Download - Pyetje Diplomimi Hyrje ne Programim · PDF file 2020. 5. 24. · Pyetje Diplomimi Hyrje ne Programim 1. Cili nga numrat eshte paraqitur ne sistemin binary si (100110)2? a. 38 b. 42