Download - Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

Transcript
Page 1: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

APUNTS SOBRE TRANSMEDIA: LA VIDA SOCIAL DE LES HISTÒRIES

(Apuntes sobre transmedia: la vida social de las historias)

Antoni Roig Telo (Universitat Oberta de Catalunya)

#UOCmeet (11M2014)

Page 2: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

QUÈ ÉS TRANSMEDIA?

Page 3: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 4: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 5: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 6: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 7: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

UNIVERSOS I MITOLOGIESuniversos y mitologías

Page 8: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 9: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 10: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 11: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 12: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

MÓNSmundos

Page 13: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 14: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

IMPLICACIÓ (ENGAGEMENT)implicación (engagement)

Page 15: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 16: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 17: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

EXTENSIONS NARRATIVESextensiones narrativas

Page 18: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 19: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 20: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 21: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 22: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 23: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

FRANQUÍCIESfranquicias

Page 24: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 25: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 26: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 27: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 28: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

EXPERIÈNCIESexperiencias

Page 29: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 30: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

JOC (PLAY)juego (play)

Page 31: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 32: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 33: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 34: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 35: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 36: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet
Page 37: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

EL(S) TEMPSlos tiempos

Page 38: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

Universos i mitologiesMóns

Implicació (engagement)Extensions narratives

FranquíciesExperiències

Joc (play)El(s) temps

…………

Page 39: Presentació Transmedia/ Storytelling UOCMeet

… I gràcies!!!

[email protected]@toniroigtelo