankki on rehti ja ketterä pankki pääkaupunki-seutulaisille. Palvelemme sinua kahdeksassa konttorissa Hel-singissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä. Nooa Säästöpankin Tapiolan konttori palvelee osoitteessa Länsituu-lentie 4. Tervetuloa asiakkaaksemme – haluamme tarjota sinul-le pääkaupunkiseudun parasta pankkipalvelua! Avoinna: ark. 10–16 ja kassapalvelut klo 10–14.30. Ajanvarauksella sovittavat neuvottelut ark. 8–18.30. saastopankki.fi/nooa

  Ison Omenan laajennushanke ete-nee suunnitellusti ja kauppakes-kuksen ensimmäinen vaihe avau-tuu jo tämän vuoden elokuus-sa, toinen vaihe avautuu kevääl-lä 2017. Laajennetun Ison Ome-nan liiketilojen vuokrausaste on 83 prosenttia.

  Yksi laajenevan Ison Omenan erikoisuuksia on monipuolinen ravintolamaailma, josta tulee ai-nutlaatuinen Suomen kauppakes-kusten joukossa. Laajennuksen jäl-keen Isosta Omenasta löytyy noin 50 erilaista kahvilaa ja ravintolaa. Asiakaspaikkoja on 3 500 ja ravin-toloiden osuus koko kauppakes-kuksen vuokrattavasta pinta-alas-ta kasvaa kymmeneen prosenttiin.

  Ison Omenan ravintolamaail-malle vertailukohta on tarjonnan monipuolisuuden kannalta Hel-

  singin keskustassa. Isossa Ome-nassa avautuu esimerkiksi pihvi-ravintola Goodwin, laadukkais-ta pastoista tunnettu Makaroni-tehdas, meksikolaistyylinen Ea-tos, japanilaista ruokaa tarjoava Fuku, ramen-ravintola Momoto-ko, Dim Sum -ravintola, falafe-leistaan ja pitaleivistään tunnettu Fafa´s sekä gourmethampurilaisia tarjoava Lucky Bastard.

  Kahvilatarjonta on samalla ta-solla. Uudistetusta Isosta Ome-nasta löytyy muun muassa Star-bucks, ruotsalainen Espresso House, Mövenpick Cafe, kah-den ranskalaisen kondiittorin pe-rustama The Choux Company ja Helsingin keskustasta tuttu La Torrefazzione.

  Monet ravintolat palvelevat il-taisin myös muun kauppakeskuk-

  sen sulkemisajan jälkeen. Ravin-tolamaailman yhteyteen sijoittuu myös uusi Finnkinon seitsemän salin elokuvateatteri.

  ”Ison Omenan ravintolatarjon-ta nousee kansainväliselle tasol-le niin runsautensa kuin moni-puolisuuden suhteen. Sieltä löy-tyy useita sellaisia ravintolakon-septeja, joita ei Suomessa ole ai-emmin nähty kauppakeskuksis-sa. Haemmekin kokonaisuutta, jo-ka houkuttelee Ison Omenan vai-kutusalueen vaativia espoolaisia myös illanviettoon”, Cityconin kiinteistökehitysjohtaja Risto Sep-po kertoo.

  Ison Omenan uudistettu ravin-tolamaailma avautuu osin elo-kuussa 2016 ja osin kauppakes-kuksen toisen avauksen yhteydes-sä keväällä 2017.

  Isoon Omenaan avautuu kansain-välisen tason ravintolamaailma


Top Related